طرح ریزی مالیاتی و ارزش شرکت با نقش تعدیلی ویژگی های هیئت مدیره

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، آمار استنباطی، گروه آموزشی مدیریت و حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار

2 استادیار، حسابداری، گروه آموزشی مدیریت و حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار

3 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت مالی، گروه آموزشی مدیریت و حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار

10.22051/jfm.2024.34177.2470

چکیده

هدف اصلی این پژوهش، تعیین تأثیر طرح‌ریزی مالیاتی بر ارزش شرکت با نقش تعدیلی ویژگی‌های هیأت‌مدیره در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. بررسی تأثیر متغیرهای حسابداری بر ارزش شرکت از موضوعاتی است که توجه خاصی در ادبیات حسابداری به آن معطوف شده است. طبق نظریه‌های نوین مالی، بین متغیرهای حسابداری و ارزش شرکت ارتباط وجود دارد. شرکت‌هایی که دارای حاکمیت شرکتی مطلوب بوده و از منابع در اختیار خود به طور بهینه استفاده نمایند، دارای ارزش بیشتری بوده و در نتیجه توانایی افزایش ثروت مالکان را خواهند داشت. پژوهش حاضر با استفاده از روش داده‌های ترکیبی در 148 شرکت برای یک دوره‌ ۵ساله یعنی 93 تا 97 انجام شد. اطلاعات نمونه‌ شرکت‌های موردمطالعه پس از بررسی دردسترس‌بودن اطلاعات آن‌ها با جمع‌آوری به کمک نرم‌افزار اکسل طبقه‌بندی و به کمک نرم‌افزار ایویوز مورد آنالیز و تحلیل واقع شدند. نتایج پژوهش نشان داد؛ بین طرح‌ریزی مالیاتی و ارزش شرکت رابطه مثبت وجود داشته و این رابطه معنی‌دار نیز می‌باشد. افزایش طرح‌ریزی مالیاتی در اثر سودآوری بیشتر حاصل گردیده که یکی از مهم‌ترین معیارهای ایجاد ارزش در شرکت‌ها است. اندازه هیأت‌مدیره و دوگانگی در وظیفه مدیرعامل ارتباط بین طرح‌ریزی مالیاتی بر ارزش شرکت را به‌گونه‌ای منفی و معنی‌دار تعدیل می‌کند، همچنین استقلال هیأت‌مدیره و تنوع جنسیتی در هیأت‌مدیره ارتباط بین طرح‌ریزی مالیاتی بر ارزش شرکت را به‌گونه‌ای مثبت و معنی‌دار تعدیل می‌کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Tax Planning and Firm Value with the Moderating Role of the Board of Directors

نویسندگان [English]

  • Reza Fallah 1
  • Ghasem Ghasemi 2
  • Ali Niroumand Beihaghi 3
1 Assistant Professor, Department of Management and Accounting, Azad University of Sabzevar, Sabzevar
2 Department of Accounting Azad University of Sabzevar , Sabzevar
3 Islamic Azad University of Sabzevar
چکیده [English]

The main purpose of this study is to determine the effect of tax plans on the value of the company with the role of adjusting the characteristics of the board of directors in the Tehran Stock Exchange. According to the modern financial theories, there is a relationship between accounting variables and a company value. Companies that have good corporate governance and make the best use of the resources at their disposal will have more value and as a result will be able to increase the wealth of the owners. The present study was conducted using a combined data method in 148 companies over a 5 year period of time from 2014 to 2018 years. Sampled data of the studied companies were analyzed by analyzing their availability by classifying them using Excel software and analyzing them using Ives software. The research results showed; There is a positive and significant relationship between tax plans and the value of the companies. Increase the tax plans are achieved due to higher profitability, which is also one of the most important criteria for creating value in companies. The size of the board of directors and the duality in the role of the CEO negatively and significantly adjusts the relationship between the company's value-added tax plans, as well as the board independence and gender diversity in the board of directors moderate the relationship between the company's value-added tax plans positively and significantly.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tax Plans
  • Company Value
  • Characteristics of the Board of Directors
Asadi,M. & Sadrynia, M. (2015). The Effect of Firm Size, Beta and Financial Leverage on the Performance of Selected Companies in Tehran Stock Exchange (the Breakdown of Industrial Groups). Jemr, 5 (19),149-174. (in persian)
 Ashrafi,A. & Farid,D. (2014). An overview of the relationship between liquidity, corporate governance and corporate value. The First National Conference on Accounting and Management. (in persian)
 Garkaz, M. & Alamshahi, M. (2015). Profitability and value of the company.The First International Conference on Management, Economics, Accounting and Education. (in persian)
 Garkaz, M. & Heshmen, M. (2015). Investigating the effect of stock liquidity on company value and corporate governance in companies listed on the Tehran Stock Exchange. 6th International Conference on Accounting and Management with Modern research Sciences. (in persian)
 Golestani ,Sh . & Deldar ,M  . & Seyyedi , J. & JafariShoorche , H. (2014). The relation of the effective tax rate with dividend policy and the future stock return in listed companies in tehran stock exchange. Journal of economic research and policies ,  22(70), 181-204. (in persian)
 Gupta, K. & Krishnamurti, C. (2018). Corporate Social Responsibility, Competition, and Firm Value. International Business and Economics Research Journal (IBER), 10(2), 53-66.
Jensen, M.C. (2010). The Modern Industrial Revolution, Exit, and the Failure of Internal Control Systems. Journal of Finance, 48(3), 831-880.
 Karajeh, A & Ahmad. (2017). Impact of Audit Committee on the Association between Financial Reporting Quality and Shareholder Value. International Journal of Economics and Financial Issues,2017,7(3), ­14-19.
 Khajavi,S. & Kiamehr,M. (2015). The relation study of auditing quality and tax avoidance in listed companies of tehran stock exchange. Tax journal, 26(74) , 87-108. (in persian)
 Khaoula, F. & Moez, D. The moderating effect of the board of directors on firm value and tax planning. Evidence from European listed firms, Borsa _Istanbul Review, https://doi.org/10.1016/j.bir.2019.07.005.
 Langli, J. & Willekens, M. (2017). Tax Avoidance, Horizontal Agency Conflicts and High-Quality Auditing in Private Firms. Availble at https://www.nhh.no/globalassets/departments/accounting-auditing-and-law/seminar-papers/tax-avoidance-6.10.2017.pdf.
 Mahmmodi , M . &  Jabarzadeh ,S .(2015). The effect of corporate governance mechanisms on tax avoidance in tehran stock exchange listed companies. Quantitative researches in management , 5(4),69-86. (in persian)
 MoeinAddin, M .& Saeida ardakani, S. & Fazel Yazdi, A. & Zeinnadini mimand, L. (2013). The Impact of Corporate Governance on the Relationship between Capital Structure and Firm Value in the Tehran Listed Firms by Using Structural Equation Modeling. Journal of Investment Knowledge, 3(9), 101-132. (in persian)
 Nikbakht , M . & Seyedi, A . &  Hashem alhosseini , R. (2010). Investigating the influence of board of director characteristics on the firm performance. Journal of accounting advances (jaa) (journal of social sciences and humanities) , 2(1) ,251-270.(in persian).
 Poorzamani, Z. & Kharidar,E. (2014). The effect of institutional owners on value of company. Financial Knowledge of security Analysis (Financial Studies), 6 (20), 79-89. (in persian)
 Rezaei, F. & Jafariniaraki, R. (2015). The Relationship between Tax avoidance and firms’Accounting fraud. Tax journal, 23 (26), 109-134. (in persian)
 Shirkhodaei, M. & YahyazadeFar, M. & Zare Vasati,I. (2015). Investigating the relationship between information disclosure, product market competition and company value in Tehran Stock Exchange. 2nd International Conference on New Paradigms of Management, Innovation and Entrepreneurship. (in persian)
 Talebnia , GH . & Taftian ,A .(2010). A study of relationship between institutional investors and board of director with earnings management.  Journal of management futures research (Journal of management research) (83), 87-98. (in persian)
 Tarmidi, D & sari, E.M. (2019). The Influence of Earnings Management and Tax Planning on Firm Value with Audit Quality as Moderating Variable. Research Journal of Finance and Accounting. 10(4).