بررسی تأثیر تمرکز مالکیت در شرکت‌های خانوادگی و غیرخانوادگی بر عملکرد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مهندسی مالی و مدیریت ریسک، دانشگاه غیر انتفاعی شهید اشرفی اصفهانی، اصفهان، ایران

2 استادیار گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر تمرکز مالکیت در شرکت‌های غیرخانوادگی و نیز شرکت‌های خانوادگی (با مدیرعامل خانوادگی و غیر خانوادگی) بر عملکرد شرکت­ و نیز بررسی تأثیر مالکیت خانوادگی بر عملکرد شرکت‌ها انجام‌گرفته است. بدین منظور نمونه­ای شامل 125 شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1387 تا 1395 انتخاب و مدل­ رگرسیون پژوهش  با استفاده از داده‌های تابلویی برازش شده است. نتایج پژوهش نشان دهنده عدم تأثیر معنادار تمرکز مالکیت بر عملکرد (بازده دارایی­ها و کیوتوبین) در شرکت­های خانوادگی (با مدیرعامل خانوادگی و مدیرعامل غیر خانوادگی) و نیز شرکتهای غیر خانوادگی می‌باشد. نتیجه دیگر پژوهش بیانگر این است که مالکیت خانوادگی بر عملکرد شرکت­های خانوادگی با مدیرعامل خانوادگی تأثیری معنادار ندارد. همچنین شواهدی مبنی بر تأثیرگذاری مالکیت خانوادگی بر عملکرد در شرکت­های خانوادگی با مدیرعامل غیر خانوادگی یافت نشد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Effect of Concentrated Ownership in Family and Non-Family Firms on Performance of Companies Listed in Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • Hamed Shirvani 1
  • Afsaneh Soroushyar 2
1 Department of Financial Engineering and Risk Management, Shahid Ashrafi Institute of Higher Education, Isfahan, Iran
2 Department of Accounting, Isfahan (Khorasgan) Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran
چکیده [English]

The purpose of this research is to examine the effect of ownership concentration in non-family firms and family firms (both with a family and nonfamily CEO) and also the impact of family ownership on the firm performance. The research sample includes 125 companies Listed in Tehran Stock Exchange in the period of 2008-2016 and the regression models are estimated using panel data. The results showed that ownership concentration have no effect on performance (both of return on assets and Tobin-q) in family firms (with family and nonfamily CEO) and non-family firms. The other research result indicates family firms with family CEO and family firms with non-family CEO has not any significant effect on performance.کلیدواژه‌ها [English]

  • Ownership Concentration
  • Major Shareholder
  • Firm Performance
  • Family Ownership and Non-Family Ownership
 

-      خواجوی، شکراله و احمد اسحاقی (1393). "بررسی تأثیر مالکیت خانوادگی و غیر خانوادگی بر محافظه‌کاری در گزارش گری مالی شرکت های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران". پیشرفت‌هایحسابداری، شماره 2، صص. 86-53.

-      رحیمیان، نظام الدین، فرزین رضایی و فرانک سادات میرعبداللهی (1392). "ارتباط میان ساختار مالکیت و عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران". راهبرد مدیریت مالی، شماره 3، صص. 88-65 .

-      صادقی، حسین و پریسا رحیمی (1391). "بررسی رابطه بین ساختار مالکیت و عملکرد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس با استفاده‌ از سیستم‌ معادلات همزمان". پژوهش‌های حسابداری مالی، شماره 4، صص. 101-89.

-      علی نژاد ساروکلائی، مهدی و مریم بحرینی (1392). "تأثیر سرمایه گذاران نهادی و تمرکز مالکیت بر فرصتهای سرمایه گذاری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"، فصلنامهحسابداریمالی،شماره 5، صص. 109-91.

-      فخاری، حسین و الهام فصیح (1395). "تاثیر مالکیت خانوادگی بر ساختار سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (مبتنی بر تئوری نمایندگی)". دانش سرمایه گذاری، شماره 20، صص. 164-145 .

-      مشایخ، شهناز و مهین عبداللهی (1390). "بررسی رابطه بین تمرکز مالکیت عملکرد شرکت و سیاست تقسیم سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران". پژوهش‌های حسابداری مالی، شماره 4،صص 86-71. 

-      مشایخ، شهناز و راضیه ماه آور پور. (1387).  "بررسی اثرات تمرکز مالکیت بر عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران". مطالعات تجربی حسابداری مالی، شماره 23، صص. 122-107 .

-      نمازی، محمد و احسان کرمانی. (1387). "تأثیر ساختار مالکیت بر عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران". بررسی‌هایحسابداریوحسابرسی، شماره 15، صص. 100-83.

-      هشی، عباس و حمید علیخانی. (1394). "بررسی رابطه بین مالکیت خانوادگی و مالکیت غیرخانوادگی بر عملکرد شرکت­ها در بورس اوراق بهادار تهران". تحقیقات حسابداری و حسابرسی، شماره 25، صص. 41-28.

-      Ali Nejad Sarikolaei, M. and Bahreini, M. (2013). “The effect of Institutional investors and Concentration of ownership on Investment Opportunities in Companies Listed in Tehran Stock Exchange”, Quarterly Financial Accounting, 5, pp.91-109)In Persian(.

-      Anderson, R. and Reeb, D.  (2003). “Founding-Family Ownership and Firm Performance: Evidence from the S&P500”.  Journal of Finance, 58, 1301–1328

-      Berle, A. and Means, G.(1932). The Modern Corporation and Private Property, Macmillan, New York.

-      Blanco-Mazagatos, V., Quevedo-Puente, E. and Delgado-García, J. B. (2016). “How agency conflict between family managers and family owners affects performance in wholly family-owned firms: A generational perspective”. Journal of Family Business Strategy, 7 (3), pp.167-177.

-      Fakhari, H. and Fasihe, E. (2016). “he impact of family ownership on capital structure on accepted company in TSE (based on agency theory)”. Journal Management System, 20, pp.145-164. [In Persian]

-      Fama, E. F. & Jensen, M. C. (1983). “Separation of ownership and control”. Journal of law and Economics, 26, pp.301–325.

-      Hamadi, M. and Heinen, A. (2015). “Firm Performance when Ownership is very Concentrated: Evidence from a Semiparametric Panel”. Journal of Empirical Finance, 34, pp.172-194.

-      Hoshi, A. and Alikhani, H. (2015). “Investigatind the Relation between Family Ownership and non-Family Ownership on Performance of Companies Listed in Tehran Stock Exchange”. Accounting and Auditing Research, 25, pp.28-41. [In Persian]

-      Khajavi, SH. and Eshaghi, A. (2014). “A Study of Family and Non-family Ownership Influence on Conservatism in Listed Companies of Tehran Stock Exchange”. Journal of Accounting Advances, 6 (2), pp.53-86)In Persian(.

-      Lumpkin, G. T. & Brigham, K. H. (2011). “Long-term orientation and intertemporal choice in family firms”. Entrepreneurship Theory and Practice, 35 (6), pp.1149–1169.

-      Margaritis, D. and Psillaki, M. (2010). “Capital structure, equity ownership and firm performance”, Journal of Banking & Finance, 34 (3), pp.621-632.

-      Mashayekh, SH. and Abdollahi, M. (2012). “Investigating the Relation Between Ownership Concentration, Firm Performance and Dividend Policy in the Companies Listed in Tehran Stock Exchange”. Financial Accounting Research, 3, pp.71-86)In Persian(.

-            Mashayekh, SH. and Mahavarpour, R. (2008). “Investigating the Effects of Ownership Concentration on Performance in the Firms Listed in Tehran Stock Exchange”. Empirical Studies in Financial Accounting, 23, pp.107-122)In Persian(.

-      Massis, A. Kotlar, J. Campopiano, G. and Cassia, L. (2013). “Dispersion of family ownership and the performance of small-to-medium size private family firms”, Journal of Family Business Strategy, 4, pp.166-175.

-      Mcconaughy, D. Matthews, CH. And Fialko, A. (2001). “Founding Family Controlled Firms: Performance, Risk, and Value”. Journal of Small Business Management, 39 (1), pp. 31-49.

-      Mishra, S. Randqy, T. and Jenssen, J. (2002). “The effect of founding family influence on firm value and corporate governance”. Journal ofInternational Financial Management and Accounting. 12 (3), pp.235-259.

-      Namazi, M. and Kermani, E. (2008). “Investigating the Effects of Ownership Structure on The Performance of the Companies Accepted in the Tehran Stock Exchange”. Journal of The Accounting and Auditing Review, 15, pp.83-100)In Persian(.

-      Namazi, M. and Mohammadi, M. (2010). “An Investigation of the Earnings Quality of Family Firms and Non-family Firms in Tehran Stock Exchange”, Journal of Accounting Advances, 2, pp.159-194)In Persian(.

-      Okoth ongore, V. (2011). “The Realation between Ownership Structure and Firm Performance”. Affrican Journal of Business Management, 5, pp.220-228.

-      Rahimian, N. Rezaei, F. and mirabdollahi, F. (2013). “Relationship Between Ownership Structure And Financial Performance Listed in Tehran Securities Exchange”. Journal of Financial Management Strategy, 3, pp.65-88)In Persian(.

-      Sadeghi, H. and Rahimi, P. (2013). “Relationship between Ownership Structure and Performance of Listed Companies Using a System of Simultaneous Equations”, Financial Accounting Research, 4, pp.89-102)In Persian(.

-      Schulze, W. S. Lubatkin, M. H. & Dino, R. N. (2003). “Exploring the agency consequences of ownership dispersion among the directors of private family firms”. Academy of Management Journal, 46 (2), pp.179–194.

-      Schulze, W. S. Lubatkin, M. H. Dino, R. N. & Buchholtz, A. K. (2001). “Agency relationships in family firms: Theory and evidence”. Organization Science, 12 (2), pp.99–116.

-      Shleifer, A. and Vishny, R. (1986). “Large shareholders and corporate control”. Journal of Political Economy, 94(3), pp.461-488.

-      Turk, M. (2008). Ownership structure and corporate performance in Germany. Master Thesis, University of Amsterdam, dare.uva.nl/cgi/arno/show.cgi?fid=106917.

-      Wang, K. C. and Shailer, G. (2017). “Family ownership and financial performance relations in emerging markets”. International Review of Economics and Finance, 51, pp.82-98.