طراحی مدل ارزیابی شکنندگی مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حسابداری، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران

2 دانشیار گروه حسابداری واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی،کرمانشاه، ایران

3 استادیار گروه حسابداری، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه ، ایران

چکیده

شکنندگی مالی یکی از اصطلاحاتی است که اخیراً کاربرد آن در مسائل مالی و حسابداری گسترش یافته و ارزیابی آن به یکی از مسائل مهم در سازمان‌ها تبدیل شده است. پژوهش حاضر بصورت آمیخته (کیفی-کمی) با هدف طراحی مدلی برای ارزیابی شکنندگی مالی برای شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار ایران انجام‌گرفته است. استخراج 28 متغیر مدل موردنظر در بخش کیفی و با استفاده از مصاحبه با 19 خبره و تعیین ارتباط بین متغیرها برای دستیابی به مدل در بخش کمی با اتکا به روش مدل‌سازی ساختاری تفسیری (ISM) انجام شد. هویت متغیرهای شناسایی‌شده از جنبه قدرت نفوذ آن‌ها با استفاده از تحلیل میک مک موردبررسی قرار گرفت. استخراج متغیرها شامل متغیرهای نرخ سپرده بانکی، سیاست‌های پولی، ثبات اقتصادی، بحران مالی، خالص ارزش دارایی شرکت، نحوه تأمین مالی شرکت، سرمایه‌گذاری‌های شرکت، نوآوری‌ها و تغییرات جدید مالی، بدهی‌های شرکت، نرخ بازده، عملکرد شتاب‌دهنده مالی، ریسک‌های اعتباری، میزان وابستگی اعتبار و درآمد، پس‌انداز مالی، روابط و تعامل مالی، عملکرد مالی، تغییرات هیأت‌مدیره، وضعیت نقدینگی، پیش‌بینی رخدادهای مالی، اختلالات بهره‌وری مالی، نوع سیستم مالی، محدودیت مالی، ساختار مالی، تعادل مالی، تغییرات نرخ ارز، تغییرات ارزش پول ملی، تغییرات ارزش سهام و حوادث پیش‌بینی‌نشده. ماحصل آن مدلی شش سطحی است که متشکل از 28 متغیر با هویت رابط و مستقل است که تأثیرگذارترین متغیر و تنها متغیر مستقل مدل ارزیابی شکنندگی مالی این پژوهش ثبات اقتصادی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing a Model of Financial Fragility Evaluation of Companies Listed in the Iranian Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • Bahman Kianirad 1
  • Babak Jamshidi Naveed 2
  • Mehrdad Ghanbari 3
1 PhD student Department of accounting, Kermanshah Branch, Islamic Azad University, Kermanshah, Iran.
2 Associate Professor of Accounting Department, Kermanshah Branch, Islamic Azad University, Kermanshah, Iran
3 Assistant Professor of Accounting Department, Kermanshah Branch, Islamic Azad University, Kermanshah, Iran
چکیده [English]

Research Objective: Financial fragility is one of the most widely used terms in financial and accounting issues whose evaluation has become an important issue in organizations. The purpose of this qualitative-quantitative study is to design a model for assessing the financial fragility of companies listed on the Tehran Stock Exchange.
Methodology: 28 qualitative model variables were extracted in the qualitative section by interviewing 19 experts and determining the relationship between variables to achieve model in the quantitative section by using the interpretive structural modeling (ISM) method. The MICMAC analysis was used to examine the identity of the variables identified in terms of their influence.
Research Findings: Variables of interest rate on bank deposits, monetary policy, economic stability, financial crisis, firm’s net asset value (NAV), corporate financing, corporate investments, new financial innovations and changes, corporate debt, rate of return (RoR), financial accelerator performance, credit risks, credit and income dependency, financial savings, financial relationships and interaction, financial performance, board changes, liquidity, financial event prediction, financial productivity disruptions, financial system type, financial constraint, structure financial, financial equilibrium, changes in exchange rate, changes in national currency, stock changes, and unforeseen events were extracted.
Conclusion: The purpose is to obtain a six-level model with economic stability as its most influential variable and the only independent variable.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Financial Fragility
  • Financial Crisis
  • Financial Sustainability
  • Investors
Ahmadian Azam (2015), Evaluation of Financial Fragility of Banks Using Neural Networks, Economic Development Policy, Article 2, Volume 3, Issue 2 - Issue 7, pp. 29-58. (In Persian)
Allen, F. & Gale, D. (2002). Financial Fragility, Journal of Financial Political, Vol (19),36-48pp.
Ampudia, M. Has, V. Vlokhoven&Dawid, Z. (2016). Financial fragility of euro area households, Journal of financial stability, vol (27),250-262pp.
Bernstein, S. Lerner, J. & Mezzanotti, F. (2019). Private Equity and Financial Fragility during the Crisis, The Review of Financial Studies, Vol (32), 1309–1373pp.
Bruneau, C, O.de Bandt &W. EI Amri (2012). Macroeconomic fluctuation and corporate financial fragility, Journal of Financial Stability, Vol (8),219-235pp.
Bagliano, F &Claudio, M. (2014). Determinants of US financial fragility conditions, Reserch in international Business and finance, Vol (30),377-392pp.
Boissay, F. (2011). Financial imbalances and financial fragility, Macroprudential Research Network, Vol (39),112-122pp.
Cang, S, Samdantsoodol, A, Yu, H&Eardley, A. (2017). Predicitingthe relationship between enterprise and fragility, Journal of Expert System with Applications, Vol (84),58-73pp.
Corbin J., Strauss A., & Strauss A. L. (2014). Basics of qualitative research. Sage Publications, Inc.
Giordani, P, Erik. S and Xin.Z.(2017). A new early warning indicator of financial fragility in Sweden, Journal of Economic commentaries, Vol (37),87-99pp.
Iftikhar, S. F. (2015). Financial Reforms and Financial Fragility: A Panel Data analysis, International Journal of Financial Studies, Vol (3),84-101pp.
Klemkosky, R.C (2013). Financial system fragility, Kelly School of Business, Vol (56),675-683pp.
Klomp, J. (2014). Financial fragility and natural disasters: An empirical analysis, Journal of Financial stability, Vol (13),180-192pp.
Quijano, M. (2013). Financial fragility, uninsured deposits and the cost of debt, North American Journal of Economics and Finance, Vol (24),159-175pp.
Lagunoff, P & Schreft, S. (1998). A model of Financial Fragility, Federal Reserve Bank of Kansas City, Vol (61),58-69pp.
Li, Y. (2017). interest rates and financial fragility (2017), Journal of Economic Dynamics & Control, Vol (82),195-205pp.
Rajabi Mustafa, Maryam Jafari Tadi (2017), Analysis of the Effect of Financial Development and Financial Fragility on Economic Growth (Case Study of Selected Countries of East and West Asia), Financial Economics Quarterly, Article 3, Volume 11, Number 40, pp. 53- 66. (In Persian)
Sensoy, A, Ozturk & Erk, H. (2014). Constructing a financial fragility index for emerging countries, Finance Research Letters, Vol (11),410-419pp.
Vasilenko, A. (2018), Systemic Risk and Financial Fragility in the Chinese Economy: A Dynamic Factor Model Approach, Research and Forecasting Department, The Central Bank of the Russian Federation National Research University Higher School of Economics, Laboratory for Macroeconomic Analysis.1-17pp.
Vitali, S, Stefano, B & Mauro, G. (2016). Financial fragility and distress propagation in a network of regions, Journal of Economic Dynamics & Control, Vol (62),56-75pp.