بررسی ارتباط بین عدم تقارن اطلاعاتی و سیاست تقسیم سود با به‌کارگیری مدل لاجیت

نویسندگان

دانشگاه یزد

چکیده

  هدف این پژوهش بررسی اثر عدم تقارن اطلاعاتی بر سیاست تقسیم سود شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران است. همچنین، سایر عواملی که می‌تواند بر سیاست تقسیم سود شرکت‌ها اثرگذار باشد بررسی شده است. به این منظور، اطلاعات مربوط به 147 شرکت پذیرفته‌شده در سازمان بورس و اوراق بهادار تهران در طول سال‌های 1385-1389 مطالعه شده است. برای تخمین مدل پژوهش از روش رگرسیون لاجیت استفاده شد. پس از سه مرحله پالایش، یک مدل بهینه به دست آمد. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد، عدم تقارن اطلاعاتی موجود در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، تأثیر منفی بر سیاست تقسیم سود شرکت‌ها دارد . این یافته نتایج مدل علامت‌دهی را تأیید نمی‏کند. همچنین، مدل نهایی نشان می­دهد، از بین سایر مشخصات شرکت، سودآوری، اندازه و ریسک شرکت بر سیاست تقسیم سود اثرگذار هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Information Asymmetry and Dividend Policy Using the Logit Model

نویسندگان [English]

 • Daryoush Damoori
 • Abolfazl Dehghani Firoozabadi
yazd university
چکیده [English]

 
The purpose of this study is to evaluate the effect of information asymmetry on dividend policy on listed firms on Tehran Stock Exchange. The factors that could affect the company's dividend policy were examined. For this purpose, the data of 147 listed companies on Tehran Stock Exchange was studied for the period 2006-2010. Logit regression method is used to estimate the model. After three stages of refinement, an optimized model was obtained. Research findings show that information asymmetry in companies listed on Tehran Stock Exchange has a negative impact on the company's dividend policy. These results do not confirm the signal model. The final model shows that among the rest of the company’s characteristics, profitability, size and risks have an impact the company's dividend policy.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Dividend policy
 • Information Asymmetry
 • Signaling model
 • Logit model
 

 1. ایزدی‌نیا، ناصر؛ علینقیان، نسرین. (1390). «شناسایی عوامل مؤثر بر سود تقسیمی با به‌کارگیری مدل لاجیت». پژوهش‌های حسابداری مدیریت، سال سوم، شمارۀ اول، شمارۀ پیاپی (7).
 2. جهانخانی، علی؛ قربانی، سعید. (1384). «شناسایی و تبیین عوامل تعیین‌کنندۀ سیاست تقسیم سود شرکت‌های پذیرفته‌شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران». دو فصلنامۀ تحقیقات مالی، ش 17.
 3. شاه‎نظریان، آرین. (1385). «بررسی ارتباط تغییرات سود تقسیمی و گردش وجوه نقد در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران». پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد، دانشکدۀ مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی.
 4. عالیور، عزیز. (1381). «صورت‌های مالی اساسی». مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی سازمان حسابرسی، نشریۀ شمارۀ 76، چاپ هشتم، سازمان حسابرسی.
 5. قائمی، محمدحسین و محمدرضا وطن‌پرست. (1384). «بررسی نقش اطلاعاتی حسابداری در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی در بورس اوراق بهادار تهران»، فصلنامۀ بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، سال دوازدهم، شمارۀ 41، 65-103.
 6. هاشمی، سیدعباس و امیر رسائیان. (1388). «بررسی عوامل مؤثر بر سیاست تقسیم سود شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران». مجلۀ دانشکدۀ علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان، سال بیستم، شمارۀ پیاپی.
 7. همتی، حامد؛ همتی، سپیده. (1391). «بررسی رابطۀ بین نابرابری اطلاعاتی و سیاست تقسیم سود»، دهمین همایش ملی حسابداری ایران، تهران، دانشگاه الزهرا.
 

 1. Acker D, M Stalker, I Tonks,(2002), “Daily closing inside spreads and trading volumes around earnings announcements”, Journal of Business Finance and Accounting, 29 (10):pp.1149-1179.
 2. Al-Najjar,B.andHussainey,K,(2010),”The joint determinants of capital structure and dividend policy”, Working paper, Middlesex University, UK.
 3. Al-Najjar B. and K. Hussainey (2009). “The Association between Dividend Payout and Outside Directorships”, Journal Pay of Applied Accounting Research, Volume 10, Issue: 1.
 4. Amidu, Mohammed, and Joshua Abor(2006).“Determinants of Dividend Payout Ratios in Ghana”, The Journal of Risk Finance, Vol. 7 No. 2 pp. 136-145.
 5. Black, Fisher,(1976),” The dividend puzzle”, Journal of Portfolio Management, 8-12.
 6. Chay, J.B., and Jungwon Suh (2009).”Payout Policy and Cash-Flow Uncertainty",Journal of Financial Economics, Vol.93pp.88.107.
 7. Copeland, T., Galai, D. (1983). "Information effects on the spread". The Journal of Finance. No. 38(5). 1457–1469.
 8. Deshmukh, S., (2003), “Dividend initiation and asymmetric information:a hazard model”, The Financial Review, Vol. 38, No. 3, pp. 351-368.
 9. Deshmukh, S. (2005), “The effect of asymmetric information on dividend policy Quarterly”, Journal of Business and Economics, Vol. 44, No. 1 and 2, January, pp. 108-127.
 10. Fama, Eugene F., and French Kenneth R., (2001), “Disappearing dividends: changing firm characteristics or lower propensity to pay?”, Journal of Financial Economics, Vol. 60, 3-43.
 11. Frank, Futer, and Bob, G.wood.,(2002), “Dividend Policy Theories and their empirical tests”, International Review of Financial Analysis, pp.180-195.
 12. Fukuda, A. (2000).” Dividend Changes and Earning Performance in Japan”, Pacific-Basin Finance Journal, Vol. 8, p.p.53-66.
 13. Glosten, L., Milgrom, P., 1985. Bid, “ask and transaction prices in a specialist market with heterogeneously informed traders”. Journal of Financial Economics 14 (1), 71-100.
 14. Kim O, R Verrecchia, (1994), “Market liquidity and volume around earnings announcements”, Journal of Accounting and Economics, 17(2): pp.41-67.
 15. Krinsky I, J Lee, (1996), “Earnings announcements and the components of the bid- ask spread”, Journal of Finance, 51: 15.pp.23-35.
 16. Krishnaswami, S., (1996). “Information Asymmetry, Valuation and the Corporate Spin-Off Decisison”. Doctoral Dissertation. Available at URL: http://proquest.umi.com.
 17. Lee CMC, B Mucklow, M. J. Ready, (1993), “Spreads, depths, and the impact of earnings information: An intraday analysis”, The Review of Financial Studies, 6(2):pp.345-374.
 18. Li, K. and Zhao, X. (2008), “Asymmetric information and dividend policy”, Financial Management, Vol. 37, No. 4, Winter, pp. 673-694.
 19. Libby T, R Mathew, S Robb, (2003), “Earning announcement and information asymmetry: An intra-data analysis”, Contemeporary accounting research,pp.449-472.
 20. Royaei,R,and Mohammadi,M,(2011).” The Study of a Multivariable Regression Model Regarding Dividend Policy in Capital Market”,International Mathematical Forum, Vol. 6, 2011, no. 14, 667 – 679.
 21. Valipour,Hesam and et al,(2009).”Asymmetric Information and Dividend Policy in Emerging Markets:Empirical Evidences from Iran”,International Journal of Economics and Finance,vol,1,No,1.
 22. Wael L, (2004), “Market reaction to annual earnings announcements” ,the case of Euronext Paris, pp.4-22.
 23. Watts, Ross, (1973), “The information content of dividends”, Journal of Business, Vol. 46, 191-211.