اثر ساختار سرمایه بر بازده غیرعادی آتی سهام با در نظرگرفتن سطح تمرکز در صنعت

نویسندگان

دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده

هدف این پژوهش، بررسی رابطه بین ساختار سرمایه و بازده غیرعادی آتی سهام می‌باشد. همچنین، این تحقیق بدنبال شناسایی اثر سهم تمرکز در صنعت بر ارتباط بین ساختار سرمایه و بازده غیرعادی آتی سهام نیز می‌باشد. بدین منظور، داده‌های مورد استفاده، از شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در طی سال‌های 1385 الی 1391 استخراج شده است. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها و آزمون فرضیه‌ها از الگوی رگرسیون چند متغیره و داده‌های پانلی استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌های پژوهش نشان داد که بین ساختار سرمایه و بازده غیرعادی آتی سهام ارتباط منفی و معناداری وجود دارد. از طرف دیگر، سهم تمرکز صنعت اثر منفی و معناداری بر ارتباط بین ساختار سرمایه و بازده غیرعادی آتی سهام دارد. همچنین، نتایج بیانگر ارتباط مثبت و معناداری بین اندازه شرکت و فرصتهای رشد با بازده غیر عادی آتی سهام می‌باشد. بین نسبت قیمت به سود و بازده غیرعادی آتی سهام نیز ارتباط منفی و معناداری مشاهده گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of capital structure on stock futures Abnormal returns with regard to the level of concentration in the industry

نویسندگان [English]

 • ahmad khodamipour
 • rahmat allah Houshmand zahferanieh
 • vahid MohammadrezaKhani
shahid bahonar university
چکیده [English]

The purpose of this paper is to investigation the relationship between capital structures and stock futures Abnormal returns. Also, this study is also sought to identify the contribution of concentration in the industry on the relationship between capital structure and future stock returns. The data used, has been extracted from firms is listed in the Tehran Stock Exchange in the period 1385-1391. For analyzing data and hypothesis testing has been used linear multivariable regression model base on panel data. The results from hypotheses testing show that there is a significant positive relationship between capital structures and future Abnormal Returns. On the other hand, the share of industry concentration is a significant and negative effect on the relationship between capital structure and stock futures Abnormal returns. Also, there is a positive relationship between growth opportunities and company size to stock futures Abnormal returns. There is a significant negative relationship between ratio price to earnings (P/E) and stock futures Abnormal returns.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Capital Structure
 • stock futures Abnormal returns
 • the level of concentration in the industry
 

منابع

 1. ایزدی، ناصر و رحیمی دستجردی، محسن(1388) ، "تاثیر ساختار سرمایه بر نرخ بازده سهام و درآمد هر سهم"، تحقیقات حسابداری ، شماره 3.
 2. اسلامی بیدگلی، غلامرضا و جولا، جعفر. (1388). "بررسی رابطه ساختار سرمایه با ریسک سیستماتیک شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران". فصلنامه بورس اوراق بهادار، شماره 8،
 3. بهرامفر، نقی و شمس عالم، سیدحسام،(1383)، "بررسی تاثیر متغیرهای حسابداری بر بازده غیرعادی آتی سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"، بررسی­های حسابداری و حسابرسی، سال یازدهم، شماره 37، صص 50-23.
  1. Adam, T., and V.K. Goyal. (2008). “The Investment Opportunity Set and Its Proxy Variables”. Journal of Financial Research, 31, no. 1: 41–63.
  2. Asquith, P. and Mullins, W.(1986). “ Equity issues and offering dilutin”, Journal of Financial Economics, Vol.15, pp. 61-89.
  3. Basu, S., (1977), "The Investment Performance of Common Stock in Relational to Their Price-Earnings Ratios: ATest of the Efficient Market Hypothesis", Journal of Finance, 32, pp: 663-82.
  4. Bolton, P. and Scharfstein, D. S. (1996). "Optimal debt structure and the number of creditors". Journal of Political Economy, Vol. 104(1), pp: 1-25.
  5. Brigham, E.F. and Daves, P.R. (2004). "Intermediate Financial Management". 8th Edition. Mason, OH: South-Western College.
  6. Fama, E.F., and French,K.R.(1997), “The cross- section of expected stock returns”, journal of finance,47,.pp.427-465.
  7. Franckel, R., and Lee.c, (1998). “Accounting valuation, market expectation, and cross- sectional stockreturns”, journal of accounting and economics, 25(June): pp. 283-319.
  8. Moradoglu, G., and Wittington, M.,(2001), “Predicability of UK stock returns by using debt ratios”, Working Paper, City University London.
  9. Modigliani, F. and Miller, M. (1958), “The cost of capital, corporate finance and the theory of investment”, American Economic Review, Vol.48, pp. 261-97.
  10. Harris, M. and Raviv, A.(1990), “ Capital Structure and the informational role of debt”, Journal of Finance, Vol. 45, pp.321-49
  11. Huang, H and VuThi, T. (2003). "The Determinants of Capital Structure in Shipping Companies: Case Studies of Brostrom and Concordia AB". Unpublished Master’s Thesis, University of Gothenburg, Gothenburg.
  12. Richardson, Scott a., Sloan. (2003), "External Financing and Future StockReturns, the Rodeneyl. White Center for Financial research, from": www.ssrn.com/abstract=285008.
  13. Scott, William R.(2003), "Financial Accounting Theory", 3rd ed. Upper Saddle River, NJ: prentice Hall, pp, 141-143.
  14. Lopez Iturriaga, Felix and Vecente Crisostomo (2010), “Do Leverage, Dividend Payout, and Ownership Concentration Influence Firms’ Value Creation?” Emerging Markets Finance & Trade / May–June 2010, Vol. 46, No. 3, pp. 80–94.
18. Titman, Sheridan and Wessels, Roberto (1988), "The determinants of capital structure choice", The Journal of finance, Vol.XLIII, No.