مقاله پژوهشی: مدل یابی عوامل تأثیرگذار بر تأمین مالی استارت آپ‌ها (کسب‌وکارهای نوپا) با تکنیک دیمتل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری کارآفرینی، دانشکده مدیریت و حسابداری، گروه کارآفرینی، واحد علی آباد کتول، دانشگاه آزاداسلامی، علی آباد کتول، ایران

2 استادیار حسابداری، گروه کارآفرینی، واحد علی آباد کتول، دانشگاه آزاد اسالمی، علی آباد کتول، ایران

3 دانشیار مالی ،دانشگاه الزهرا

چکیده

اگر استارت آپ‌ها را سازوکاری جهت یافتن ایده‌های برتر بدانیم یک عامل مهم جهت ورود به مرحله بعد یا نوآوری، یافتن سرمایه‌گذار برای ایده‌های برتر هست.ازاین‌رو هدف از این پژوهش شناسایی و اولویت‌بندی و تعیین روابط علی و معلولی بین عوامل تأثیرگذار بر تأمین مالی استارت آپ‌ها می باشد. گروه تصمیم، مدیران و کارشناسان استارت آب‌ها، شرکت‌های دانش‌بنیان و شرکت‌های موجود در پارک علمی و فناوری استان گلستان می‌باشند که شامل 30 نفر می‌باشند. در این پژوهش عوامل مؤثر بر تأمین مالی استارت آپ‌ها با رویکرد دلفی فازی،6 مؤلفه همراه با زیر معیارها شناسایی و استخراج‌شده است. در ادامه با استفاده از تکنیک دیمتل علاوه براولویت‌بندی بین مؤلفه‌ها، روابط علی و معلول بین مؤلفه‌های اصلی مؤثر در تأمین مالی استارت آپ‌هاتعیین‌شده است. درنهایت از 6 مؤلفه اصلی در تأمین مالی این بنگاه‌ها، 4 مؤلفه به ترتیب عوامل ریسک موجود در ایده، ویژگی بازار، ویژگی ایده و ویژگی مالی به‌عنوان علت و 2 عامل ویژگی حقوقی و ویژگی‌های زیرساخت همراه با زیرمجموعه هریک به‌عنوان معلول در تأمین مالی استارت آپ‌هاشناسایی‌شده‌اند.این عوامل برای سرمایه‌گذاران استارت آپ‌ها حیاتی هست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Modeling Factors Affecting Startups Financing Using DEMATEL Technique

نویسندگان [English]

  • Behzad Shahrabi 1
  • Majid Ashrafi 2
  • Ebrahim Abbasi 3
1 PhD student in entrepreneurship, Department of Management & Accounting, Department of Management, Aliabad Katoul Branch, Islamic Azad University, Aliabad Katoul, Iran.
2 Assistant Professor in Accounting, Department of Management & Accounting, Department of Management, Aliabad Katoul Branch, Islamic Azad University, Aliabad Katoul, Iran
3 Associate Professor in Finance, Associate Professor at Alzahra University
چکیده [English]

Abstract
If we know startups as a mechanism for finding superior ideas, an important factor for entering innovation is finding an investor for superior ideas. Hence, the purpose of this research is to identify and prioritize and determine the Cause-and-Effect Relationship between the factors affecting start-up financing. In this regard, the decision group, include managers and experts involved in Startups establishment, knowledge-based companies, as well as present companies in Golestan province’s science and technology parks، which includes 30 people. Factors affecting the financing of startups, at first six components with sub-criteria have been identified and extracted by the Fuzzy Delphi Technique. In the following, in addition to prioritizing between components, the Cause-and-Effect Relationship between the main components, that are effective in financing startups, has been determined using DEMATEL Tecnichue. Finally, of the six main components in financing these firms, FOUR present risk factors in the idea, the market characteristic, the feature of idea and the financial characteristic have been identified as the cause and two factors of the legal characteristic and features of the infrastructure along with the subset of each of them, have been identified as an effect in Startup financing, respectively.these factors is very vital for investors startups.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Financing
  • Idea
  • Startup
  • Fuzzy Delphi
  • DEMAEL
-      بی‌تعب، ع.، قاضی نوری، س.، شجاعی، س. (1392). »مدلی برای ارزیابی توانمندی نوآوری در سطح ملی«. فصلنامه مدیریت توسعه تکنولوژی، 1 (2)، صص 29-3.
-      توکلی طرقی، ع.، ثمری، د. (1395). »مدلی نوین برای سرمایه‌گذاری در حوزه تجاری‌سازی فناوری«. فصلنامه علمی پژوهشی دانش سرمایه‌گذاری، 5 (20)، صص 24-1.
-      چاره‌خواه و فرطوسی، م. ملایری، م. (۱۳۹۳) «سرمایه‌گذاری در کسب‌وکارهای نوپا (استارت‌آپ‌ها)، با نگاهی به وضعیت کشور و منطقه»، سلسله مطالعات تحلیلی، گزارش دوم، مؤسسه فرهنگی هنری تقارب و تبادل فرهنگی.
-      صادقی، ا. (1391). » سنجش سطوح توانمندی‌های فناورانه در صنعت آب و برق (تحقیق موردی: ستاد وزارت نیرو) «. فصلنامه توسعه تکنولوژی صنعتی، 10 (19)، 13-5.
-      صفری، س.، شیخ، م. ج.، راعی عزآبادی، ا. (1392). تأمین مالی کارآفریننان. تهران: انتشارات ترمه.
-      فدایی، م.، گله‌داری، س. {ترجمه} (1394). » تأسیس و تأمین مالی موفق شرکت‌های فناوری نانو«. ماهنامه فناوری نانو، 4 (10) (پیاپی 219)، صص 34-28.
-      کزازی، ا.، فائضی راد، م. (1393). » توسعه ماتریس SPAS با کمک تکنیک دلفی فازی به‌منظور تعیین موقعیت«. فصلنامه علمی- پژوهشی تحقیقات بازاریابی نوین، 4 (3) (پیاپی 14)، صص 74-55.
-      کیکاوس، ک. (1395). «استارت‌آپ‌ها: توسعه کمی و کیفی«، وزارت علوم و تحقیقات و فناوری و پارک علم و فناوری سیستان و بلوچستان، شناسه گزارش 97101.
-      ماهنامه دولت الکترونیک، ویژه‌نامه کسب‌وکارهای نوپا، گزارش زیست‌بوم. (1395). گزارش اول: چالش دولتی در توسعه استارت‌آپ‌ها.
-      مرادی، م. ع. (1394). محیط کسب‌وکار نظریه‌ها شاخص‌ها و تکنیک‌ها. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
-      مرکز ملی فضای مجازی. (1393). اکوسیستم استارت‌آپ و کارآفرین.
-      نادری، ن.، یوسفی، ز.، رضایی، ب. (1395). » پدیدارشناسی موانع ایجاد و راه‌اندازی استارت‌آپ‌های کشاورزی«، راهبردهای کارآفرینی در کشاورزی، سال سوم، شماره پنجم، صص. 35-46.
-      نمازی، م.، ناظمی، ا. (1384). »بررسی تحلیلی تحقیقات انجام شده در بورس اوراق تهران«. فصلنامه تحقیقات مالی، شماره 19، صص. 135-166.
-      وزارت علوم و تحقیقات و فناوری، پارک علم و فناوری سیستان و بلوچستان. (1395). استارت‌آپ‌ها: توسعه کمی و کیفی، گزارش 97101.
-      یارمحمدیان، ن.، مریدیان پیردوستی، ع.، نصراصفهانی، ر. (1397). »اولویت‌بندی و تحلیل شیوه‌های تأمین مالی مشارکتی برای پروژه‌های شهری«، مجله راهبرد مدیریت مالی، تهران: انتشارات دانشگاه الزهرا، سال ششم، شماره 22، صص. 81-108.
-      یدالهی فارسی، ج.،کلابی، ا.م.، محرابی، ر. (1390). فرصت‌ها و ایده‌های کارآفرینی. تهران: سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی.
-      Acemoglu, D., & Aghion, P. & Zilibotti, F. (2006). “Distance to frontier, selection, and economic growth”. Journal of the European Economic association4 (1), pp.37-74.
-      Atherton, A. (2012). “Cases of start-up financing: An analysis of new venture capitalisation structures and patterns”. International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research18 (1), 28-47.
-      Aulet, B. (2013). Disciplined entrepreneurship: 24 steps to a successful startup. John Wiley & Sons.
-      Austin, J. L. (1986). “Rise of Citizen-Suit Enforcement in Environmental Law: Reconciling Private and Public Attorneys General”. Nw. UL Rev. pp.81, 220.
-      Baker, S. & Krawiec, K. (2004). The Economics of Limited Liability: An Empirical Study of New York Law Firms. Unpublished Manuscript.
-      Baron, R. A. (2004). “The cognitive perspective: a valuable tool for answering entrepreneurship's basic “why” questions”. Journal of business venturing19 (2), pp.221-239.
-      Berger, A. N., Cowan, A. M. & Frame, W. S. (2011). “The surprising use of credit scoring in small business lending by community banks and the attendant effects on credit availability, risk, and profitability”. Journal of Financial Services Research39 (1-2), pp.1-17.
-      Bernanke, B. S., Gertler, M. & Gilchrist, S. (1999). The financial accelerator in a quantitative business cycle framework. Handbook of macroeconomics, 1, pp.1341-1393.
-      Bellavitis, C., Filatotchev, I., Kamuriwo, D.S. & Vanacker T. (2017). Entrepreneurial finance: new frontiers of research and practice. Venture Capital. 19 (1-2), pp.1-16.
-      Be Tab, A., ghazi Noori, C. & SHojai, S. (2013). “A model for assessing national innovation capability”, Quarterly Journal of Mamagement Technology Development, 1 (2) 29-3. (In Persian)
-      Braunerhjelm, P. (2010). Entrepreneurship, Innovationand Economic Growth, SWEDISH ENTREPRENEURSHIP FORUM Past experiences, current knowledge and policy implications. pp.1-82. www.entreprenorskapsforum.se
-      Bradford, A. (2015). Deductive Reasoning vs. Inductive Reasoning. Live Science [Retrieved 19 May 2016]. http: //www. livescience. com/21569-deduction-vs-induction. html
-      Brezak Brkan, I. (2010). SalePod dobio seed investiciju hrvatskih poslovnih anđela (SalePod funded by Croatian business angels’ seed investment). http: //www. netokracija. com/salepod-seed-investicija-crane-3411. Accessed 15 April 2013.
-      Bryman, A. & Bell, E. (2015). Business research methods. Oxford University Press, USA.
-      Bottiglia, R. & Pichler, F. (Eds.). (2016). Crowdfunding for SMEs: A European Perspective. Springer.
-      Blumberg, L. J. & Nichol, L. M. (2003). Health Insurance Market Reforms: What They Can and Cannot Do, Urban Institute. http: //www. urban. org/url. cfm?ID=306448.
-      Block, S. (2004). “The Latest Movement in Going Private: An Empirical Study”. Journal of Applied Finance, 14 (1).
-            Bianchi, M., Campodall'Orto, S., Frattini, F. & Vercesi, P. (2010). Enabling open innovation in smalland mediumsized enterprises: how to find alternative applications for your technologies. R&D Management, 40 (4), pp.414-431.
-      Biswase, A., (2015). Nano finance: Concept, Purpose, and Impact: Dated: (25. 11. 2017). Retrieved at: 11. 27. 2017. Available online at: http: //www. google. com/a/Universall ogin?=http: //... ano-finance-1/consept-purpose-and impact&service=jotspot.
-      Chang, B., Chang, C. W., and Wu, C. H. (2011). “Fuzzy DEMATEL method for developing supplier selection criteria”. Expert Systems with Applications, 38 (3), pp.1850-1858.
-      Chonlaworn, & Pakanee, P. (2015). Can Nano Financeunlash the grassroots from? Loan shark problems.
-            Constable, K. (2015). The 5 Types of Entrepreneurs. Entrepreneur Media, Inc. [Retrived 7 July 2016]. https: //www. entrepreneur. com/article/244210.
-      Conti, A. & Thursby, J. (2013). PATENTS AS SIGNALS FOR STARTUP FINANCING, NATIONAL BUREAU OF ECONOMIC RESEARCH, 1050 MassachusettsAvenue, Cambridge, MA 02138. http: //www. nber. org/papers/w19191.
-      Charkhah, M., Malayeri, M. (2014). Investing in Startups (Startups), Looking at the Situation in the Country and the Region, the Analytical Studies Series, the Second Report, the Cultural-Artistic Institute of Convergence and Cultural Exchange. (In Persian)
-            Dikcon, L., Gates, S., Kapur, K. (2006). The Impact of Regulation and Litigation on Small Business and Entrepreneurship. Kauffman-RAND Center for the Study of Small Business and Regulation A RANDINSTITUTE FOR CIVIL JUSTICE CENTER. www.rand.org/centers/icj.
-      Fatoki. O. (2014). “Factors Influencing the Financing of Business Start-ups by Commercial Banks in South Africa”, Mediterranean Journal of Social Sciences, 5 (20): 94.
-      Fontela, E. & Gabus, A. (1972). “World Problems an Invitation to Further Thought within the Framework of DEMATEL”. Battelle Geneva Research Centre, Geneva, pp.1-8.
-      Fedaei, M., Ghalehdari, S. (2015). "Establishment and Financing of Nanotechnology Companies", Nanotechnology Monthly, 4 (10) (219), pp.34-28. (In Persian).
-      Farsi Yadolahi, C., Kalabi, M., Mehrabi, R. (2011). Opportunities and ideas for entrepreneurship. Tehran: Publishing House Jihad University. (In Persian)
-      Gan, J., Li, L. (2017). Using DEMATEL and Intuitionistic Fuzzy Sets toIdentify Critical Factors Influencing the RecyclingRate of End-Of-Life Vehicles in Chin, Sustainability 2017, 9, 1873; doi: 10. 3390/su 9101873. www. mdpi. com/journal/sustainability
-      Gasmann, E. A. (2016). Open Innovation: Transferrable to Startups? Master Thesis Centre for Entrepreneurship, UNIVERSITETET I OSLO. http: //www.duo.uio.no.
-      Government e-Government Monthly, Innovative Business Letter, Biomass Report. First report: (2016). Government challenge in the development of startups. (In Persian)
-      IRISH NATURALISATION AND IMMIGRATION SERVICE 1. (2018). “Application for Start-up Entrepreneur Programme”, Start-up EntrepreneurProgramme.
-            Inessa, L. & María, S., & Martínez, P. (2015). “How Bank Competition Affects Firms’ Access to Finance.” World Bank Economic Review, 29 (3), pp.413–48.
-      Khazazi, A., & Faezid Rad, M. (2014). "Development of SPAS Matrix with Fuzzy Delph technique to determine position". Journal of Research in New Marketing Research, 4 (3) (14), 74-55. (In Persian)
-      Kikavoos, K. (2016). Startups: Quantitative and qualitative development, Ministry of Science, Research and Technology and Science and Technology Park of Sistan and Baluchestan, Report ID 97101. (In Persian)
-      Laamanen, P. (2016). “Feasibility analysis of a new business idea: case: Bookertainment, LAHTI UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES”, Faculty of Business Studies International Business.
-      Martyniuk, A. O., & Jain, R. K. & Haft, M. N. (2002). “Market opportunity analyses and technology transfer”. International Journal of Technology Transfer and Commercialisation1 (4), pp.385-404.
-      Mazzcuto, M. (2018). Mission-Oriented Research & Innovation in the European Union, European Commission, B-1049 Brussels.
-      Moradi, M. A. (2015). Business environment Theories Indices and techniques. Tehran: Tehran University Press. (In Persian)
-      Ministry of Science and Technology and Technology, Sistan and Baluchestan Science and Technology Park. (2016). Standards: Quantitative and qualitative development. Report: 97101. (In Persian)
-      Naderi, N., Yousefi, Z., Rezaei, B. (2016). "Phenomenology of barriers to creating and launching agricultural startups", Entrepreneurship Strategies in Agriculture, Third Year, No. 5, pp.35-46. (In Persian)
-      National Civic Center. (2014) "Startup and Entrepreneur Ecosystem." (In Persian) Top of Form
-      Osterwalder, A., & Pigneur, Y. (2010). Business Model Generation. John Wiley & Sons, Inc. Ch. 1, pp.14-17.
-      Onesun. S., Yoo, O., Huang, T., & Arifoglu, K. (2017). A Theoretical Analysis of the Lean Startup's Product Development Process.
-      Porter, M. E. (1980). Competitive Strategy: Techniques for Analysing Industries and Competitors, Free Press.
-      Pería, M., Soledad, M., and Singh, S. (2014). “The Impact of Credit Information Sharing Reforms on Firm Financing?”, Policy Research Working Paper 7013, World Bank, Washington, DC.
-      Startup Genome. (2018). ”Succeeding In the Era OF Technology”, New Global Startup Ecosystem Report.
-      Spiegel, P., Eurozone calm belies growing political storm. (2013). Financial Times, retrieved from: http://www.ft.com/intl/cms/s/0/bf8f52a4-f9d1-11e2-b8ef-00144feabdc0. html#axzz2bIaTnA2n.
-      Sunonda, K. (2017). “How to Start and Manage Startup Companies in India a Case Study Approach”, Volume 5, Issue 4 | ISSN: 2321-9939.
-            Sadeghi, A. (2012). "Measuring the Levels of Technological Capabilities in the Water and Power Industry (Case Study: Headquarters of the Ministry of Energy) "; Two Industrial Technology Development Quarterly, 10 (19), pp.13-5. (In Persian)
-      Safari, S., Sheikh, M. J., Rai Azzadadi, A. (2013). Entrepreneurial Financing. Tehran: Tehran: Terme Publishing. (In Persian)
-      Tavakoli Targhi, A. & Samari, D. (1395). "A New Model for Investing in Technology Commercialization", Investment Knowledge Research Quarterly, 5 (20) 2. (In Persian)
-      Yarmohamedian, N., Maridian Pyrvosty, A., Nasr Esfahani, R. (2018). "Prioritizing and Analyzing Collaborative Financing Techniques for Urban Projects", Journal of Financial Management Strategy, Tehran: Alzahra University Press, Vol. 6, No. 22. pp.81-108. (In Persian)