بررسی تأثیر نرخ مؤثر مالیاتی وکیفیت حاکمیت شرکتی بر اجتناب مالیاتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه حسابداری، واحد کرمان، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران.

2 استاد، گروه حسابداری، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

3 استادیار مالی، گروه حسابداری، واحد کرمان، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران

چکیده

در این پژوهش، به بررسی تأثیر نرخ مؤثر مالیاتی و کیفیت حاکمیت شرکتی بر اجتناب مالیاتی پرداخته ­شده ­است. معیار اندازه ­گیری اجتناب مالیاتی، تفاوت سود حسابداری و سود مشمول مالیات محاسبه­ شده ­است. همچنین، به منظور همگن ­سازی، این متغیر بر ارزش دفتری کل دارایی­ها تقسیم­ می ­شود. برای آزمون فرضیه ­ها، از مدل رگرسیونی چند­متغیره استفاده شده ­است. داده­ ها با مراجعه به صورت­های مالی اساسی، یادداشت­های توضیحی همراه آن، نرم افزار ره آورد نوین و بانک اطلاعاتی سازمان بورس و اوراق بهادار تهران (کدال) مورد بررسی قرار­گرفته و نمونه ­ای شامل 1600 مشاهده­ سال شرکت برای سال­های 1382 تا 1397 انتخاب و با استفاده از نرم­افزار Excel و Eviews تجزیه و تحلیل شده­اند. یافته­های پژوهش نشان­می­دهد که رابطه­ مثبت و معنی­داری میان نرخ مؤثر مالیاتی و اجتناب مالیاتی شرکت­های پذیرفته ­شده در بورس اوراق بهادار وجود ­دارد، به­ طوری­که با افزایش نرخ مؤثر مالیاتی بر اجتناب مالیاتی آن­ها افزوده­ می ­شود، لیکن با اضافه شدن متغیر کیفیت حاکمیت شرکتی به رابطه­ فوق، اثر معنی­داری بر رابطه­ میان نرخ مؤثر مالیاتی و اجتناب مالیاتی وجود­ندارد. با توجه به تأثیر نرخ مؤثر مالیاتی بر اجتناب مالیاتی انتظار­می­رود با افزایش نرخ مؤثر مالیاتی، شرکت­ها نسبت به اجتناب مالیاتی اقدام ­نمایند، ولی به دلیل عدم‌تأثیر کیفیت حاکمیت شرکتی بر آن رابطه، در عمل نشان ­داده ­می ­شود اجتناب مالیاتی کاهش ­نمی­ یابد. همچنین، اندازه شرکت، دارایی­های ثابت مشهود و نرخ بازده دارایی­ها نیز سبب کاهش، و عمر شرکت سبب افزایش اجتناب مالیاتی می­گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Effect of Effective Tax rate and Quality of Corporate Governance on Tax Avoidance in Companies Listed on the Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • Ali Namazian 1
  • Omid Pourheidari 2
  • Hadis Zeinali 3
1 PhD student, Department of Accounting, Kerman Branch, Islamic Azad University, Kerman, Iran.
2 Professor, Department of Accounting, School of Management and Economics, Shahid Bahoner University of Kerman, Kerman, Iran
3 Assistant Professor of Finance, Department of Accounting, Kerman Branch, Islamic Azad University, Kerman, Iran
چکیده [English]

Abstract

The current study, examined the effect of effective tax rates and the quality of corporate governance on tax avoidance. The measure of tax avoidance is the difference between accounting profit and taxable profit. Also, in order to homogenize, the variable is divided by the book value of total assets. The research sample includes 100 companies listed on the Tehran Stock Exchange for the period between 2003 to 2018. Data were analyzed using multivariate regression. The findings showed that there is a significant positive relationship between the effective tax rate and tax avoidance of companies listed on the stock exchange. So, by increasing the effective tax rate, the companies tax avoidance increases, but by adding the corporate governance quality variable to the above relationship, there will be no significant effect on the relationship between effective tax rates and tax avoidance. Considering the effect of effective tax rate on tax avoidance, it is expected that by increasing the effective tax rate companies will take action against tax avoidance, but because corporate governance quality has no effecet on the relationship, tax avoidance does not reduce. Also, the size of the company, tangible fixed assets and assets return rate, reduce, and the life of the company increases tax avoidance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tax
  • Quality of Corporate Governance
  • Tax Avoidance
  • Effective Tax Rate
Abdul Wahab, E., Ariff, A., Madah Marzuki, M., Mohd Sanusi, Z. (2017). Political connections, corporate governance, and tax aggressiveness in Malaysia. Asian Review of Accounting, 25(3), 424-451.
Aghaei, M. A., Hassani, H., Asadi, Z. (2017). The importance of the internal information environment for tax avoidance in the companies listed in Tehran Stock Exchange. Financial Accounting Researches, 8(4), 17-36. (in persian).
Allingham, M. G., Sandmo, A. (1972). Income tax evasion: a theoretical analysis. .Journal of Public Economics, 1(3), 323-338.
Annuar, H. A., Salihu, I. A., Obid, S. N. S. (2014). Corporate ownership, governance and tax avoidance: an interactive effects. Procedia - Social and Behavioral Sciences.164, 150-160.
Arabsalehi, M., Hashemi, M. (2015). The effect of managerial overconfidence on tax avoidance. Accounting and Auditing Review. 22(1), 85-104. (in persian).
Armstrong, C. S., Blouin, J. L., Jagolinzer, A. D., Larcker, D. F. (2015). Corporate governance, incentives, and tax avoidance. Journal of Accounting and Economics, 60(1), 1-17.
Babajani, J., Abdi, M. (2010). Relationship between corporate governance and enterprises taxable profit, Journal of Financial Accounting Research, 2(3), 65-86. (in persian).
Badertscher, B. A., Katz, S. P., Rego, S. O. (2013). The separation of ownership and control and corporate tax avoidance. Journal of Accounting and Economics, 56(2), 228-250.
Baharmoghadam, M., Amininia, M. (2015). An investigation of the relationship between ownership concentration and tax aggressiveness. Financial Accounting Researches, 6(4), 23-36. (in persian).
Bradshaw, M., Liao, G., Ma, M. (2019). Agency costs and tax planning when the government is a major shareholder. Journal of Accounting and Economics, 67(2), 255-277.
Desai, M., Dyck, I., Zingales, L. (2007). Theft and taxes. Journal of Financial Economics, 84: 591-623.
Dyreng, S. D., Hanlon, M., Maydew, E. L., Thornock, J. R. (2017). Changes in corporate effective tax rates over the past 25 years. Journal of Financial Economics, 124(3), 441-463.
Gharanjik, A., Garkaz, M. (2018). Investigating the relationship between some corporate governance mechanisms and tax avoidance in companies listed on the Tehran Stock Exchange. Journal of Audit Science, 18(70), 175-193. (in persian).
Golestani, S., Deldar, M., Seyedi, S. J., Jafari shoorche, S. H. (2014). The relation of the effective tax rate with dividend policy and the future stock return in listed companies in Tehran Stock Exchange. Journal of Economic Research and Policies, 22(70), 181-204. (in persian).
Guan, L., Pourjalali, H. (2010). Effect of cultural environmental and accounting regulation on earnings management: A multiple year-country analysis. Asia-Pacific Journal of Accounting & Economics, 17(2), 99-127.
Hamidian, M. (2017). The relation of the different dimensions of corporate governance with tax avoidance in accepted companies on Tehran Stock Exchange. Journal of Investment Knowledge. 6(23), 229-244. (in persian).
Hanlon, M., Heitzman, S. (2010). A review of tax research. Journal of Accounting and Economics, 50(2), 127-178.
Hassas Yeganeh, H. Golmohammadi Shourki, M. (2012). The relationship between the effective tax rates and the companies' characteristics. Tax journal ,19(12), 239-264. (in persian).
Huang, H. H., Lobo, G. J., Wang, C., Xie, H. (2016). Customer concentration and corporate tax avoidance. Journal of Banking & Finance, 72, 184-200.
Jensen, M., Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. Journal of Financial Economics, 3(4), 305-360.
Khani, A., Imani, K., Molaei, M. (2013). Investigating the relationship between auditor expertise in industry and tax avoidance of companies listed in Tehran Stock Exchange. Journal of Audit Science, 13(51), 61-78. (in persian).
Kordestani, G., Mortazavi, S. M. (2012). The impact of managers’ deliberate decisions on costs’ stickiness. Accounting and Auditing Review, 19(67), 73-90. (in persian).
Mahmmodi M., Jabarzadeh S. (2015). The effect of corporate governance mechanisms on tax avoidance in Tehran Stock Exchange listed companies. Quantitative Researches in Management. 5(4), 69-86. (in persian).
Mardani, M., Safari, M., Valian, H. (2019). Customer focus and tax avoidance: Evidence from the Tehran Stock Exchange. Journal of Audit Science, 18(73), 123-137. (in persian).
Mehrani, K., Safarzadeh, M.H. (2012). Explaining the relationship between corporate governance and earnings quality in Iran. Journal of Accounting Knowledge, 2(7), 69-98. (in persian).
Mehrani, S., Seyedi, S. J. (2015). Survey relation between tax avoidance and tax difference in listed companies in Tehran Stock Exchange. Journal of Accounting and Auditing Researches, 6(24), 50-75. (in persian).
Mills, L. F., Erickson, M. M., Maydew, E. L. (1998). Investments in tax planning. Journal of the American Taxation Association, 20(1), 1–20. Minnick, K., Noga, T. (2010). Do corporate governance characteristics influence tax management? Journal of Corporate Finance, 16(5), 703-718.
Moradi, M. (2017). The role of stakeholders in corporate social responsibility theory and the theory of legitimacy. Studies of Economy, Financial Management and Accounting. 2(4), 174-186. (in persian).
Namazi, M., Kermani, E. (2009). Investigating the effects of ownership structure on the performance of the companies accepted in the Tehran Stock Exchange. Accounting and Auditing Review, 15(4), 83-100. (in persian).
Namazi, M., Sadeghzadeh Maharluie, M. (2018). Predicting tax evasion by decision tree algorithms. Journal of Financial Accounting, 9(36), 76-101. (in persian).
Pour-heidari, O., Borhaninezhad, S. (2013). Investigating the effect of characteristics of corporate governance principles on tax management in companies listed on the Tehran Stock Exchange. Journal of Audit Science. 12(49), 85-99. (in persian).
Pour-heidari, O., Fadavi, M. H., Amini-nia, M. (2014). An investigation on the effect of tax avoidance on the transparency of financial reporting firms listed in Tehran Stock Exchange. Journal of Economic Research, 14(52), 69-85. (in persian).
Pour-heidari, O., Sarvestani, A. (2013). Identifying and explaining the effective factors on the tax management. Journal of Accounting Knowledge. 4(12), 89-110. (in persian).
Richardson, G., Taylor, G., Lanis, R. (2015). The impact of financial distress on corporate tax avoidance spanning the global financial crisis: Evidence from Australia. Economic Modelling, 44, 44-53.
Richardson, G., Wang, B., Zhang, X. (2016). Ownership structure and corporate tax avoidance: Evidence from publicly listed private firms in China. Journal of Contemporary Accounting & Economics, 12(2), 141-158.
Salamon, L. M., Siegfried, J. J. (1977). Economic power and political influence: The impact of industry structure on public policy. American Political Science Review, 71(3), 1026-1043.