شناسایی و تحلیل مؤلفه‌های موفقیت جمع سپاری مالی در پروژه‌های مشارکت اجتماعی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت، دانشگاه علم و هنر، یزد، ایران.

2 عضو هیئت علمی دانشگاه علم و هنر یزد، ایران

3 مالی-مدیریت مالی و مهندسی ریسک، دانشگاه علم و هنر، یزد، ایران

چکیده

به‌تازگی و با رواج شبکه‌های اجتماعی واژه جمع سپاری مالی زیاد شنیده می‌شود هرچند این مفهوم جدید نیست و از قدیم به شکل سنتی خود مرسوم بوده است. تمرکز جمع سپاری بر مشارکت دادن جامعه هدف در فعالیت‌هایی چون حل مسئله، تولید، ایده سازی و نوآوری است. جمع سپاری مالی به صورت خاص بر مشارکت اقتصادی افراد برای اجرای پروژه های خیرخواهانه و یا سرمایه گذاری های اقتصادی متمرکز است که میتواند با هدف کسب سود مادی یا اهداف معنوی همراه باشد. از چالش های اجرای موفق پویش های جمع سپاری مالی، شناخت شاخص‌های موثر بر مشارکت حداکثری جامعه است. از این رو مساله پژوهش حاضر شناسایی شاخص‌های موثر بر موفقیت جمع سپاری مالی و اعتبار سنجی آنها در قالب یک مدل ساختاری است. به این منظور پس از بررسی پژوهش های پیشین و طراحی ابزار پیمایش، نظرات جامعه آماری شامل شهروندان یزد که سابقه مشارکت در چنین پروژه هایی داشته‌اند با روش تحلیل عاملی اکتشافی-تائیدی مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از آزمون مدل بر اساس مشارکت نمونه آماری 410 نفری نشان میدهد که به‌طورکلی چهار عامل هدفمند بودن پروژه جمع سپاری، اطلاع‌رسانی مناسب، اعتماد به مجریان و ترغیب سرمایه‌گذار در موفقیت این پویش ها بیشترین تأثیر را دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying and Analyzing the Components of Financial Succession Succeeding in Social Partnership Projects

نویسندگان [English]

  • Hamed Fallah Tafti 1
  • Hossein Rahimi 2
  • Sahar Hashempoor 3
1 Assistant Professor, Department of Management, University of Science and Arts, Yazd, Iran.
2 Faculty Member of Yazd University of Science and Arts, Iran
3 Financial, Financial Management and Risk Engineering, University of Science and Arts, Yazd, Iran
چکیده [English]

Recently, with the proliferation of social networks, the term financial wisdom has been much heard, although this is not a new concept and has traditionally been traditional in the old days. The focus is on pooling the target community in activities such as problem-solving, production, ideas, and innovation. Financial co-operation focuses specifically on the economic participation of individuals to carry out benevolent or economic investments that can be achieved to obtain material gain or spiritual goals. The challenges of successful implementation of financial fundraising dynamics are the recognition of the indicators that affect the maximum community participation. Therefore, the problem of the present study is to identify the indicators that affect the success of financial collusion and validate them in the form of a structural model. For this purpose, after reviewing previous researches and designing of survey tools, the opinions of the statistical community, including Yazd citizens who had a history of participation in such projects were analyzed by exploratory-confirmatory factor analysis. The results of the model test based on the participation of the 410 sample population show that, in general, the four objectives of targeting the project of wagering, proper informing, trusting the executives and encouraging investors to succeed in these dynamics are most influential.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Crowdfunding
  • Key Success Factors
  • Social Participation
  • Factor Analysis
منابع

-          تقوی، م. ح. علی احمدی، ع. شفیعا، م. ع. اخوان، پ. بنیادی نائینی، ع. افتخاری، ح. (1396). «بررسی عوامل کلیدی جمع سپاری و تأثیر آن بر موفقیت پروژه (مطالعه موردی: شرکت پدیده شاندیز)»، نشریه علمی پژوهشی مدیریت فردا، سال شانزدهم، صفحات 251-268.

-          حنفی زاده، پ. رحمانی، آ. خدمتگزار، ح، (1390). «روش‌های تحقیق ساختارهای چندبعدی»، انتشارات ترمه، چاپ اول.

-          زرندی، س. افشار پور، م. عساکره، س. (1394). «مطالعه تطبیقی مدل‌های کسب‌وکار پلتفرم مهی برتر تأمین مالی جمعی در جهان»، فصلنامه مدیریت توسعه فناوری، دوره سوم، شماره 3، صفحات 127-150.

-          شفیعی، ساناز (1396). «عوامل مؤثر بر مشارکت الکترونیک مشتریان در جمع سپاری و ارتقای عملکرد شرکت؛ مطالعه‌ی موردی: مدیران بازاریابی شهر اصفهان»، فصلنامه علمی- پژوهشی تحقیقات بازاریابی نوین، سال هفتم، شماره دوم.

-          صلواتیان، سیاوش؛ سوری، علی (1396). «شناسایی قابلیت‌های رسانه‌های اجتماعی در جمع سپاری مدیریت مخاطره زلزله»، مدیریت مخاطرات محیطی (دانش مخاطرات سابق)، دوره 4، شماره 1.

-          صلواتیان، س. سوری، ع. (1395).«جمع سپاری و افق به‌کارگیری آن د ر فرایندهای مدیریت بحران‌های طبیعی». فصلنامه دانش پیشگیری و مدیریت بحران، دوره ششم، شماره سوم.

-          عساکره، س. زرندی، س. افشار پور، م. (1394). «نقش سرمایه‌گذاری جمعی در تأمین سرمایه کارآفرینان نوپا». فصلنامه رشد فناوری، سال یازدهم، شماره 43، صفحات 2 تا 13.

-                   محرمی، غ.(1382). «تاریخ عزاداری برای امام حسین علیه‌السلام». تاریخ اسلام در آینه پژوهش، پیش‌شماره 3.

-          مؤمنی، منصور، (1396)، « تحلیل‌های آماری با استفاده از SPSS» ، انتشارات دانشگاه کتاب نو، صفحات 1-70.

-          هومن، حیدر علی، (1384). «مدل یابی معادلات ساختاری»، تهران، انتشارات سمت.

-          Agrawal, A., Catalini, C., & Goldfarb, A. (2015). Crowdfunding: Geography, social networks, and the timing of investment decisions. Journal of Economics & Management Strategy, 24(2), 253-274.

-          Asakere, S., Zarandi, S., & Afsharpour, M. (2015). The Role of collective investments in financing innovative entrepreneurs. Quarterly Journal of Technology Growth, 11(43),2-13. (In Persian)

-          Belleflamme, P., Omrani, N., & Peitz, M. (2015). The economics of crowdfunding platforms. Information Economics and Policy, 33, 11-28.

-          Bui, H. H. (2017). Creating a robust crowdfunding ecosystem in Vietnam: The factors influencing the crowdfunding ecosystem in Vietnam (Bachelors thesis). Turku University Of Applied Sciences, Turku, Southwest Finland,.

-          Cordova, A., Dolci, J., & Gianfrate, G. (2015). The determinants of crowdfunding success: Evidence from technology projects. Procedia -Social and Behavioral Sciences, 181, 115-124.

-          Civelek, M. E. (2018). Essentials of structural equation modeling. Lincoln, Nebraska. Zea Books.‏

-          Courtney, C., Dutta, S., & Li, Y. (2017). Resolving information asymmetry: Signaling, endorsement, and crowdfunding success. Entrepreneurship Theory and Practice, 41(2), 265-290.

-          Forbes, H., & Schaefer, D. (2017). Guidelines for successful crowdfunding. Procedia CIRP, 60, 398-403.

-          Giones, F., & Brem, A. (2019). Crowdfunding as a tool for innovation marketing: technology entrepreneurship commercialization strategies. In F. Therin, F. P. Appio, & H. Yoon (Eds.), Handbook of Research on TechnoEntrepreneurship, Third Edition : Ecosystems, Innovation and Development (pp. 156-174). Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing.

-                   Greenberg, M. D., Pardo, B., Hariharan, K., & Gerber, E. (2013, April). Crowdfunding support tools: Predicting success & failure. CHI'13 Extended Abstracts on Human Factors in Computing Systems, 1815-1820.

-          Honfizadeh, P., Rahmani, A., & Khedmatgozar, H. (2011). Methods of investigation of multidimensional structures. Tehran, Iran: Terme Publishing House. (In Persian)

-          Hooman, H. A. (2018). Structural equation modeling. Tehran, The Organization for Researching and Composing University textbooks in the Humanities. (In Persian)

-                   Kaur, H., & Gera, J. (2017). Effect of social media connectivity on success of crowdfunding campaigns. Procedia Computer Science, 122, 767-774.

-          Koch, Jascha-Alexander and Cheng, Qian, The Role of Qualitative Success Factors in the Analysis of Crowdfunding Success: Evidence from Kickstarter (May 29, 2016). Proceedings of the 20th Pacific Asia Conference on Information Systems (PACIS 2016); Chiayi, Taiwan 2016.

-                   Koch, Jascha-Alexander and Siering, Michael, Crowdfunding Success Factors: The Characteristics of Successfully Funded Projects on Crowdfunding Platforms (April 4, 2015). Proceedings of the 23rd European Conference on Information Systems (ECIS 2015); Muenster, Germany 2015.

-          Lukkarinen, A., Teich, J. E., Wallenius, H., & Wallenius, J. (2016). Success drivers of online equity crowdfunding campaigns. Decision Support Systems, 87, 26-38.

-          Mamonov, S., & Malaga, R. (2018). Success factors in Title III equity crowdfunding in the United States. Electronic Commerce Research and Applications, 27, 65-73.

-          Mariani, A., Annunziata, A., Aprile, M. C., & Nacchia, F. (2017). Crowdfunding and wine business: Some insights from Fundovino experience. Wine Economics and Policy, 6(1), 60-70.

-          Muharrami, G. (2003). History of mourning for Imam Hussein. History of Islam in the Mirror of Research, 3, 255-300. (In Persian)

-          Momeni, M (2017). Statistical analysis using SPSS. Tehran, Mansour Momeni. (In Persian)

-          Müllerleile, T., & Joenssen, D. W. (2015). Key success-determinants of crowdfunded projects: An exploratory analysis. In Data Science, Learning by Latent Structures, and Knowledge Discovery (pp. 271-281). Berlin, Germany: Springer.

-          Munyanyi, W., & Mapfumo, A. (2016). Factors influencing crowdfunding plausibility in post hyperinflationary Zimbabwe. Journal of Entrepreneurship and Business Innovation, 3(1), 18-28.

-          Pereira, V., Mazzon, J. A. Chimenti, P. & Rodrigues, M., & Nogueira, R. (2015). Crowdfunding: An integrative analysis. Proceedings of the International Marketing Trends Conference.

-                   Salavatian, S., Soori, A. (2017). Identifying social media capabilities in collective management of earthquake risk management. Environmental Risk Management (Exposure Knowledge), 4(1),9-25. (In Persian).

-          Salavatyan, S., & Soori, A. (2016). Crowdsoursing and the horizons of its application to the natural crisis processes. Quarterly Journal of Crisis Prevention and Management, 6(3),236-251. (In Persian)

-          Shafie, S. (2017). Factors affecting electronic customer participation in collectibility and company performance improvement: A case study of Isfahan marketing managers. Journal of Research in New Marketing Research, 7(2),115-134. (In Persian)

-          Song, Y., & van Boeschoten, R. (2015, March). Success factors for crowdfunding founders and funders. Proceedings of the 5th International Conference on Collaborative Innovation Networks COINs15, Tokyo, Japan.

-          Taghavi, M. H., Aliahmadi, A. A., Shafiaan, M. A. A., Akhavan, P., Bonyadi Nayini, A. A., & Eftekhari, H. (2017). Investigating key sources of collective sourcing and its impact on project success (Case study: Pandey Shandiz Co.). Tomorrow's Management Research Journal, 16,251-268 (in Persian)

-          Tu, T. T. T., Anh, D. P., & Thu, T. T. H. (2018). Exploring factors influencing the success of crowdfunding campaigns of startups in Vietnam. Accounting and Finance Research, 7(2), 19-32.

-          Wong, M. S., Hideki, N., & Yasuyuki, N. (2018, December). The incorporation of social media in an emergency supply and demand framework in disaster response. In 2018 IEEE Intl Conf on Parallel & Distributed Processing with Applications, Ubiquitous Computing & Communications, Big Data & Cloud Computing, Social Computing & Networking, Sustainable Computing & Communications, 1152-1158).

-                   Yuan, H., Lau, R. Y., & Xu, W. (2016). The determinants of crowdfunding success: A semantic text analytics approach. Decision Support Systems, 91, 67-76.

-          Zarandi, Q., Afsharpour, M., & Asakere, S. (2015). A comparative study of business models of the superior capital mortgage company in the world.  Quarterly of Technology Development Management, 3(3),127-150. (In Persian).