دوره و شماره: دوره 8، شماره 4 - شماره پیاپی 31، دی 1399، صفحه 1-291 

مقاله پژوهشی

سطح آستانه نرخ ارز اثرگذار بر ثبات مالی بانکهای ایران

صفحه 1-22

10.22051/jfm.2020.29180.2261

تیمور محمدی؛ عباس شاکری؛ مهدی تقوی؛ حسن سامانی پور