بررسی عوامل موثر بر پیاده‌سازی مدل کسب و کار بانکداری شخصی مبتنی بر آنتولوژی کسب و کار استروالدر (مطالعه موردی: بانک رفاه کارگران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت‌، دانشکده اقتصاد، حسابداری ومدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

2 عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

چکیده

هدف از این مطالعه بررسی عوامل موثر در پیاده‌سازی مدل کسب و کار بانکداری شخصی در بانک رفاه کارگران مبتنی بر آنتولوژی کسب و کار استروالدر است. در این مطالعه ما به بررسی ارتباط بین سه مولفه مشتری، مدیریت مالی، مدیریت زیرساخت و ارزش پیشنهادی موجود در ارائه محصولات و خدمات بانکداری شخصی در بانک رفاه کارگران پرداختیم. با شناسایی عوامل موثر در پیاده‌سازی این الگوها مبتنی بر آنتولوژی کسب و کار استروالدر و پیگنیور(2004) با استفاده از روش توصیفی- همبستگی و مدل تحلیل مسیر، نتایج این پژوهش نشان‌دهنده وجود رابطه معنی‌دار بین مولفه‌های مشتری، مدیریت مالی و ارزش پیشنهادی در مدل کسب و کار بانکداری شخصی است. وجود رابطه معنی‌دار بین مولفه مدیریت زیرساخت و ارزش پیشنهادی تایید نشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Based on Osterwalder's Business Ontology (Case Study: Refah Kargaran Bank)

نویسندگان [English]

  • Mahmoud Rezaie bonjar 1
  • Ebrahim Abbasi 2
1 Department Of Management, Faculty of Economics, Accounting and Management, Islamic Azad University, Tabriz, Iran
2 Management Group, ALzahra University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study is to investigate the effective factors on the implementation of the personal Banking model in Refah Kargaran Bank based on Osterwalder's Business Ontology. In this study, the relationship between the three components of the customer, financial management, infrastructure management and the proposed value of providing personal banking products and services of Refah Kargaran Bank was examined. By identifying the effective factors in the implementation these patterns based on Osterwalder and Pigneur (2004), Using the descriptive –correlation and path analysis model, the result of this study shows that there is a significant relationship between customer components, financial management and the proposed value in the personal banking business model. A significant relationship between the infrastructure management and the proposed value component was not approved

کلیدواژه‌ها [English]

  • Personal Banking
  • Business Model
  • Infrastructure Management
  • Financial Management
  • Customer
-      باقری، احسان، (1393)، "بانکداری شرکتی" نشر شهداد، تهران، چاپ اول.
-      سید جوادین،رضا. و یوسفی،پوریا، 1385، تعیین عوامل موثر بر وفاداری مشتریان بانک توسعه صادرات با استفاده از مفاهیم مدیریت ارتباط با مشتری، دومین کنفرانس مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات
-      محسنین و اسفیدانی. (1393). معادلات ساختاری مبتنی بر رویکرد حداقل مربعات جزئی به کمک نرم‌افزار  اسمارت پی.ال.اس تهران: کتاب مهربان.
-      نایب یزدی و همکاران. (1392). مطالعه موردی بانکداری شخصی در بانک ولزفارگو. تهران: مرکز تحقیقات و برنامه ریزی بانک ملت.
-      هگر، جان. و سینگر، مارک. (1999). تفکیک سازمان. هاروارد بیزینس ریویو.
-      Anderson K. (2006). Long-Sided: Why is the future of the business about low sales of a lot of products?
-      Ayadi & et al. (2015). Banking Business Model Monitor. pp.1-125.
-      Baghery, A., (1393),''Corporate Banking'' . Shahdad publishing company , Tehran, First Edition. (in persian)
-      B.mahadevan. (2000). Business Models for Internet-Based E-commerce. California Manegement Review Reprint, 24(24), pp.1-34.
-      Carrasco, I G & etal. (2012). PB-ADVISOR: A private Banking Muliti-Investment Portfolio Advisor. Information Science, 206, pp.63-82.
-      Chen, S. (2015). Customer value and customer loyalty: is competition a missing link? Journal of Retail Consumer Services, 22, pp.107-116.
-      Collette & et al. (2015). Wealth Management & private Banking. pp.1-44.
-      Fierroa, C & etal. (2017). Towards a co-creation framework in the retail banking services industry:Do demographics nfluence? Journal of Retaling and Consumer Services, 34, pp.219-228.
-      Foehn, p. (2004). Client Valuation in Private Banking: Result of a Case Study in Switzerl. Managing Service Quality, 14(2/3), pp.195-204.
-      Geiger, H. &. (2003). The Transformation of Swiss Private Banking Market. Journal of Financial Tranformation, pp.93-103.
-      Gordijn. (2005). Comparing Two Business Model Ontologies for Designing e-Business Models and Value Constellations. 18th Bled eConference eIntegration in Action, (pp. 1-17). Bled, Slovenia.
-      Hager, John and Singer, Marc. (1999).Organization Separation .Harvard Business .Rio Rio (in persian)
-      Lassar, w. M, et al. (2000). Service Quality Perspectives & Satisfaction in Private Banking. Journal of Services Marketing, 14(3), pp.244-271.
-      Liu, C. M. (2001). An Assessment of Banking Operation Strategy Of Private Institution in the Philippines. Asia Pacific Journal of Marketing and logestics, 13(1), pp.57-71.
-      Mohsenin and Esfidani. (1393). Structural Equations based on Partial least squares with smart-PLS. Tehran: Ketab e Mehraban Publication. (in persian)
-      Nayeb Yazdi et al.(1392).Personal Banking Case Study at Wells Fargo Bank Tehran: Mellat Bank Research and Planning Center. (in persian)
-      Osterwalder & Pigneur. (2010). Business Model Generation: A hand book for visionaries, Game Changers & Chalengers. pp.1-288.
-      Petrovic, O. a. (2001). Developing Business Models for Ebusiness. 1-6. doi:http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1658505
-      Seyed Javadin ,S.R.V Yusefi,P.,1385,Determining the Factors Affecting the Customer Loyalty of the Export Development  Bank Using the Concept Of customer Relationship Management ,Second Conference on Information and Communication Technology Management. (in persian)