ارزشگذاری پروژه های گزینش شده تامین مالی از طریق جمع سپاری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مهندسی مالی دانشگاه علم و فرهنگ

2 استادیار، دانشگاه علامه طباطبایی، ایران

چکیده

امروزه تامین سرمایه مورد نیاز کسب وکارهای نوپا، یکی از چالش‌های مهم کارآفرینان است. همچنین به دلیل ریسک سرمایه گذاری خطرپذیر، موسسات مالی و بانک ها اغلب تمایل کمتری به سرمایه‌گذاری در این  نوع پروژه‌ها نشان می‌دهند.  اما با ظهور شبکه های اجتماعی، تامین سرمایه از طریق جمع سپاری به عنوان یکی از روشهای جدید برای جلب رضایت خرده سرمایه گذاران در تامین سرمایه برای پروژه‌های پرمخاطره مورد توجه قرار گرفته است. هدف این پژوهش تخمین سرمایه مورد نیاز برای راه اندازی استارتاپ‌ها و به دنبال آن ارزش گذاری کسب وکارهای نوپا است. این مقاله به معرفی روشهای ارزشگ‌ذاری کسب وکارهای نوپایی پرداخته است که از طریق جمع سپاری اقدام به تامین مالی می‌کنند. در این پژوهش با توجه به ماهیت کسب و کارهای نوپا دو روش تنزیل جریان نقد از رویکرد درآمد محور و بلک شولز از رویکرد اختیار واقعی، برای تامین مالی از طریق روش جمع سپاری مناسب شناخته شده اند. صورتهای مالی حسابرسی شده شرکت‌های بورسی با حوزه ی فعالیت مشابه خدمات بانکی طی سالهای 1392 تا 1395اخذ شده است. از مقایسه نتایج این رویکردها می­توان اعتبار ارزش بدست آمده را صحه گذاری کرد. نزدیک بودن نتایج دو روش حاکی از برآورد مناسب ارزش پروژه مورد مطالعه دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Valuation of Candidate Projects Financed by Crowdfunding

نویسندگان [English]

  • Nazanin Ashrafitabar 1
  • Payam hanafizadeh 2
1 Science and Culture University
2 Alameh Tabatab'i University
چکیده [English]

These days, financing for startups is of paramount challenges for entrepreneurs. Also, because of the risk of venture investments, financial institutions and banks often tend to be less willing to invest in these activities. Moreover, with the advent of social network and virtual communities , fundraising through crowdfunding is one of a new ways of attracting retail investors to financing for risky projects particularly startups . Therefore, estimating the required financial investment and consequently valuing startups is of crucial importance. This article introduces valuation methods for startups who are willing to finance through crowdfunding. In this article, according to the characteristics and the nature of the startups, two methods of Discounted Cash Flow in the income-driven approach and Black Scholes in the Real Option Valuation approach have been distinguished suitable to finance for an startup through crowdfunding . Comparing the results of these approaches, we can validate obtained valuation results. The proximity of the results of the two methods suggests an appropriate estimation of the value of the project under study.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Startup Valuation
  • Crowdfunding
  • Discounted Cash Flows Method
  • Real Option
  • Black Scholes
-      اصفهانی پور، اکبر. شاهرخشاهی، زهرا. (پاییز 1392). «ارزشگذاری اقتصادی پروژه‌ها به روش اختیار واقعی آسیایی». نشریه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید، شماره3، جلد24، صفحه 6.

-      بکی حسکوئی، مرتضی. داودی، روژین.(بهار 1395). «ارزیابی پروژههای سرمایه گذاری با رویکرد تحلیل اختیار واقعی: مطالعه موردی بررسی امکانسنجی یک طرح نیروگاهی 500 مگاواتی». فصلنامه علمی پژوهشی دانش سرمایه گذاری، سال پنجم، شماره 17، صفحه5.

-      حنفی زاده، پیام. راد،آزاده. (بهار 1395). «ارزش‌گذاری برند رایتل». فصلنامه علمی پژوهشی دانش سرمایه‌گذاری، سال پنجم، شماره هفدهم،صفحه 75.

-      دین محمدی، مصطفی. باقری بسطامی، مهدی. (تابستان 1393). «ارزیابی اقتصادی طرح های سرمایه گذاری با روش اختیار واقعی». مجلهمهندسیمالیومدیریتاوراقبهادار، شماره 19، صفحه 14.

-      کیمیاگر، علی محمد. آفریده ثانی، احسان. (زمستان 1387). «ارائه یک روش تلفیقی جهت قیمت گذاری اختیار معامله مبتنی بر دو مدل بلک شولز و درخت دوجمله ای». نشریه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید، شماره 4، جلد19، دانشگاه علم و صنعت، صفحه 3.

-      Agrawal.A, Catalini. C and Goldfarb. A (2011) “The Geography of Crowdfunding”, NATIONAL BUREAU OF ECONOMIC RESEARCH{extracted in 2018 from https://ideas.repec.org/p/nbr/nberwo/16820.html}

-      Ahlers, G. Cumming, D. Guenther, C. & Schweizer, D. (2015). “Equity crowdfunding”. Entrepreneurship Theory and Practice, 39(4), 955–980. doi:10.1111/etap.12157.

-      Axelsson, Mats. Kron,David. Larsson,Willy. Nyden,Victor.(2015).” Equity-based Crowdfunding Platforms Competitive situation in an emerging industry and impact on the Swedish capital market”. Institutionen för Teknikens ekonomi och organization, Chalmers Tekniska Högskola Göteborg.

-      Backy Huskyi, Morteza. Davoudi, Rogin (Spring 1395). "Evaluation of Investment Projects with Real Option Analysis: A Case Study on the feasibility study of a 500 MW power plant project". Quarterly Journal of Investment Knowledge, Year 5, No 17, Page 5. (In Persian).

-      Brennan, M. and E. Schwartz (1985). "Evaluating Natural Resource Investments, "Journal of Business, 58, 135-57.

-      Cohen, B. and Kador, J.(2013). “What Every Angle Investor Want You To Know? ”.New York Mc Grow-Hill Education.

-      Damodaran, Aswath. (May 2009). The Dark Side of Valuation, Second Edition, Valuing Young, Start-up and Growth Companies: Estimation Issues and Valuation Challenges.

-     
Dean Mohammadi, Mostafa. Bagheri Bastami, Mahdi. (Summer 2014). "Economic appraisal of investment projects with real option". Journal of Financial Engineering and Securities Management, No. 19, p. 14 and 18. (In Persian).

-      Festel,Gunter. Wuermseher,Martin. Cattaneo,Giacomo. (2013). “Valuation of Early Stage High-tech Start-up Companies”. International Journal Of Business, 18(3), ISSN: 1083-4346

-      Hanafizadeh, Payam. Rad, Azadeh. (Spring 1395). "Rightel Brand Valuation". Investment Knowledge Quarterly Journal, Vol. 5, No. 17, Pages 10 and 11. (In Persian).

-      Ingersoll, J. and S. Ross. (1992). “Waiting to Invest: Investment and Uncertainty,” Journal of Business, 65(1), 1, pp. 1-29.

-      Ingersoll, J. and S. Ross. (1992). “Waiting to Invest: Investment and Uncertainty,” Journal of Business, 65(1), 1, pp. 1-29.

-      Isfahanipour, Akbar. Shahrkhshahi, Zahra. (Fall 1392). "Economic valuation of projects in the form of real Asian options". International Journal of Industrial Engineering and Production Management, No. 3, Vol. 24, p. 6. (In Persian).

-      J, Barry Lin. and Anthony F, Herbst. (15 January 2003). “Valuation of a Startup Business with Pending Patent Using Real Options”. Department of Finance University of South Florida.

-      Jiménez, Luis and González, Pascual(2008). “Multicriteria cash-flow modeling and project value-multiples for two-stage project valuation”. iInternational Journal of Project Management, Vol. 26, No. 2, pp. 185-194.

-      Kimiagar, Ali Mohammed. Afarideh saani, Ehsan. (Winter 2008). "The presentation of a hybrid approach to option pricing based on two Black Scholes and binomial trees." International Journal of Industrial Engineering and Production Management, No. 4, Volume 19, University of Science and Technology, p.3. (In Persian).

-      McDonald, R. and D. Siegel. (1986). “The Value of Waiting to Invest,.”Quarterly Journal of Economics, 101(4), 707-27.

-      McDonald, R. and D. Siegel. (1986). “The Value of Waiting to Invest,.”Quarterly Journal of Economics, 101(4), 707-27.

-      Miloud,Tarek. Aspelund,Arild & Cabrol, Mathieu.(16 Mar 2012). “Startup valuation by venture capitalists an empirical study”. An International Journal of Entrepreneurial Finance.

-      Mollick, Ethan.(2014). “The dynamics of crowdfunding: An exploratory study”. Journal of Business Venturing, 29, 1–16.

-      Rydberg.Karl and Froidstedt. John (2016). “How can investors evaluate equity crowdfunding offers?”. School of business, economic and law at Gothenburg university.

-      Schneider, Robin. (2010). “Valuing Investments in Digital Business Transformation: A Real Options Approach”. Keio University

-      Schwienbacher, Larralde (2010). “Crowdfunding of small Entrepreneurial ventures”.  SSRN Electronic Journal, 10, 1-23. DOI 10.2139/ssrn.1699183

-      Vismara,Silvio.(2016). “Equity retention and social network theory in equity crowdfunding”. Small Bus Econ , DOI 10.1007/s11187-016-9710-4