مقاله پژوهشی: بررسی نقش ویژگی‌های مدیریت بر ریسک ریزش قیمت سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس ‌اوراق‌ بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، مدیریت مالی، دانشکده پردیس بین الملل کیش، دانشگاه تهران، کیش، ایران

2 استاد گروه مدیریت مالی، دانشکده مدیریت و حسابداری ، دانشگاه تهران ، تهران ، ایران

چکیده

در این پژوهش برای نخستین بار، به شناسایی و سنجش ویژگی­­های مدیریت­ که عبارت‌اند از خوش­بینی ­مدیریت، کوته­بینی مدیریت، محافظه­کاری مدیریت، دقت پیش­بینی مدیریت، ساختار مدیریت و توانایی مدیریت بر ریسک ریزش قیمت سهام شرکت­های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادر تهران پرداخته خواهد شد. برای دستیابی به هدف­ پژوهش، تعداد ۱۶۵ شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۶ انتخاب شد و روش آزمون فرضیه‎ها، مدل رگرسیون چند متغیره در مجموعه داده‎های ­ترکیبی می­باشد. یافته‌های پژوهش نشان می­دهد که از میان ویژگی­های مختلف مدیریت، دو ویژگی کوته­ بینی مدیران و دقت پیش­بینی مدیریت بیشترین تأثیرگذاری را بر ریزش قیمت سهام در شرکت­های بررسی‌شده داشته است. علاوه بر این، با افزایش کوته­بینی­ مدیریت بر میزان ریزش قیمت سهام شرکت­های بررسی‌شده به شکل معناداری افزوده‌شده و بدین ترتیب بازار سرمایه از طریق افزایش ریزش قیمت سهام شرکت واکنش معناداری نسبت به ویژگی کوته­بینی مدیریت نشان داده است. سایر یافته­ها نشان می­دهد که ریزش قیمت سهام با افزایش دقت پیش­بینی مدیریت کاهش‌یافته است. همچنین با افزایش خوش­بینی مدیریت، بهبود ساختار مدیریت و افزایش توانایی مدیریت از میزان ریزش قیمت سهام شرکت­های نمونه کاسته شده است و اعمال محافظه­کاری ­بالاتر مدیران با افزایش ریسک ریزش قیمت سهام همراه بوده است، هرچند که هیچ‌یک از این نتایج ازلحاظ آماری معنادار نیست.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the Role of Management Characteristics On Stock Price Crash Risk in Companies Listed on Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • Afsaneh Delshad 1
  • Reza Tehrani 2
1 PhD. Candidate, Financial management, Faculty of International Campus-kish Island, Tehran University, Kish, Iran
2 Professor. Of Financial Management, Faculty of Management and Accounting, Tehran University , Tehran , Iran
چکیده [English]

:This  research  addresses the identification and evaluation of management characteristics including management Optimism, management myopia, management Conservatism, management forecast accuracy, management structure and management ability on stock price crash risk
 in the companies listed on Tehran Stock Exchange for the first time. In order to meet the research objective and to test the hypothesis, 165 companies listed during the years 2006-2017 were selected.
The panel data set was analyzed based on a multi-variable regression. Findings showed that among the various management characteristics, two characteristics, namely managerial myopia and management forecast accuracy enjoyed the greatest impact on stock price crash in the listed companies. Furthermore, any increase in the management myopia gave rise to an exponential and significant increase at
the level of stock price crash companies. Capital market has also shown a significant reaction to the management myopia of the company when the stock price crash increased. Other findings also indicated that the stock price crash is reduced with an increase in management forecast accuracy. Any increase in management optimism led to improving management structure. With an increase in management ability, the level of stock price crash companies reduced and the higher conservatism of managers was followed by increases in Stock Price Crash Risk though these results were not statistically significant

کلیدواژه‌ها [English]

  • Management Characteristics
  • Stock Price Crash Risk
  • Behavioral Finance
  • Bias
-        اکبری، محسن؛ قلی­زاده، محمدحسن و فرخنده، مهسا.(۱۳۹۶). "بررسی نقش تعدیل گر درصد مدیران غیرموظف بر رابطه بین فرصت‌های سرمایه­گذاری و عملکرد مالی". پژوهش حسابداری،۷(۲): ۸۸-۱۰۳.
-        بشکوه، مهدی و کشاورز، فاطمه. (۱۳۹۷)." بیش­اطمینانی مدیران و ریسک سقوط قیمت سهام". راهبرد مدیریت مالی، ۶(۲): ۱۹۲-۲۱۷.‎
-        تهرانی، رضا و دلشاد، افسانه .(۱۳۹۷) . "بررسی تأثیر کوته­بینی مدیران بر عملکرد مالی آتی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس ‌اوراق‌ بهادار تهران". پژوهش حسابداری ، ۸(۲) : ۲۳-۴۶.
-        دلشاد، افسانه و صادقی شریف، سیدجلال. (۱۳۹۷). "بررسی واکنش بازار سرمایه به کوته‎­بینی مدیران در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس ‌اوراق‌ بهادار تهران". فصلنامه تحقیقات مالی، ۲۰(۱) : ۹۱- ۱۰۶ .
-        راعی، رضا و تلنگی، احمد .(۱۳۸۳)." مدیریت سرمایه­گذاری پیشرفته". تهران، انتشارات سمت.
-        مرادزاده فرد، مهدی. (۱۳۹۵). "توانایی مدیریتی، کارآیی ­سرمایه­گذاری و ریسک سقوط آتی قیمت سهام". مطالعات تجربی حسابداری مالی، ۱۳(۵۰):۳۳-۶۴.
-        محمدی ، سجاد و صالحی، اله­کرم.(۱۳۹۶) . "بررسی رابطه بین توانایی مدیریت با کارایی سرمایه‌گذاری و ریسک کاهش قیمت سهام" . پیشرفت­های حسابداری، ۹(۲) : ۹۳-۱۱۹.
-        Abdullah, S. N. Ismail, K. & Izah, K. N. (2017). "Gender, Ethnic and Age Diversity of the Boards of Large Malaysian Firms and Performance". Journal of Pengurusan, 38(7): 27-40.
-        Adams, R. S. Gray & J. Nowland. (2010). "is there a business case for female directors? Evidence from the market reaction to all new director appointments". Working paper, City University of Hong Kong.
-        Akbari, M. Gholizdeh, M-H & Farkondeh, M. (2017). "The Moderating Role of Non-executive Director Board Presence on the Relation between Investment Opportunity and Financial Performance". Accounting Research, 7(2):88-103. (In Persian).
-        Anderson, T.W. & Hsiao, C. (1982). "Formulation and Estimation of Dynamic Models Using Panel Data". Journal of Econometrics, 18 (1): 47-82.
-        Andreou, P. C. Karasamani, I. Louca, C. & Ehrlich, D. (2017). "The impact of managerial ability on crisis-period corporate investment". Journal of Business Research, 79: 107-122.
-        Bancel, F. & Garel, G. (2016). "Managerial Myopia: Do Managers Privilege Short-term Decisions or Value Creation". Bankers Markets, 135(2): 50-58.
-        Basu, S. (1997). "The Conservatism Principle and the Asymmetric Timeliness of Earnings". Journal of Accounting and Economics, 24 (1): 3-37.
-        Beshkooh, M & Keshavarz, F. (2018). "The Relationship between the Managerial Overconfidence and Stock Price Crash Risk in Firms Listed in Tehran Stock Exchange". Financial Management Strategy. 6(2):192-217. (In Persian).
-        Chen, G. Crossland, C. & Luo, S. (2015)." Making the same mistake all over again: CEO overconfidence and corporate resistance to corrective feedback". Strategic Management Journal, 36(10): 1513-1535.
-        Chen, C. Kim, J. B. & Yao, L. (2017). "Earnings smoothing: Does it exacerbate or constrain stock price crash risk". Journal of Corporate Finance, 42, 36-54.
-        Chen, J. H. Hong, et al. (2001). "Forecasting crashes: trading volume, past returns, and conditional Skewness in stock prices". Journal of financial Economics, 61(3): 345-38.1
-        Chowdhury, J. & Fink J D. (2012). "Managerial myopia: Tests and implications. College of Business". James Madison University, available at: http://ssrn.com/abstract=1991429.
-        Conyon, M. J. & He, L. (2017)."Firm performance and boardroom gender diversity: A quintile regression approach". Journal of Business Research, 79(12): 198-211.
-        Dah, M. (2017)."Board Independence and Managerial Authority". Benchmarking: An International Journal, 25(3):838-853.
-        Delshad, A & Sadeqi Sharif, S-J. (2018). "Investigating the Reaction of Capital Market on Managerial Myopia in Companies Listed on Tehran Stock Exchange". Financial Research Journal, 20(2):91-106. (In Persian).
-        Demerjian, P. B. Lev, and S. MacVay. (2012). "quantifying managerial ability: A new measure and validity test". Management Science, 58(7): 1229-1248.
-        Du, X. (2018). "Corporate Environmental Performance, Accounting Conservatism, and Stock Price Crash Risk: Evidence from China". China Accounting and Finance Review, 20(1): 1-43.
-        Feng, M. Li, C. & McVay, S. (2009)." Internal control and management guidance". Journal of Accounting and Economics, 48(2-3): 190-209.
-        Fuzi, S. F. S. Halim, S. A. A. & Julizaerma, M. K. (2016). "Board independence and firm performance". Procedia Economics and Finance, 37: 460-465.
-        Galbreath, J. (2016). Is Board Gender Diversity Linked to Financial Performance? The Mediating Mechanism of CSR. Business and Society, 57(5):863-889.
-        Gigler, F. Kanodia, C. Sapra, H. & Venugopalan, R. (2014). "How frequent financial reporting can cause managerial short‐termism: An analysis of the costs and benefits of increasing reporting frequency". Journal of Accounting Research, 52(2): 357-387.
-        Habib, A & Hasan, M. (2017)."Managerial ability, investment efficiency and stock price crash risk". Research in International Business and Finance, 42(11): 262-274.
-        Hamm, S. J. Li, E. X. & Ng, J. (2016). "Earnings Guidance, Bias, and Stock Price Crash Risk". Baruch– SWUFE Accounting Conference, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2055008.
-        Huang, X. S. & Sun, L. (2017). "Managerial ability and real earnings management". Advances in accounting, 39: 91-104.
-        Husaini, S. (2018). "Enterprise Risk Management, Corporate Governance and Firm Value: Empirical Evidence from Indonesian Public Listed Companies". International Journal of Advances in Management and Economic, 6(6):16-23.
-        Hutton, A. A. Marcus, et al. (2009). "Opaque financial reports and the distribution of stock returns". Journal of financial Economics, 94: 67-86.
-        Hutira, S. (2016). "Determinants of Analyst Forecasting Accuracy". Joseph Wharton Scholars, Available at https://repository.upenn.edu/joseph_wharton_scholars/15.
-        Indrawati, N. Darlis, E. & Azhar L. (2017)."The Accuracy of Earning Forecast Analysis, Information Asymmetry and Integrated Reporting – Case of Indonesia". Journal Dinamika Akuntansi dan Bisnis, 4(1): 19-32.
-        Jenter D & Lewellen, k. (2017)."Performance-induced CEO turnover". Available at SSRN: https://ssrn.com/ abstract=3035268.
-        Johl, S. K. Kaur, S. & Cooper, B. J. (2015)." Board characteristics and firm performance: Evidence from Malaysian public listed firms". Journal of Economics, Business and Management, 3(2): 239-243
-        Kim, J.B. Luo, L. & Xei, H. (2016). "Dividend Payments and Stock Price Crash Risk". Available in: www.ssrn.com.
-        Kim, J. B. Wang, Z. & Zhang, L. (2016). "CEO overconfidence and stock price crash risk". Contemporary Accounting Research, 33(4), 1720-1749.
-        Liao, S. H. & Kuo, F. I. (2014). "The study of relationships between the collaboration for supply chain, supply chain capabilities and firm performance: a case of the Taiwan׳ tft-lcd industry". International Journal of Production Economics, 156, 295-304.
-        Mohammadi, s & Salehi, A-K. (2017)."Investigate the relationship between managerial ability with investment efficiency and Stock Price Crash Risk". Accounting Advances, 9(2):93-119. (In Persian).
-        Moradzadeh Fard. (2016)." Managerial Talent, Investment Efficiency and Stock Price Crash Risk". Empirical Research in Accounting, 13(50):33-64. (In Persian).
-        Nguyen, P. Rahman, N. Tong, A & Zhao, R. (2016). "Board size and firm value: evidence from Australia". Journal of Management & Governance, 20(4): 851-873
-        Neville, F. Byron, k. Post, c & Ward, A. (2018). "Board Independence and Corporate Misconduct: A Cross-National Meta-Analysis". Journal of Management, 2(1):1-32.
-        Pearce, J.A & Patel, P.C. (2018). "Board of director efficacy and firm performance". Variability Long Range Planning, 51(6): 911-926.
-        Raei, R. and Talangi, A. (2008). "Advanced investment management". Samt public Tehran, Iran, (In Persian).
-        Saeed, A. & Sameer, M. (2017). "Impact of board gender diversity on dividend payments: Evidence from some emerging economies". International Business Review, 26(6): 1100-1113.
-        Scherand, C.M, & Zechman, S.L. (2012)."Executive Overconfidence and the Slippery Slope to Financial Misreporting". Accounting and Economics, 53(2):311–329.
-        Shah, S. S. H. Xinping, X. Khan, M. A. & Harjan, S. A. (2018). "Investor and Manager Overconfidence Bias and Firm Value: Micro-Level Evidence from the Pakistan Equity Market". International Journal of Economics and Financial Issues, 8(5), 190-199.
-        Tehrani, R & Delshad, A. (2018)."Investigation of Managerial Myopia on Future Financial Performance in Companies Listed on Tehran Stock Exchange". Accounting Research, 8(2):23-46. (In Persian).
-        Woudenberg, J. (2017). "The Effect of CEO Overconfidence on Stock Price Crash Risk". Financial Economics, Radboud University. Available at: https://theses.ubn. ru.nl/handle/123456789/4437.