دوره و شماره: دوره 8، شماره 3 - شماره پیاپی 30، مهر 1399، صفحه 1-250