ارتباط میان ساختار مالکیت و عملکرد مالی شرکت ها ی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نویسندگان

1 دانشگاه رجاء

2 دانشگاه آزاد

چکیده

با شکل گیری رابطه نمایندگی، تضاد منافع بین مدیران و سهامداران به وجود می آید و مدیران ممکن است دست به رفتارهای فرصت طلبانه بزنند و تصمیماتی را اتخاذ کنند که در جهت منافع آنان و برخلاف منافع سهامداران باشد. شرکت های عضو بورس اوراق بهادار دارای ساختار مالکیت متفاوتی هستند و درسالهای اخیر ،اصول راهبری شرکت هاروی این ساختار مالکیت تاثیر گذاشته است .این تحقیق به منظور مطالعه تاثیر ساختار مالکیت شرکت ها بر عملکرد آن ها در بورس اوراق بهادار تهران انجام شده است . برای انجام تحقیق از 70 شرکت فعال در بورس اوراق بهادار تهران در قلمرو زمانی (1383-1389)و روش داده های تابلویی استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که بین تمرکز مالکیت و عملکرد مالی شرکت های بورس اوراق بهادار ارتباط معنا داری وجود ندارد و این ارتباط به صورت منحنی شکل نمی باشد و در مورد مالکیت سهامداران نهادی و عملکرد مالی شرکت ها ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد

JEL:G32,G34

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Relationship Between Ownership Structure And Financial Performance Listed in Tehran Securities Exchange

نویسندگان [English]

 • nezamodin rahimian 1
 • farzin rezaei 2
 • faranaksadat mirabdollahi 1
1 Raja higher education center
2 islamic azad university
چکیده [English]

With forming Agency relationship, there is relation between the conflict between Managers and Shareholders and the managers can behave like opportunities and make decisions that are toward based on their benefits and interest and in contrast of the shareholder’s interest. The companies that are member of Stock Exchange, have different structure and in recent years, corporate governance of Harvey Company influenced upon its structure. This research was performed for studying the effect of structure of corporate Governance upon their performance in Tehran Stock Exchange, for this research, 70 active Companies in Tehran Stock Exchange at time period (2004-2010) and panel data was used. The results showed that there is not meaningful relation between ownership concentration and firm financial performance for stock exchange companies and the relation is as not hump – shaped and there is positive relation between Institutional investors and firm financial performance.

JEL:G32,G34

کلیدواژه‌ها [English]

 • agency theory
 • Ownership structure
 • Firm Financial Performance
 • Performance Assessment Measures
 • institutional investors
 •  

  •  احمدوند، ژیلا (1385). «بررسی تاثیر ساختار مالکیت بر عملکرد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران». پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد، دانشگاه الزهرا.

   

  • اسداللهی، آسیه (1389). «بررسی رابطه بین سازوکارهای حاکمیت شرکتی و مدیریت سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران». پایان نامه کارشناسی ارشد، موسسه آموزش عالی رجاء.
  • آذر، عادل و منصور مومنی (1380). «آمار و کاربرد آن در مدیریت»، انتشارات سمت، تهران، جلد دوم، چاپ دهم.
  • بیدرام، رسول (1381). «Eviews همگام با اقتصاد سنجی»، انتشارات منشور بهره وری.
  • پرتو اعظم، مهدیه (1385). «بررسی تاثیر نوع ساختار مالکیت بر عملکرد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران»، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه الزهرا.
  • جالبی، آرش (1388). «تاثیر حاکمیت شرکتی از دیدگاه ساختار مالکیت برعملکرد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران»، پایان نامه کارشناسی ارشد، موسسه آموزش عالی رجاء.
  • حساس یگانه، یحیی؛ محمد مرادی و هدی اسکندر (1387). «بررسی رابطه بین سرمایه‌گذاران نهادی و ارزش شرکت»، مجله بررسی های حسابداری و حسابرسی، شماره 52، صص 122-107.
  • شریعت پناهی، سید مجید (1380). « اثر نوع مالکیت بر عملکرد مدیران شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران»، پایان نامه دکتری، دانشکده حسابداری و مدیریت، دانشگاه علامه طباطبایی تهران.
  • صادقی شریف، سید جلال و محمد کفاش پنجه شاهی (1388). «تاثیر ترکیب سهامداران بر بازدهی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران»، مجله بررسی های حسابداری و حسابرسی، شماره 55، صص 51-66.
  • 10. عبداللهی، مهین (1388). «بررسی رابطه بین تمرکز مالکیت، عملکرد شرکت و سیاست تقسیم سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران»، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه الزهرا.
  • 11. ماه آور پور، راضیه (1386). «بررسی اثرات تمرکز مالکیت بر عملکرد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران»، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه الزهرا.
  • 12. مظلومی، نادر (1382). «رابطه عملکرد مدیریتی سرمایه‌گذاران نهادی با سهم مالکیت این نهادها در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران»، پایان نامه دکتری، دانشکده حسابداری و مدیریت، دانشگاه علامه طباطبایی تهران.
  • 13. مهرانی، ساسان؛ محمد مرادی و هدی اسکندر (1389). «رابطه نوع مالکیت نهادی و حسابداری محافظه کارانه»، مجله پژوهش های حسابداری مالی، سال دوم، شماره اول، پیاپی 3، صص62-47.
  • 14. میدری، احمد (1381). «سازگاری انواع حکمرانی شرکتی با اقتصاد ایران»، پایان نامه دکتری، دانشکده اقتصاد، دانشگاه تهران.
  • 15. نمازی، محمد؛ فرزانه حیدرپور و کاظم محمدی (1388). «بررسی تاثیر ترکیب سهام داران (اشخاص حقیقی و حقوقی) شرکت‌ها بر حجم مبادلات و نقد شوندگی سهام آنها»، پژوهشنامه حسابداری مالی و حسابرسی، شماره 3، صص 22-1.
  • 16. نمازی، محمد و احسان کرمانی (1387). «تاثیر ساختار مالکیت بر عملکرد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران»، مجله بررسی های حسابداری و حسابرسی، شماره 53، صص 100-83.
  • 17. Baltagi, B(2005). “Econometric Analysis of Panel Data”.John wily & sons, LTD.Third edition.
  • 18. Burkart Mike and FaustoPanunzi (2006). Agency Conflicts, Ownership Concentration and Legal Shareholder Protection, Journal of Financial Intermediation, Vol. 15. Pp. 1-31.
  • Cornett, Marcia Millon, Marcus, Alan, Tehranian, Hassan and saunders, Anthony (2007). The Impact of institutional ownership on corporate operating performance.Journal of banking & finance.Vol. 31. Pp. 1771-1794.
  • Cui Huimin, Y.T. Mak, (2002). The Relationship between Managerial ownership and firm performance in High R&D firms.Journal of corporate finance, vol. 8, pp. 313-336.
  • Dalton, D. R., Daily, C. M., Certo, S. T. and Roengpitya, R. (2003) Meta-Analyses of Financial Performance and Equity: Fusion or Confusion? Academy of Management Journal, 46, 13-26.
  • Demsetz, Harold and Lehn, Kenneth. (1985). The Structure of corporate ownership: Causes and consequences. Journal of Political economy, Vol. 39, no.
  • Gel, Y. R. and Gastwirth, J. L. (2006) A Robust Modification of the Jarque-Bera Test of Normality. Economics Letters, 99, 30-32.
  • Gillan Stuart L. and Laura T. Starks (2003). Corporate Governance, Corporate Ownership, and the Role of Institutional Investor: A Global Perspective. www.SSRN.com.
  • Gillan Stuart L. (2006). Recent Development in Corporate Governance: An Overview, Journal of Corporate Finance, Vol.12. Pp, 381-402.
  • Greene, William H.,(1993). Econometric Analysis.Macmilan Company.
  • GursoyGuner and KursatAydogan (2003). Equity Ownership Structure, Risk Taking, and Performance, An Empirical Investigation in Turkish Listed Companies, Emerging Markets Finance and Trade, Vol. 38, No.6 , pp. 6-25.
  • Huber, P. J. (1981) Robust statistics. New York: John Wiley and Sons.
  • Jarrel, &Poulsen, (1987). Empirical studies on ownership structure and Performance, Journal of financial economics. Pp, 401-432.
  • Kim, H. S., N. S. and Wong, C. (2004) Korea. In G. S. Dallas (ed.) Governance and Risk: An Analytical Handbook for Investors, Managers, Directors, and Stakeholders. New York, NY: McGraw-Hill.
  • Kirchmaier Thomas and Jeremy Grant (2005). Corporate Ownership Structure and Performance in Europe.
  • Lins Karl V. (2003). Equity Ownership and Firm Value in Emerging Markets, the Journal of Financial and Quantitative Analysis.
  • Morck, R. Shleifer, A. Vishny, R. (1988). Management ownership and market valuation: an empirical analysis. Journal of financial economics, 20, pp. 293-315.
  • Sanghoon, Lee. (2008) Ownership Structure and Financial performance: Evidence from Panel Data of South Korea.
  • Seifert Bruce, HalitGonence and Jim Wright (2005). The International Evidence on Performance and Equity Ownership by Insiders Block holders, and Institutions, J. of Multi. Fin. Manag. Vol. 15. pp, 171-191.
  • Shapiro, S. S. and Wilk, M. B. (1965) An Analysis of Variance Test for Normality (Complete Samples). Biometrika, 52, 591-611.
  • Thamsen Steen, Torben Pedersen, Hans Kurt Kvist, (2006). Block holder ownership: effect on firm value in market and control based governance systems. Journal of corporate finance, Vol.12, pp. 246-269.
  • Wang Changyun, (2005). Ownership and operating performance of Chinese IPOs.Journal of banking & finance, Vol. 29, pp. 1835-1856.
  • Welch Emma (2003). The Relationship between Ownership Structure and Performance in Listed Australian Companies, Australian Journal of Management, Vol. 28, NO.3.
  • Yaffe, R. (2003). “Aprimer for Panel data analysis”. Social Science, Statistics &Mapping Group of ITS