مقاله پژوهشی: مطالعه نقش مدیریت ریسک شرکت(ERM) بر رابطه بین توانایی مدیریت و افزایش کارآیی سرمایه‌گذاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حسابداری، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، ایران

2 استاد حسابداری، گروه حسابداری، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

3 گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

چکیده

پژوهش حاضر باهدف مطالعه نقش مدیریت ریسک شرکت (ERM) در رابطه بین توانایی مدیریت و افزایش کارایی سرمایه­گذاری انجام‌گرفته است. طبق مبانی نظری مدیریت ریسک واحد تجاری می­تواند بر رابطه توانایی مدیریت در افزایش کارایی سرمایه­گذاری و کاهش ناکارایی سرمایه­گذاری تأثیرگذار باشد. اندازه­گیری متغیر مستقل توان مدیریت از طریق مدل دمرجیان و مک­وی (2012) و متغیر تعدیل‌تر مدیریت ریسک شرکت از طریق مدل گوردون و همکاران (2009) انجام گردیده است. همچنین متغیر وابسته یعنی کارایی سرمایه­گذاری از روش بیدل و همکاران (2009) و گن (2015) اندازه­گیری گردیده است. نمونه پژوهش شامل انتخاب 106 شرکت از بین شرکت­های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران است که در بازه سال‌های 1380 تا 1395 داده­های آن‌ها جمع­آوری گردیده است. در کل نتایج حاصل از تخمین داده­های تلفیقی به روش رگرسیون با اثرات ثابت نشان می­دهد که مدیریت ریسک شرکت به‌تنهایی تأثیری بر رابطه توان مدیریت در افزایش کارایی سرمایه­گذاری و یا کاهش ناکارایی سرمایه­گذاری شرکت‌ها ندارد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study on Enterprise Risk Management (ERM) effect on managerial ability in order to increasing investment efficiency

نویسندگان [English]

  • Mohammad Sayyadi 1
  • Mohsen Dastgir 2
  • Saeid Aliahmdi 3
1 Department of accounting, faculty of human sciences, Islamic Azad University, Isfahan Branch (Khorasgan), Iran
2 Department of accounting, faculty of human sciences, Islamic Azad University, Isfahan Branch (Khorasgan), Iran
3 Department of Accounting, Isfahan, Khorasgan Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran.
چکیده [English]

This study investigates how ERM (Enterprise Risk Management) affect on relation of managerial ability and investment efficiency. According to theory, investment efficiency increase when that investment inefficiency decrease and ERM Techniques along with managerial ability increase investment efficiency and decrease investment inefficiency. Thus, the hypothesis predict that ERM Techniques play effective roles on relation between management ability and capital investment efficiency and decrease over- or under-investment. Variables include managerial ability as independent variable that measure by the methodology developed in Demerjian et al. (2012) to estimate managerial ability, and over- or under-investment as dependent variables that measure by Gan(2015) and Biddle et al. (2009). Also ERM Techniques are measure by Gordon et al (2009). The sample includes 106 Tehran Stock Exchange (TSE) firm at the period between 2004 to 2016. Findings conclude that ERM Techniques alone have no effect on relation between managerial ability and capital investment efficiency, but the study shows interactive effect between ERM Techniques including operation and reporting ERM Techniques and managerial ability can influence on capital investment efficiency.

کلیدواژه‌ها [English]

  • managerial ability
  • Investment Efficiency
  • over investment
  • under investment
  • ERM (Enterprise Risk Management)
 -      استادی، بختیار، خزایی، سجاد و علی حسین زاده کاشان(1396) ارزیابی ریسک عملیاتی با استفاده از روش استنتاج بیزی و با در نظر گرفتن ترکیب منابع داده‌ای و فرض وابستگی بین نظرات کارشناسان و داده‌های زیان داخلی، مجله راهبرد مدیریت مالی، ش 20، صص 53-72
-      ایزدی نیا، ناصر. گوگردچیان، احمد و مژگان تنباکویی (1393) تأثیر توانایی مدیریتی بر کیفیت سود. پژوهش­های حسابداری مالی،6(3)،36-21.
-      امیدی، فاطمه (1390) تأثیر کیفیت اقلام تعهدی بر کارایی سرمایه‌‏گذاری در شرکت‏های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان
-      انصافی بریوانلو، زینب (1394) بررسی رابطه­ی توانایی مدیریت با حق‌الزحمه­ی حسابرسی و اظهارنظر مشروط حسابرس، پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده علوم اقتصادی.
-      باروتیان، ابراهیم (1396) بررسی رابطه بین گزارشگری اجتماعی شرکت‌ها با کارایی سرمایه‌گذاری در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، پایان‌نامه کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود
-      ثقفی، علی. بولو، قاسم و محمد محمدیان (1390) کیفیت اطلاعات حسابداری، سرمایه‌گذاری بیش‌ازحد و جریان نقد آزاد، پیشرفت­های حسابداری (علوم اجتماعی و انسانی شیراز): دوره 3, شماره 2 (پیاپی 3/61); صفحه 37- 63.
-      ثقفی، علی و مصطفی عرب مازار یزدی (1389) کیفیت گزارشگری مالی و ناکارایی سرمایه‌گذاری، مجله پژوهش های حسابداری مالی، زمستان 1389 , دوره  2 , شماره  4 (6) ; صص 1- 20
-      حسینی، سید عبدالرضا، حسینی سید محمدحسین و سید مهدی سید مطهری(1393) رابطه استفاده از فنون مدیریت ریسک با عملکرد شرکت‌های فعال صنایع غذایی، مجله پژوهش­های تجربی حسابداری، دوره 4، شماره 1، صفحه 45-60
-      حسینی، سید محمدحسین و سید مهدی سید مطهری(1391) بررسی رابطه استفاده از فنون مدیریت ریسک بنگاه‌های فعال در صنایع غذایی با نرخ بازده حقوق صاحبان سهام، پژوهش حسابداری، شماره 6، صص 119-136
-      خدایی وله زاقرد، محمد و منیره یحیایی (1389) بررسی رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه‌گذاری در بورس اوراق بهادار تهران، مجله حسابداری مدیریت شماره 5، صص 1 -15
-      چالاکی، پری منصورفر غلامرضا و  امیر کرمی (1397) بررسی تأثیر توانایی مدیریت بر درماندگی مالی با تأکید بر انعطاف‌پذیری مالی، مجله دانش حسابداری مالی، شماره 16، صفحه 153-180
-      فرج زاده دهکردی، حسن و ناهید حیدری (1396) بررسی رابطه توانایی مدیریت با حق‌الزحمه و اظهارنظر حسابرسی پیرامون تداوم فعالیت، مجله پژوهش­های تجربی حسابداری، دوره 6، شماره 3 - شماره پیاپی 23، بهار 1396، صفحه 221-239
-      فروغی، داریوش و امین ساکیانی (1395) توانایی مدیریتی، کارایی سرمایه‌گذاری و کیفیت گزارشگری مالی، مجله پژوهش­های تجربی حسابداری، دوره 6، شماره 1 - شماره پیاپی 21، صفحه 63-90
-      کارشناسان، علی و رضا ممشلی (1397)  تأثیر توانایی مدیریت در کنترل بحران مالی درون‌سازمانی و احتمال گزارشگری متقلبانه، مجله دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت، شماره 27، صفحه 95-108
-      مشایخی، بیتا و فرشاد محمدپور (1393) کیفیت گزارشگری مالی، سررسید بدهی و کارایی سرمایه‌گذاری، مجله راهبرد مدیریت مالی، دوره 2، شماره 4 - شماره پیاپی 7، زمستان 1393، صفحه 1-14
-      منصورفر، غلامرضا؛ دیدار، حمزه و وحید حسین پور (1394) بررسی توانایی مدیریت بر کیفیت سود، مجله پژوهش‌های حسابداری مالی، شماره 23، صفحه 37 تا 54
-      Abernathy, J. L. Kubick R. T. and A. Masli.2018. Evidence on the relation between managerial ability and financial reporting timeliness, Intrnational Journal of Auditing, vol. 22, pp 185-196
-      Bae et al..2017. Auditors and Client Investment Efficiency. The Accounting Review: March 2017, Vol. 92, No. 2, pp. 19-40. https://doi.org/10.2308/accr-51530
-      Banker, Rick and Sirohi, Niren.2005. Finding The Best Marketing Mix, Journal Of Business Strategy, Vol. 26, Issue 6, pp: 10 – 11.
-      Barootian, Ebrahim.2017. Review of relation between corporate social reporting and investment efficiency in listed Companies in Tehran Stock Exchange, M. A dissertation in Accounting, Islamic Azad University, Shahrood Branch (in Persian)
-      Biddle C. Gary, Hillary. Gilles and Rodrigo S. Verdi.2009. how does financial reporting quality relate to investment efficiency? Journal of accounting and economics, vol.48 pp.112-131
-      Chalaki. Pari, Mansourfar. Gholamreza and Amir Karami (2018)Review the effect of Management Ability on the Financial Distress, with an emphasis on Financial Flexibility in Tehran Stock Exchange listed companies, empirical research in financial accounting, vol 16, Pp 153-180. (in Persian)  
-      Chen, S. S. and C.Y. Lin,.2018. Managerial ability and acquirer returns, The Quarterly Review of Economics and Finance, Volume 68, pp 171-182
-      Chen Y. Podolski, E. and V.Madhu.2015. Does managerial ability facilitate corporate innovative success? Journal of Empirical Finance, vol. 34, issue C, 313-326
-      Choi et al..2015. Optimizing enterprise risk management: a literature review and critical analysis of the work of Wu and Olson, Ann Oper Res. DOI 10.1007/s10479-015-1789-5
-      Cohen, J., Krishnamoorthy, G.,Wright, A.  2004. The corporate governance mosaic and financial reporting quality. Journal of Accounting Literature, 87-152.
-      Copeland, T. T. Koller, and J. Murrin. 1994. Valuation: Measuring and Managing the Value of Companies, 2nd ed. New York, NY: John Wiley & Sons.
-      Custodio, C. M.A. Ferreira, P. Matos.2013. Generalists versus specialists: Lifetime work experience and chief executive officer pay. Journal of Financial Economics 108 (2): 471–492.
-      Demerjian, P. B. Lev, S. McVay. 2012. Quantifying Managerial Ability: A New Measure and Validity Tests. Management Science 58 (7): 1229-1248.
-      Demerjian, P. B. Lev, M. F. Lewis, and S. McVay.2013. Managerial Ability and Earnings Quality. The Accounting Review 88 (2): 463–498.
-      Ensafi Barivanloo Z..2015. Relation Between Managerial Ability, Audit Fees And Qualified Opinion Of Auditor, M. A Dissertation In Accounting, Ferdousi University (Mashhad) (In Persian)
-      Farajzadeh Dehkordi H. and N. Heidari (2017) The Relation of Managerial Ability to Audit Fees and Going Concern Opinions, Journal of Empirical Researches in Accounting, Volume 23, Issue 3, spring 2017 (in Persian)
-      Foroghi, Daryoush and sakiani amin.2016. Managerial Ability, Investment Efficiency and Financial Reporting Quality, Journal of Empirical Researches in Accounting, Volume 7, Issue 1, Autumn 2017(in Persian)
-      Gan, Huiqi.2015. CEO Managerial Ability, Corporate Investment Quality, and the Value of Cash, A dissertation submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of the Doctor of Philosophy in Business (Concentration in Accounting) at Virginia Commonwealth University.
-      Garsia Lara, J. M. Garsia Osma, B. and Penalva, F. 2015. Accounting conservatism and firm investment efficiency. http://papers.ssrn.
-      Gil Soo Bae, Seung Uk Choi, Dan S. Dhaliwal, and Phillip T. Lamoreaux (2017) Auditors and Client Investment Efficiency. The Accounting Review: March 2017, Vol. 92, No. 2, pp. 19-40.
-      Goodman, T. H. M. Neamtiu, N. Shroff, H. D. White. 2013. Management Forecast Quality and Capital Investment Decisions. The Accounting Review 89 (1): 331-365.
-      Gordon Lawrence A. Martin P. Loeb A, Chih-Yang Tseng.  2009. Enterprise risk management and firm performance: a contingency perspective. Account. Public Policy, 123 -159.
-      Haji Togok, Salinah And Suria Zainuddin.2014. Review of Enterprise Risk Management (ERM) Literature, International Conference on Technology and Business Management, March 24-26, 2014
-      Hosseini Seyed Abdolreza, Hosseini Seyed Mohammad Hossein and Seyed Mahdi Seyedmotahari.2014.The Relation between ERM Techniques and Performance of Food Industry firms, Journal of Empirical Researches in Accounting, Volume 4, Issue 1, Autumn 2014(in Persian)
-      Izadinia N. Googerdchian A. and M Tanbakouei(2014) The Impact of Managerial Ability on Earnings Quality of Companies Listed in Tehran Stock Exchange, Journal of financial Accounting Researches, Volume 20, Issue 3, winter 2014(in Persian)
-      Jensen, M. C.1986. Agency costs of free cash flow, corporate finance, and takeovers. American Economic Review 76(2): 323-329.
-      Jensen, M. and W. Meckling.1976. Theory of the firm: managerial behavior, agency costs and ownership structure. Journal of Financial Economics 3: 305–360.
-      Johnson, V.E. Khurana, I.K. Reynolds, J.K..2002. Audit-firm tenure and the quality of financial reports. Contemporary Accounting Research, 423 -449.
-      Karshenasan, A. and R. Mamashli.2018. The effect of management ability to control the internal financial crisis and the possibility of fraudulent reporting, accounting and auditing management journal, vol. 27, pp 95-108. (in Persian)
-      Kiymaz, H. .2006.. The impact of announced motives, financial distress, and industry affiliation on shareholders’ wealth: evidence from large sell-offs. Business and economics, 49 -99
-      Koester Allison, Shevlin. Terry and Daniel Wangerin.2016. The Role of Managerial Ability in Corporate Tax Avoidance, Management Science journal. Vol. September 9, 2016, https://doi.org/10.1287/mnsc.2016.2510
-      Laux, Volker and Ray, Korok .2017. Effects of Accounting Conservatism on Investment Efficiency and Innovation, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2781261 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2781261
-      Lukianchuk, Genrikh.2015. The Impact of Enterprise Risk Management on Firm Performance of Small and Medium Enterprises, European Scientific Journal, May 2015 edition vol.11, No.13, pp. 408-427
-      Mansourfar G. Didar H. and Vahid Hosseinpour(2015) The Effect of Managerial Ability on Earning Quality of Listed Companies in Tehran Stock Exchange, Journal of financial Accounting Researches, Volume 23, Issue 1, spring 2015(in Persian)
-      Mashayekhi B.and F. Mohammadpour.2014. Financial Reporting Quality, Debt Maturity and Investment Efficiency, Journal of Financial Management Strategy, vol 7, issue 4, pp. 1-14 (In Persian)
-      McShane K. Michael, Nair, Anil and Elzotbek, Rustambekov.2011. Does Enterprise Risk Management Increase Firm Value? Journal of Accounting, Auditing & Finance 26(4) 641–658
-      Morack, R. A. Shleifer, and R. W. Vishny.1990. Do managerial objectives drive bad acquisitions? Journal of Finance 45:31–48.
-      Moller, Robert R. 2007. COSO Enterprise Risk Management. Kohn Wilet & Sons, INC.
-      Myers, S. and N. Majluf.1984. Corporate financing and investment decisions when firms have information that investors do not have, Journal of Financial Economics 13:187-221.
-      Nair Anil et al. 2014. Enterprise Risk Management as a Dynamic Capability: A Test of its Effectiveness During a Crisis, Managerial and Decision Economics, vol 35, pp. 555-566
-      O’Keefe, T.B. King R.D. Gaver, K.M..1994. Audit fees, industry specialization, and compliance with GAAs reporting standards. Auditing, 63 -22.
-      Omidi F. (2011) The effect of accrual Quality on investment efficiency in listed Companies in Tehran Stock Exchange, M. A dissertation in Accounting, Isfahan university (in Persian)
-      Ostadi Bakhtiar, et al. 2018. Operational Risk Assessment Using Bayesian Inference with Regard to the Composition of Data Sources and the Assumption of Dependence between Experts and Internal Loss Data, Journal of financial management strategy, vol. 20, pp. 53-72 (in Persian)
-      Panayiotis C. Andreou, et al.2015. Managerial Overconfidence And The Buyback Anomaly, available online in http://home.bi.no/ilan.cooper/research/OC_Feb_15_2016.pdf
-      Park Joonho. et al. 2016. Managerial ability and tax avoidance: evidence from Korea, Journal Asia-Pacific Journal of Accounting & Economics, Volume 23, 2016 - Issue 4
-      Ping, T. A. & R. Muthuveloo.2015. The Impact of Enterprise Risk Management on Firm Performance: Evidence from Malaysia, Asian Social Science; Vol. 11, No. 22; 2015.
-      Saghafi, A. Bulu, G. and M. Mohammadian.2012. The Association between Accounting Information Quality, Overinvestment and Free Cash Flow, Journal of Accounting Advances (J.A.A) Vol. 3, No. 2, Fall & Winter, 2012, Ser. 61/3 (in Persian)