نقش پویایی مجامع عمومی سهامداران در عملکرد مالی و مالیاتی مدیران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه بین المللی امام رضا (ع)، مشهد، ایران

چکیده

به‌رغم اهمیت موضوع پویایی مجامع عمومی سهامداران، تاکنون تحقیقات اندکی در این زمینه انجام شده است و یافته‌های نظری نیز پیامدهای ناهمخوانی را پیش‌بینی نموده‌اند. هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه میزان مشارکت سهامداران حاضر در مجمع عمومی صاحبان سهام با عملکرد مالی و مالیاتی می‌باشد. این پژوهش به لحاظ روش از نوع توصیفی-همبستگی می‌باشد. در این راستا از سه معیار میزان بازده دارایی‌ها، بازده حقوق صاحبان سهام و نسبت کیوتوبین جهت اندازه گیری عملکرد مالی و معیار اجتناب مالیاتی جهت اندازه گیری عملکرد مالیاتی بهره برده شده است. با بهره‌گیری از مدل رگرسیون چند متغیره، نتایج حاصل از بررسی 95 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1388 تا 1395 نشان می‌دهد رابطه مثبت و معناداری بین میزان مشارکت سهامداران و عملکرد شرکت وجود دارد. به این ترتیب در شرکت‌هایی که مجامع پویاتری دارند میزان بازده دارایی‌ها، بازده حقوق صاحبان سهام و نسبت کیوتوبین بیشتر است. بعلاوه نتایج نشان می‌دهد بین میزان مشارکت سهامداران حاضر در مجمع عمومی صاحبان سهام و اجتناب مالیاتی رابطه معناداری وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of the Dynamics of Shareholders General Meetings in the Managers Financial and Tax Performance

نویسنده [English]

  • Ameneh Bazrafshan
Imam Reza International University, Mashhad, Iran
چکیده [English]

Despite the importance of the issue of the dynamics of shareholders general meetings, little research has been done in this regard, and the theoretical findings have also predicted the inconsistency outcomes. The purpose of this study is to investigate the relationship between the shareholder participation in the general meeting of shareholders with financial and tax performance. In this regard, three criteria have been used to measure the return on assets, return on equity returns, and Tobin's Q ratio for measuring financial performance and tax avoidance criteria for measuring tax performance. This research is descriptive-correlative manner. Using the multivariate regression model, the results of the survey of 95 companies listed in the Tehran Stock Exchange between 2009 and 2017 show a positive and significant relationship between the shareholder's participation rate and the firm's performance. Thus, in companies with more dynamic meetings, the rate of return on assets, return on equity and Tobin's Q ratio is higher. In addition, the results show that there is no meaningful relationship between the amount of shareholders participating in the general meeting of shareholders and tax avoidance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Shareholder Participation
  • Corporate Performance
  • Tax avoidance
  • Corporate Governance
  • Dynamics of the Assembly Shareholder Meetings
منابع

-      احمدی، علی­اکبر و فیض­آبادی، حوریه. (1390). "بررسی ارتقا سرمایه اجتماعی بر بهبود عملکرد سازمان (نمونه موردی: سازمانهای ستادی شهرداری تهران)"، مدیریت دولتی، 3(6)، صص. 35-54.

-      اسعدی، عبدالرضا. (1395). "حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت های هلدینگ و تابعه در بورس اوراق بهادار تهران"، راهبرد مدیریت مالی، 4(4)، صص. 129-151.

-     باباجانی، جعفر و عبدی، مجید. (1389). "رابطه حاکمیت شرکتی و سود مشمول مالیات شرکت­ها"، پژوهش های حسابداری مالی، 3(5)، صص. 65-85.

-      برارنیا ادبی، قربان؛ بشیری، ندا و حسینی مقدم،  سید روح الله. (1394). "مجمع مجازی سهامداران در خدمت اصول راهبری شرکت ها ارائه مدلی برای شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"، فصلنامه حسابدار رسمی، 29(41)، صص. 77-83..

-      جوادی، نوید و فتاحی، سیروس. (1395). "بررسی تأثیر پاداش مدیران بر ساختار سرمایه و عملکرد مالی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران"، راهبرد مدیریت مالی، 4(14)، صص. 69-94.

-      رضایی، نسرین و امیرحسینی، زهرا. (1396). "ارزیابی عملکرد با استفاده از نسبت های مالی به شیوه الگوریتم درخت تصمیم گیری"، راهبرد مدیریت مالی، 5 (17)، صص. 185-205.

-       Ahmadi, S. A. A. & Feizabadi, H. (2011).“Investigating Social capital and effect of that on the organization improvement Case study: Staff Organizations of Tehran municipality”, Journal of Public Administration, 3(6), pp.35-88 (In Persian).

-       Armstrong, C. Blouin, J. Jagonlizer, A. & Larcker, D. (2013). “Corporate Governance, Incentives, and Tax Avoidance”. Rock Center for Corporate Governance working paper series.

-       Asadi, A. (2017). “Corporate Governance and Holding Companies and Subsidiaries Performance in Tehran Stock Exchange”, Journal of Financial Management Strategy, 4(4), pp.129-151 (In Persian).

-       Babajani, J. & Abdi, M. (2010). “Relationship between Corporate Governance and Enterprises Taxable Profit”, Journal of Financial Accounting Research, 2(3), pp.65-85 (In Persian).

-       Bararnia, A. G. Bashiri, N. & Hosseini Moghaddam, S. R. (2015). “Shareholders' virtual meeting in serving principles of corporate governance providing a model for companies listed in Tehran Stock Exchange”, Journal of Certified Public Accountant, 29 (41), pp.77-83 (In Persian).

-       Baums, T. & Schmitz, R. (1999). “Shareholder Voting in Germany”, Downloaded on 16/06/2005 from: www.jura.uni-frankfurt.de/ifawz1/baums/ Arbeitspapiere.html.

-       Bayrakdaroglu A. Ersoy E. & Citak L. (2013). “Is There a Relationship Between Corporate Governance and Value‐based Financial Performance Measures? A Study of Turkey as an Emerging Market”, Asia-Pacific Journal of Financial Studies,41(2), pp.224-239.

-       Beuthel, B. (2006). “Electronic Corporate Governance: Online and Virtual Shareholder Meetingsand Shareholder Participationin Switzerland and Germany”,Dissertation of the University of St.Gallen, Zürich, Switzerland.

-       Buallay, A. Hamdan. A. & Zureigat, Q. (2017). “Corporate Governance and Firm Performance: Evidence from Saudi Arabia, Australasian Accounting”, Business and Finance Journal, 11(1), pp.78-98.

-       Desai, M. Dharmapala, D. (2006), “Corporate Tax Avoidance and High-Powered Incentives”. Journal of Financial Economics, (79), pp.145–179.

-       Fernandez, M. R. (2016), “Social responsibility and financial performance: The role of good corporate governance”, BRQ Business Research Quarterly, 19(2), pp.137-151.

-       Gebhart, M. S. (2017). “Measuring Corporate Tax Avoidance – An Analysis of Different Measures”, Junior Management Science, 3, pp.43-60.

-       Hanlon, M. & Heitzman S. (2010). “A Review of Tax Research”, Journal of Accounting and Economics, p.50.

-       Hoi, C. K. Wu, Q. & Zhang, H. (2013). “Is Corporate Social Responsibility (CSR) Associated with Tax Avoidance? Evidence from Irresponsible CSR Activities”. The Accounting Review, 88(6), pp.2025-2059.

-       Javadi, N. & Fatahi, S. (2016). “The Effect of the Executive Compensation on the Capital Structure and Financial Performance of Companies Listed in Tehran Stock Exchange”. Journal of Financial Management Strategy, 4(14), pp.69-94 (In Persian).

-       Lehmann E. and Weigand J.(2002). “Does the GovernedCorporation Perform Better? Governance Structures and CorporatePerformance in Germany”, EuropeanFinance Review, 4, pp.157–195.

-       Perfect, S.B. & Wiles K.W. (1994),“Alternative construction of Tobin's Q. An empirical comparison”, Journal of Empirical Finance, 1(3-4), pp. pp.313-341.

-       Putnam, R. (1993). “Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy”, Princeton University Press, Princeton.

-       Rezaee,N. and Amirhosseini, Z. (2017). “Evaluation of Financial Performance Using Decision Tree Algorithm Method”. Journal of Financial Management Strategy, 5(17), pp.185-205 (In Persian).

-       Seifert, B. Gonenc, H. & Wright, J. (2005). “The international evidence on performance and equity ownership by insiders, blockholders, and institutions”. Journal of Multinational Financial Management 15, pp.171-191.

-        Vintila, G. & Gherghina, S. C. (2012). “An Empirical Investigation of the Relationship between Corporate Governance Mechanisms, CEO Characteristics and Listed Companies’ Performance”, International Business Research, 5(10), pp.175-191.