بررسی وجود حافظۀ بلندمدت در شاخص‌های بورس اوراق بهادار تهران و تأثیر آن بر تئوری بازار کارا از نوع ضعیف

نویسندگان

1 دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشگاه آزاد بیرجند

چکیده

هنگامی که مشاهدات گذشته با آینده دور همبستگی بالایی داشته باشد و رابطۀ آن‌ها قابل چشم‌پوشی نباشد، سری زمانی مورد مطالعه دارای ویژگی حافظۀ بلندمدت است. سنجش وجود حافظۀ بلندمدت در یک سری زمانی کاربردهای فراوانی در حوزه‌های گوناگون مالی دارد. در این پژوهش وجود حافظۀ بلندمدت در سری بازده شاخص‌های بیمه، بانک، فراورده‌های نفتی، منسوجات، شیمیایی و زراعت در بورس اوراق بهادار تهران (در دورۀ زمانی 1/1/1388 تا 1/1/1393) با استفاده از آزمون BDS بررسی شده است، سپس برای تأیید آزمون فوق از آزمون‌های ARFIMA استفاده شده است. نتایج این مطالعه نشان می‌دهد، همۀ شاخص‌های بررسی‌شده حافظۀ بلندمدتی دارند. در انتها با تأیید وجود حافظۀ بلندمدت در شاخص‌ها، ازآنجاکه حافظۀ بلندمدت موجب وابستگی بازده‌های قبلی آن می‌شود، نشان‌دهندۀ وجود پارامتری قابل پیش‌بینی در دینامیک سری زمانی است. وجود این ویژگی دلیلی بر رد شکل ضعیف فرضیۀ کارایی بازار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Existence of Long Memory in Tehran Stock Exchange Indexes and its Impact on the Weak Form of Efficient Market Hypothesis (EMH)

نویسندگان [English]

 • mehdi salehi 1
 • samaneh zamanimoghaddam 2
1 Accounting Department, School of Economics and Administrative Science, Ferdowsi University of Mashhad,
2 Department of Accounting, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Birjand, Iran.
چکیده [English]

 
When there is a high correlation between observations of the past and far future and their relationship is not negligible, the time series under study is characterized by long memory. The presence of long memory in a time series has many potential applications in various fields of finance. In this study, the presence of long memory in return series of the insurance, banking, petroleum products, textiles, chemicals and agriculture is evaluated in Tehran Stock Exchange (the data for the period from 21/3/2009 to 21/3/2014) using the BDS test. Then the above test was confirmed by means of ARFIMA test. The results indicate that all studied parameters have a long memory. Finally, to confirm the presence of long memory in indexes, since the long-term memory makes its previous output dependent, a predictable parameter can be found in dynamic time series. This characterization is a reason for rejecting the weak form of efficient market hypothesis

کلیدواژه‌ها [English]

 • Efficient market hypothesis
 • Long memory
 • Time Series
 • Tehran Stock Exchange
 1.  

  1. شعرایی، سعید؛ ثنایی اعلم، محسن. (1389). «بررسی وجود حافظۀ بلندمدت در بورس اوراق بهادار تهران و ارزیابی مدل‌هایی که حافظۀ بلندمدت را در نظر می‌گیرند». مجلۀ پژوهش‌های حسابداری مالی، سال دوم، شمارۀ چهارم، 173-186.
  2. شیرین‌بخش، شمس‌اله؛ نادری، اسماعیل و گندلی علیخانی، نادیا. (1391). «بررسی حافظۀ بلندمدت و به‌کارگیری تجزیۀ موجک جهت بهبود عملکرد پیش‌بینی نوسانات بازار سهام». فصلنامۀ علمی پژوهشی دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، شمارۀ شانزدهم، 89-103.
  3.  زارع، ایمان. (1384). «فرضیۀ بازار کارا از نوع ضعیف در بازار بورس اوراق بهادار تهران». نشریۀ بانک و اقتصاد، شمارۀ 59، 55-51.
  4. عرفانی، علیرضا. (1387). «پیش‌بینی شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران با مدل ARFIMA». پژوهش‌نامۀ علوم انسانی و اجتماعی (علوم اقتصادی)، سال هشتم، شمارۀ 28، 92-76.
  5.  Allagidede, P. (2011). Return Behavior in Africa s Emerging Equity Markets. The Quarterly Review of Economics and Finance, No. 51, pp. 133-140.
  6. Barkoulas,J. TBaum, C.F.(1996). long-term dependence in stoch returns. economics letters,Volume 53, Issue 3, 253-259.
  7. Boubaker, H., & Sghair, N. (2013). Portfolio optimization in the presence of dependent financial returns with long memory: a copula based approach. journal of Banking & finance, Vol. 37, issue 2, pp. 361-377.
  8. Crato, N., & PJ, D. L. (1994). Long- Range dependence in the conditional variance of stock returns. Econom.Letters,45(3),pp. 281-285.
  9. Grau-Carles, P. (2000). Empirical Evidence of Long-Range Correlations in Stock Returns. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications,Volume 287, Issues 3-4, pp. 396-404.
  10. Kang, S.H., Cheong, C., Yoon, S.M.(2010). Long memory volatility in Chinese stock markets, Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, Vol. 389, Issue. 7,pp. 1425-1433.
  11. Lillo, F., Farmer, D., (2004),The Long Memory of the Efficient Market. Studies in Nonlinear Dynamics& Econometrics,Volume 8, Issue 3,ISSN 1558-3708
  12.  12.Olan, T. (2002). Long Memory in stock Returns: some International Evidence. Applied Financial Economics,Vol.12, issue 10, pp. 725-729.
  13. Tan, P.P., Galagedera, D.U.A., Maharaj, E.A., (2012). A wavelet based investigation of long memory in stock returns, Physica A: Statistical Mechanics and its Applications,Vol. 391, Issue. 7,pp.2330-2341.
  14. TSAY, R. S. (2005). Analysis of Financial Time Series. New Jersey: John Wiley & Sons.
  15. Yajima, Y. (1985). On Estimation of Long-Memory Time Series Models. Australian& New zealand Journal of statistics,Volume 27, Issue 3, pp. 303-320