مقایسه توان پیش بینی سنجه های ریسک اوراق با درآمد ثابت در تعیین قیمتها؛بررسی موردی اوراق بدهی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار و عضوهیئت علمی دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی( واحد مرکزی)، تهران، ایران

2 شرکت مشاور سرمایه گذاری نیکی گستر

3 گروه مالی و بیمه، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

قیمت یک ورقه بهادار با درآمد ثابت تابعی از جریانهای نقد آتی و نرخ بازده مورد انتظار بازار است. از آنجا که جریانهای نقد آتی ثابت می باشند، لذا تغییرات قیمت اوراق در واکنش به تغییرات در نرخ بازده مورد انتظار بازار رخ می دهد. مساله اصلی دارندگان اوراق، تعیین حساسیت قیمت اوراق نسبت به تغییرات نرخ بازده مورد انتظار است. سنجه‌های اصلی در این زمینه تحدب و دیرش تعدیل شده می باشند. در این پژوهش علاوه بر دو معیار مذکور، معیار "بازده تا سررسید در معرض ریسک" نیز تعریف و مورد بررسی قرار می گیرد. هدف اصلی پژوهش، یافتن سنجه‌ای است که در تخمین قیمت عملکرد مناسب تری دارد. از آنجایی که یکی از مهمترین عوامل تاثیرگذار در قیمت یک ورقه بهادار ریسک آن ورقه است بنابراین سنجه ای که بهترین عملکرد را در تخمین قیمت یک ورقه داشته باشد کارآمد ترین سنجه در تعیین ریسک آن است. بدین منظور توان تخمین هر یک از سنجه های فوق، با استفاده از رگرسیون مورد مقایسه قرار گرفت که نشان می دهد بازده تا سررسید در معرض ریسک بهترین قدرت تخمین را دارند . بنابراین نتیجه، بهترین معیار برای تعیین ریسک اوراق بازار بدهی ایران بازده تا سررسید در معرض ریسک است و تحلیل گران مالی و سرمایه گذاران بالقوه و بالفعل می توانند از این معیار به عنوان عامل ریسک در مدل های تشکیل سبد های سرمایه گذاری بهینه، اصلاح سبد های موجود و تحلیل ریسک اوراق با درآمد ثابت استفاده کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparision of predictability of fixed incomes risk measures in pricing; Case Study of Debt Securities Accepted in Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • Gholamreza Zomorodian 1
  • Mohammad Azad 2
  • Mohamadreza Rajabzadeh 3
1 member of science committee, Faculty of Management, Islamic Azad University, Central Branch, Tehran, Iran
2 Niki Gostar Investment advisor
3 Finance and Insurance Department, Management Faculty, University of Tehran
چکیده [English]

The price of a fixed income portfolio is a function of future cash flows and expected market rates. Since future cash flows are fixed, the price changes of the bonds will occur in response to changes in the expected market rate of return. The main issue for holders of securities is determining the sensitivity of the price of the bonds to the expected rate of return. Major measures in this area are convexity and modified duration. In addition to these two criteria, in this study, the "yield to maturity at risk" criterion is also defined. The main purpose of the research is to find a gauge that is more suitable for price estimation. Since one of the most important factors influencing the price of a sheet of risk material is the sheet, therefore, the measure that has the best performance in estimating the price of a sheet is the most efficient measure in determining its risk. To this end, the ability to estimate each of the above measures was compared using regression, which shows that the yield to maturity at risk is the best estimation power. Therefore, the best measure for determining the risk of Iranian debt market is yield to maturity at risk, and financial analysts and potential investors can use this criterion as a risk factor in optimal portfolio investment models, portfolio modification Available and analyze the risk of fixed income securities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Duration
  • modified duration
  • convrxity
  • yield to maturity at risk
  • risk price
منابع

-          راعی، رضا و سعیدی،علی. (1385). »مبانی مهندسی مالی و مدیریت ریسک «. انتشارات سمت. پاییز 1385، ویرایش دوم ص75-93

-          سعیدی، علی. صفدری پور، اعظم.1387. »ارزیابی مقایسه‌ای عملکرد معیارهای ریسک نامطلوب و عملکرد معیارهای متعارف ریسک در پیش‌بینی میانگین بازده مازاد سهام بورس اوراق بهادار تهران«. فصلنامه بورس اوراق بهادار. سال اول. شماره 4. زمستان 87. ص 15-23

-          افلاطونی، عباس.(1395). »تحلیل آماری در پژوهش‌های مالی و حسابداری با نرم افزار استاتا« . انتشارات ترمه

-          حاجی دولایی، هدی.(1396). »افزایش سهم بازار بدهی در تأمین مالی اقتصاد ایران؛ فرصت‌ها، تهدیدها«. فصلنامه روند،سال بیست و چهارم، شماره 80، زمستان 1396، ص10-15

-          بیات، سعید؛ میثمی،حسن و کرمی، هومن.(1395). »آسیب‌شناسی بازار اوراق بدهی دولتی و ارائه راهکارهای تعمیق آن در ایران«. بیست و ششمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی.ص2-7

-          عابدی، اکرم.(1394). »مروری بر بازار بدهی ایران و جهان«. اتاق بازرگانی،صنایع، معادن و کشاورزی تهران

-          Bams, D., Blanchard, G., & Lehner, T. (2017). Volatility measures and Value-at-Risk. International Journal of Forecasting, 33(4),848-863.

-          Chen, Y., Wang, Z., & Zhang, Z. (2019). Mark to market value at risk. Journal of Econometrics, 208(1), 299-321.

-          Dierkes, T., & Ortmann, K. M. (2015). On the efficient utilisation of duration, Insurance. Mathematics and Economics, 60(1), 29-37.

-          Halkos, G. E., & Tsirivis, A. S. (2019). Value-at-risk methodologies for effective energy portfolio risk management. Economic Analysis and Policy, 197-212.

-          Shaffer, S. (2007). Equity duration and convexity when firms can fail or stagnate. Finance Research Letters, 4, 233-241.

-          Chertok. D. L. (2012). Practical yield, price, duration and convexity approximations. SSRN, 7, 12-36.

-          Conroy. R. M. Duration and Convexity. University of Virginia.

-          Elton, E. J. et al. (2014). Modern portfolio theory and investment analysis (9th ed.). Wiley.

-          Fabozzi., F. J., & Leibowitz, M. L. (2007). Fixed income analysis (2nd ed.). Wiley.

-          Fabozzi, F. J., & Mann, S. V. (2005). The handbook of fixed income securities (7th ed.). McGraw-Hill.

-          Kaplan, S. (2012).  CFA 2012 Fixed Income, Derivatives, and Alternative Investments; Level 1 Book 5 for the CFA Exam.

-          Lacey. N. J., & Nawalkha, S. K. (1993). Convexity, risk, and returns. SSRN, 5-36.

-          Hoseini, M. (2015). Mutual Funds performance analysis. Civilica, 4-12.https://www.civilica.com/Paper-IUMC01-IUMC01_124.html (In Persian)

-          Pobukadee, J., & Sakulsrivichai, P. (2013). Bond portfolio and risk management. Information Technology and Innovation, The Thai Bond Dealing Centre.

-          Bajo, E., Barbia, M., & Hillier, D. (2013). Interest rate risk estimation: A new durationbased approach. Applied Economics, 45, 2697-2704.

-          Bierwag, G. O., & Fooladi, I. J. (2006). Duration analysis: An historical perspective. Journal of Applied Finance, 16-17.

-          Fisher, L., & Weil, R. L. (1971). Coping with the risk of market-rate fluctuations. The Journal of Business, 44(4), 225-390.

-          Bus, J., & Hicks, J. R. (1939). Value and capital. Second Edition, Oxford, England: Clarendon Press.

-          Livingston, M., & Zhou, L. (2005). Exponential duration: A more accurate estimation of annuities and assurances. Journal of Financial Research, 28(3), 343-361.

-          Macauley, F. R. (1938). Some theoretical problems suggested by the movements in interest rate risk. Journal of Financial Services Research, 28, 343-361.

-          Torabi, T. et al. (2015). Interest rate of the securities with fixed-income in Iran. Journal of Investment Science, 4(15).(In Persian)

-          Zipf, R. (2003). Fixed Income Mathematics. Academic Press.

-          Sarkar, S. (1999). Duration and convexity of ziro copen convertible bonds. Journal of Economics and Business, 175-192.