شبیه‎سازی تأثیر شوک‎های نفتی و ارزی بر ریسک سیستماتیک و بازده قیمتی سهام شرکت‎ها: رویکرد DSGE

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت مالی، واحد علی‌آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی، علی‌آباد کتول، ایران

2 گروه حسابداری و مدیریت، واحد علی‌آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی، علی‌آباد کتول، ایران،

3 گروه مهندسی مالی، واحد علی‌آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی، علی‌آباد کتول، ایران

4 گروه مدیریت بازرگانی، واحد تنکابن، دانشگاه آزاد اسلامی، تنکابن، ایران

چکیده

بررسی عوامل مؤثر بر ریسک و بازده سهام اهمیت زیادی در مطالعات مالی داشته و از مفاهیم نیرومند در استراتژی‎ها و تصمیمات سرمایه‎گذاری محسوب می‎شود. از اینرو در سال‎های اخیر در قالب پژوهش‎های تجربی به شناسایی و بررسی عوامل مؤثر داخلی (شرکتی) و خارجی (کلان اقتصادی) بر ریسک و بازده سهام پرداخته‎ شده که در این راستا متغیرهای کلان اقتصادی اهمیت بیشتری داشته است. در این پژوهش از بین متغیرهای کلان اقتصادی مختلف، به بررسی تأثیر شوک‎های نفتی و ارزی بر ریسک سیستماتیک و بازده سهام پرداخته است. داده­های مورد استفاده به صورت فصلی بین سال‎های 1381 تا 1395 بوده که با استفاده از مدل  DSGE، واکنش متغیرهای مالی در برابر شوک‎های نفتی و ارزی بررسی گردید. نتایج نشان می‎دهد که شوک نفتی و ارزی ابتدا بر ریسک سیستماتیک سهام و بازده قیمتی تاثیر منفی دارد و سپس در دوره‎های بعدی این روند ادامه پیدا نکرده و پس از طی یک دوره نوسانی به حالت تعادلی و پایدار خود بر می‎گردد، بطوری که نوسانات ریسک سیستماتیک بیشتر از بازده قیمتی می‎باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Simulation of the Impact of Oil and Currency Shocks on the Systematic Risk and price returns of Stock: DSGE Approach

نویسندگان [English]

  • meysam kaviani 1
  • parviz saeedi 2
  • Hosein Didehkhani 3
  • Seyed Fakhreddin Fakhrehosseini 4
1 Department of Financial management, Aliabad Katoul Branch, Islamic Azad University, Aliabad Katoul, Iran
2 Department of Accounting and management, Aliabad Katoul Branch, Islamic Azad University, Aliabad Katoul, Iran
3 Department of Financial Engineering, Aliabad Katoul Branch, Islamic Azad University, Aliabad Katoul, Iran
4 Department of Commerce, Tonekabon Branch, Islamic Azad University, Tonekabon, Iran
چکیده [English]

The present study through a Dynamic Stochastic General Equilibrium (DSGE) Model and considering some of the observed facts in Iran's economy attempts to simulate the effects of oil and currency shocks on systematic risk and price returns and then the linear-logarithmic form of the equations was obtained after optimization and obtaining first-order brokers' conditions with using the Uhlig method. Examined samples collected from seasonal data from 2002 to 2016. In the end, the immediate reaction functions of the financial variables against oil revenue and currency shocks were investigated. The results of the research show that oil and currency shock initially have a negative effect on the systematic risk of stock and price returns, and then in the subsequent periods of this trend, they continue to fluctuate in a stable and stable state, so that the systematic risk fluctuations are greater than price return. Also, the Iranian economy shows the relative success of the model in the realities of the Iranian economy which determine by comparing the moments of the variables present in the model and the moments of the actual data.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Oil
  • currency
  • risk
  • Return
 

        -            استادی، حسین؛ شجری، هوشنگ و رئیسی، عادله. (1393). بررسی تأثیر ریسک نرخ ارز بر ریسک قیمت سهام صنعت پتروشیمی‎(1390-1381). فصلنامه تحقیقات توسعه اقتصادی. شماره 13، صص 24-1.

        -            بخشانی، صفیه. (1394). بررسی تأثیر تغییرات نرخ ارز بر قیمت سهام و نسبت P/E با استفاده از SEM-PLS. فصلنامه سیاست‌های مالی و اقتصادی. سال 3. شماره 12، صص 164-149.

        -            بیات، مرضیه؛ افشاری، زهرا؛ توکلیان، حسین. (1395). سیاست پولی و شاخص کل قیمت سهام در چارچوب یک مدل DSGE. فصلنامه پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی، 24(78): 171- 206.

        -            پایتختی اسکویی، سید علی و شافعی، احسان. (1393). فصل‌نامه‌ مطالعات اقتصاد انرژی. سال 10. شماره 43، صص 229-205.

        -            تقی‌پور، انوشیروان و منظور، داود (1394). تنظیم یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) برای اقتصاد باز کوچک صادرکننده‌ی نفت: مورد مطالعه‌ی ایران، فصلنامه‌ی پژوهش‌ها و سیاست‪های اقتصادی.

        -            جلایی، سید عبدالمجید؛ رحیمی‎پور، اکبر و میر، هدیه. (1394). بررسی تأثیر شوک‌های ارزی بر بازدهی سهام در بورس اوراق بهادار تهران. جستارهای اقتصادی. دوره 12. شماره 23، صص 161-135.

        -            جلایی، سید عبدالمجید؛ میر، هدیه و رحیمی‎پور، اکبر. (1395). بررسی تأثیر عبور نرخ ارز بر بازدهی سهام در بورس اوراق بهادار تهران. دانش سرمایه‌گذاری. دوره 2. شماره 19، صص 212-191.

        -            رهبر، فرهاد و  احسان سلیمی. (1394). نقش انضباط مالی دولت و صندوق توسعه ملی در کاهش بیماری هلندی در اقتصاد ایران، فصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات اقتصادیِ کاربردی ایران. سال چهارم، شماره‎ی 4، صص 243 – 219.

        -            زنگنه، محمد (1388)، ادوار تجاری در قالب یک الگو DSGE کینزی جدید با وجود نقصان در بازارهای مالی، رساله دکتری، تهران، دانشگاه تهران، دانشکده اقتصاد.

        -            شاه‎حسینی، سمیه و جاوید بهرامی.  (1391). طراحی یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی کینزی جدید برای اقتصاد ایران با در نظر گرفتن بخش بانکی. فصلنامه پژوهش‎های اقتصادی ایران. سال هفدهم، شماره‎ی 53، صص 83 – 55.

        -            شاهمرادی، اصغر.  (1387) . بررسی اثرات تغییر قیمتهای انرژی بر روی سطح قیمت، تولید و رفاه در اقتصاد ایران. وزارت امور اقتصادی و دارایی.

        -            طائی، حسن(1385)، تابع عرضه نیروی کار: تحلیلی بر پایه داده­های خرد، فصلنامه پژوهشهای اقتصادی ایران، شماره 29، صص 93-112.

        -            فخرحسینی، سیدفخرالدین. (1393). ادوار تجاری حقیقی تحت ترجیحات مصرفی و فراغت در اقتصاد ایران: رهیافت تعادل عمومی پویای تصادفی، مطالعات اقتصادی کاربردی ایران، دوره 3، شماره 11، پاییز 1393، صفحه 81-106.

        -            کاوند، حسین(1388)، تبیین آثار درآمدهای نفتی و سیاست­های پولی در قالب یک الگوی ادوار تجاری واقعی برای اقتصاد ایران، رساله دکتری، تهران، دانشگاه تهران، دانشکده اقتصاد.

        -            میر‎هاشمی‎دهنوی، سید محمد. (1394). آثار نامتقارن شوک‌های قیمت نفت بر بازار سهام: مطالعه موردی کشورهای صادرکننده نفت. فصلنامه سیاست‌های مالی و اقتصادی. سال 3. شماره 11، صص 108-85.

        -            هادیان، ابراهیم؛ صمدی، علی حسین؛ زیبایی، منصور.  (1394). بررسی تأثیر راهبردهای مختلف در مدیریت درآمدهای نفتی بر عملکرد اقتصاد کلان در ایران، فصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات اقتصادیِ کاربردی ایران. سال چهارم، شماره‎ی 15، صص 131 – 107.

 

-      Alam, M., Uddin, G. S., & Taufique, K. M. (2017). The Relationships between exchange rates and stock prices: empirical investigation from Johannesburg stock exchange.

-      Al-Qaisi, K. M. (2011). The economic determinants of systematic risk in the Joranian capital market. International Journal of Business and Social Science, 2(20).

-      Bakhshani S. (2016). A Study of the Effect of Exchange Rate Changes on Stock Prices and P/E Ratio by Using SEM-PLS. Quarterly Journal of Fiscal and Economic Policies, 3 (12) :149-164. (in Persian).

-      Basher, S. A., Haug, A. A., & Sadorsky, P. (2017). The Impact of Oil-Market Shocks on Stock Returns in Major Oil-Exporting Countries: A Markov Switching Approach.

-      Bayat, M., Zalaghi, H & Hashemi, T. (2018). The Effect of Governmental Affiliation on Systemic Risk of the Companies Listed in Tehran Stock Exchange. Journal of Financial Management Strategy. 4(2), pp.121-137. (in Persian).

-      Branson, W.H. (1983), “Macroeconomic Determinants of Real Exchange Risk. In: Herring, R.J. (Ed.)”, Managing Foreign Exchange Risk, Cambridge University, Cambridge.

-      Byat, M., Afshari, Z., & Tavakolian. H. (2016). Monetary Policy and Stock Price Index in DSGE Models Framework. Journal of Economic Research and Policies,  3. 24 (78), pp.171-206. (in Persian).

-      Chen, J., Naylor, M., & Lu, X. (2004), “Some insights into the foreign exchange pricing puzzle: Evidence from a small open economy”, Pacific-Basin Finance Journal, No 12, pp. 41-64.

-      Darabi, R. (2016). The Investigation of the Relationship between Capital Structure and Abnormal Returns (Evidence from Tehran Stock Exchange). Journal of Financial Management Strategy. 4(1), pp.77-102. (in Persian).

-      Dornbusch, R., Fischer, S. (1980), “Exchange Rates and the Current Account”, the American Economic Review, 70(5), pp. 960–971.

-      Faaljou, H.R., & sadeghpour, A (2015). The Study of the Effect of the Index of Country Risk on Tehran Stock Exchange returns. Journal of Financial Management Strategy. 3(3), pp.49-78. (in Persian).

-      FAKHREHOSSEINI, S. F. (2014). Real Business Cycle under consumption and leisure preferences in Iran: Dynamic Stochastic General Equilibrium Approach. Appllied Economics Studies in Iran, 3(11). pp.81-106.

-      Gray, P. & I. Timothy (2003), "Exchange Rate Risk: Reviewing the Record for Private Infrastructure Contracts", View Point 262, World Bank Private Sector and Infrastructure, Network, Washington D.C. http:/ /rru.worldbank.org/Viewpoint/index.asp.

-      Jalaee. S.A, Mir., H & Rahimipoor, A. (2016). Effect of exchange rate pass on Stock Returns in Tehran Stock Exchange. Investment Knowledge, 5(9). pp.191-212. (in Persian).

-      Jones, C. & G. Kaul (1996), "Oil and Stock Markets", Journal of Finance, Vol. 51, pp. 453-91.

-      Jones, M.C., & Kaul, G. (1996). Oil and stock markets. Journal of Finance, 51(2), pp.463-491.

-     Kavand, H (2009), Explaining the Effects of Oil Revenues and Monetary Policies in the Form of a Trend Commercial Trend in the Iranian Economy, Doctoral dissertation, Tehran University, Tehran University, Faculty of Economics. (in Persian).

-      Khochiany, R. (2018). The Time-Scale Interactions between Stock Price and Exchange Rate Volatility in Tehran Stock Exchange. Journal of Financial Management Strategy. 6(2), pp.168-191. (in Persian).

-      Kim, S., Kim, S. Y., & Choi, K. (2018). Markov regime-switching models for stock returns along with exchange rates and interest rates in Korea. In Proceedings of the 7th International Conference on Emerging Databases (pp. 253-259). Springer, Singapore.

-      Luo, X., & Qin, S. (2017). Oil price uncertainty and Chinese stock returns: New evidence from the oil volatility index. Finance Research Letters, 20, pp.29-34.

-      Manzoor, D & Taghipour, A. (2016). A dynamic stochastic general equilibrium model for an oil exporting and small open economy: the case of Iran. Journal of Economic Research and Policies,  3. 2016; 23 (75), pp.7-44. (in Persian).

-      MirhashemiDehnavi M. (2016). The Asymmetric Effect of Oil Price Shock on Stock Market: Evidence from Oil Exporting Countries . Quarterly Journal of Fiscal and Economic Policies, 3(11), pp.85-108. (in Persian).

-      Moghadam, A.K.,  & Moghadam vahed. H. (2015). Investigating the effect of oil price volatility on abnormal return on Stock of companies accepted in Tehran Stock Exchange. Accounting and Audit Research, No. 29. (in Persian).

-      Ostadi H, Shajari H, reisi A. (2014). Evaluating The Impact of Exchange Rate Risk on Stock Price Risk of Iran Petrochemical Industry (2002-2011). Journal of Economic Development Research, 4(13), pp.1-24. (in Persian).

-      Park, J., & Ratti, R.A. (2008). Oil price and stock markets in the U.S. and 13 European countries. Energy Economics, 30, pp.2587-2608.

-      Paytakhti., S.A & Shafei, E. (2016). The effect of oil price fluctuations on the stock prices index's changes in Iran: structural VAR approach. QEER. Quarterly Energy Economics Review,  11 (47), pp.205-240. (in Persian).

-      Pradhan, R. P., Arvin, M. B., & Ghoshray, A. (2015). The dynamics of economic growth, oil prices, stock market depth, and other macroeconomic variables: Evidence from the G-20 countries. International Review of Financial Analysis, 39, pp.84-95.

-      Rahbar., F & Salimi, E. (2015).The role of fiscal discipline and National Development Fund in reducing Dutch disease effects in the Iranian economy. Appllied Economics Studies in Iran, 4(14). pp.219-243. (in Persian).

-      Rezazadeh, A. (2016). The Impact of Macroeconomic Variables on Tehran Stock Market Returns Volatility: GARCH-X Approach. Quarterly Journal of Applied Theories of Economics, 3(2), pp.121-136. (in Persian).

-      Sadeghi shahedani, M., & Mohseni, H. (2013). The effect of oil price on stock market returns: Evidence from oil exporting Middle East countries. Quarterly Journal of Energy Policy and Planning Research. 1(3), pp.1-16. (in Persian).

-      Sadorsky, P. (1999). Oil price shocks and stock market activity. Energy Economics, 21, pp.449-469.

-      Shahhosseini, S., & Bahrami, J. (2014). Design of a New Generally Dynamic Keynesian General Equilibrium Equation Model for the Iranian Economy, Considering the Banking Sector, Economic Research. 17th, No. 53, pp. 83-55. (in Persian).

-      Shahmoradi, A. (2011). Investigating the effects of changes in energy prices on the level of prices, production and welfare in the Iranian economy. Ministry of Economic Affairs and Finance. (in Persian).

-      Shahraki M, Nouri E, Mahmoudzadeh M. (2012). The Impact of Oil Shocks on Selected Stock Market Returns . Journal of Economic - A Review of Economic Issues and Policies 3. 12 (9 and 10), pp.47-60. (in Persian).

-      Taei, H. (2007). An Estimation of Labour Supply Function Using the Iranian Micro Data, Economic Research. 8(29). pp.93-11. (in Persian).

-      Tovar, Camilo (2009). "DSGE Models and Central Banks". Economics 3 (2009-16): 1. doi:10.5018/economics-ejournal.ja.2009-16.

-      Tsai, I. C. (2012). The relationship between stock price index and exchange rate in Asian markets: A quantile regression approach. Journal of International Financial

-      Valipour, M., Amin, V., Kargosha, M., & Akbarpour, K. (2015). Forecasting stock systematic risk using Heuristic Algorithms. Journal of Productivity and development, 1(1), pp.36-41.

-      Wang, Y., Wei, Y., Wu, C., & Yin, L. (2018). Oil and the short-term predictability of stock return volatility. Journal of Empirical Finance, 47, pp.90-104.

-      Wong, H. T. (2017). Real exchange rate returns and real stock price returns. International Review of Economics & Finance, 49, pp.340-352.

-      You, W., Guo, Y., Zhu, H., & Tang, Y. (2017). Oil price shocks, economic policy uncertainty and industry stock returns in China: Asymmetric effects with quantile regression. Energy Economics, 68, pp.1-18.

-      Zanganeh, M. (2009). A business cycle in the form of a new Keynesian DSGE model despite the lack of financial markets, Ph.D., Tehran, University of Tehran, Faculty of Economics. (in Persian).

 

-