مقاله پژوهشی: بررسی مدل قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای با سرمایه نامشهود: الگوی پویای تصادفی تعادل عمومی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه اقتصاد، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران

2 گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد و مدیریت، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران

3 استادیار و عضو هیات علمی گروه اقتصاد، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران

4 استادیار و عضو هیات علمی گروه اقتصاد، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران.

چکیده

مدل‌سازی و ارزیابی قیمت­گذاری دارایی­های سرمایه­ای یکی از مهم‌ترین شاخه­های اقتصاد مالی است و در راستای رشد و توسعه اقتصادی کشورها بازار سهام نقش مهمی در تخصیص بهینه منابع مالی ایفا می­نماید. هدف مقاله حاضر مدل‌سازی قیمت­گذاری دارایی­های سرمایه­ای باوجود سرمایه­ نامشهود در الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی برای بازار سرمایه می­باشد. با توجه به شکست پیش­بینی مدل‌های قیمت­گذاری دارایی­های سرمایه­ای شرطی، ضروری است تا مدل نئوکلاسیک با جزء ریسک بلندمدت، سرمایه نامشهود و ترجیحات بازگشتی تلفیق و مدل‌سازی گردد که در این پژوهش این نوآوری صورت گرفته است. در این چارچوب اختلاف در نسبت ارزش دفتری به بازاری شرکت­ها با ملحوظ گردانیدن سرمایه نامشهود برای بازار سهام ایران تبیین می­گردد. اثرپذیری دارایی­های ارزشی (مشهود) از ریسک بهره­وری در مقایسه با دارایی­های رشدی (نامشهود) متفاوت است که همین اختلاف چارچوب این مطالعه را شکل می­دهد به‌عبارت‌دیگر سهام رشدی (نامشهود) کمتر از سهام ارزشی (مشهود) تحت تأثیر ریسک قرار می­گیرند. همچنین این مدل توضیح­دهنده پویایی­های مصرف و سرمایه­گذاری در الگوی تعادل عمومی برای اقتصاد ایران می­باشد. برای واکاوی داده­ها در این پژوهش از برنامه داینر در فضای نرم‌افزار متلب بر اساس روش مونت کارلو از زنجیره مارکوف در قالب الگوریتم مترو پولیس_هستینگز استفاده‌شده است. جامعه آماری پژوهش، شرکت‌های فعال در بورس اوراق بهادار تهران می­باشد. نتایج حاکی از این بوده است که بنگاه‌های جوان نسبت به بنگاه‌های قدیمی­ نوسانات غیر سیستماتیک بالاتری نسبت به شوک­های بهره­وری دارند به‌عبارت‌دیگر ناهمگنی بنگاه‌ها در سن بنگاه و سن سرمایه منجر به اثرپذیری متفاوتی از رشد بهره­وری کل می­گردد. همچنین رابطه بین نسبت ارزش دفتری به بازاری بنگاه‌ها و رشد بهره­وری کل منفی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Capital Asset Pricing Model with Intangible Capital: Dynamic Stochastic General Equilibrium Model

نویسندگان [English]

  • Fereshteh Baghebanzadeh 1
  • Hashem Zare 2
  • Abbas Amini fard 3
  • Ali Haghighat 4
1 Department of economics, Faculty of economics and management, Shiraz branch, Islamic Azad University, Shiraz, Iran
2 Department of Economic, Faculty of Economic and Management, Shiraz Branch, Islamic Azad University
3 Department of Economic, Faculty of Economic and Management, Shiraz Branch, Islamic Azad University
4 Department of Economic, Faculty of Economic and Management, Shiraz Branch, Islamic Azad University
چکیده [English]

Modeling and evaluation of capital asset pricing is one of the most important branches in financial economics and economic growth. Consequently, development of countries’ stock market can play a significant role in optimal allocation of financial resources. The main purpose of this study was to modeling capital asset pricing in a quantitative general equilibrium model with growth options for intangible capital. This article was thus modeled based on the component of long run risk, intangible capital and with recursive preferences due to the failure in predicting conditional capital asset pricing models(C-CAPM). The framework thus explains the observed difference between the book-to-market ratios by intangible capital. In this model, growth stocks are of lower exposure to aggregate productivity risk than value stocks. This article also explains the dynamics of consumption and investment within the framework of the general equilibrium for Iran's economy. The findings show that young firms have idiosyncratic volatility more than older firms and the relationship between book-to-market ratio and aggregate productivity growth is negative. In other words, aggregate productivity growth has a different effect on firm heterogeneity at the firm age and capital age.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Capital Asset Pricing
  • Intangible capital
  • Risk
  • dynamic stochastic General Equilbrum
 
        -            زارع، هاشم، رضایی سخا، زینب و زارع، محمد. (1397). یک الگوی تعادلی برای شبیه‌سازی تصادفی رفتار بازار سهام ایران: رهیافتی از اقتصاد فیزیک. راهبرد مدیریت مالی، 6(2), 82-113.‎
        -            فلاح‌پور، سعید، محمدی، شاپور و صابونچی، محمد. (1397). مقایسه مدل قیمت‌گذاری دارایی سرمایه‌ای شرطی با بتای متغیر نسبت به زمان، از طریق مدل قیمت‌گذاری دارایی سرمایه‌ای استاندارد. فصلنامه علمی-پژوهشی تحقیقات مالی، 20(1), 17-32.‎
        -            عرفانی، علیرضا و صفری، سولماز. (1395). مدل‌سازی معمای صرف سهام توسط منطق فازی: شواهدی از ایران. فصلنامه علمی-پژوهشی مدل‌سازی اقتصادی، (10)35، 96-71.
        -            فخرحسینی، سید فخرالدین. (1395). مدل ادوار تجاری حقیقی با شکل‌گیری عادات: راه‌حلی برای معمای صرف سهام.  فصلنامه علمی-پژوهشی مدل‌سازی اقتصادی (10)35، 169-141.
-Ai, H. Croce, M. M. & Li, K. (2014). Toward a quantitative general equilibrium asset pricing model with intangible capital. The Review of Financial Studies26(2), 491-530.
-Adrian, T. Crump, R. K. & Moench, E. (2015). Regression-based estimation of dynamic asset pricing models. Journal of Financial Economics, 118(2), 211-244.
-Ai, H. & Kiku, D. (2013). Growth to value: Option exercise and the cross section of equity returns. Journal of Financial Economics107(2), 325-349.‏
-Ai, H. (2009). Intangible capital and the value premium. Working paper.
-Blundell, R. & Bond, S. (2000). GMM estimation with persistent panel data: an application to production functions. Econometric reviews19(3), 321-340.
-Berk, J. B. & Van Binsbergen, J. H. (2016). Assessing asset pricing models using revealed preference. Journal of Financial Economics, 119(1), 1-23.
-Blackburn, D. W. & Cakici, N. (2017). Book-to-Market Decomposition, Net Share Issuance, and the Cross Section of Global Stock Returns.
- Bontis, N. (2001). Managing organizational knowledge by diagnosing intellectual capital: framing and advancing the state of the field. In World Congress on intellectual capital readings (pp. 13-56).
-Erfani, A & Safari, S(2017). Modeling Equity Premium Puzzle by Using Fuzzy Logic: ANumber of Evidences from Iran. Quarterly Journal of Economical modeling, 35(10), 71-96.(in Persian)
-Fakhrhoseini, S F, (2016). Real Business Cycles Model with Habits Formation: A Resolution of the Equity Premium Puzzle, Quarterly Journal of Economical modeling, 35(10), 141-169.(in Persian)
-Fallahpour S؛ Mohammadi S؛ Sabunchi M(2018), Analysis of Conditional Capital Asset Pricing Model with Time Variant Beta using Standard Capital Asset Pricing Model, Journal of Financial Research,20(1),17-32.(in Persian)
-Fama, E. F. & French, K. R. (2017). International tests of a five-factor asset pricing model. Journal of financial Economics, 123(3), 441-463.‏
-Fama, E. F. & French, K. R. (2018). Choosing factors. Journal of Financial Economics, 128(2), 234-252.
-Fama, E. F. & French, K. R. (1992). The cross‐section of expected stock returns. The Journal of Finance47(2), 427-465.
-Fama, E. F. & French, K. R. (1995). Size and book‐to‐market factors in earnings and returns. The Journal of Finance50(1), 131-155.‏‏ ‏.‏
-Fukuta, Y. & Yamane, A. (2015). Value premium and implied equity duration in the Japanese stock market. Journal of International Financial Markets, Institutions and Money39, 102-121.
-Guo, B. Zhang, W. Zhang, Y. & Zhang, H. (2017). The five-factor asset pricing model tests for the Chinese stock market. Pacific-Basin Finance Journal, 43, 84-106.
-Herskovic, B. Kelly, B. Lustig, H. & Van Nieuwerburgh, S. (2016). The common factor in idiosyncratic volatility: Quantitative asset pricing implications. Journal of Financial Economics, 119(2), 249-283.-Jegadeesh, N. Noh, J. Pukthuanthong, K. Roll, R. & Wang, J. (2019). Empirical tests of asset pricing models with individual assets: Resolving the errors-in-variables bias in risk premium estimation. Journal of Financial Economics.
-Jovanovic, B. & Rousseau, P. L. (2001). Why wait? A century of life before IPO (No. w8081). National bureau of economic research.
-Lakonishok, J. Shleifer, A. & Vishny, R. W. (1994). Contrarian investment, extrapolation, and risk. The journal of finance49(5), 1541-1578.‏‏‏
-Mehra, R. & Prescott, E. C. (1985). The equity premium: A puzzle. Journal of monetary Economics15(2), 145-161.
-Loughran, T. & Ritter, J. R. (2002). Why has IPO underpricing changed over time? Financial Management, 33, 5-37.
-Markowitz, H. (1952). Portfolio selection. The journal of finance7(1), 77-91.-Lee, H. S. Cheng, F. F. & Chong, S. C. (2016). Markowitz portfolio theory and capital asset pricing model for Kuala Lumpur stock exchange: A case revisited. International Journal of Economics and Financial Issues, 6(3S), 59-65.
-McQuade, T. (2018). Stochastic volatility and asset pricing puzzles.
-Lin, Q. (2017). Noisy prices and the Fama–French five-factor asset pricing model in China. Emerging Markets Review, 31, 141-163.
-Roy, R. & Shijin, S. (2018). A six-factor asset pricing model. Borsa Istanbul Review, 18(3), 205-217.
-Stiles, P. & Kulvisaechana, S. (2003). Human capital and performance: A literature review.
-Sundqvist, T. (2017). Tests of a Fama-French Five-Factor Asset Pricing Model in the Nordic Stock Markets.
-Sharpe, W. F. (1964). Capital asset prices: A theory of market equilibrium under conditions of risk. The journal of finance19(3), 425-442.
-Zare, H, Rezaeesakha, Z & Zare, M(2018). An Equilibrium Model for Stochastic Simulation of Iranian Stock Market Behavior: An Econophysic Approach, Financial Management Strategy, 6(2), 82-113. (in Persian)