استقلال، اختیار تصمیم گیری مدیران و عملکرد مالی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته گروه مدیریت مالی، واحد شهر قدس، دانشگاه آزاد اسلامی. تهران. ایران

2 دانشیار انشگاه ازاد اسلامی واحد شهر قدس

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی ارتباط بین توانایی مدیران با عملکرد شرکت‌ها با توجه به تأثیر قدرت نظارت و اختیار تصمیم‌گیری مدیران است. روش پژوهش ازنظر هدف کاربردی و به لحاظ ماهیت توصیفی از نوع همبستگی است. اطلاعات مالی 163 شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1386 تا 1396 به روش حذف سیستماتیک به‌عنوان نمونه آماری پژوهش استخراج و مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت. تحلیل آماری داده‌ها با نرم‌افزار آماری‌ ای ویوز و در سطح اطمینان 95 درصد انجام گرفت و برای آزمون فرضیه‌ها از روش آماری داده‌های پانل و الگوی رگرسیون خطی چند متغیره استفاده شد. یافته‌های پژوهش‌ بیانگر آن است که بین توانایی مدیریت و عملکرد مالی (کیو توبین و بازده دارایی‌ها) شرکت‌ها رابطه معنادار و مستقیمی برقرار است. همچنین هرچه قدرت اختیار مدیران شرکت‌ها بالاتر باشد، با توانایی مدیریتی بیشتر موجب افزایش عملکرد شرکت‌ها می‌شوند. علاوه ­براین، هر چه نظارت بالاتر باشد، ارتباط مثبت بین توانایی مدیریت و بازده دارایی‌ها و نیز ارتباط مثبت بین توانایی مدیریت و کیوتوبین قوی‌تر می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Decision-Making Autonomy of Managers and Financial Performance

نویسندگان [English]

  • Sahar Khademalhosseini 1
  • Zahra Amirhosseini 2
1 Department of Management, Shahr-e-Qods Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Department of Management, Human Resource Faculty, Shahr-e-Qods Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Considering the influence of supervision's power and managers' decision-making authority, the aim of the study is to investigate the relationship between the managers' ability and the firms' performances. The method of the study is operational on the base of purpose and is naturally correlative. Financial information of 163 firms listed in Tehran Stock Exchange was extracted as a statistical sample using Systematic Elimination and then it was investigated in the period of 2007-2017 (1386-1396). Statistical analysis of data was done by using Eviews with confidence level of 95%; and in order to test the hypothesis, the statistical method of Panel Data and Multi-Variable Linear Regression were used. The findings show that there is a direct significant relationship between management ability and the firms' financial performance (Returns on Assets, Tobin's Q ratio). Also, the authority power of the directors is correlated with managers' ability, it increases firms' Tobin's Q ratio and ROA. Moreover, according to the third hypothesis, the level of supervision has a positive relationship between management ability and Returns on Assets and Tobin's Q ratio.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Managers' ability
  • financial performance
  • Power of supervision
  • Managers' authority
منابع

- اعتمادی، حسین؛ بنابی، مهدی. (1386). بررسی رابطه بین سود نقدی سهام با ارزش افزوده اقتصادی و بازده داراییها در شرکتهای پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران. مطالعات تجربی حسابداری مالی، شماره 19، صص 73-92.

- بزرگ اصل، موسی و بیستون صالح زاده (1393)، توانایی مدیریت و کیفیت اقلام تعهدی، دانش حسابداری، سال پنجم، شماره 17، صص 119-139.

- حسنی القار، مسعود (1396). بررسی تأثیر توانایی مدیریت بر عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران. اولین کنفرانس ملی مطالعات مدیریت نوین مدیریت در ایران. کرج، موسسه آموزش عالی علامه خویی و موسسه آموزش عالی معراج

- خواجوی، شکرالله و قدیریان آرانی، محمدحسین (1397). توانایی مدیران، عملکرد مالی و خطر ورشکستگی، دانش حسابداری، دوره 9، شماره 1، صص 35-61.

- سپاسی، سحر؛ انواری رستمی، علی اصغر و صیادی سومار، علی (1394). تأثیر توانایی مدیریت بر تجدید ارائه صورت‌های مالی با تأکید بر انگیزه‌های فرصت‌طلبانه، دانش حسابداری مالی، دوره دوم، شماره 4، پیاپی 7، صص 89-110.

- فروغی، داریوش؛ امیری، هادی و زمانی بختیاروند، محمد (1395). تأثیر توانایی مدیریتی بر اجتناب مالیاتی، دانش حسابداری، سال هفتم، شماره 26، صص 131-150.

-      Abernathy, J. L.Kubick, T.R. and Masli, A. (2018). Evidence on the Relation Between Managerial Ability and Financial Reporting Timeliness. International Journal of Auditing, Vol. 22. No. 2. Pp. 185-196

-      Agarwal, V. Taffler, R. & Brown, M. (2011). Is management quality value relevant? J. Bus. Finan. Acc. 38, pp.1184–1208.

-            Andreou, P. Ehrlich, D. & Louca, C. (2013). Managerial ability and firm performance: Evidence from the global financial crisis. Working paper. http://www.mfsociety.org

-      Bamber, L. S. J. Jiang, & I. Y. Wang. ) 2010(. What’s my style? The influence of top managers on voluntary corporate financial disclosure. The Accounting Review 85(4):1131-1162.

-      Black, B. S. Kim W. Jang H. & S.P.Park. (2009). How Corporate Governance Affects Firm Value: Evidence on Channels from Korea. Electronic copy available at://ssrn.com.

-      Bozorgasl, M. Salehzadeh, B. (2014). Managerial ability and accruals quality. Journal of Accounting Knowlstedge, 5 (17): 119-139. (In Persian)

-      Demerjian, P. B. Lev, & S. McVay. (2009). Quantifying managerial ability: A new measure and validity tests. Working paper, Emory University.

-      Demerjian. P. R. & Baruch. L.& Lewis. M.& McVay. S.(2012) Managerial Ability and Earnings Quality. American Accounting Association, 2(88): 463–498.

-      Demerjian.P, Lewis.M, Lev.B & McVay.S. (2010). Managerial Ability And Earnings Quality. Emory University. Electronic copy available at: http://ssrn.com/ abstract=1650309

-      Dyreng, S. D., M. Hanlon, & E. L. Maydew.(2010). The effects of executives on corporate tax avoidance. The Accounting Review 85(4):1163-1189.

-            Etemadi, H., Banae, M. (2007). Investigating the relationship between stock dividend with economic value added and asset returns of Listed Companies in Tehran Stock Exchange. Empirical studies of financial accounting, 5: 73-92. (In Persian)

-      Forughi, D. Amiri, H. Zamani Bakhtiarvand, M. (2015). The effect of Managerial ability on tax aggressiveness. Journal of Accounting Knowledge, 7 (26): 131-150. (In Persian)

-      Francis, J. Huang, A.H. Rajgopal, S. & Zang, A.Y. (2008). CEO reputation and earnings quality. Contemp. Account. Res. 25, pp.109–147.

-      Ge, W., D. Matsumoto, &  Zhang, J. L. (2011). Do CFOs have style? An empirical investigation of the effect of individual CFOs on accounting practices. Contemporary Accounting Research 28(4):1141-1179.

-            Hambrick, D.C., Quigley, T.J. (2014). Toward more accurate contextualization of the CEO effect on firm performance. Strateg. Manag. J. 35, 473–491.

-      Hassani Alghar, M. (2017). Effect Of Manegerial Ability On Financial Peformance in Tehran Stock Exchange. First National Conference in management Study in Iran, http://conf.isc.gov.ir/mmsi96 (In Persian)

-      Khajavi, SH. & Ghadirian A.M. (2018). Managerial Ability, Financial Performance and Bankruocy Risk. Journal of Accounting Knowledge, Volume 9, Issue 1, Spring 2018, pp.35-61. (in Persian)

-            Krishnan, G.V., Wang, C. (2015). The relation between managerial ability and audit fees and going concern opinions. Audit. J. Pract. Theory(forthcoming).

-      Kwok Tomg, S.Ch., Naidu, D., Navissi, F., & Kumari R. (2017). Valuing talent: Do CEOs' ability and discretion unambiguously increase firm performance. Journal of Corporate Finance, 42, pp.15–35

-      Li, C., Sun, L., & Ettredge, M. (2010). Financial executive qualifications, financial executive turnover, and adverse SOX 404 opinions. Journal of Accounting and Economics, 50(1):93-110.

-            Mishra, D.R. (2014). The dark side of CEO ability: CEO general managerial skills and cost of equity capital. Journal of Corporate Finance. 29, pp.390–409.

-            Seay, R., & Williams, T. (2012). The Role of managerial ability in auditor changes: Does efficiency matter?, Electronic copy available at: http://ssrn.com/abstract=2126684.

Sepasi, S., Anvari Rostami, A. A., & Sayyadi Somar, A. (2015). Investigating the effect of managerial ability on financial restatements: with emphasis on Opportunistic Incentives. Financial Accounting Knowledge, 2,4(7): 89-110. (in Persian