بررسی مسئله شیوه سنجش در رفتار سرمایه‌گذاری شرکتی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی

چکیده

در ادبیات مالی شرکتی از سنجه‌های متفاوت سرمایه‌گذاری، برای بررسی رفتار سرمایه‌گذاری شرکتی، استفاده گسترده‌ای شده است. هدف از پژوهش حاضر بررسی مقایسه‌ای بیست سنجه‌ی مختلف شرکتی مورد استفاده در ادبیات مالی وکاهش فاصله بین مفاهیم نظری موجود و تحلیل‌های مبتنی بردادهاست. با استفاده از داده‌های تابلویی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره 1384 الی 1396، بیست سنجه سرمایه‌گذاری متداول و مرسوم در حوزه مالی شرکتی از جنبه‌های اهمیت، میزان تلاطم و نوفه، محتوای اطلاعاتی موردبررسی و مداقه قرار می‌گیرد. برای بررسی فرضیه‌های تعریف‌شده از روش های تحلیل همبستگی، رگرسیونی گشتاور تعمیم‌یافته سیستمی و تحلیل روند استفاده‌شده است. نتایج حاصل از تحلیل همبستگی نشان می‌دهد، بعضی از سنجه‌های مختلف سرمایه‌گذاری همبستگی منفی با یکدیگر دارد و نوع سنجه بر نتایج پژوهش‌های مبتنی بر داده اهمیت دارد. آزمون تحلیل روند نشان می‌دهد سنجه‌های سرمایه‌گذاری ناخالص از تلاطم کمتری در روند خود نسبت به سنجه‌های سرمایه‌گذاری خالص برخوردار است. آزمون تحلیل محتوای اطلاعاتی نشان می‌دهد سنجه‌های سرمایه‌گذاری بر مبنای نقد از سنجه‌های تعهدی حاوی اطلاعات مفیدتری است. در جمع‌بندی کلی نتایج حاصل از پژوهش نشان می‌دهد، سنجه‌های سرمایه‌گذاری ‌ناخالص بر مبنای نقدی بهترین عملکرد رفتار سرمایه‌گذاری را در بین سنجه‌های مختلف دارند؛ زیرا سنجه‌های مذکور نوفه کمتری داشته و اطلاعات ارزشی مرتبط بیشتری را ارائه می‌دهند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluating the Measurement of corporate Investment Behaviour

نویسنده [English]

  • Seyed Jalal Tabatabaei
management,payamnoor,iran
چکیده [English]

In corporate finance literature, various investment measures have been widely used to examine corporate investment behavior. Different results of research based on data in the field of corporate investment behavior have been disputed and discussed in the field of corporate finance literature. Research on various measures can enhance understanding and knowledge in this field and provide a broader and more comprehensive insight for researchers for future research. Using the panel data of Tehran Stock Exchange (TSE) companies during the period of 1384-1394, twenty common and customary investment measures in the corporate finance field have been investigated from the aspect of importance, volume and noise, the ability to predict stock returns and information content. Were trained. A generalized system torque regression method has been used to study the hypotheses. The results of the research show that cash-based net investment measures have the best performance of investment behavior among different measures. Because the aforementioned measures have less noise and provide more relevant value information. Therefore, it is suggested that researchers in the corporate finance field should use cash-based gross cash-earning measures in futures research if there are options for collecting gross margin for investment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • measure
  • investment behaviour
  • accural basis-cash basis
-      بشیری جویباری، مهدی و کامران پاکیزه(1392). تاثیر ارزشیابی نادرست بر تصیمات سرمایه گذاری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، مدیریت دارایی و تأمین مالی، دوره‌ی1،شماره‌ی3، ص‌ص81-98.

-      پیری، پرویز و زهرا علیخانی(1394). بررسی ارتباط میان پرداخت سود نقدی و سرمایه‌گذاری با تأثیر تعدیلگر چرخه عمر در شرکت‌های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران، راهبرد مدیریت مالی، دوره‌ی3، شماره‌ی2، ص‌ص35-56.

-      توکل نیا، اسماعیل، فضل الله پورنقارچی، مهران و جاوید حاتم(1393). اهرم مالی و ارتباط آن با توانایی مالی، رشد و سرمایه‌گذاری سنگین در دارایی‌های ثابت شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران. راهبرد مدیریت مالی، دوره‌ی2، شماره‌ی2، ص‌ص79-101.

-      تهرانی، رضا و سید جلال طباطبائی(1394). طراحی مدل پویای همزمان برای رفتار مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران درشرایط عدم اطمینان. مدیریت دارایی و تأمین مالی، دوره‌ی3، شماره‌ی4، ص‌ص99-120.

-      فرج زاده دهکردی، حسن و محسن رضازاده(1397). تأثیر کیفیت حسابرسی در رابطۀ ارزش وثیقه‏‌ای دارایی‏‌ها با سطح تأمین‌ مالی و سرمایه‌گذاری شرکت‏‌ها، مدیریت دارایی و تأمین مالی، دوره‌ی6، شماره‌ی1، ص‌ص121-136.

-      کردستانی، غلامرضا و سیده طاهره تیموری(1396). تأثیر اطلاعات محرمانه بر خط و مشی سرمایه‌گذاری و سیاست تقسیم سود، راهبرد مدیریت مالی، دوره‌ی5، شماره‌ی2، ص‌ص27-53.

-      کمیته فنی سازمان حسابرسی. (1392). اصول و ضوابط حسابداری و حسابرسی: استانداردهای حسابداری، تهران، سازمان حسابرسی.

-      صفری گرایلی، مهدی و فاطمه رعنایی(1396). بررسی ارتباط بین کیفیت‌گزارشگری مالی با کارایی سرمایه‌گذاری و تأثیر ساختار سررسید بدهی‌ها بر این رابطه، مدیریت دارایی و تأمین مالی، دوره‌ی5، شماره‌ی1، ص‌ص83-98.

-      عباسی، ابراهیم و مریم شریفی(1393). تاثیر قیمت‌گذاری نادرست بر سرمایه‌گذاری و ساختار سرمایه در شرکت‌های با محدودیت مالی،تحقیقات مالی، دوره‌ی16،شماره‌ی2، ص‌ص289-308.

-      محمودآبادی، حمید و زینب مهتری(1390). رابطه بین محافظه کاری حسابداری و کارایی سرمایه گذاری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، پیشرفت های حسابداری، دوره‌ی3، شماره‌ی2، ص‌ص113-140.

-      مشایخی، بیتا و فرشاد محمدپور(1393). کیفیت گزارشگری مالی، سررسید بدهی و کارایی سرمایه‌گذاری، راهبرد مدیریت مالی، دوره‌ی2، شماره‌ی4، ص‌ص1-14.

-      مقدس نوقابی، مجتبی و حصارزاده، رضا و عطیه سیگاری(1395). نقش کیفیت گزارشگری مالی درکاهش اثرمحدودکننده سیاست تقسیم سود بر سرمایه‌گذاری،  مدیریت دارایی و تأمین مالی، دوره‌ی4، شماره‌ی2، ص‌ص95-110.

-      Abbasi, E. Sharifi M.(2015)." The Effect of Mispricing on Investment and Capital Structure of Financial Constraints Firms",Financial Research Journal, Vol 16, NO.2, PP. 289-308.( In Persian).

-      Abdul-Haque and Wang, S. (2008). Uncertainty and investment evidence from a panel of Chinese firms. Structural Change and Economic Dynamics, 19(3), pp.237–248.

-      Adam, T. and Goyal, V. K. (2008). The investment opportunity set and its proxy variables. Journal of Financial Research, 31(1), pp.41–63.

-      Aggarwal, R. and Zong, S. (2006). The cash flow-investment relationship: international evidence of limited access to external finance. Journal of Multinational Financial Management, 16(1), pp.89–104

-      Alstadsætera,A. Jacobb,M. Michaely,R,(2017). Do dividend taxes affect corporate investment?, Journal of Public Economics,Vol 151,  PP. 74-83.

-      Ascioglu, A., Hegde, S. P. and McBermott, J. B. (2008). Information asymmetry and investment-cash flow sensitivity. Journal of Banking and Finance, 32(6), pp.1036–1048.

-      Balakrishnan, K., Watts, R. and Zuo, L. (2016), The Effect of Accounting Conservatism on Corporate Investment during the Global Financial Crisis. Journal of Business Finance & Accounting, 43, pp.513–542.

-      Bashirijoibari, M. Pakizeh, k.(2018),"The impact of Stock market misvaluation on firms investment decisions", Asset management and Financing, Vol1, No. 3, PP 81-98.( In Persian).

-      Bustamante, M. C. 2015. Strategic investment and industry risk dynamics. Review of Financial Studies28, pp.297–341.

-      Becker, Bo, Marcus Jacob, and Martin Jacob (2013): Payout Taxes and the Allocation of Investment. Journal of Financial Economics, 107, pp.1–24.

-      Bakke, T. and Whited, T. M. (2010). Which firms follow the market? An analysis of corporate investment decisions. Review of Financial Studies, 23(5), pp.1941–1980.

-      Barran, F. and Peeters, M. (1998). Internal finance and corporate investment: Belgian evidence with panel data. Economic Modelling, 15(1), pp.67–89.

-      Baum, C. F., Caglayan, M. and Talhadura, O. (2008). Uncertainty determinants of firm investment. Economics Letters, 98(3), pp.282–287.

-      Ben-David, I., Graham, J. R. and Harvey, C. R. (2007). Managerial overconfidence and corporate policies. NBER Working Paper No. 13711.

-      Bo, H. (2007). Nonlinear effects of debt on investment: evidence from Dutch listed firms. European Journal of Finance, 13(7), pp.669–687.

-      Brown, J. R. and Petersen, B. C. (2009). Why has the investment-cash flow sensitivity declined so sharply? Rising R&D and equity market developments. Journal of Banking and Finance, 33(5), pp.971–984.

-      Carpenter, R. E. and Guariglia, A. (2008). Cash flow, investment, and investment opportunities: new tests using UK panel data. Journal of Banking and Finance, 32(9), pp.1894–1906.

-      Chow, C. K. W., Song, F. M. and Wong, K. P. (2010). Investment and the soft budget constraint in China. International Review of Economics and Finance, 19(2), pp.219–227.

-      Cleary, S., Povel, P. and Raith, M. (2007). The U-shaped investment curve: theory and evidence. Journal of Financial and Quantitative Analysis, 42(1), pp.1–39.

-      Cummins, J. G., Hassett, K. A. and Oliner, S. D. (2006). Investment behavior, observable expectations, and internal funds. American Economic Review, 96(3), pp.796–810.

-      Denis, D. J. and Sibilkov, V. (2010). Financial constraints, investment, and the value of cash holdings. Review of Financial Studies, 23(1), pp.247–269.

-      Engel, D. and Middendorf, T. (2013). Investment, internal funds and public banking in Germany. Journal of Banking and Finance, 33(11), pp.2132–2139

-      Foucault, T., and L. Fre´sard (2014). Learning from peers’ stock prices and corporate investment. Journal of Financial Economics 111, pp.554–77.

-      Farajzadeh Dehkordi, H. Rezazadeh, M. (2018)."The Effect of Audit Quality on the Relationship of Collateral Assets with Financing and Investment",Asset management and Financing, Vol 6, NO.1, pp.121-136. .( In Persian).

-      Fazzari, S. M., Hubbard, R. G. and Peterson, B. C. (1988). Financing constraints and corporate investment. Brookings Papers on Economic Activity, 1988(1), pp.141–206.

-      Firth, M., Lin, C. and Wong, S. M. L. (2008). Leverage and investment under a state-owned bank lending environment: evidence from China. Journal of Corporate Finance, 14(5), pp.642–653.

-      Gan, J. (2007). Collateral, debt capacity, and corporate investment: evidence from a natural experiment. Journal of Financial Economics, 85(3), pp.709–734.

-      Grundy, B. D. and Li, H. (2013). Investor sentiment, executive compensation, and corporate investment. Journal of Banking and Finance, 34(10), pp.2439–2449.

-      Hennessy, C. A., Levy, A. and Whited, T. M. (2007). Testing Q theory with financing frictions. Journal of Financial Economics, 83(3), pp.691–717.

-      Hovakimian, G. (2009). Determinants of investment cash flow sensitivity. Financial Management, 38(1), pp.161–183.

-      Kang, Q., Liu, Q. and Qi, R. (2010). The Sarbanes-Oxley act and corporate investment: a structural assessment. Journal of Financial Economics, 96(2), pp.291–305.

-      Kaplan, S. N. and Zingales, L. (1997). Do investment-cash flow sensitivities provide useful measures of financing constraints? Quarterly Journal of Economics, 112(1), pp.169–215.

-      Kordestani, gh. Teymori, T. (2017), "The Effect of Private Information on Investment and Dividend Policy", journhal of financial management strategy,Vol 5,NO.2, pp.27-53. (In Persian).

-      Lensink, R. and Murinde, V. (2006). The inverted-U hypothesis for the effect of uncertainty on investment: evidence from UK firms. European Journal of Finance, 12(2), pp.95–105.

-      Lensink, R. and Sterken, E. (2000). Capital market imperfections, uncertainty and corporate investment in the Czech Republic. Economics of Planning, 33(1–2), pp.53–70.

-      Lina,X. Wang,C. Yange,J.(2018). "Investment, Tobin’s q, and interest rates", Journal of Financial Economics,Vol133.No.1, pp.115-138.

-      Lin, Y., Hu, S. and Chen, M. (2005). Managerial optimism and corporate investment: some empirical evidence from Taiwan. Pacific-Basin Finance Journal, 13(5), pp.523–546.

-      Mahmoodabadi, H. Mehtary, Z.(2012)."The Association between Accounting Conservatism and Investment Efficiency in Tehran Stock Exchange (TSE)",Journal of Accounting Advances, Vol3, NO.2, pp.113-140.( In Persian).

-      Mashayekhi, B. Mohammadpour F.(2014), "Debt Maturity and Investment Efficiency", journhal of financial management strategy, Vol 2,NO.4, pp.1-14.( In Persian).

-      Moghaddas nooghabi, M. Sigari, A.(2016),"The Role of Financial Reporting Quality in Mitigating the Constraining Effect of Dividend Policy on Investment, , Asset management and Financing, Vol 4, No. 2, PP. 95-110.( In Persian).

-      Malmendier, U., Tate, G. and Yan, J. (2011). Overconfidence and early-life experiences: the effect of managerial traits on corporate financial policies. Journal of Finance, 66(5), pp.1687–1733.

-      Manzur Quader Karl Taylor , (2018)."Corporate efficiency, credit status and investment", The European Journal of Finance ,Vol 24, - No. 6, pp.166-185.

-      Mougoué, M. and Mukherjee, T. K. (1994). An investigation into the causality among firms’dividend, investment, and financing decisions. Journal of Financial Research, 17(4), pp.517–530.

-      Mueller, D. C. and Peev, E. (2007). Corporate governance and investment in Central and Eastern Europe. Journal of Comparative Economics, 35(2), pp.414–437.

-      Niu, Y.  Yang, J.  Zou, Z. (2018). "Dynamic Agency and Investment Theory under Model Uncertainty",International Review of Finance,11(1), pp.255-272.

-      Piri, Parviz. Alikhani, Zahra.(2015)."The Investigation of Relationship between Cash Dividends and Investment Considering the Effect of Company's Life Cycle Modifier in Listed Companies in Tehran Stock Exchange", Journhal of Financial Management Strategy, Vol3, NO.2, PP.35-56. (In Persian).

-      Ohrn, E (2018), The Effect of Corporate Taxation on Investment and Financial Policy: Evidence from the DPAD, American Economic Journal: Economic Policy , 10(2), pp.272–301.

-      Pikulinaa,E. Renneboogb,L. Tobler, P.(2017)." Overconfidence and investment: An experimental approach", Journal of Corporate Finance

-      Vol43, PP. 175-192.

-      Ratti, R. A., Lee, S. and Seol, Y. (2008). Bank concentration and financial constraints on firm-level investment in Europe. Journal of Banking and Finance, 32(12), pp.2684–2694.

-      Sarkar, S. (2000). On the investment-uncertainty relationship in a real options model. Journal of Economic Dynamics and Control, 24(2), pp.219–225.

-      Safar graily, M. Ranaei F. (2017), "Investigating the Relation between Financial Reporting Quality and Investment Efficiency and the Role of Debt Maturity in Such Relation among the Companies Listed in Tehran Stock Exchange", Asset management and financing, Vol5,  NO.16, PP.83-98. (In Persian).

-      Simintzi, E. (2013). Strategic investment: Evidence from restructuring announcements. Working Paper, University of British Columbia.

-      Tavakolnia, E. Fazlollah Poor Nagharchi, M. Hatam, J.(2014), "Financial Leverage and its Relationship with Financial Strength, Growth and Capital Intensity in Companies Listed on Tehran Stock Exchange (Linear & Curvilinear Relationships)", journhal of financial management strategy, Vol2, NO.2, PP. 79-101 (In Persian).      

-      Tehrani, R. Tabatabaei, S (2016)."Dynamic Simultaneous Modeling for Corporate Financial Decisions Behavior Under Uncertainty in Tehran Stock Exchange", Asset management and Financing,Vol3, NO.4, PP.99-120. (In Persian).

-      Tori, D.  Onaran, Ö (2018). "The effects of financialization on investment: evidence from firm-level data for the UK", Cambridge Journal of Economics, Vol 42, No 5, pp.1393–1416.

-      Wu,Y. Yang,J. Zou,Z. (2017), "Dynamic corporate investment and liquidity management under model uncertainty", Economics Letters, Vol 155, PP. 9-13.

-      Xie, F. (2009). Managerial flexibility, uncertainty, and corporate investment: the real options effect. International Review of Economics and Finance, 18(4), pp.643–655.