تأثیر تمرکز بر مشتری بر سیاست پرداخت سود سهام شرکت

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حسابداری، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه فرذوسی، ایران، مشهد.

2 گروه حسابداری، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 گروه حسابداری، دانشگاه تهران، دانشکده مدیریت، تهران، ایران

چکیده

شرکت‌های با مشتری متمرکز، دارای ریسک تجاری و نقدینگی بالایی هستند؛ زیرا زیان مشتری عمده، می‌تواند به کاهش قابل‌توجه در جریان‌های نقدی تأمین‌کنندگان منجر شود. ازاین‌رو مدیران تمایل دارند تا برای کاهش ریسک تجاری خود، میزان وجوه نقد اضافی شرکت را افزایش دهند. پرداخت سود سهام کمتر در شرکت می‌تواند به‌عنوان یک استراتژی درون‌سازمانی، جریان‌های خروجی وجوه نقد را کاهش و جریان‌های نقدی اضافی برای شرکت ایجاد کند. هدف اصلی این تحقیق بررسی تأثیر تمرکز بر مشتری بر سیاست پرداخت سود سهام در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران است. برای آزمون فرضیه‌های تحقیق از مدل رگرسیون خطی چندگانه و مدل لاجیت استفاده گردیده است. برای اندازه‌گیری سیاست پرداخت سود سهام شرکت از نسبت سود تقسیمی نقدی به سود خالص و متغیر شاخص پرداخت یا عدم پرداخت سود سهام و برای تمرکز بر مشتری از سه شاخص نسبت فروش‌های عمده (فروش‌های بالای 10 درصد) به‌کل فروش، شاخص هرفیندال- هیرشمن و متغیر شاخص وجود یا عدم وجود مشتری عمده در شرکت استفاده‌شده است. جامعه آماری این تحقیق شامل 140 شرکت فعال در بورس اوراق بهادار تهران در طی بازه زمانی 1388 تا 1395 است. نتایج تحقیق حاکی از این است که تمرکز بر مشتری بر سیاست پرداخت سود سهام اثر منفی و معناداری دارد. به عبارتی، در شرکت‌هایی که تمرکز بر مشتری عمده وجود دارد، درصد پرداخت سود تقسیمی و امکان پرداخت سود سهام نقدی کمتر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of Concentration on Customer on the Corporate dividend payout policy

نویسندگان [English]

  • mehdi moradi 1
  • Mostafa Deldar 2
  • Masoumeh Sabermahani 3
1 Accounting Department, Faculty of Economic and Administrative Sciences, Farzad University, Iran, Mashhad.
2 Accounting Department, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran
3 Department of Accounting, University of Tehran, Faculty of Management, Tehran, Iran
چکیده [English]

Companies with customer concentration, have high business and liquidity risk, because major customer loss can lead to a significant reduction in cash flows from suppliers. Hence, managers tend to increase the amount of additional cash to reduce their business risk. Lower dividend payout in the company can reduce the cash outflow as an intra-organizational strategy, and create additional cash flows for the company. The main purpose of this research is to investigate the effect of customer concentration on dividend payout policy in listed companies in Tehran Stock Exchange. To test the hypotheses of the research, have been used multiple linear regression model and logit model. To measure the company's dividend payout policy from the cash dividend ratio to net earnings and the dummy variable of the payment or non-payment of dividends, and to concentration on customer, of three measurement major sales ratios (sales above 10%) to sales total, the the Herfindahl–Hirschman Index, and Indicator variable of existence or absence of major customer in the company has been used. The statistical population of this research includes 140 active companies in Tehran Stock Exchange during 2009-2016. The results of the research indicate that the concentration on customer has a negative and significant effect on dividend payout policy. In other words, in companies with concentration on major customer, the percentage of dividend payments and the probability of cash dividend payout is lower.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Concentration on customer
  • Dividend payment policy
  • Logit model
 

-      ایزدی‌نیا، ناصر و علینقیان، نسرین. (1390). شناسایی عوامل مؤثر بر سود تقسیمی با به‌کارگیری مدل لاجیت.  پژوهش‌های حسابداری مالی، شماره 1، صص 38-21.

-      بادآورنهندی، یونس و تقی‌زاده خانقاه، وحید. (1396). تأثیر پرداخت سود سهام و عدم انتظار اخبار بد بر خطر سقوط قیمت سهام با تاکید بر عدم تقارن اطلاعاتی. بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، شماره 1، صص 40-19.

-      پورحیدری، امید، دلدار، مصطفی. (1391). بررسی تأثیر گروه های تجاری بر سیاست تقسیم سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. حسابداری مدیریت، شماره 14، صص 94-67.

-      حسنی‌القار، مسعود و مرفوع، محمد. (1396). بررسی تأثیر توانایی مدیریت بر سیاست تقسیم سود، پژوهش‌های تجربی حسابداری. شماره 3، صص 129-103.

-      خان‌محمدی، سیاوش. (1395). بررسی اثر تمرکز بر مشتری بر اجتناب و ریسک مالیاتی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران.

-      خدامی‌پور، احمد؛ رحمت‌اله هوشمند و مصطفی دلدار. (1392). بررسی تأثیر نرخ مؤثر مالیاتی بر سیاست تقسیم سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. پژوهش‌نامه مالیات، شماره 17، صص 55-31.

-      ستایش، محمدحسین و ابراهیمی، شهلا. (1393). بررسی تاثیر تمرکز مالکیت بر سیاست پرداخت سود سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. پژوهش‌های حسابداری مالی، شماره 2، صص 74-61.

-      کردستانی، غلامرضا و عبدالاحد عباسی. (1393). بررسی تأثیر تمرکز مشتری بر عملکرد مالی شرکت. مدیریت دارایی و تأمین مالی، شماره 3، صص 81-92.

-      قالیباف‌اصل، حسن و ولی‌زاده، فریده. (1395). بررسی رابطه بین سیاست تقسیم سود با عدم تقارن اطلاعاتی و نقد‌شوندگی سهام. راهبرد مدیریت مالی، شماره 14، صص 23-1.

-      Adimo, M. Vinfered, J. (2015). When does the market matter? Stock prices and the investment of equity-dependent firms. Q. J. Econ. 118, pp.969–1005.

-      Badavar Nahandi, Y. Taghizadeh Khanghah, V. (2017). Impact of dividend payments and Not expecting to bad news about the risk of falling stock prices with an emphasis on information asymmetry. Accounting and Auditing Reviews, No. 1, pp. 40-19 )In Persian(.

-      Berrios, R. (2006). Government contracts and contractor behavior. Journal of Business Ethics 63, pp.119-130.

-      Banerjee, S. Dasgupta, S. Kim, Y. (2008). Buyer-supplier relationships and the stake- holder theory of capital structure. Journal of Finance 63, pp.2507–2552.

-      Bei, L. Xu, ZH. (2017). Customer concentration and corporate payouts, Proceedings of the ASBBS 24th Annual Conference.

-      Brockman, P. Unlu, E. (2009). Dividend Policy, Creditor Rights, and The Agency Costs of Debt, Journal of Financial Economics, Vol. 92, pp. 276–299.

-      Cohen, D.A. Li, B. (2013). Why do Firms Hold Less Cash? The University of Texas at Dallas. Working paper.

-      Campello, M. Gao, J. (2014). Customer concentration and loan contract terms. Working Paper. Cornell University.

-      Dhaliwal, D. Michas, P.N. Naiker, V. Sharma, D. (2014). Major Customer Reliance and Auditor Going-Concern Decisions. University of Arizona Working Paper.

-      Dhaliwal, D. Judd, J.S. Serfling, M.A. Shaikh, S.A. (2016). Customer concentration risk and the cost of equity capital. Journal of Accounting and Economics 61 (1), pp.23–48.

-      Ezadinia, N. Alinaghian, N. (2010). Identification of factors affecting to dividend by applying Logit model. Financial Accounting Research, No. 1, pp. 38-21)In Persian(.

-      Ghalibafasl, H. Valizadeh, F. (2016). Investigating the relationship between dividend policy and information asymmetry and stock liquidity. Financial Management Strategy, No. 14, pp. 23-1 )In Persian(.

-      Gosman, M. Kohlbeck, M. (2009). Effects of existence of identity of major customers on supplier profitability: is Wal-Mart different? Journal of Management Accounting Research 21, pp.179–201.

-      Hassani alqar, M. Marfou, M. (2017). Investigating the effect of management ability on dividend policy, accounting empirical researchs. No. 3, pp. 129-103 )In Persian(.

-      Hertzel, M. Li, Z. Officer, M. Rodgers, K. (2008). Inter-firm linkages and the wealth effects of financial distress along the supply chain. Journal of Financial Eco- nomics 87, pp.374–387.

-      Hui, K. W. S. Klasa, Yeung, P. E. (2012). Corporate suppliers and customers and accounting conservatism. Journal of Accounting and Economics, 53, pp.115-135.

-      Huang, H. Lobo, G. Wang, C. Xie, H. (2016). Customer concentration and corporate tax avoidance, Journal of Banking and Finance 72 (4), pp.184–200.

-      Kalwani, M. U. Narayandas, N. (1995). Long-term manufacturer-supplier relationships: Do they pay off for supplier firms? Journal of Marketing 59: pp.1-16.

-      Khanmohammadi, S. (2016). Investigating the Effect of Customer concentration on Avoidance and Tax Risk in Companies Listed in Tehran Stock Exchange. Master thesis, Islamic Azad University, Science Research Center of Tehran  )In Persian(.

-      Khoddamipour, A. Houshmand, R. Deldar, M. (2013). The Effect of Effective taxing Rate on Dividend Policy in Companies Listed in Tehran Stock Exchange. Tax bulletin, No. 17, pp. 55-31 )In Persian(.

-      Kim, R. Luo, W. (2016). Customer concentration and earnings management: Evidence from the Sarbanes–Oxley Act, Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=2970368.

-      Kurdestani, Gh.R. Abbasi. A. (2014). Investigating the effect of customer Concentration on financial performance of the company. Asset Management and Financing, No. 3, pp. 81-92  )In Persian(.

-      Modigliani, F. Miller, M.H. (1961). Dividend policy, Growth, and the Valuation of Shares. Journal of Business, Vol. 34, pp. 411-433.

-      Ravenscraft, D. (1983). Structure-profit relationships at the line of
business and in- dustry level. Review of Economics and Statistics 65, pp.22–31.

-      Raman, K. Shahrur, H. (2008). Relationship-specific investments and earnings man- agement: evidence on corporate suppliers and customers. The Accounting Review 83, pp.1041–1081.

-      Patatoukas, P. N. (2012). Customer-base concentration: Implications for firm performance and capital markets. The Accounting Review 87,  pp. 363-392.

-      Piercy, N. Lane, N. (2006). The underlying vulnerabilities in key
account management strategies. European Management Journal 24, pp.151–162.

-      Pourheidari, O. Deldar, M. (2012). Investigating the Effects of
Business Groups on the Dividend Policy of Companies Listed in
Tehran Stock Exchange. Management Accounting, No. 14, pp. 94-67 )In Persian(.

-      Setayesh, M.H. Ebrahimi, SH. (2013). Investigating the Impact
of Ownership Concentration on Dividend Paying Policy of Tehran
Stock Exchange. Financial Accounting Research, No. 2, pp. 74-61)In Persian(.

-      Titman, S. Wessels, R. (1988). The Determinants of capital structure choice. The Journal of Finance 43, pp.1–19.

-      Wang, J. (2012). Do firms’ relationships with principal customers/suppliers affect shareholders’ income? Journal of Corporate Finance 18, pp.860–878.