تأثیر جریان وجوه نقد عملیاتی بر تعدیلات اهرم مالی در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی ارومیه

2 دانشگاه آزاد اسلامی تبریز

چکیده

  هدف این پژوهش بررسی تأثیر جریان وجه نقد عملیاتی بر تعدیلات اهرم مالی است. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی بوده و از بعد روش‌شناسی از نوع پژوهش­های همبستگی است. جامعۀ آماری پژوهش شرکت­های پذیرفته‌شده در بورس تهران هستند که با روش نمونه‌گیری حذف سیستماتیک، 83 شرکت در نمونۀ آماری این پژوهش قرار گرفته‌اند تا در دورۀ زمانی 1382 تا 1391، با استفاده از مدل رگرسیونی چندمتغیره مورد آزمون قرار گیرند. نتایج پژوهش نشان می­دهد، جریان وجه نقد عملیاتی بر تعدیلات اهرم مالی و اهرم مالی تأثیر منفی و معنی‌داری دارد؛ درحالی‌که بر سرعت تعدیل اهرم مالی در راستای هدف تأثیر مثبت و معنی‌داری دارد. رابطۀ منفی بین اهرم و نقدینگی این موضوع را نشان می­دهد که شرکت­ها با دارایی­های نقدشوندگی بالا ترجیح می­دهند، وجوه نقد را برای فعالیت­های سرمایه‌گذاری‌شان تأمین مالی کنند. همچنین، نتایج پژوهش نشان می­دهد، جریان وجه نقد عملیاتی می‌تواند شرکت‌ها را در رسیدن به اهرم هدف و ساختار سرمایۀ بهینه کمک کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Operating Cash Flows on Financial Leverage Adjustments in Firms listed on Tehran Stock Exchange (TSE)

نویسندگان [English]

 • saeed jabbarzade kangarlouei 1
 • Mansor Monfared 2
 • morteza Motavassel 1
1 Islamic azad university of Urmia
2 Islamic azad university of Tabriz
چکیده [English]

 
The aim of this paper is to study the impact of operating cash flows on financial leverage adjustments in firms listed on Tehran Stock Exchange. This research is applied in terms of objective and uses correlation as its research methodology. The statistic population includes firms listed on Tehran Stock Exchange (TSE), which have been chosen for a period of 9 years, since 2003 to 2012. The hypotheses have been tested using classified multivariate regression model. The results of research indicate that operating cash flow has a significant and negative impact on financial leverage adjustments and financial leverage, while it shows a significant and direct impact on speed of adjustment towards target. When there is a negative relationship between leverage and liquidly, firms with high liquidly assets prefer to provide cash for investments activities. The results also show that operating cash flow can help firms to reach target leverage and optimal capital structure.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Operating cash flow
 • Financial leverage adjustments
 • Financial Leverage
 • Speed of adjustment
 •  

  • اسدی بیگلرزاده، هامون. (1387). «بررسی رابطۀ اهرم عملیاتی و اهرم مالی با بازده سهام در شرکت­های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران». پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، 10-3.
  • ایزدی‌نیا، ناصر و محسن رحیمی دستجردی. (1388). «تأثیر ساختار سرمایه بر نرخ بازده سهام و درآمد هر سهم». تحقیقات حسابداری، 161-136.
  • جلالی نائینی، احمدرضا و امیرحسین مرمرچی. (1387). «عوامل مؤثر بر بافت سرمایه و نسبت‌های اهرم در شرکت‌های صنعتی پذیرفته‌شده در بورس تهران». پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد، مؤسسۀ علمی پژوهشی در برنامه‌ریزی و توسعه، 100-1.
  • دستگیر، محسن و رامین خدابنده. (1382). «بررسی ارتباط بین محتوای اطلاعاتی اجزای اصلی گردش وجه نقد با بازده سهام». مجلۀ علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، شمارۀ 2، 110.
  • دلاوری، سیدجواد. (1377). «بررسی تأثیر روش‌های تأمین مالی بر روی نسبت بازدهی حقوق صاحبان سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران». پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس، 1.
  • ستایش، محمدحسین و مظفر جمالیان‌پور. (1390). «سودمندی ساختار سرمایه و تغییرات آن بر پیشبرد راهبردهای مالی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران». بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، شمارۀ 64، 90-73.
  • قربانی، غلامعلی. (1378). «بررسی رابطۀ بین ریسک کل و ریسک سیستماتیک سهام عادی و اهرم مالی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران». پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی، 5.
  • مدرس، احمد و زهرا دیانتی دیلمی. (1382). «بررسی کاربرد مدل سری زمانی چندمتغیری در پیش‌بینی جریان‌های نقدی عملیاتی: مقایسۀ تئوری با شواهد تجربی». بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، شمارۀ 34، 110-77.
  • مشایخی، بیتا و مریم صفری. (1385). «وجه نقد ناشی از عملیات و مدیریت سود در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران». بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، شمارۀ 44، 54-35.
  • 10. ملکی‌پور غربی، محمود. (1375) «بررسی تحلیلی استفاده از اهرم مالی بر سودآوری شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران». پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، 2.
  • 11. نوروش، ایرج و سیما یزدانی. (1389). «بررسی تأثیر اهرم مالی بر سرمایه‌گذاری در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران». مجلۀ پژوهش‌های حسابداری مالی، شمارۀ 2، 35-48.
  • 12. نوروش، ایرج و مهدی حیدری. (1384). فرهنگ جامع حسابداری و مالی نوروش. انتشارات دانشکدۀ مدیریت دانشگاه تهران.

   Byoun, S )2008(, Wow and When Do Firms Adjust Their Capital Structures Toward Targets, Journal of Financial 77, pp 3069–3096.

  • Dimitrov, V., and Prem.,C.J.(2008).The Value-Relevance of Change in Financial Leverage Beyond Growth Assets and GAAP Earning, Journal of Accounting, Auditing and Finance, pp 191-223.
  • Faulkender, M.,. Flannery, M.J., Hankins K.W., and Smith J.M. (2012), Cash flows and leverage adjustments, Journal of Financial Economics103, pp. 632-646.
  • Faulkender, M., Flannery, M.J., Hankins K.W., and Smith,J.M. (2011), Transaction Costs and Capital Structure adjustments, Journal of Financial Economics, vol. 99, pp. 121-138.
  • Flannery, M.J and Hankins K.W. (2008), A Theory of Capital Structure Adjustment Speed, Journal of Financial Economics 87, pp 225-241.
  • Jelinek, S. (2007), Agency Costs ofFree cash Flow, Corporate Finance and Takeovers, American Economic Review 76, pp 323-329.
  • Kasbi, S. (2010), Ownership Concentration and Capital Structure Adjustments, Journal of Financial and Quantitative Analysis 44, 237–271.
  • Kayhan, A., and Titman,Sh. (2007).Firms’ histories and their capital structures, Journal of Financial Economics 83, pp 1-32.
  • Leary, M., and Roberts M.R. (2005).Do firms rebalance their capital structures? Journal of Finance 60, pp 2575–2619.
  • Mahakud,J and Mukherjee S. (2011).Determinants of Adjustment Speed to Target Capital Structure: Evidence from Indian Manufacturing Firms,International Conference on Economics and Finance Research, IPEDR 4, pp 67-71.
  • Mustapha, M., and Chyi,N.H. (2012).Determinants of Firm Leverage and Cash Flow Relationship: The Developing Country Evidence, Journal of Financial Economics 104, pp 236-251.
  • Rubio,G., and Sogorb,F. (2011).Adjustment Costs and the Realization of Target Leverage of Spanish Public Firms,Journal of Financial Economics 93, pp 139-254.
  • Varouj, A., and Aivazian,Y.G., and Jiaping, Q. (2005).The impact ofleverage on firm investment: Canadianevidence, Journal of Corporate Finance11, pp 277-291.hang, Zh., and Cai J. (2011), leverage change debt overhang and stock prices, Journal of Corporate Finance17, pp 391-402.