مقاله پژوهشی: تاثیر ویژگی های هیات مدیره بر آگاهی دهندگی سود با در نظر گرفتن نقش تعدیل کنندگی گرایش احساسی سرمایه گذاران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، حسابداری، دانشگاه بجنورد، بجنورد

2 کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه بجنورد، بجنورد

چکیده

بر اساس تئوری‌های حاکم انتظار بر آن است که سرمایه‌گذاران در قبال اطلاعات مربوط به سودآوری، تصمیمات و رفتار عقلایی و منطقی و فارغ از احساسات داشته باشند. نقش مدیران در تقویت مکانیسم‌های شرکتی می­تواند موجب اطمینان بیشتر به کیفیت سودآوری شود که خود به‌عنوان عاملی اثرگذار بر گرایش‌های احساسی سرمایه‌گذاران مطرح است. لذا هدف پژوهش حاضر، تأثیر ویژگی‌ها هیئت‌مدیره بر ارتباط آگاهی دهندگی سود با در نظر گرفتن نقش تعدیل‌کنندگی گرایش احساسی سرمایه‌گذاران است.
این پژوهش از نوع مطالعه کتابخانه‌ای و تحلیلی- علمی بوده و مبتنی بر تحلیل داده‌های تابلویی (پانل دیتا) است. در این پژوهش اطلاعات مالی 136 شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی 1390 تا 1396 بررسی شده است (952 شرکت-سال). برای تجزیه‌وتحلیل نتایج به‌دست‌آمده‌ی پژوهش از نرم‌افزار10Eviews استفاده شده است.
بر اساس یافته‌های این پژوهش بین آگاهی دهندگی سود و گرایش‌های احساسی سرمایه‌گذاران رابطه منفی و معناداری وجود دارد و همچنین ویژگی‌ها هیئت‌مدیره ازجمله استقلال، اندازه و سنوات (تجربه) هیئت‌مدیره بر آگاهی دهندگی سود تأثیری معنادار و مستقیم دارد. از طرفی در بررسی اثرات این ویژگی‌ها بر رابطه بین آگاهی دهندگی سود و گرایش‌های احساسی مشخص گردید که استقلال، اندازه و سنوات (تجربه) هیئت‌مدیره موجب تقویت رابطه منفی بین آن‌ها خواهد شد. به عبارتی این ویژگی‌ها منجر به تقویت آگاهی دهندگی سود و در نتیجه بروز کمتر گرایش‌های احساسی در بین سرمایه‌گذاران می­شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of Board's Characteristics on Earnings Informativeness by Considering the Moderating Role of Investor Sentiment

نویسندگان [English]

  • Mohammad Vahdani 1
  • Javad Mohamadimehr 2
1 Assistant Professor, Department of Accounting,University of Bojnord, Bojnord
2 Master of Accounting Accounting, University of Bojnord, Bojnord,
چکیده [English]

Based on the conventional theories, it is expected that investors be informed about profitability and make the decisions rationality without any emotional behaviors. The role of managers in strengthening the mechanisms of the company can increase the reliability of the profitability which is in itself a factor affecting the investor sentiment. Therefore, the purpose of this study is to investigate the Effect of Board's Characteristics on Earnings Informativeness by Considering the Moderating Role of Investor Sentiment.
This research is a library and analytical-scientific study and is based on the analysis of panel data (data panel). In this study, financial information of 136 companies listed in Tehran Stock Exchange during the 2010-2017 (952 companies-years) was investigated. Eviews software was used to analyze the results of the research.
Based on the findings of this research, there is a negative and significant relationship between the Earnings informativeness and investor sentiment, as well as board's characteristics, including the independence, size and duration (experience) of the board, have a significant and direct effect. In this examination of the relationship between Earnings informativeness and the investor sentiment, it became clear that the independence, size and experience of the board would strengthen the negative relationship between them. In other words, these attributes contribute to the informativeness raising and hence less investor sentiment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Investor Sentiment
  • Board's Characteristics
  • Earnings Informativeness
-      آقایی، محمدعلی، انواری رستمی، علی‌اصغر، ساری، محمدعلی، سلمانی، یونس. (1394). بررسی رابطه ویژگی‌ها حاکمیت شرکتی و طرح‌ریزی مالیات شرکتی. راهبرد مدیریت مالی، 3(2), 1-21.
-      برادران حسن زاده، رسول. تقی زاده خانقاه، وحید.(1395) تأثیر هزینه‌های نمایندگی بر رفتار سرمایه­گذاری، پژوهش‌های حسابداری مالی و حسابرسی،139،32-163.
-            حیدر پور، فرزانه، یدالله تاری وردی و مریم محرابی، (1392)، «تأثیر گرایش‌های احساسی سرمایه‌گذاران بر بازده سهام»، پژوهش‌های دانش مالی تحلیل اوراق بهادار (مطالعات مالی)، شماره 17، دوره 6، 13-1.
-      خواجوی، شکراله و ممتازیان، علیرضا، (1393)، بررسی تأثیر کیفیت افشای اطلاعات مالی بر بازده جاری و آتی سهام، دانش حسابداری مالی، 1(1): 9-27.
-      زارعی. علی. دارابی، رویا (1396)، تأثیر گرایش‌های احساسی سرمایه‌گذاران بر افشای اختیاری در بازار سرمایه ایران، پژوهش‌های حسابداری مالی و حسابرسی،37،131-157.
-      ستایش، محمدحسین و کاظم شمس‌الدینی، (1395)، «بررسی رابطه بین گرایش احساسی سرمایه‌گذاران و قیمت سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران»، پیشرفت‌های حسابداری دانشگاه شیراز، شماره 8، 125-103.
-      فروغی، داریوش، مهرداد آیسک، سید سعید. (1394). بررسی واکنش بازار به زمان اعلام سود هر سهم پیش‌بینی‌شده. پژوهش‌های تجربی حسابداری، 5(1), 139-162.
-      غیاث‌الدین، عماد، ابراهیمی، کاظم، بهرامی نسب، علی، (1393). بررسی تأثیر رتبه‌بندی‌های انجام شده توسط نماگر بورس بر محتوای اطلاعاتی سود حسابداری شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه سمنان.
-      کاشانی پور، محمد، کریمی، حسن، کریمی، ولی‌الله. (1393). بررسی ارتباط بین ساختار هیئت‌مدیره و مالکیت شرکت با افشای اختیاری. پژوهش‌های تجربی حسابداری، 4(2)، 167-186 .
-            نیک‌بخت، محمدرضا، حسین پور، امیرحسین، اسلامی مفیدآبادی، حسین. (1395). بررسی تأثیر رفتار احساسی سرمایه‌گذاران و اطلاعات حسابداری بر قیمت سهام. پژوهش‌های تجربی حسابداری،6(2) ، 255-219.
-      نیکو مرام، هاشم، فریدون رهنمای رود پشتی، فرشاد هیبتی و شـهره یزدانـی، (1391)، تأثیر سوگیری شناختی سرمایه‌گذاران بورس اوراق بهادار تهران بـر ارزشـیابی سـهام، فصـلنامه علمی پژوهشی دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، شماره 13 ، 81-61.
-            هاشمی، سید عباس، مشعشعی، سید محمد. (1397). بررسی تأثیر سازوکارهای حاکمیت شرکتی بر رابطه بین احساسات سرمایه‌گذار و تصمیمات سرمایه‌گذاری شرکت‌ها. پژوهش‌های تجربی حسابداری، 7(3) ، 226-199
-      Alok, Shashwat, Felipe Cortes and Radhakrishnan Gopalan, (2017), Stock price informativeness and executive compensation. Unpublished working paper. Washington University in St. Louis.
-      Aghaei, M. Anvari Rostami, A. Sari, M. Salmani, Y. (2015). The Investigation of the Relationship between Corporate Governance and Corporate Tax Planning. Financial Management Strategy, 3(2), 1-21. (In Persian)
-      Aziz Khan. M and Ahmad. E, (2018), Measurement of Investor Sentiment and Its Bi-Directional Contemporaneous and Lead–Lag Relationship with Returns: Evidence from Pakistan, Sustainability, vol. 11 and issue 1, 1-20.
-      Balakrishnan, K. Billings, M. B. Kelly, B. T. and Ljungqvist, A. (2013). Shaping Liquidity: On the Causal Effects of Voluntary Disclosure. The Journal of Finance, Forthcoming.
-      Baradaran Hassanzadeh, Rasoul. Taqizadeh Khaneghah, Vahid, (2017)Impact of agency costs on investment behavior, Financial Accounting and Audit Research, Volume 8, Number 32, p. 139-170(In Persian)
-      Bennett, Benjamin, J. Carr Bettis, Radhakrishnan Gopalan, and Todd T. Milbourn. (2017). Compensation goals and firm performance. Forthcoming at Journal of Financial Economics.
-      Bona Sánchez, C. Pérez Alemán, J. & Santana Martín, D. J. (2013). Dominant institu-tional control and earnings informativeness. Revista Espa˜nola De Financiación Y Contabilidad, 42(159), 371–394.
-            Cabedo, J. & Beltrán, J. (2016). Quantity and quality of risk information disclosed by Spanish firms: An analysis in different periods of the economic cycle. Revista de Contabilidad – Spanish Accounting Review, 19, 261–270.
-      Carolina Bona-Sánchez, Emma García-Mecab, Jerónimo Pérez-Alemána. Earnings informativeness and institutional investors on boards. Revista de Contabilidad – Spanish Accounting Review (2018).
-      Chen, Hailiang. De, Prabuddha. Yu, Hu. And Hwang, Byoung-Hyoun, (2011), "Sentiment Revealed In Social Media and Its Effect on the Stock Market", Available at www.ssrn.com
-      Ferreira D, Ferreira M, Raposo C. (2011). Board structure and price informativeness. Journal of Financial Economics 99, 523–545.
-            Ferreira, M. A. & Matos, P. (2008). The colors of investors’ money: The role of institu-tional investors around the world. Journal of Financial Economics, 88(3), 499–533.
-      Finklstin and D.C.Ha m brick, (1989).Chief executive compensation: astudy of the intersection of markets and political processes.Strategic Management Journal, 1 21-134
-      Forooghi, D. Mehrdad Ayask, S. (2015). Market Reaction to the Timing of EPS Forecast. Empirical Research in Accounting, 5(1), 139-162. (In Persian)
-      Frijns, B. Willem F.C. Verschoor, R. Zwinkels, C.J. (2017). Excess stock return comovements and the role of investor sentiment. Journal of International Financial Markets, 49, 74-87.
-      Ghyasoddin, Emad, Ebrahimi, Kazem, Bahramini, Nasab, (2015) Ali, Effect of Ratings by Stock Exhibitor on the Information Content of the Accounting Estimates of Companies Accepted in Tehran Stock Exchange, Master's Theses. Semnan University. (In Persian)
-      Hashemi, A. moshashae, M. (2018). Corporate Governance and the Relation between Investor Sentiment and Corporate Investment Decisions. Empirical Research in Accounting, 7(3), 199-226. (In Persian)
-      Heydarpur, F, Tariverdi, Y, Mehrabi, M. (2014). The effect of investors' emotional tendencies on stock returns. Financial Knowledge of Securities Analysis, 6 (No. 1 (17)), 1-13. (In Persian)
-            Huang, D, Jiang, F, Tu, J, & Zhou, G, (2015), “Investor Sentiment Aligned: A Powerful Predictor of Stock Returns”, Review of financial study, 28(3), PP. 791-837
-      Kashanipour, M. Karimi, H. Karimi, V. (2015). The Relation of Ownership and board Structure with Voluntary Disclosure. Empirical Research in Accounting, 4(2), 167-186. (In Persian)
-      Khajavi؛ Shokrollah momtazian, alireza, (2014), Investigation The quality of financial information disclosure effect on current and future stock return of listed companies of Tehran Stock Exchange,A Quarerly Journal of Emprical Research of FinancialAccounting, Volume 1, Issue 1, Page 9-27 (In Persian).
-            Kim, J.S. Kim, D.H. Seo, S.W. (2016). Investor sentiment and return predictability of the option to stock volume ratio. Financial Management, 46, 767-796.
-      Ling, D. Naranjo, A. Scheik B, (2010), “Investor Sentiment and Asset Pricing in Public and Private Markets”, Available atwww.ssrn.com
-      Lopez-iturriaga, F. García-Meca, E. & Tejerina-Gaite, F. (2015). Institutional Investors and board compensation: Spanish evidence. Business Research Quarterly, 18(3), 161–173.
-      Michael J. Cooper. Jing He. Marlene A. Plumlee, (2015), “Voluntary Disclosure and Investor Sentiment”, onlinelibrary.wiley.com.
-      Nikbakht, M. Hossein Pour, A. Eslami Mofidabadi, H. (2017). The Effect of Investors Sentiment and Accounting Information on Stock Price. Empirical Research in Accounting, 6(2), 219-255. (In Persian)
-      Nicomaram, Hashem, Fereydoun Rahnameh Rostashi, Farshad Hibati and Shohreh Yazdani (2012). Investors Cognitive biases Effect on Stock Valuation. Financial Knowledge of Securities Analysis, 5(13), 61-81. (In Persian)
-      Petra, S. T. (2007). The effects of corporate governance on the informativeness ofearnings. Economics of Governance, 8(2), 129–152.
-            Scott, W. (1997). Financial accounting theory. Prentice Hall: Upper Saddle River.
-      Setayesh, M. Shamsedini, K. (2016). An Investigation of the Relationship between Investor Sentiment and Price Stocks in Tehran Stock Exchange (TSE). Journal of Accounting Advances, 8(1), 103-125. (In Persian)
-      Zarei, Ali, Darabi, Roya. (2018). the Effect of Emotional Trends of Investors on Optional Disclosures in Iran's Capital Market. Financial Accounting and Audit Research, 10 (37), 131-158. (In Persian)
-      Zhu, B. Niu, F. (2016). Investor sentiment, accounting information and stock price: Evidence from China. Pacific-Basin Finance Journal, 38, 125-134.