بررسی رابطه بین حجم معاملات و تغییر قیمت سهام در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

نویسندگان

دانشگاه مازندران

چکیده

هدف از اجرای پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین حجم معاملات و تغییر قیمت سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. حجم مبادلات در واقع مسئله پایداری و صحت قیمت را مورد بررسی قرار می‌دهد و پژوهش‌هایی که حجم مبادلات را در کنار قیمت در نظر نمی‌گیرند، در واقع مسأله صحت قیمت را مورد توجه قرار نمی‌دهند. بر این اساس، پس از مروری جامع بر ادبیات موضوعی مربوط، آزمون‌های تعیین همبستگی بین متغیرهای پژوهش بر روی داده‌های مربوط به نمونه آماری پژوهش شامل 70 شرکت حاضر در 3 صنعت پرمعامله بورس تهران انجام شد. نتایج پژوهش نشان داده است که در ساختار معاملات بازار روابط یوجود دارد و تعداد دفعات معامله و تعداد سهام معامله شده و تغییر قیمت سهام روزانه با یکدیگر رابطه مثبت دارند. این ارتباط در فاصله زمانی یک روز نیز وجود دارد. بنابراین تغییر قیمت سهام از تعداد سهام معامله شده و تعداد دفعات معامله شده روز قبل نیز سرچشمه می‌گیرد، ضمن اینکه تغییر قیمت سهام طی روزهای متوالی از یک روند صعودی یا نزولی تبعیت می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Stock Price Changes and Trading Volume In Companies Accepted at the Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

 • Ahmad Ahmadpour
 • Hasanali Aghajani
 • Mostafa Fadavi
Mazandaran university
چکیده [English]

The purpose of the present research is to investigate the relationship between stock price changes and trading volume in companies accepted at the Tehran Stock Exchange. The trading volume describes the consistency and accuracy of the price. In fact, any study that would not consider trading volume along with price changes, is not taking into account the price accuracy. Therefore, after a comprehensive review of the subject in the relevant literature, tests of variables correlation were conducted on samples of 70 companies in three high transaction industries. The results indicated that there are correlations in market structure. Trade frequency, the number of traded stocks and daily price changes, had positive correlations with one another. These correlations also exist in the interval of one day. So the price changes are caused by trade frequency and the number of stocks traded the day before. Furthermore, the price changes follow ascending or descending trends during consecutive days.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Trading Volume
 • Stock Price Changes
 • Tehran Stock Exchange
 •  

  • امیدقائمی، مصطفی.، (1379)، «بررسیرابطهبینحجممعاملات و قیمت سهام در بورس تهران»، پایان نامه تحصیلی دانشکده علوم اداری، دانشگاه شهید بهشتی.
  • خادم المله، سلمان.، (1387)، «بررسی اثر تعطیلات مناسبتی بر روی بازدهی و حجم معاملات در بورس تهران»، پایان نامه تحصیلی دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی.
  • زیوداری، مهدی.، (1384)، «بررسیرابطهتجربیبینحجممعاملات،بازدهسهامونوساناتبازده در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران»، پایان نامه تحصیلی دانشکده علوم اداری، دانشگاه تربیت مدرس.
  • شعبان پور فرد، پژمان.، (1388)،«بررسی تأثیر تعداد معاملات و سایز معاملات بر حجم سهام و نوسان پذیری قیمت در بورس اوراق بهادار تهران»، پایان نامه تحصیلی دانشکده مدیریت و حسابداری ، دانشگاه شهید بهشتی.
   • Baker, M, P. Pan, X. Wurgler, J., (2009)," A Reference Point Theory ofMergers and Acquisitions", Working Paper. Available at SSRN:
   • Epps, W., and M. Epps, )1976(, "The stochastic dependence ofsecurity price changes and transaction volumes: implications for the mixture ofdistributions hypothesis", Econometrica, 44, 305_321.
   • Girard,E., and Omran, M. (2009) "On the relationship between trading volume and stock price volatility in CASE", International Journal of Managerial Finance, Vol. 5 Iss: 1, pp.110 - 134
   • Jain P.C and Joh G.H. (1988), "The Dependence Between HourlyPrices and Trading Volume", Journal of Financial & QuantitativeAnalysis 23, 269-283.
   • Jennings R. H. Starks L. and Fellingham J. (1981), "AnEquilibrium Model of Asset Trading with Sequential InformationArrival", Journal of Finance 36, 143-161.
   • Jennings R. H. and Barry C. (1983) , "Information Disseminationand Portfolio Choice", Journalof Financial and Quantitative Analysis,18,1-19.
   • Karpoff, J. M., (1987), "The Relation Between Price Changes andTrading Volume", Journal of Financial and Quantitative Analysis,March, Vol.22, pp.109-126.
   • McInish, T.H. and Wood, R.A., (1990), "A Transactions DataAnalysis of the Variability of Common Stock Returns During 1980-1984", Journal of Banking and Finance, Vol.14, pp.99-112.
   • Mestel, R. and Gurgul, H.,‌ Majdosz, P., (2007), "The RelationshipBetween Stock Returns, Return Volatility and Trading Volume on TheAustrian Stock Market",working paper
   • Smirlock M., and Starks L.T. (1988). "An Empirical Analysis ofthe Price-Volume Relationship", Journal of Banking & Finance,802-816.
   • Tauchen, G., and Pitts, M. (1983), "The Price Variability-VolumeRelationship on Speculative Markets", Econometrica, 51, 485-505.
   • Zhang, F. (2010)."High-Frequency Trading, Stock Volatility, and Price Discovery". Working Paper. Available at SSRN: http://ssrn.com