الگویی برای شناسایی عدم اطمینان و افزایش انعطاف در تصمیمات بودجه بندی سرمایه‌ای با رویکرد اختیار سرمایه‌گذاری (مطالعه موردی: نیروگاه برق فتوولتاییک جنوب اصفهان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدیریت دولتی- مالی، واحد اصفهان(خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران.

2 گروه حسابداری، واحد اصفهان(خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران.

3 گروه ریاضی، واحد مبارکه، دانشگاه آزاد اسلامی، مبارکه، ایران.

چکیده

اارزیابی اقتصادی پروژه‌های سرمایه‌گذاری با توجه به عدم اطمینان حاکم بر شرایط مالی آنها نیازمند تفکر جدیدی تحت عنوان نظریه اختیار سرمایه‌گذاری است تا نقایص روشهای سنتی بودجه بندی سرمایه‌ای، از جمله ایستا بودن و در نظر نگرفتن عدم اطمینان را پوشش ‌دهد. بر اساس نظریه مذکور، در این پژوهش الگویی جهت شناسایی و رتبه‌بندی عدم اطمینان‌های محیطی و انعطاف‌ها یا اختیارات مدیریتی موثر بر تصمیمات سرمایه‌گذاری، در یک نیروگاه برق فتوولتاییک در اصفهان، ارائه گردید. برای این منظور ابتدا به روش پیمایشی عوامل عدم اطمینان این نیروگاه از دیدگاه یک نمونه 36 نفره از خبرگان، به روش تحلیل عاملی اکتشافی شناسایی و ضریب اهمیت هر یک بر منافع و مخارج نیروگاه با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی مشخص شد. سپس نقش این اختیارات بر ارزش پروژه به روش رگرسیون خطی مورد آزمون قرار گرفت. ابزار جمع‌آوری اطلاعات در این پژوهش دو پرسشنامه محقق‌ساز بود که روایی و پایایی هر کدام با استفاده از شاخص لاوشه و ضریب آلفای کرونباخ تایید گردید. نتایج حاکی از تاثیر عوامل عدم-اطمینان بر محیط سرمایه‌گذاری و وجود رابطه معنی‌دار بین بکارگیری انعطاف‌ها و اختیارات سرمایه‌گذاری با افزایش ارزش سرمایه‌گذاری در این نیروگاه است. ضمن آنکه خبرگان، تاثیر بکارگیری اختیارات گسترش، صبر و واگذاری را جهت افزایش انعطاف پذیری تصمیمات سرمایه‌گذاری در این نیروگاه مثبت ارزیابی نمودند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A Model for Identify Uncertainty and increase Flexibility in Capital Budgeting Decisions via Real Option Approach Case Study: A photovoltaic Plant in the South of Isfahan

نویسندگان [English]

  • Mohammad Mashhadizadeh 1
  • Mohsen Dastgir 2
  • Soheil Salahshour 3
1 Department of Management, Isfahan (Khorasgan) Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran.
2 Department of Accounting, Isfahan (Khorasgan) Branch ,Islamic Azad University, Isfahan, Iran.
3 Department of Mathematics, Mobarakeh Branch Islamic Azad University, Mobarakeh, Iran.
چکیده [English]

Economic appraisal of investment projects requires a new thought referred to as real option theory given the governing uncertainty over their financial conditions which can cover deficiencies of traditional methods of capital budgeting such as stationary and not considering uncertainty factors. According to this theory, a model was proposed in the present study to identify and rank environmental uncertainties and effective managerial flexibilities or options on investment decisions in a photovoltaic plant in the south of Isfahan. To this end, uncertainty factors of this plant were identified via field study from the viewpoint of a sample consisted of 36 experts through confirmatory factor analysis. Then, impact factor of each factor on advantages and expenses of the above plant was evaluated using the fuzzy hierarchical analysis. In the next step, the effect of these options on the project value was tested by means of linear regression method. Tools of data collection were two researcher self-made questionnaires. Validity and reliability of each questionnaire were confirmed through Lawshe's content validity index and Cronbach's alpha coefficient. The results indicated the effect of uncertainty factors on investment environment of the plant and a significant relationship between the use of real option and flexibilities with increased effect of investment in this plant. Meanwhile, the experts positively evaluated the effect of expansion, wait and abandonment options to increase the flexibility of investment decisions in this plant.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Capital Budgeting
  • Real Option
  • Uncertainty
  • Fuzzy Logic
-      آذر، ع. رجب‌زاده، ع. (1391). تصمیم‌گیری با رویکرد MADM، تهران، انتشارات نگاه.
-      بایزیدی، ا، اولادی، ب؛ عباسی، ن. (1391). تحلیل داده‌های پرسشنامه به کمک نرم‌افزار SPSS، تهران، انتشارات عابد.
-      ببی، ا. (1381). روش‌های تحقیق در علوم اجتماعی، ترجمه رضا فاضل، تهران، انتشارات سمت.
-      پورحیدری، ا، احمدی فارسانی، ف. (1392). «اختیارات سرمایه‌گذاری و افزایش تعهدات در تصمیمات بودجه‌بندی سرمایه‌ای». فصلنامه حسابداری مالی، 17، صص. 84-71.
-            جعفری اسکندری، م؛ صابونیان، م و دری، م. (1396). ارزیابی اقتصادی‌ پروژه‌ها در شرایط عدم قطعیت با استفاده از منطق فازی، فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و برنامه‌ریزی صفر و یک. راهبرد مدیریت مالی. 5(3) ، صص.184-171.
-      حافظ نیا، م. (1377). مقدمه‌ای بر روش تحقیق در علوم انسانی، تهران، انتشارات سمت.
-      حیدری هراتمه، م. (1396). بررسی تأثیر اختیار واقعی ناشی از فرصت‌های سرمایه‌گذاری بر بازده سهام. مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار، 8(30) ، صص.200-185.
-      دستگیر، م. (1387). مبانی مدیریت مالی، تهران، انتشارات نو پردازان.
-            دین‌محمدی، م، باقری، م. (1392). «ارزیابی اقتصادی طرح‌های سرمایه‌گذاری با روش اختیار واقعی (مطالعه موردی: طرح پتروشیمی)». مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار، 19، صص. 177-153.
-      ذکاوت، م. (1388). «تحلیل اختیار واقعی در بررسی طرح‌های سرمایه‌گذاری». ششمین کنفرانس بین‌المللی توسعه نظام مالی ایران، تهران.2، صص. 523-483.
-      سینایی، ح، عیسی هاشمی، ق. (1388). «بررسی میزان استفاده مدیران شرکت‌ها از نظریه اختیارات سرمایه‌گذاری». فصلنامه حسابداری مالی، 1، صص. 92-76.
-      عطایی، م. (1389). تصمیم‌گیری چند معیاره فازی، انتشارات دانشگاه صنعتی شاهرود.
-            فانی پاکدل، م و دیگران. (1391). «ارزشیابی پروژه‌های آماده‌سازی معدنی از دیدگاه نظریه اختیارات حقیقی: رویکرد مونت‌کارلو حداقل مربعات». مجله علمی پژوهشی مهندسی معدن.12، صص. 30-15.
-      کریمی، ر. (1394). راهنمای آسان تحلیل آماری با SPSS، تهران، نشر هنگام.
-      هومن، ح. (1389). مدل یابی معادلات ساختاری با لیزرل، تهران، انتشارات سمت.
-      Ataei, M. (1389). Fuzzy multi-criteria decision making. Publications of Shahrood University of Technology. (In Persian).
-      Azar, A. Rajabzadeh, A. (1391). Applied Decision Making (Multi-Attribute Decision Making). Tehran, Negah Publications, 2nd ed. (In Persian).
-            Babbie, E. (1381). The Practice of Social Research. Tehran, SAMT Publications. (In Persian).
-      Bayazidi, A. Oladi, B. Abasi, N. (1391). Questionnaire analysis using SPSS software. Tehran, Abed Publications. (In Persian).
-            Carlsson, Ch. Fuller, R. (2005). “A fuzzy approach to real option valuation”, Fuzzy Sets & Systems, 139: 297-312.Doi: 10.1016/S0165-0114(02)00591-2.
-      Collan, M. Fuller, R. Mezei, J. (2009). “A Fuzzy Pay-Off Method for Real Option Valuation”. Journal of Applied Mathematics and Decision Sciences, Online at http://mpra.ub.uni-muenchen.de/13601/.
-      Davis, G.A. Owens, B. (2003). “Optimizing the Level of Renewable Electric R&D Expenditures Using Real Options Analysis”. Journal of Energy Policy, 589–608.Doi: 10.1016/S0301-4215(02)00225-2.
-      Dastgir, M. (1387). Fundamentals of financial management. Tehran, Nopardazan Publications. (In Persian).
-      Dinmohammadi, M. Bagheri, M. (1392). Economic appraisal of investment projects by real option (case study: petrochemical plan). Financial engineering and portfolio management, 19, pp. 153-177. (In Persian)
-      FaniPakdel, M.R. et al. (1391). Valuation of Mining Development Projects by Real Options Approach: least squares Mont Carlo approach, Iranian Journal of Mining Engineering, 12, pp. 15-30. (In Persian).
-      Gogus, O, Boucher, T. (1997). A consistency test for rational weights in multi criterion decision analysis with fuzzy pair wise comparisons, Fuzzy Sets and Systems, 86, P.129-138.Doi: 10.1016/0165-0114(95)00410-6.
-      Hafeznia, M. (1388). An Introduction to the Research Method in Humanities. Tehran, SAMT Publications. (In Persian).
-      Heydari Haratemeh, M. (2017). Investigating the Effect of Real Options Resulting from investment opportunities on Stock Return. Financial Engineering and Portfolio Management, 8(30), pp. 185-200. (In Persian)
-      Homan, H. (1389). Structural Equation Modeling With LISREL Application. Tehran, SAMT Publications. (In Persian).
-            Jafari Eskandari, M. Saboonian, M. Dory, M. (2017). Economic Evaluation of Projects under Uncertainty Using Fuzzy Logic, Analytical Hierarchy Process and Binary Integer Programming. Financial Management Strategy, 5(3), pp. 171-184. Doi: 10.22051/jfm.2017.14141.1290. (In Persian)
-      Karimi. R. (1394). An Easy Guide to Statistical Analysis with SPSS. Tehran, Hengam publication. (In Persian).
-      Kengatharan, L. (2017). Capital Investment Decision Making under uncertainty. Asia-Pacific Management Accounting Journal, 12(2), pp. 51-77.
-      Kruk.M.N, Nikulina.A.Y. (2016) Economic Estimation of Project Risks when Exploring Sea Gas and Oil Deposits in the Russian Arctic, International Journal of Economics and Financial Issues. 6(S2), pp. 138-150. Available at http: www.econjournals.com
-      Lazoa, L. Marley, M. Vellascoa, B.R. (2007). “Real Options Value by Monte Carlo Simulation and Fuzzy Numbers”, International Journal of Business, 12(2):181-189.Doi: 10.13140/RG.2.1.1387.8163.
-      Luiz, A.M. Jose, M.C. (2012). Valuation of Wind Energy Projects: A Real Option Approach, 7(5):3218-3255. Doi: 10.3390/en7053218.
-      Myers, S.C. (1977). “Determinants of Corporate Borrowing”. Journal of Financial Economics, 5(2):147-175.Doi: 10.1016/0304-405X (77)90015-0.
-      Mun.J, (2006). Real Option Analysis: Tools and Techniques for Valuing Strategic Investment and Decisions, United States, John Wiley & sons Inc.
-            Poorhaydari, O. Ahmadi, F. (1392). “Real Options Method and Escalation of Commitments in Capital Budgeting Decisions”. Financial Accounting Quarterly. 17, pp. 71-84. (In Persian).
-            Sinaee, H. Isa Hashemi, Gh.A. (1388). “Studying the implementation of Real Options by corporate Companies Managers”. Financial Accounting Quarterly. 1, pp. 76-92. (In Persian).
-            Sheen, J-N. (2014). Real Option Analysis for Renewable Energy Investment under Uncertainty, 2nd International Conference on Intelligent Technologies and Engineering Systems, Taiwan. 293, pp. 283-289. Doi: 10.1007/978-3-319-04573-3_35.
-             Zekavat, S.M. (1388). The Application of Real Option Analysis in Investigation of Investment Projects. The 6th International Conference on Financing System Development in Iran, 2, pp. 483-523. (In Persian).