بررسی تأثیر توقف موقت معاملات بر نقدشوندگی و نوسان پذیری قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران

نویسندگان

دانشگاه الزهرا

چکیده

 
در این پژوهش، به بررسی تأثیر توقف موقت معاملات بر نقدشوندگی و نوسان‌پذیری قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. این مطالعه تغییرات غیرعادی در حجم معاملات، شکاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش، عمق بازار و نوسان‌پذیری قیمت سهام را مورد بررسی قرار می­دهد. 231 توقف موقت معاملاتی مربوط به 50 شرکت از بورس تهران به روش نمونه­گیری حذفی در دوره زمانی 1390-1387 مورد بررسی قرار گرفتند. فرضیه­ها نیز با آزمون رتبه علامت ویلکاکسون در نرم افزار spss بررسی شدند. نتایج نشان داد که حجم معاملات سهام دوره غیر عادی با دوره عادی و دوره قبل توقف با بعد توقف تفاوت معناداری ندارد. شکاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش دوره غیرعادی بیشتر از دوره عادی و بعد توقف نیز  بیشتر از  قبل توقف است. عمق بازار دوره غیرعادی با دوره عادی و قبل توقف با بعد توقف تفاوت معناداری ندارد. نوسان‌پذیری قیمت سهام دوره غیرعادی بیشتر از دوره عادی اما قبل توقف با بعد توقف تفاوت معناداری ندارد.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Survey on the impact of trading halts on liquidity and price volatility in Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • ebrahim abbasi
  • fatemeh moallemi
alzahra university
چکیده [English]

This research examines the impacts of trading halts on
liquidity and price volatility of companies listed in Tehran Stock Exchange.
This study examines abnormal changes of trading volumes, bid-ask spreads,
market depth at the best-quotes around trading halts and price volatility. Considering
limitation sampling, we examined 231 trading suspensions related to 50
companies from 1387 to 1390. Using SPSS 19 and Compare Means Method, results
indicated that abnormal
period trading volumes with normal period and also pre-halt period with
post-halt don’t have a significant difference. Abnormal period bid-ask spreads
is more than normal period; likewise, post-halt is more than pre-halt. Abnormal
period market depth with normal period and also pre-halt period with post-halt
don’t have a significant difference. Abnormal period price volatility is more than normal period
and pre-halt period with post-halt don’t have a significant difference.     

کلیدواژه‌ها [English]

  • Trading halts
  • Liquidity
  • Information Asymmetry
  • Bid
  • ask spreads
  • Market Depth
 1. جلال دوست آستانه، حمید. (1384). "بررسی تاثیر توقف معاملات در بورس اوراق بهادار ایران". پایاننامهکارشناسیارشدمدیریتمالی دانشگاهشهیدبهشتی، 105-106.
2. خرم نیا، نوید. (1389). " بررسی محتوای اطلاعاتی افشای اطلاعات سود شرکت­ها و اثر آن بر نقدشوندگی و عدم­تقارن اظلاعاتی در بورس اوراق بهادار تهران". پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه علوم اقتصادی، 67-68.   
3. سالکی، علی. (1388). "رابطه میان برخی سازوکارهای حاکمیت شرکتی و عدم تقارن اطلاعاتی در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران". پایان­نامه کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور، 194-196.
4. عسکری فیروزجایی، احسان. (1388). "بررسی آثار توقف موقت معاملات بر گردش سهام، نوسان‌پذیری و کشف قیمت  در بورس اوراق بهادار تهران".  فصلنامه بورس اوراق بهادار تهران، 4 (14)، 99-114.
5. مهرانی، ساسان. و رسائیان، امیر. (1388). "بررسی رابطه بین معیارهای نقدشوندگی سهام و بازده سالانه سهام در بورس اوراق بهادار تهران". فصلنامه پیشرفت‌های حسابداری شیراز، 1(1)، 217-230.
6. یحیی زاده فر، محمود. و خرمدین، جواد. (1387). " نقش عوامل نقدشوندگی و ریسک عدم نقدشوندگی بر مازاد بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران". فصلنامه­ی بررسی­های حسابداری و حسابرسی، 15(53)، 101-118.
7. Acker, D., Stalker, M. & Tanks, I. (2002). "Bid-ask Spreads around earnings announcements". Journal of Business Finance & Accounting, 29, 1149-1179.
8. Christie, W. G., Corwin, S. A. & Harris J. H. (2002). "Nasdaq Trading Halts: The impact of Market Mechanism on Prices, Trading Activity, and Execution Cost". Journal of Finance, 57)3(, 1443-1478.
9. Corwin, A. S & Lipson, L.M. (2000). "Order flow and liquidity around NYSE trading halts". The Journal of Finance, 55, 1771- 1801.
10. Engelen, P. & Kabir, R. (2006)." Empirical Evidence on the Role of Trading Suspensions in Disseminating New Information to the Capital Market". Journal of Business Finance & Accounting, 33(7) & (8), 1142-1167.
11. Frino, A., Lecce, S. & Segara, R. (2011). "The impact of trading halts on liquidity and price volatility: Evidence from the Australian Stock Exchange". Pacific-Basin Finance Journal, 19, 298-307.
12. kim, Y.H., Yagu, J. & Yang, J.J. (2008). "Relative performance of trading halts and price limits: Evidence from the Spanish Stock Exchange". International Review of Economics and Finance, 17, 197-215.
13. Lecce, S. (2007). "The Impact of Trading Halts on the Australian Equities Market". Finance Honors Dissertation The University of Sydney, 12-14.
14. Lee C.M, Ready, M. J & Seguin, P. (2009). "Volume, volatility, and New
York Stock Exchange trading halts". The Journal of Finance, 49, 183-215.
15. Liu, W. (2006). "A Liquidity-augmented Capital asset pricing Model". Journal of Financial Economics, 82, 631-671.
16. Rashid, M.S., Ramlee, E.A. & Bacha, O.I. (2008). "The Efficiency of Trading Halts; Evidence from Bursa Malaysia". The International Journal of Banking and Finance, 5, 125-148.
17. Tan, R. & Yeo, W. (2003). "Voluntary trading suspensions in Singapore". Applied Financial Economics, 13, 517-523.