بررسی انگیزه‌های تغییر ریسک مدیران صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک در بازارهای صعودی و نزولی و تأثیر آن بر بازدهی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه مدیریت مالی و بیمه، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 کارشناس ارشد مدیریت مالی دانشگاه البرز، قزوین، ایران

3 کارشناس ارشد اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی قزوین، قزوین، ایران

10.22051/jfm.2019.24725.1985

چکیده

انگیزه‌های مدیران صندوق‌ها و توانایی‌های برتر آن‌ها در سرمایه‌گذاری و مدیریت آن، دو توضیح برای تغییرات ریسک صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک در شرایط مختلف بازار است. در این پژوهش بر همین اساس از طریق تحلیل 21 صندوق سرمایه‌گذاری مشترک در سهام برای دوره 79 ماهه از شهریور 1390 تا اسفند 1396 با استفاده از روش حداقل مربعات، به بررسی انگیزه‌های تغییر ریسک مدیران صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک در سهام و تأثیر آن بر بازدهی پرداخته‌ایم. نتایج پژوهش حاکی از آن است که در بازارهای صعودی بین صندوق‌های بازنده انگیزه‌ی جبران سازی خسارت وجود دارد به‌طوری‌که مدیران این صندوق‌ها با افزایش سطح ریسک موجب افزایش بازدهی دوره آتی صندوق‌ها می‌شوند. در مقابل، مدیران صندوق‌های برنده با استفاده از مهارت‌های برتر در سرمایه‌گذاری، ریسک صندوق را کاهش داده و باعث افزایش بازده دوره‌ی آتی می‌شوند.
طبق نتایج، در بازارهای نزولی مدیران با افزایش ریسک صندوق باعث کاهش بازده دوره آتی خواهند شد که نشان دهنده ضعف سازمانی و یا ضعف مهارت مدیران در سرمایه‌گذاری است. در مقابل مدیرانی که سطح ریسک صندوق را کاهش می دهند در صدد افزایش بازده دوره آتی صندوق هستند که بیانگر انگیزه‌ی نگرانی‌های شغلی مدیران است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating Motivations Risk shift Mutual Funds Managers in Bullish and Bearish Market And its Impact on Return

نویسندگان [English]

  • Reza Tehrani 1
  • Jamshid Bigdelo 2
  • Milad Erfani 3
1 Professor, Department of Financial Management and Insurance, Faculty of Management and Accounting, Tehran University, Tehran, Iran
2 Master of Financial Management, Alborz University, Qazvin, Iran
3 Master of Science in Economics, Qazvin Islamic azad university, Qazvin, Iran
چکیده [English]

The incentives of fund managers and their superior capabilities in order to invest and manage them are two explanations for the risk changes of joint venture funds in different market conditions. To this end, in this research, through the analysis of 21 mutual funds in stock for the period of 79 months from August 2011 to March 2018, using the least squares method, we examine the incentives for risk managers of mutual funds in the stock and its effect on return on investment. The results of the research show that in the bull markets, there is a motivation to compensate for losses, as managers of these funds increase the level of risk in the future, Causing increase the returns of the funds Future period. Against the managers of winning funds, using the exhibit superior investment ability, reduce the risk of fund and increase the returns of the Future period.

According to the results, In bearish markets, managers will reduce their future returns by increasing the risk of the fund, which reflects the organizational weakness or weakness of the managers' skills in investing. In contrast managers who reduce the risk level of the fund seek to increase the return on the fund's future period, which is motivated by the managers' career concerns.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Compensation incentives
  • Career concerns
  • Risk shifting
  • Managerial Skills
  • Bullish and bearish Market
References
Aflatoni, A. 2016. Statistical Analysis with Eviews 8 in Accounting and Finance Research (Second Edition), Tehran, Termeh Publishers. (In Persian)
Andreu, L. Sarto, J. L. & Serrano, M. (2019). Risk shifting consequences depending on manager characteristics. International Review of Economics & Finance, 62, pp. 131-152.
Babalos, V. Mamatzakis, E. Matousek, R. 2015. The performance of US equity mutual funds. Journal of Banking and Finance, 52, pp. 217-229.
Budiono, D. Martens, M. 2010. Mutual funds selection based on funds characteristics. Journal of Financial Research, 33(3), pp 249 - 265.
Carhart, M. 1997. On Persistence in Mutual Fund Performance. Journal of Finance, 52, pp 57-82.
Dahlquist, M. Engström, S. Soderlind, P. 2000. Performance and Characteristics of Swedish Mutual Funds. Journal of Financial and Quantitative Analysis, 35(3), pp 409-423.
Droms, W. G. Walker, D. A. 1996. Mutual fund investment performance. The Quarterly Review of Economic and Finance, 36(3), pp 347-363.
Ferreira, M. Keswani, A. Miguel, A. Ramos, S. 2012. The Determinants of Mutual Fund Performance: A Cross-Country Study. Review of Finance, 17(2), pp 483–525.
Ghalibaf ASL, H; poordadash mehrabani, N; dehghan, L. (2015). The Investigation of the Relationship between Managers` Risk Aversion and Financial Institutions` Performance in Market (Case Study: Mutual Funds). Financial Management Strategy, 3(3), 1-23. (In Persian)
Goel, S. 2013. Performance of mutual funds and Investors'Behavior (Doctoral dissertation, Jaypee Institute of Information Technology).
Grinblatt, M. Keloharju, M. 2000. The investment behavior and performance of varios investor types: a study of Finlad's unique data set. Journal of financial Economics, 55, pp 43-67.
Huang, J. Sialm, C. & Zhang, H. (2011). Risk shifting and mutual fund performance. The Review of Financial Studies, 24(8), pp 2575-2616.
Huang, J. Wei, K.D. Yan, H. 2007. Participation costs and the sensitivity of fund flows to past performance. Journal of Finance, 62(3), pp 1273-1311.
Javed, A. A. 2008. Swedish Mutual Funds Performance. Master Degree Project, 55, pp 10-35.
Karbalai, M. 2015. Impact of growth and life of Mutual Investment funds on their Returns, Master's degree, Islamic Azad University Central Tehran Branch, Iran. (In Persian)
Kempf, A. Ruenzi, S. Thiele, T. 2009. Employment risk, compensation incentives, and managerial risk taking: evidence from the mutual fund industry. Journal of Financial Economics,92(1), pp 92-108.
Khaje Sarvi, M. 2015. Investigate the relationship between Experiencing human forces (fund managers) of mutual investment funds and their performance, Master's degree, Islamic Azad University Yazd Branch, Iran (In Persian).
Li, K. Chen, H. Zhang, Y. & Lu, J. (2017). The Impact of Mutual Fund Ranking on Risk Adjustment. In Proceedings of the Tenth International Conference on Management Science and Engineering Management, pp. 1517-1526. (Springer, Singapore).
Persson, M. Karlsson, T. 2005. Mutual fund performance-Explaining the performance of Swedish domestic equity mutual funds using different fund characteristics. Master thesis in business administration industrial and financial management, School of Economics and Commercial Goteborg University, Sweden.
Peterson, J.D. Pietranico, P.A. Riepe, M. W. Xu, F. 2001. Explaining the performance of domestic equity mutual funds. Journal of Investing, 10, pp 81-92.
Popescu, M. Xu, Z. 2017. Market states and mutual fund risk shifting. Managerial Finance, 43(7), pp 828-838.
Poorzamani, Z; Rohy, A; Safari, A. (2010). The Effect of Environmental and Managerial Factors on Investment Mutual Funds' Return in Iran. , 21(86), 85-101. (In Persian).
Rahmani, A; Hosseini, S; Kashef, M. (2016). The Effects of Mutual Fund Attributes on Mutual Fund Performance. Asset Management and Financing, 4(2), 15-28. (In Persian).
Rashidizadeh, B. 2013. Impact of size, ownership structure, and life of mutual investment funds on their performance, Master's degree, Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Iran. (In Persian).
Saeedi, A. Mohseni, GH. Mushtagh, S. 2010. Factors Affecting the Return on Equity Investment Funds in Tehran Stock Exchange. Journal of Stock Exchange, 10, pp. 123-141 (In Persian).
See, Y. P. Jusoh, R. 2012. Fund characteristics and fund performance: Evidence of Malaysian mutual funds. International Journal of Economics and Management Sciences, 1(9), pp31-43.‏
Talat, A. Rauf, A. 2009. Performance Evaluation of Pakistani Mutual Funds. Pakistan economic and social Review, 47, pp 199-214.