بررسی تاثیر انعطاف پذیری ساختار مالی برتقسیم سودنقدی و هزینه سرمایه در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، گروه مدیریت، دانشگاه علم و هنر، یزد، ایران

2 مربی، گروه حسابداری، دانشگاه علم و هنر، یزد، ایران

10.22051/jfm.2023.35909.2547

چکیده

 
پژوهش حاضر به دنبال بررسی تاثیرانعطاف‌پذیری ساختار مالی بر تقسیم سود نقدی و هزینه سرمایه در شرکت‌های پذیرفته‌شده بورس اوراق بهادار تهران است. به‌منظور دستیابی به اهداف پژوهش از میان کلیه شرکت‌های بورسی نمونه‌ی آماری انتخاب‌شده و باروش حذف سیستماتیک 103 شرکت که تاریخ پذیرش آن‌ها بین سال‌های 1391 تا  1398 و سال مالی منتهی به اسفندماه و بدون تغییر سال مالی، حذف شرکت‌های مالی، واسطه‌گری و سرمایه‌گذاری به علت متفاوت بودن صورت‌های مالی آن‌ها انتخاب‌شده است. برای جمع‌آوری اطلاعات از صورت‌های مالی حسابرسی شده و سایر گزارش‌های پذیرفته‌شده در بورس استفاده‌شده است. همچنین،، به‌منظور جمع‌آوری داده‌ها برای آزمون فرضیات از صورت‌های مالی حسابرسی شده جامعه آماری و سایر گزارش‌های شرکت‌های پذیرفته‌‌شده در بورس اوراق بهادار تهران انجام استفاده‌شده است. نحوه گردآوری این اطلاعات نیز با مشاهده صورت‌های مالی حسابرسی شده شرکت‌ها از طریق بانک‌های اطلاعاتی سازمان بورس نظیر نرم‌افزارهای ره‌آورد نوین، تدبیر پرداز و سایت کدال و مراجعه کتابخانه‌‌ای است. نتایج پژوهش نشان داد بین انعطاف‌پذیری ساختار مالی با تقسیم سود نقدی، رشد شرکت و ارزش ذاتی سهام شرکت رابطه مثبت و معنی‌دار وجود دارد و متغیر کنترلی بازده دارایی و اهرم مالی دارای رابطه مثبت و معنی‌دار با متغیر سود نقدی و رشد شرکت می‌باشند. بین انعطاف‌پذیری ساختارمالی با هزینه سرمایه رابطه معنی‌دار وجود ندارد و متغیر کنترلی بازده دارایی و اهرم مالی دارای رابطه مثبت و معنی‌دار با متغیر هزینه سرمایه می‌باشند. همچنین،، متغیر کنترلی ارزش دفتری به بازار و بازده دارایی و اهرم مالی به ترتیب دارای رابطه معنی‌دار منفی، مثبت و مثبت با متغیر ارزش ذاتی سهام شرکت می‌باشند. بین انعطاف‌پذیری ساختار مالی با نسبت بدهی رابطه معنی‌دار وجود ندارد و متغیر کنترلی اندازه شرکت و بازده دارایی و اهرم مالی به ترتیب دارای رابطه معنی‌دار منفی، مثبت و مثبت، با متغیر نسبت بدهی می‌باشند.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the Impact of Financial Structure Flexibility on the Distribution of Cash Profit and Cost of Capital in Companies Listed on the Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • Seyedmohsen Aqiliyan 1
  • Hossein Rahimi 2
1 Master, Department of Management, Science and Arts Univercity, Yazd, Iran
2 Instructors, Department of Accounting, Science and Arts Univercity, Yazd, Iran
چکیده [English]

the purpose of this study is to investigate the feasibility of financial structure of investors in tehran stock exchange ( tse ) . the population studied in this research is the listed companies in tehran stock exchange , and the sample is selected by systematic elimination method equivalent to the company 's size . the method of gathering information in the literature section and the theoretical basis of the research by referring to fish and fish is the source of information . also in order to collect data to test the hypotheses , the audited financial statements of the statistical society and the other variables accepted in tehran stock exchange is used . the method of data collection has also been done by observing the audited financial statements of the tehran stock exchange by collecting data from the tehran stock exchange ( tse ) , such as software such as software such as software such as software such as software such as software products software . in order to analyze the data , the information obtained from the software of " " software products " " and " " stock exchange " " and " " stock exchange " " was gathered in excel spreadsheet . the results showed that there is a positive and significant relationship between financial structure flexibility and firm size , firm growth and intrinsic value of equity and the control variable of asset return and financial leverage have positive and significant relationship with firm growth and firm growth . there is no significant relationship between flexibility and capital cost and the control variable of asset return and financial leverage have positive and significant relation with capital cost variable .

کلیدواژه‌ها [English]

  • Financial Structure Flexibility
  • Cash Dividend
  • Cost of Capital
  • Company Growth
  • Intrinsic Value
  • Debt Ratio
 
Booth L, V. Aivazian, A. K, Demirguc & V. Maksimovic (2001). Capital Structure in developing Countries. The Journal of Finance, Vol. LVI, No 1. pp: 87-130.
 Byoun, S. (2008), How and when do firms adjust their capital structures toward targets? The Journal of Finance ,63(6), 3069-3096
Clark, B. J., (2010). The Impact of Financial Flexibility on Capital Structure Decisions: Some Empirical Evidence. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=1499497 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1499497
DeAngelo, H. & DeAngelo, L. (2007). Capital structure, payout policy, and financial flexibility. Marshall School of Business, California. SSRN Electronic Journal, 1-25.
DeAngelo, H. DeAngelo, L. & Whited, T. M. (2010) Capital structure dynamics and transitory debt, Journal of Financial Economics 99(2), 235-261.
Dastgir, M. (2014). The Basics of Financial Management, Volume II, Nofardazan Publishing House, Tehran.
Donaldson G. (1969), Strategy for Financial Mobility, Harvard Business School, Boston, Massachusetts.
Donaldson G. (1969), Strategy for Financial Mobility, Harvard Business School, Boston, Massachusetts.
Fama. E.F, & French. K.R, (1992), The cross-section of expected stock returns, Journal of finance, 47, 427-465
Frank, M. Z. & Goyal, V. K. (2003). Testing the Pecking Order Theory of Capital Structure. Journal of Financial Economics, 67 (2), 217–248.
Hong, Z & Jason, Z. X. (2006). The Financing Behavior of Listed Chinese Firms. The British Accounting Review, 38, 239-258.
Haqit, H. & Bashiri, W. (2019), Investigating the relationship between financial flexibility and capital structure, Journal of Accounting Knowledge, 3 (8), 49- 71. )In Persian).
Khodaee, M. & Zareteymori, M. (2010). Effect of Financial Flexibility on Investment Decisions, Financial Engineering and Portfolio Management, 4(3), pp.155-173. (In Persian)
Marchica, M. & Mura R., (2007). Financial Flexibility and Investment Decisions: Evidence from Low-Leverage Firms, SSRN Electronic Journal. DOI:10.2139/ssrn.1108544
Meier, I., Bozec, Y., & Laurin, C. (2013). Financial Flexibility and the Performance During the Recent Financial Crisis. International Journal of Commerce and Management, 23(2): 74- 46.
Pourzmani, Z. & Maleki, M. (2019), Investigation of the relationship between financial flexibility and capital expenditures, Master's thesis of Azad University, Tehran Branch) In Persian).
Rahmani, A. & Gholami, F. (2019). The effect of financial flexibility on the amount of investment and value creation of companies, Master's thesis, Faculty of Economics and Finance (In Persian).
Rapp, S.M., Schmid, T., & Urban, D. (2014). The Value of Financial Flexibility and Corporate Financial Policy. Journal of Corporate Finance, 24: 211-312.
Sajjadi, S. H., Mohammadi, K. & Abbasi S. (2019), Investigating the effect of capital structure selection on financial flexibility, Journal of Accounting and Auditing, 12(42), 95. (In Persian)
Smith, G. (2014). After a Market Panic: Cash is King. Managerial Finance, 41(5), 516-534.
Sheri Anaghiz, S. Ghorbauni, N. (2015). The Relation between Financial Flexibility and Performance of Iranian Investment Firms from the Market Point of View. Empirical Research in Accounting, 4(3), 165-180. (in persian)
Shyam Sunder, L. & Myers, S.C. (1999). Testing Static Tradeoff against Pecking Order Models of Capital Structure. Journal of Financial Economics, 51, 219- 244.
Takami, Shigoo. (2016). Preserving and Exercising Financial Flexibility in the Global Financial Crisis Period: The Japanese Example. Corporate Accounting & Finance, 27(4), 13- 25.
Yan, B. (2013). An Analysis of the Factors Affecting Debt Financing Structure, International Conference on Advances in Social Science, Humanities and Management, 931-937.
Yung, k., Diane Li, D., & Jian, Y. (2015). The Value of Corporate Financial Flexibility in Emerging Countries. Journal of Multinational Financial Management, 32, 25-41.