رابطه انعطاف‌پذیری مالی و تصمیمات ساختار سرمایه

نویسنده

دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

هدف از این مطالعه، بررسی رابطه انعطاف‌پذیری مالی و تصمیمات ساختار سرمایه در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد.روش پژوهش از نوع توصیفی – همبستگی است وفرضیه‌هابا استفاده از مدل‌های رگرسیون و روش داده‌های پانل مورد آزمون قرار گرفتند. دوره زمانی پژوهش شامل 5 سال از سال 1385 تا 1389 و نمونه آماری پژوهش شامل 82 شرکت از شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد.
نتایج حاصل از پژوهش نشان داد کهارزش نهایی وجه نقد از منظر بازار منفی است. همچنین بین ارزش نهایی انعطاف‌پذیری مالی و تصمیمات ساختار سرمایه شرکت‌ها رابطه معنی‌داری وجود ندارد و شرکت‌ها در تصمیمات مربوط به افزایش و یا کاهش بدهی‏های خود به سطح انعطاف‌پذیری شرکت توجه نمی‌کنند که این موضوع می‏تواند در بلندمدت به از دست رفتن انعطاف‏پذیری مالی و از دست رفتن فرصت‌های سرمایه‌گذاری سودآور برای شرکت‌ها بینجامد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Financial Flexibility and Decisions on Capital Structure Studying the Relationship

نویسنده [English]

  • Roya Darabi
Azad university
چکیده [English]

The aim of this study is to investigate the relationship between financial flexibility and capital structure decisions in companies admitted to the Tehran Stock Exchange. The research method is descriptive while using correlation. The hypothesis was tested via multivariate linear regression models as well as panel data method. The time period of research is 2006-2010 and the sample consists of 82 companies which are already admitted to the Tehran Stock Exchange.
The results indicate that marginal value of cash is negative in terms of the market. Furthermore, findings show that there is no significant relationship between marginal value of financial flexibility and capital structure decisions of firms under study, which is the firms, would not consider financial flexibility level in their decisions regarding increasing or decreasing debts. Such lack of consideration would in the long term, result in the loss of financial flexibility as well as missing profitable investment opportunities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Abnormal Returns
  • Capital Structure
  • Financial Flexibility
  • Financial Leverage
  • Marginal Value of Cash
 
اسلامی بیدگلی،غلامرضا، مظاهری، طهماسب. (1388 ). «بررسی نظریه های توازی ایستا و سلسله مراتبی در تبیین ساختار سرمایه شرکت‌ها در بورس اوراق بهادارتهران».فصلنامه علمی پژوهشی تحقیقات حسابداری، سال اول،شماره سوم،پاییز1388،صص4-21.
بادآور نهندی، یونس، برادران حسن زاده، محمودزاده باغبانی، سعید، بادوری، امین. (1389). «بررسی تاثیر ساختارسرمایه بر میزان هموارسازی سود شرکت‌ها». فصلنامه علمی - پژوهشی حسابداری مالی دانشگاه آزاذ اسلامی واحد مبارکه، سال دوم، شماره هشتم، زمستان 1389، صص75-94.
باقرزاده، سعید. (1382). «تبیین الگوی ساختار سرمایه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ». فصلنامه علمی پژوهشی تحقیقات مالی،سال پنجم،شماره 16،صص58-79.
تهرانی، رضا. (1384). مدیریت مالی، انتشارات نگاه دانش،چاپ پنجم، ص35.
جعفری رکنی، هادی.(1389). «ارتباط بین انعطاف‌پذیری مالی و انتخاب روش استهلاک در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران». پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی،واحد تهران جنوب، ص95.
خدایی وله زاده فرد، محمد، زارع تیموری، مهدی. (1389). «تأثیر انعطاف‌پذیری مالی بر تصمیمات سرمایه‌گذاری».مجله مهندسی مالی و مدیریت پورتفوی، شماره سوم، تابستان 1389، صص155-173.
رضایی، فرزین، پیری، عبدالله. (1390). «تاثیر ساختار سرمایه و نقدینگی بر ارزش بازار شرکت‌ها». فصلنامه علمی پژوهشی حسابداری مالی و حسابرسی، دانشگاه آزاد اسلامی،تهران مرکز، سال سوم، شماره یازدهم، پاییز، صص 155-174.
سجادی، سید حسین، جعفری، آرام. (1386). «بررسی ساختار سرمایه شرکت‌های کوچک و کارآفرین در ایران». پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تهران،ص 46.
کردستانی،غلامرضا، نجفی، عباس. (1387). «بررسی عوامل تعیین کننده ساختار سرمایه در ایران». پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین، ص 59.
نمازی، محمد، شیرزاد، جلال. (1384). «بررسی تاثیر ساختار سرمایه بر سودآوری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار».پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شیراز، ص98.
نمازی، محمد، حشمتی، رضا. (1386).«بررسی تاثیر سازه‌ها و متغیرهای تاخیری بر ساختار سرمایه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران». پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شیراز، ص118.
محمدی، راضیه. (1384). «عوامل موثر بر ساختار سرمایه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران». دانشگاه الزهرا،دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، ص83.Byoun, soku. 2007. “Financial Flexibility. Leverage and Firm Size”. SSRN.January 2007.
Byoun, S. 2008. “Financial Flexibility and Capital Structure Decision”. Working Paper, University of Baylor,1-70.
Byoun, S. 2008. “How and when do firms adjust their capital structures toward targets?”. Journal of Finance. 63: 3069-3096.
Byoun, S. 2011. “Financial Flexibility and Capital Structure Decision”. Working paper, University of Baylor., 1-50.
Clarc, Brian. 2010. “the Impact of Financial Flexibility on Capital Structure Decision: Some Empirical Evidence”. Journal of Finance. 51(3):950-988.
Denis, R.J., D. C. Mackin. 2009. “Interaction of corporate financing and investment decisions: a dynamic framework”. Journal of Finance. 49(4): 1253-1277.
Fama, E.F. and K.R. French. 2005. “FinancingDecisions: Who Issues Stock”. Journal of FinancialEconomics. 76 (3): 57-98.
Faulkender, M., R. Wang, 2006. “Corporate Financial Policy and the Value of Cash”. Journal of Finance. LXI(4):1957-1990.
Marchica, M., R. Mura, 2007. “Financial Flexibility and InvestmentDecisions”. SSRN. September 2007.
Modigliani, F., and M. Miller, 1963. “Corporate Income Taxes and the Cost of Capital: A Correction”. American Economic Review. 53: 433-443.
Myers, S. C. 1984.”The Capital Structure Puzzle”. Journal of Finance. 39: 575-592.
Rajan, R. G., and L. Zingales. 1995.”Hat Do We Know about Capital Structure? Someevidence from International Data”.  Journal of Finance. 50: 1421-1460.
Titman, S., and R. Wessels. 1988. “The Determinants of Capital Structure Choice”. Journal of Finance. 43: 1-19.