مقاله پژوهشی: نقش هم‌زمانی قیمت و آگاهی بخشی قیمت سهام در انتخاب سبد بهینه سهام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیارگروه مالی و بانکداری، دانشگاه علامه طباطبائی، ایران، تهران (نویسنده مسئول)

2 عضو هیات علمی گروه مدیریت و حسابداری دانشگاه پیام نور و دانشجوی دکتری حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

هم‌زمانی قیمت نشان دهنده اثر تغییرهای صنعت و بازار بر قیمت سهام است. به تاثیر اطلاعات بر قیمت سهام نیز آگاهی‌بخشی قیمت سهام می گویند. به نظر می رسد در محیط‌های اطلاعاتی مناسب، اثر انتشار اطلاعات شرکت بر قیمت سهام بیشتر بوده در نتیجه آگاهی‌بخشی قیمت زیاد است. در حالی که در این شرایط، اثر تغییرهای بازار و صنعت بر قیمت سهام کاهش یافته و هم‌زمانی قیمت سهام کاهش خواهد یافت. در تئوری، دو معیار هم‌زمانی قیمت و آگاهی بخشی قیمت سهام دو روی یک سکه هستند اما به لحاظ تجربی نتایج متفاوتی حاصل شده است. این دو متغیر در محیط‌های اطلاعاتی متنوع و با توجه به متغیرهای بنیادین و مختلف شرکتها، رفتاری متفاوت را نشان می دهند. بنابراین هدف پژوهش حاضر این است که برای تشکیل سبد بهینه، در چه شرکت‌هایی باید از هم‌زمانی قیمت و درچه شرکت‌هایی باید از آگاهی‌بخشی قیمت استفاده شود. برای این منظور در این پژوهش در مجموع در حدود 300,000 داده از 130 شرکت عضو نمونه طی 10 سال جمع آوری شده و درجه هم‌زمانی قیمت و آگاهی‌بخشی قیمت سهام در شرکتها محاسبه شد. سپس با استفاده از تکنیکهای دلفی فازی و تحلیل پوششی داده ها، سبدهای سهام بر مبنای تحلیلهای مختلف و استفاده از معیارهای متنوع تشکیل شده و با مقایسه آنها با یکدیگر، ارتباط این دو متغیر با تشکیل سبد بهینه سهام مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان می دهد که این دو متغیر در محیطهای مختلف دارای رفتار متفاوتی بوده و درصورت توجه به هم‌زمانی و آگاهی‌بخشی قیمت سهام می توان سبدهای بهینه تری را با تحلیل اطلاعات مالی و غیرمالی شرکتها ایجاد کرد. بدون توجه به این معیارها بازدهی سبد بهینه سهام به طور میانگین در حدود 47% بوده ودر صورت توجه به معیارهای هم‌زمانی و آگاهی‌بخشی قیمت سهام، این بازدهی به ترتیب به 86% و 75% افزایش می یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Stock Price Synchronicity and Stock Price Informativeness on Portfolio Optimization

نویسندگان [English]

  • Meysam Amiry 1
  • Seyed Mojtaba Hoseini 2
1 Associate Professor, Faculty of Finance & Banking, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran
2 Member of the Management and Accounting faculty of Payame Noor University and Ph.D. student of Accounting at Allameh Tabataba’i University
چکیده [English]

Selecting effective criteria on prices and consequently on investor’s decision making is one of the most debating topics in portfolio optimization debate. The question is that stock prices will change in relation with market and industry price changing or with the information releasment by companies. To choose optimal portfolio one should consider these relations. Stock price synchronicity measures the degree to which the market change can explain stock price movement and stock price informativeness measures the degree to which information can explain these changes. As a result the gole of this study is surveying the role of stock price synchronicity and stock price informativeness on portfolio optimization. So by collecting 202,000 price changing data from 130 sample companies during 10 years and with solving 1300 regression equations we computed stock price synchronicity. Then by collecting 59,000 financial and nonfinancial data from the samples and analyzing these data and using data envelopment analysis (DEA) technique we made several portfolio to compare them by sharp ratio. The result shows that stock price synchronicity is about 59% and stock price informativeness is about 41% in the sample and if stock price synchronicity and stock price informativeness affection be considered in portfolio selection then portfolios will have better return.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Portfolio Optimization
  • Stock Price Synchronicity
  • stock price informativeness
  • Financial and Nonfinancial Data
  • Data Envelopment Analysis
-          احمدی، فضل اله، نصیریانی، خدیجه و اباذری پروانه (1387)، "تکنیک دلفی: ابزاری در تحقیق"، مجله آموزش در علوم پزشکی، بهار و تابستان 1387، شماره 8، صص 175-185.
-          جعفری، نیلوفر و غلامعلی منتظر (1387)، "استفاده از روش دلفی فازی برای تعیین سیاست‌های مالیاتی کشور"، پژوهش‌های اقتصادی، سال هشتم، شماره اول، صص 91-114.
-          حاجیانی، پرویز؛ جلالی، رضا؛ و فرزانه خسروانی (1389). "رتبه‌بندی شرکت‌های بیمه در ایران بر مبنای رویکرد کارت ارزیابی متوازن و با استفاده از تکنیک‌های MADM".پژوهش‌های مدیریت، شماره 9، 77.
-       مهدوی، غلامحسین؛ و محمد منفرد مهارلوئی (1390). "ترکیب هیئت‌مدیره و هزینه­های نمایندگی". تحقیقات حسابداری، شماره 10، صص 103-84.
-          مهرانی، کاوه؛ و آرش تحریری (1390). "رتبه­بندی شرکت­ها بر اساس شاخص­های مالی و بررسی رابطه آن با بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران". راهبردهای بازرگانی، شماره 50، ص. 70-51.
-          نمازی، محمد؛ و شهلا ابراهیمی (1390). "بررسی تجربی نقش اجزای سرمایه فکری در ارزیابی عملیات مالی شرکت­های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار ". پیشرفت­های حسابداری، دوره سوم، شماره دوم، پیاپی (3/61)، صص 197-163.
-          نمازی، محمد و غفاری محمدجواد (1394)، "بررسی اهمیت و نقش اطلاعات توانایی مدیران و نسبت‌های مالی به‌عنوان معیاری در انتخاب سبد بهینه سهام در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس تهران (با استفاده از تحلیل پوششی داده‌ها)"، فصلنامه علمی پژوهشی حسابداری مالی، سال هفتم، شماره 26، صص 1-29.
-          Aabo, T. Pantzalis C. Park, J. (2017), “Idiosyncratic volatility: an indicator of noise trading?”, Journal of Banking and Finance, 75, PP. 136-151.
-          Ahmadi, F. Nasiriani, Kh. and Abazari, P. (2008). “Delphi technique: a tool in the research”. Iranian Journal of Medical Education, Volume 8, Issue 1, Page 164-174. (in persian)
-          Andreou, P. C. et al (2013). “Managerial ability and firm performance: Evidence from the global financial crisis”. Available online at: http://www.efmaefm.org.
-          Ang, J. Cole, R. and J. Lin (2000). “Agency costs and ownership structure”. The Journal of Finance, Vol. 55, No. 1, pp. 81-106.
-          Asparouhova E. et al, (2013), “Noisy prices and inference regarding returns”, J. of Finance 68, P.665.
-          Azmi, R. and Tamiz M. (2010), “A Review of Goal Programming for portfolio selection”, Springer Berlin Heidelberg, ISBN: 978-3-642-10353, P. 15-33.
-          Bali, T.G. et al, (2011), “Maxing out: stocks as lotteries and the cross-section of expected returns”. Journal of Financial Economics 99, 427–446.
-          Bartram, S.M. Brown, G. Stulz, R.M. (2012). “Why are U.S. stocks more volatile?” J. Finance, 67, pp.1329–1370.
-          Bond, P. Edmans, A., and I. Goldstein (2012). “The Real Effects of Financial Markets”. Annual Review of Financial Economics, Vol. 4, PP. 339-360.
-          Boyer, B., Mitton, T., Vorkink, K., (2010). “Expected idiosyncratic skewness”. Review of Financial Studies 23, pp.169–202.
-          Bulgurcu, B. (2012). “Application of TOPSIS technique for financial performance evaluation of technology firms in Istanbul stock exchange market”. Procedia – Social and Behavioral Sciences, Vol. 62, pp. 1033.
-          Campbell, J. et al (2001) “Have individual stocks become more volatile? An empirical exploration of idiosyncratic risk”. Journal of Finance 56, pp.1–43.
-          Chen, M. Cheng, S. and Y. Hwang (2005). “An empirical investigation of the relationship between intellectual capital and firms market value and financial performance”. Journal of Intellectual Capital. Vol.6, No.2,pp.59.
-          Choi, J. et al. (2011). “Do Management EPS Forecasts Allow Returns to Reflect Future Earnings?”. Review of Accounting Studies, 16(1), pp.143-182.
-          Collins, D. W. et al. (1994). “Lack of Timeliness and Noise as Explanations for the Low Contemporaneous return-earning Association”. J. Accounting and Economics, Vol. 18, PP.289-324.
-          Demerjian, P. Lewis, M. and S. McVay (2012a). “Managerial ability and earnings management”. Available online: www.Online.wustl.edu.
-          Demerjian, P. Lev, B. and S. McVay (2012b). “Quantifying managerial ability: A new measure and validity tests”. Management Science, Vol. 58, No.7, pp.1229.
-          Durnev, A. et al, (2003), “Does greater firm-specific return variation mean more or less informed stock pricing?”, J. of Accounting Research 41, pp.797-836.
-          Durnev, et al, (2004), “Capital markets and Capital allocation: Implication for Economies In Transition”, Economics of Transition, Vol.12 (4), pp.593-634.
-          Edirisinghe, N. C. P. and X. Zhang (2008). “Portfolio selection under DEA-based relative financial strength indicators”.Journal of the Operational Research Society. Vol. 59, pp. 842.
-          Fu, F. (2009) “Idiosyncratic Risk and the Cross-Section of Expected Stock Returns”. Journal of Financial Economics, 91, pp.24-37.
-          Gelb, D. S. & Zarowin, P. (2002). “Corporate Disclosure Policy and the Informativeness of Stock Prices”. Review of accounting studies, 7(1), p.33.
-          Ghosh, Ch. and L. Sun (2013). “Agency cost, dividend policy and growth: The special case of REITs”. J. of Real Estate Finance and Economics. Vol. 46, pp. 1.
-          Goetzmann, W. Kumar, A. (2004), “Why do individual investors hold under diversified portfolios”, Yale Scholl of management, working paper, ysm454.
-          Hajiani, P. Jalali, R. and Khosravani P. (2010). “The ranking of insurance companies in Iran based on the Balanced Scorecard approach and using the MADM techniques”. Management Research in Iran, Volume 9, page 1-12. (in persian)
-          Hou K. and Loh R. (2016), “Have we solved the idiosyncratic volatility puzzle?”, J. of Financial Economics (121), pp.167-194.
-          Jafari, N. and Montazer, Gh. (2008). “Application of Fuzzy Delphi Method in Designing Tax Policy in Iran”. Economic research, Volume 8, Issue 1, pp.91-114. (in persian)
-          Jiang, G.J., Xu, D., Yao, T., (2009). “The information content of idiosyncratic volatility”. Journal of Financial and Quantitative Analysis 44, pp.1–28
-          Kelly, P. (2007), “Information Efficiency and Firm-Specific Return Variation”, Working Paper, University of South Florida.
-          Lee, D.W. and Liu, M.H. (2011) “Does More Information in Stock Price Lead to Greater or Smaller Idiosyncratic Volatility” J. of Bank. and Finance, p.35.
-          Lee, B. and Mauck, N. (2016), “Dividend Initiations, Increases and Idiosyncratic Volatility”, journal of corporate finance, vol. 40, P. 47.
-          Li, B. Rajgopal, S. Venkatachalam, M. (2014). “R2 and idiosyncratic risk are not interchangeable”. Account. Rev. 89, pp.2261–2295.
-          Lundholm, R. J. & A. Myers, L. (2002). “Bringing the future forward: The effect of disclosure on the returns-earnings relation”. Journal of Accounting Research, 40(3), pp.809-839.
-          Mahdavi,Gh. And Maharlooi, M.(2012). “Composition of the board of directors and agency fees”. Accounting Research, Volume 10, page 84-103. (in persian)
-          Mehrani K, Tahriri A. (2012). “Ranking of Firms by means of Financial Variables and Examination of its Relation with Stock Returns in Tehran Stock Exchange”. Business Strategies, volume 9 (50), pp.51-70. (in persian)
-          McKnight, P. J. and C. Weir (2009). “Agency costs, corporate governance mechanisms and ownership structure in large UK publicly quoted companies: A panel data analysis”. Quarterly Review of Economics and Finance, Vol. 49.
-          Morck, R. Yeung, B. Yu, W. (2000), “The information content of stock markets: why do emerging markets have synchronous stock price movements?”, Journal of Financial Economics 58, pp.215-260.
-          Namazi M, Ghaffari, M. (2015). “The Importance and Role of Managerial Ability Information and Financial Ratios as a Criterion for the Optimal Stock Portfolio Selection in Tehran Stock Exchange (Via Data Envelope Analysis)”. Quarterly financial accounting journal, Volume 7 (26), pp.1-30. (in persian)
-          Piotroski, J. Roulstone, D. (2004), “The influence of analysts, institutional traders, and insiders on the incorporation of market, industry, and firm-specific information into stock prices”, The Accounting Review 79, pp.1119-1151.
-          Rajgopal, S. Venkatachalam, M. (2011), “Financial Reporting Quality and Idiosyncratic Return Volatility”, J. of Acc. and Economics, Vol. 51, PP. 1-20.
-          Roll, R. (1988), “ R2 ”, The Journal of Financial 43, 541-566.
-          Ross, Stephen; Westerfield, Randolph; & Bradford Jordan, (2012). “Fundamental of Corporate Finance”. New York: Mc Graw-Hill.
-          Shiu, H. (2006). “The application of the value added intellectual coefficient to measure corporate performance”. In. J. of Management, Vol. 23, No. 2, pp. 356.
-          Sonnier, B. M. Carson, D. C. and P. P. Carson (2007). “Accounting for intellectual capital: The relationship between profitability and disclosure”. J. of Applied Management and Entrepreneurship, Vol.12, No. 2, pp. 3.
-          Stambaugh, R. F. et al, (2015), “Arbitrage asymmetry and the idiosyncratic volatility puzzle”, Journal of Finanace, 70, pp.1903-1948.
-          Xing X. & Anderson R. (2010), “Stock price synchronicity and public firm-specific information”, Journal of Financial Markets, 14, pp.259-276.
-          Zhang W. et al, (2016), “R2 and idiosyncratic volatility: which captures the firm specific return variation?”, Economic modeling 55, pp.298-304.