مقاله پژوهشی: تبیین عوامل مؤثر بر صدور و ابطال واحدهای صندوقهای سرمایه‌گذاری مشترک – مقایسه رفتار صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام و صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد حسابداری، دانشکده علوم مالی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

2 دانشیار گروه حسابداری، دانشکدة اقتصاد و مدیریت، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

3 استادیار گروه حسابداری، دانشکدة اقتصاد و مدیریت، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

چکیده

هدف کلی این پژوهش تبیین عوامل مؤثر بر روند صدور و ابطال واحدهای صندوق‌های سرمایه-گذاری مشترک می‌باشد. بدین منظور، نمونه‌ای شامل اطلاعات 60 صندوق سرمایه‌گذاری مشترک در محدوده ‌زمانی 64 ماهه آغاز فرودین 1391 الی پایان تیر 1396 به تفکیک 42 صندوق سرمایه‌گذاری در سهام و 18 صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت مورد بررسی قرار گرفتند. در این مطالعه، از دو روش آماری ماشین بردار پشتیبان و رگرسیون لوجستیک و 5 متغیر بازده صندوق، اندازه صندوق، شاخص عملکرد بازار، حجم معاملات بازار و نوسانات نرخ ارز جهت پیش‌بینی استفاده گردید. نتایج مطالعه نشان می‌دهد رفتار صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت و صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام هم به لحاظ قدرت پیش‌بینی و هم به لحاظ تعداد متغیرهای معنی‌دار و مؤثر بر پیش‌بینی روند صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری متفاوت از یکدیگر می‌باشند. در صندوق‌های با درآمد ثابت دو متغیر بازده صندوق و شاخص عملکرد بازار و در صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام، کلیه متغیرهای مورد مطالعه بر روند صدور و ابطال واحدهای صندوق تأثیر معنی‌دار دارند. علیرغم اینکه توانایی پیش‌بینی متغیرهای مورد مطالعه در صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام بالاتر از صندوق‌های با درآمد ثابت است، لیکن قدرت مدل‌های ماشین بردار پشتیبان و لوجستیک تقریباً برابر می‌باشند. نتایج این پژوهش می‌تواند برای سرمایه‌گذاران در انتخاب نوع صندوق مشترک جهت سرمایه گذاری و در نظر گرفتن متغیرهای مؤثر بر روند صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری مفید واقع شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Explaining Factors Affecting the Issue and Redemption of Mutual Fund Units: Comparison of the Behavior of Stock Funds and Fixed-income Funds

نویسندگان [English]

  • Samira Zamharirlou 1
  • Gholamreza Mansourfar 2
  • Farzad Ghayour 3
1 Master, Department of Accounting, Faculty of Financial Sciences, Kharazmi University, Tehran, Iran
2 Associate Professor, Department of Accounting, Faculty of Economics & Management, Urmia University, Urmia, Iran
3 Assistant Professor, Department of Accounting, Faculty of Economics & Management, Urmia University, Urmia, Iran
چکیده [English]

The main goal of this research is to explain factors affecting the issue and redemption of units of mutual funds. For this purpose, a sample of 60 mutual funds was reviewed for a period of 64 months from March 22, 2012 to July 22, 2017 with a breakdown of 42 stock funds and 18 fixed-income funds. In this study, two methods of support vector machine (SVM) and logistic regression analysis and 5 variables of fund return, fund size, market performance index, capital market transactions volume and currency volatility were used for prediction. The results of the study showed that the behavior of fixed-income funds and stock funds was both different from each other in terms of predictive power and the number of meaningful and effective variables on the prediction of issue and redemption of units. In fixed-income funds, two variables of fund return and market performance index and, in stock funds, all variables were found to have a significant effect on the issue and redemption of fund units. Although the ability to predict the analyzed variables in stock funds was higher than fixed-income funds, the power of support vector machine (SVM) and logistic models was almost equal. Reaserch’s findings can be helpful for investors in selecting mutual fund group and considering variables affecting the units issue and redemption.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mutual fund
  • Stock Fund
  • Fixed-Income Fund
  • Unit Issue
  • Unit Redemption
-      پورزمانی، ز، جهانشاد، آ؛ و قنادی، ن. (1391). مقایسه ارزیابی عملکرد صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک مبتنی بر نسبت‌های شارپ، پتانسیل مطلوب و بازده واقعی. مجله مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار، 3(12)، صص. 131-145.
-      حسینی، س، حسینی، س؛ و جعفری باقرآبادی، ا. (1392). ارتباط جریان‌های نقدی صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک و شاخص بورس اوراق بهادار تهران. تحقیقات مالی، 15(2)، صص. 201-214.
-      صالح آبادی، ع. حساس یگانه، ی. ضرغام بروجنی، ح؛ و عبادی، ج. (1395). بررسی عملکرد صندوق‌های سرمایه­گذاری مشترک با رویکرد سنجش ثبات رفتار. تحقیقات مالی، 18(2)، صص. 331-346.
-      علامه حائری، ف؛ و حسینی، مهسا (1391). ارزیابی و مقایسه عملکرد شرکت‌های سرمایه‌گذاری (پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران) و صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک در سهام. فصلنامه علمی پژوهشی حسابداری مالی، 4(16). صص. 175-197.
-      قاضی فرد، ا. م، جمشیدی، ح؛ و پورمصطفی خشکرودی، م. (1391). اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر عملکرد صندوق‌های سرمایه‌گذاری با استفاده از مدل تلفیقی QFD و AHP در محیط فازی. فصلنامة علمی - پژوهشی کاوش‌های مدیریت بازرگانی، 4(8). صص.1-29.
-      Afza, T. & Rauf, A. (2009). Performance Evaluation of Pakistani Mutual Funds. Pakistan Economic and Social Review, 47(2), pp.199-214.
-      Allameh haeri, F. & Hoseini, M. (2013). Evaluation and Comparing the Performance of Investing Companies and Stock Mutual Funds. Journal of Financial Accounting, 4(16), pp.175-197. In Persian:
-      Cuthbertson, K. Nitzsche, N. & O’Sullivan, N. (2016). A review of Behavioral and Management effects in Mutual Fund performance. International Review of Financial Analysis, 44, pp.162-176.
-      Hoseini, S. Hoseini, S. & Jafari bagher abadi, A. (2016). Relevence of Mutual Fund’s Sash Flows and Tehran Stock Exchange Index. Journal of Financial Research, 15(2), pp.201-214. In Persian:
-      Pal, Sh. & Chandani, A. (2014). A Critical Analysis of Selected Mutual Funds in India. Procedia Economics and Finance, 11, pp.481-494.
-      Pourzamani, Z., Jahanshad, A. & Ghanadi, N. (2012). Analysis of the Mutual Fund Performance based on the Sharpe Ratio, Upside Potential Ratio and Real Performance. Financial Engineering and Securities Management, 3(12), pp.131-145. In Persian:
-      Saleh abadi, A. Hassas yeghaneh, Y. Zargham boroujeni, H. & Ebadi, J. (2016). Mutual Fund Performance Persistence. Journal of Financial Research, 18(2), pp.331-346. In Persian:
-      Soongswang, A. & Sanohdontree, Y. (2015). Investing in Mutual Fun, International Journal of Applied Business and Economic Research, 13(2), pp.605-618.