مقایسه مدل هفت عاملی با مدل قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مدل سه عاملی فاما و فرنچ برای پیش‌بینی بازده مورد انتظار سهام در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه تبریز

2 کارشناسی ارشد علوم اقتصادی، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه تبریز

چکیده

درک چرایی و چگونگی افزایش قیمت دارایی‌ها، یک نگرانی عمده برای صنایع، سیاست‌گذاران و سرمایه‌گذاران است. همین امر موجب جلب توجه محققان به موضوع قیمت‌گذاری دارایی‌ها بخصوص دارایی‌های پرخطر مانند سهام شده است. مدل قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه ای تک عاملی CAPM)) و مدل سه عاملی فاما و فرنچ (1993) از جمله الگوهای مشهوری هستند که به دنبال توضیح انتظارات سرمایه گذاران برای بازده دارایی‌های پرخطر می‌باشند و بسط‌های چندعاملی مختلفی از این الگوها ارائه شده است. یکی از آخرین نسخه‌های این الگوها، مدل هفت عاملی است که انتظار می‌رود در مقایسه با مدل CAPM و مدل سه عاملی فاما و فرنچ از قدرت توضیح دهندگی بالاتری برخوردار باشد. هدف این مطالعه ارزیابی مدل هفت عاملی در بورس اوراق بهادار تهران و مقایسه آن با مدل CAPM و مدل فاما و فرنچ  به منظور پیش‌بینی بازده مورد انتظار سهام شرکت‌های فعال در بخش مالی بورس اوراق بهادار تهران طی دوره 1395:1 تا 1398:12 است. در این مطالعه روش تخمین، الگوی خودتوضیح با وقفه‌های گسترده (ARDL) است. نتایج مطالعه نشان می‌دهد که مدل هفت عاملی، نسبت به مدل‌های CAPM و فاما و فرنچ برآورد بهتری از بازده مورد انتظار به‌دست می‌دهد. همچنین در مدل هفت عاملی متغیرهای نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار، مومنتوم، نسبت گردش نقدینگی و شاخص کالا اثر منفی و معنی‌داری بر روی بازده مورد انتظار دارند. اما عامل بازار، شاخص اوراق قرضه دولتی و اندازه شرکت تاثیر معنی‌داری بر روی بازده مورد انتظار ندارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Comparison of the Seven-Factor Model with the Capital Assets Pricing Model and the Fama and French Three-Factor Model to Predict the Expected Returns of Stock in the Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • Sakineh Sojoodi 1
  • Fatemeh Mousavi 2
1 Assistant Professor, Faculty of Economics and Management, University of Tabriz,
2 MA. in Economics,Faculty of Economics and Management University of Tabriz
چکیده [English]

Understanding why and how asset prices rise is a major concern for industry, policymakers and investors. This has attracted the attention of researchers to the issue of asset pricing, especially high-risk assets such as stocks. The single-factor capital asset pricing model (CAPM) and the Fama and French (1993) three-factor model are some of the well-known models that seek to explain investors' expectations for high-risk asset returns, and various multifactorial extensions of these models have been proposed. One of the latest versions of these models is the seven-factor model, which is expected to have a higher explanatory power than the CAPM model and the Fama and French three-factor model. The purpose of this study is to evaluate the seven-factor model in Tehran Stock Exchange and compare it with CAPM model and Fama and French model in order to predict the expected returns of companies operating in the financial sector of Tehran Stock Exchange during the period 2016: 1 to 2019: 12. In this study, the estimation method is the Auto Regressive Distributed Lag (ARDL). The results of the study show that the seven-factor model gives a better estimate of the expected return than the CAPM and Fama and French models. Also in the seven-factor model, the variables of book value to market value ratio, momentum, liquidity turnover ratio and commodity index have a negative and significant effect on expected returns. But market factor, government bond index and company size factors do not have a significant effect on expected returns.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Expected Stock Returns
  • Capital Asset Pricing Model
  • Fama and French
  • Seven Factors Model
  • Tehran Stock Exchange
Abutalebi, H. Dastgir, M. and Soleimani Amiri, G. (2020). Comparison of the explanatory power of the four-factor Karhart and Q-factor models of HXZ in explaining the stock returns in normal and conditional beta. Journal of Investment Knowledge, 9(35), 255-276. (in Persian)
Akbari Mogadam, B. Rezaie, F. and Noruzi, A. (2010). Comparison of forecast power for Fama and French models and beta value and expected stock returns. Journal of Economic Modeling, 3(1), 55-76. (in Persian)
Amiri, H. and Alizadeh Ahvazi, M. (2018). Comparative comparison of multifactorial models in the Iranian capital market. Quarterly Journal of Research in Accounting and Economic Sciences, 1(2), 1-14. (in Persian)
Babaluyan, Sh. And Mozaffari, M. (2016). Comparison of the predictive power of the five-factor model of Fama and French with the four-factor models of Carhart and q-factor HXZ in explaining stock returns. Quarterly Journal of Financial Knowledge of Securities Analysis, 9(30), 17-32. (in Persian)
Bhatti, M. R. and Mirza, A. B. (2014). A comparative study of CAPM and seven factors risk adjusted return model. ISSN 1996-2800, 2014, 8(1), 15-30.
Bornholt, G. (2007). Extending the capital asset pricing model: the reward beta approach. Accounting and finance, 47(1), 69-83.
Bozorg Asl, M. and Masjed mousavi, M. (2017). Comparison of explanatory power of performance forecasting models in Tehran Stock Exchange. Journal of Financial Accounting Knowledge, 4(15), 45-64. (in Persian)
Carhart, M. M (1997), On Persistence in Mutual Fund Performance”. Journal of Finance, 52(1), 57–82.
Chancharat, N., & Sinlapates, P. (2021). Is value premium driven by risk in the stock exchange of Thailand? A comparison of the Fama/French three-factor model and Fama/French five-factor model. International Journal of Monetary Economics and Finance14(4), 314-322.
Drikx, P. and Peter, F. J. (2020). The Fama-French Five-Factor Model Plus Momentum: Evidence for the German Market. Schmalenbach Bus Rev (2020) 72, 661–684.
Fama, E. F. and French, K. R. (1993). Common risk factors in the returns on stocks and bonds. Journal of financial economics, 33(1), 3-56.
Fama, E.F. and French, K. R. (2015). A five-factor asset pricing model. Journal of Financial Economics, 116(1), 1-22.
Felekidis, D., & Buczek, S. (2022). Empirical analysis of factors affecting the expected rate of return for all-electric-vehicle makers: using regression analysis to test the significance of the CAPM and Fama French factors on the calculation of the expected rate of return for 9 of the biggest all-electric vehicle makers. Department of Industrial Economics at Blekinge Institute of Technology.
Gregoriou, A. Healy, J. V. Le, H. (2019). Prospect theory and stock returns: A seven factor pricing model. Journal of business research. 101, 315-322.
He, Y., Li, D., Wu, Y., Lu, Z., & Ju, L. (2022, January). A Study on the Determinants of Stock Returns, in Comparison of the Fama-French Models. In 2022 13th International Conference on E-Education, E-Business, E-Management, and E-Learning (IC4E) (pp. 493-499).
Heydari, H. Tavakoli, M. and Rezaie, J. (2009). Investigating the relationship between expected rate of return and systematic risk (beta) in four major asset classes in the Iranian economy. Journal of Economic Research, 44(89), 1-32. (in Persian) 
Hezbi, H. and Salehi, A. (2016). Comparison of the explanatory power of Krehart model four-factor model and Fama and French five-factor model in predicting expected stock returns. Journal of Financial Engineering and Securities Management, 7(28), 137-152. (in Persian)
Hou, K., C. Xue, and Zhang, L. (2014), Digesting anomalies: an investment approach, Review of Financial Studies, 2(47), 427-465.
 Huang, J. and Liu, H. (2019). Examination and Modification of Multi-Factor Model in Explaining Stock Excess Return with Hybrid Approach in Empirical Study of Chinese Stock Market. Journal of risk and financial management, 12(91), 1-32.
Jan, S. U., Iqbal, S., & Aamir, A. (2021). Comparing CAPM and Fama French for Predicting Stock Returns: New Evidence from Pakistan Stock Exchange. Ilkogretim Online20(3), 1748-1754.
Khani, A. Sheshmani, M. and Mohades, A. (2017). Studying the Expected Returns Based on Carhart Model Compared to CAPM Model and Implicit Capital Cost Model Based on Cash and Capital Flow of Growth and Value stocks. Advances in mathematical finance & applications, 2(4), 61-79.
Khodadadi, V. Dastgir, M. and Nasr Esfahani, H. (2010). Investigating the accuracy of forecasting two models of capital assets pricing and beta bonus model in Tehran Stock Exchange. Journal of Economic Sciences, 10(2), 81-98. (in Persian) 
Lintner, J. (1965). The valuation of risk assets and selection of risky investments in stock portfolios and capital budgets. Review of economics and statistics, 47(1), 13-37.
Lopez, H. L. (2014). On the robustness of the CAPM, Fama and French three-factor model and the Carhart four-factor model on the Dutch stock market. Doctoral dissertation, Tilburg University.
 Magnus Frimpong, J. and Eric Fosu (2006), Bounds Testing Approach: an Examination of Foreign Direct Investment, Trade and Growth Relationships, MPRA Paper, 352.
Markowitz, H. (1959). Prtfolio Selection: Efficient Diversification of investments. Cowels Foundation Monograph, 16, 24-50.
Mossin, J. (1966). Equilibrium in a capital asset market. Econometrica. 34(4), 768-783.
 Narayan, P. K., & Smyth, R. (2006). What determines migration flows from low‐income to high‐income countries? An empirical investigation of Fiji–Us migration 1972–2001. Contemporary economic policy24(2), 332-342.
Noorbakhsh, A., & Irani, J. S. (2021). Comparing the Fama & French three-factor model with the five-factor model of Fama & French in explaining stock returns of companies listed on the Tehran Stock Exchange. Investment Knowledge, 9(36), 251-269.
Pesaran M. H, Pesaran B. (1997). Working with Microfit 4.0: Interactive Econometric Analysis. Oxford, Oxford University Press.
Ramazani, J. and Kamyabi, Y. (2017). Comparison of the six-factor model with capital asset pricing models to explain the expected return of the investor. Iranian Economic Research Quarterly, 22(70), 207-231. (in Persian)
Rezaie, F. Akbari Mogadam, B. and Noruzi, A. (2013). Comparison of predictive power of expected returns using reward beta & CAPM models. Financial accounting and auditing research, 5(17), 213-232. (in Persian)
Rogers, P. Securato, J. (2007). Comparative study of CAPM, Fama and Frech model and reward beta approach in the Brazilian market. Management and Economics Dep of Sao Paulo Brazil.
 Rowshandel, S. Anvary, A. Noravesh, I. and Darabi, R. (2017). Examination of the Predictive Power of Fama-French Five-Factor Model by the Inclusion of Skewness Coefficient: Evidence of Iranian Stock Market. International Journal of Finance and Managerial Accounting, 2(6), 71-78.
Roy, R. and Shijin, S. (2018). A six-factor asset pricing model. Bursa Istanbul Review. 18(3), 205-217.
Salehi, A. Hezbi, H. and Salehi, B. (2014). Fama and French five-factor model: A new model for measuring expected stock returns. Journal of Accounting Research, 4(15), 109-120. (in Persian)
Shaker, M. A. and Eligiziry, K. (2014). Comparisons of asset pricing models in the Egyptian stock market”. Accounting and finance research, 3(4), 24-30.
Shams, N. and Parsaian, S. (2012). Comparison of the performance of Fama and French models and artificial neural networks in predicting stock returns on the Tehran Stock Exchange. Journal of Financial Engineering and Securities Management, 3(11), 103-118. (in Persian)
Sharp, W. F. (1964). Capital asset prices: a theory of market equilibrium under conditions of risk. Journal of finance, 19(3), 425-442.
Teh, K. and Lau, W. (2017). The Dual-Beta Model: Evidence from the Malaysian Stock Market”. Indonesian Capital Market Review 9(1), 39-52.
Zhang, Z., Yu, Y., Ma, Q., & Yao, H. (2021). A revised comparison between FF five-factor model and three-factor model, based on China's A-share market. arXiv preprint arXiv:2112.03170.