مقاله پژوهشی: بررسی تاثیر انگیزه رقابتی مدیرعامل بر ارتباط سوگیری‌های رفتاری مدیران با ضعف سیستم کنترل‌داخلی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه حسابداری، واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهرود، ایران

2 دانشیار، گروه حسابداری، واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهرود، ایران

چکیده

در سایۀ تفکیک مالکیت از کنترل و مشکل نمایندگی ناشی از آن در دنیای کسب و کار مدرن، لزوم توجه به ویژگی‌های روانشناختی و ادراکی مدیران به عنوان تصمیم گیرندگان این عرصه ضرور یافته است. گرایش‌های سوگیرانه رفتاری مدیرعامل به عنوان یکی از پیامدهای جدایی مالکیت از کنترل قلمداد می‌شود که نشان دهنده‌ی تفاوت انگیزه‌ها در مدیریت شرکت‌ها قلمداد می‌گردد. هدف این پژوهش بررسی تاثیر انگیزه رقابتی مدیرعامل بر ارتباط سوگیری‌های رفتاری مدیران با ضعف سیستم کنترل‌داخلی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. در این پژوهش انگیزه‌های رقابتی مدیرعامل به عنوان متغیرتعدیل کننده به عنوان یک محرک رفتاری از طریق تفاوت پاداش مورد سنجش قرار گرفت و از کوته‌بینی و بیش‌اطمینانی مدیرعامل به عنوان معیارهای سوگیری ادراکی استفاده شده است. در این پژوهش تعداد 88 شرکت بورس اوراق بهادار تهران از طریق حذف سیستماتیک انتخاب و در دوره‌ی زمانی 1391 تا 1396 مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج پژوهش نشان داد انگیزه‌های رقابتی مدیرعامل تاثیر مثبت سوگیری‌های رفتاری و ادراکی مدیرعامل بر ضعف سیستم کنترل‌داخلی را تعدیل می‌کند و به ارتقای سطح کیفیت مکانیزم‌های کنترل‌داخلی شرکت‌ها می‌افزاید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Effectiveness of Tournament incentive on Relationship between CEO Behavioral Bias with Internal Control Weakness in Companies listed in the Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • Mostafa Maskani 1
  • Mohammadreza Abdoli 2
1 Ph.D Student, Accounting Department, Shahroud Unit, Islamic Azad University, Shahroud, Iran
2 Associate Professor, Accounting Department, Shahroud Unit, Islamic Azad University, Shahroud, Iran
چکیده [English]

In the shadow of separation of ownership from the control and the problem of representation in the modern business world, it is necessary to pay attention to the psychological and perceptual characteristics of managers as decision makers in this field. Behavioral tendencies of the CEO are considered as one of the consequences of separation of ownership from control, which indicates the difference in incentives in corporate governance. The Purpose of this research is Investigating the Effectiveness of Operant Conditioning Behavior Theory on Relationship between CEO Behavioral Bias with Internal Control Weakness in Companies listed in the Tehran Stock Exchange. Operant Conditioning Behavior Theory Measured based on the criterion of CEO competitive motivation as a motivator and Managerial Myopic and Overconfidence CEO have been used as criteria for perceived bias. In this research, 88 Tehran Stock Exchange companies were selected through systematic elimination and studied during the period 2012 to 2017. To test the hypothesis regression model was used to perform the final analysis, software Eviews. The results of this study showed that CEO's Tournament incentive moderates the positive effect of manager's behavioral and perceptual bias on the weakness of the internal control system and improves the quality level of the internal control mechanisms of the companies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Overconfidence CEO
  • Managerial Myopic
  • Tournament incentive
  • Internal Control Weakness
-      اعتباریان خوراسگانی، اکبر. قریشی شهرکی، سید احمد. (1394). ارتباط بین خطاهای ادراکی در تصمیم‌گیری و شخصیت، مجله مدیریت فراگیر، سال اول، شماره 4، زمستان، 96-104.
-      حمیدیان، محسن. جنت‌مکان، حسین. بن‌گریز، فرهان. (1397). تأثیر نوع نگرش مدیران بر انتخاب سیاست‌های تأمین مالی و پیامدهای آن بر عدم تقارن اطلاعاتی و ارزش شرکت. دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت، 7(25): 163-180.
-      خدادادی، ولی. نیک کار، جواد. ویسی، سجاد. (1395). تأثیر معیارهای راهبری شرکتی بر به‌موقع بودن افشای گزارشگری مالی، فصلنامه علمی و پژوهشی مطالعات تجربی حسابداری مالی، سال 13، شماره 52، زمستان، 53-74.
-      دیدار، حمزه. حیدری، مهدی. پور اسد، سعید. (1397). تأثیر کوته‌بینی مدیریتی بر کارایی شرکت‌ها با نقش تعدیل‌کنندۀ کیفیت حاکمیت شرکتی در شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران، مجله‌ی دانش حسابداری، دوره نهم، شماره 1، بهار، پیاپی 32، 147-169.
-      دیانتی دیلمی، زهرا و ملک محمدی، هادی. (1392). بررسی تأثیر ویژگی‌های نظام راهبری شرکت بر کیفیت اطلاعات مالی در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، دانش حسابداری، ش 13، 151-170.
-      رامشه، منیژه. ملانظری، مهناز. (1393). بیش اطمینانی مدیریت و محافظه‌کاری حسابداری، دانش حسابداری، 5(6)؛ 79-55.
-      زادپرور، فاطمه. (1396). تقلب و سوء رفتارهای مدیران در گزارشگری‌مانی: مروری بر تحقیقات انجام‌شده از دیدگاه مالی، ماهنامه آفاق علوم انسانی، شماره دهم، بهمن، 31-44.
-      عبدلی، محمدرضا. طالع زاری، سمیه. (1396). بررسی رابطه بین کوته‌بینی مدیریت باکیفیت سود و میزان سرمایه‌گذاری در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه علمی پژوهشی حسابداری مدیریت، سال دهم، شماره سی و چهارم، پاییز، 57-69.
-      عیسایی، حسین. سیفی مورودی، حسن. (1396). بررسی اثربخشی کنترل داخلی در مالی سازمان خرید یک نهاد دولتی، فصلنامه علمی-ترویجی اندیشه آحاد، شماره 62، سال شانزدهم، 43-55.
-            فخاری، حسین. کبیری، محمدتقی. (1397). بررسی اثر تعدیل‌کنندگی گزارش حسابرسی بر ارتباط افشای ضعف کنترل‌های داخلی و عدم تقارن اطلاعاتی، پژوهش‌های تجربی حسابداری، 7(3): 147-172.
-            قادری، کاوه. قادری، صلاح الدین. قادری، سامان. (1397). تأثیر عامل رفتاری اطمینان بیش‌ازحد مدیران بر اثربخشی مدیریت ریسک، پژوهش‌های حسابداری مالی و حسابرسی، 10(37): 243-272.
-    کثیری، حسین. حسن‌زاده، سهیل محمد. (1394). ضرورت به‌روزرسانی چارچوب یکپارچه‌ی کنترل داخلی ( )، دو ماهنامه حسابرسان داخلی، شماره 5، 6-17.
-            کمالی اردکانی، محسن. رجبی قیری، علی. (1394). بررسی آثار روان‌شناختی و عوامل مؤثر بر درک سرمایه‌گذاران از ریسک در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه سیاست‌های مالی و اقتصادی؛ ۳ (۱۰): ۱۲۵-۱۴۲
-      مرادی، جواد. باقری، هادی. (1393). بررسی مقایسه‌ای تأثیر کوته‌بینی مدیریت و مدیریت سود بر بازده سهام، فصلنامه بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، دوره 21، شماره 3، تابستان، 239-250.
-            مهربان پور، محمدرضا. محمدی، منصور. رجب بیکی، محمدعلی. (1396). بررسی رابطه بین بیش اطمینانی مدیران و کنترل‌های داخلی حاکم بر گزارشگری‌مانی، مجله علمی-پژوهشی دانش حسابداری، 8(4): 119-139.
-         Aderson, T. W. Hsiao. C. (1982). Formulation and estimation of dynamic modes using panel data. Journal of Econometrics, 18(1), 47-82.
-         Andreou, P. Daphna, E. Louca, C. (2014). “Managerial Ability and Firm Performance: Evidence from the Global Financial Crisis”, Available at: http://www.efmaefm.org
-         Bar-Gill, O. Bebchuk, L, A. (2003). "Misreporting Corporate Performance" (June 2003). Harvard Law and Economics Discussion Paper No. 400.http://ssrn.com/abstract=354141
-         Bebchuk, L. Cohen, A. Ferrell, A. 2009. What matters in corporate governance? Rev. Finan. Stud. 22 (2), 783–827.
-         Bebchuk, L. Cohen, A. Ferrell, A. 2009. What matters in corporate governance? Rev. Finan. Stud. 22 (2), 783–827.
-         Ben-David, I. Graham, J.R. Harvey, C.R. (2013). Managerial miscalibration. Quarterly Journal of Economics, 128(4), 1547-1584.
-         Beng, W.G. Li, D. (2011); "Internal Controls and Conditional Conservatism"; Accounting Review, 86, 3, 975-1005.
-         Bognanno, M. L. (2001). Corporate tournaments. J. Labor. Econ. 19, 290–315.
-         Bolton, B. Lian, Q. Rupley, K. (2016),Industry contagion effects of internal control material weakness disclosures, Advances in Accounting, Incorporating Advances inInternational Accounting, 34,27–40.
-         Brown, D, R. Harvey, D. (2005) An expertimental approach to organizational development, 7th edn. Pearson Prentice Hall, Upper Saddle River.
-         Cadman, B. Sunder, J. (2018). Investor Myopia and CEO Horizon Incentives, Northwestern University, The University of Chicago, and the Winter Accounting Conference at the University of Utah especially Xue Wang (the discussant), the Conference on Financial Economics and Accounting especially Lalitha Naveen (the discussant).
-         Cao, Y. Lu, Y. (2018). The individual characteristics of board members and internal control weakness: Evidence from China. Pacfin, 10.1016/j.pacfin.2018.05.013
-         Chen, S. Lai, S. Liu, C. McVay, S. (2014). Overconfident managers and internal controls. Working Paper, National Taiwan University and University of Washington
-         Chen, Y. Smith, A. L. Cao, J. & Xia, W. (2016). Information technology capability, internal control effectiveness, and audit fees and delays. Journal of Information Systems, 28(2), 149-180.
-         Chorafas, N. D. (2007). Strategic Business Planning for Accountants: Methods, Tools and Case Studies, CIMA Publishing Is an Imprint of Elsevier, First Edition.
-         David, P. Yoshikawa, T. Chari, M. D. R. & Rasheed, A. A. (2006). Strategic investments in Japanese corporations: Do foreign portfolio owners foster underinvestment or appropriate investment? Strategic Management Journal, 27, 591–600.
-         Dess, G.G. & Picken, J.C. (1999). Creating competitive (dis) advantage: Learning from Food Lion's freefall. Academy of Management Executive, 13(3): 97-111.
-         Didar, H., Heydari, M., Pourasad, S. (2018). Impact of Myopic Management on Efficiency of Companies with Moderating Role of Corporate Governance Quality in Companies in Tehran Stock Exchange. , 9(1): 147-169. (In Persian).
-         Diyanati Deylami, Z., Malekmahmoodi, H. (2013). Assessment of Effect of Corporate Governance Attitudes on Financial Information’s Quality of the Firms Listed in Tehran Stock Exchange. , 4(13): 151-170. (In Persian).
-         Esayee, H., Seifi, H. (2017). Investigate the Effectiveness of Internal Control in the Financial Matters of a Purchasing Organization. Logistics Thought, 16(62): 43-57. (In Persian).
-         Etebariyan Khorasgani, A., Ghorishi Shahraki, S, A. (2015). The Relationship between Perceptual Mistakes in Decision Making and Personality, Journal of Inclusive Management, 1(4): 104-96. (In Persian).
-         Fakhari, H., Kabiri, M. (2018). The Moderating Effect of Auditing Report on the Relation between Internal Control Weakness Disclosure and Information Asymmetry. Empirical Research in Accounting, 7(3): 147-172. (In Persian).
-         Gervais, S. Heaton, J. B. Odean, T. (2010). "Overconfidence, Investment Policy, and Manager Welfare", Unpublished Working paper.
-         Goel, A.M. Thakor, A.V. (2008). Overconfidence, CEO selection and corporate governance. Journal of Finance, 63(6), 2737-2784.
-         Gompers, P. Ishii, J. Metrick, A. 2003. Corporate governance and equity prices. Q. J. Econ. 118 (1), 107–156.
-         Hamidian, M., Jannat Makan, H., Ben Goriz, F. (2018). The impact of kind of attitude executives on Information Asymmetry, Financial Leverage and Firm's Value. Journal of Management Accounting and Auditing Knowledge, 7(25), 163-180. (In Persian).
-         Higgins, D. Omer, T.C. Phillips, J.D. 2015. The influence of a firm’s business strategy on its tax aggressiveness. Contemporary Accounting Research. 32 (2), 674–702
-         Hoitash, U. Hoitash, R. Bedard, J. C. (2009). Corporate governance and internal control over financial reporting: A comparison of regulatory regimes. Accounting Review, 84(3), 839-867.
-         Hribar, P. & Yang, H, (2016). "CEO Overconfidence and Management Forecasting", Contemporary Accounting Research, 33 (1), PP. 204-227
-         Huang, W. Jiang F. Liu, Z. and Zhang, M. (2011). “Agency cost, top executives' Overconfidence, and Investment-cash Flow Sensitivity- Evidence from Listed Companies in China”. Pacific-Basin Finance Journal, 19: 261-277
-         Ji, X, D. Lu, W. Qu, W. (2017). Voluntary Disclosure of Internal Control Weakness and Earnings Quality: Evidence From China, The International Journal of Accounting, Volume 52, Issue 1; 27-44
-         Jia, N. (2018). Tournament incentives and audit fees, Journal of Accounting and Public Policy, http://dx.doi.org/10.1016/j.jaccpubpol.2017.07.005
-         Kama, I. Weiss, D. (2013). "Do Earnings Targets and Managerial Incentives Affect Sticky Costs?", Journal of Accounting Research, 51(1), PP. 201-224
-         Kern, D.A. (2006). A matter of strategic mis-fit: Management myopia and value, Ph.D dissertation. Oklahoma State University.
-         Khodadadi, V., Nikkar, J., Veisi, S. (2017). Corporate Life Cycle and Cost of Equity Capita. Empirical Studies in Financial Accounting, 13(52): 61-82. (In Persian).
-         Lee, J. (2016). CEO overconfidence and the effectiveness internal control over financial reporting. The Journal of Applied Business Research, 32(1), 81-99
-         Lee, S. A. Walters, B. & Kroll, M. (2006). Themoderating effects of externalmonitors on the relationship between R&D spending and firm performance. Journal of Business Research, 59, 178–287
-         Levinthal, D.A. March, J.G. (1993). The myopia of learning. Strategic Management Journal, 14(winter), 92-112.
-         Libby, R. & Rennekamp, K, (2012), "Self-Serving Attribution Bias, Overconfidence, and the Issuance of Management Forecasts", Journal of Accounting Research, 50(1), PP. 197-231.
-         Lopez, I. Vecente, C. (2010). Do Leverage, Dividend Payout, and ownership Concentration Influence Firms Value Creation? Emerging Markets Finance & Trade, Vol 46. No.3, 80-94
-         McMullen, D. A. Raghunandan, K. Rama, D. V. (1996). Internal control reports and financial reporting problems. Accounting Horizons, December 10; 67-75.
-         Mehrabanpour, M., Mohammadi, M., Rajabbeyki, M. (2018). Relationship between Managerial Overconfidence and Internal Controls over Financial Reporting, 8(4): 119-139. (In Persian).
-         Miller, K.D. (2002). Knowledge inventories and managerial myopia. Strategic Management Journal, 23(8), 689-706.
-         Mizik, N. (2010). The theory and practice of myopic management. Journal of Marketing Research, 47(4), 594-611.
-         Mizik, N. Jacobson, R. (2007). Myopic marketing management: Evidence of the phenomenon and its long-term performance consequences in the SEO context. Marketing Science, 26(3), 361-79.
-         Moradi, J., Bagheri, H. (2014). A comparative investigation into the Effects of Management Myopia and Earnings Management on Stock Return. Accounting and Auditing Review, 21(2): 229-250. (In Persian).
-         Posen, H, E. Leiblein, M, J. Chen, J, S. (2018). Toward a behavioral theory of real options: Noisy signals, bias, and learning, Strategic Management Journal, Volume39, Issue4 April, 1112-1138.
-         Presson, P.K. Benassi, V.A. (1996). Locus of control orientation and depressive symptomatology: A meta-analysis. Journal of Social Behavior and Personality, 11(1), 201-212
-         Ramsheh, M., Molanzari, M. (2014). Managerial Overconfidence and Accounting Conservatism. , 5(16): 55-79 (In Persian).
-         Ridge, J. W. Kern, D. White, M, A. (2014)."The influence of managerial myopia on firm strategy", Management Decision, Vol. 52 Iss 3 pp. 602 – 623.
-         Scherand, C.M. and Zechman, S.L. (2011). Executive overconfidence and the slippery slope to financial misreporting. Journal of Accounting and Economics, 7(11): 4-11.