تأمین مالی رشد شرکت از منابع داخلی با در نظرگرفتن چرخه عمر شرکت (شواهدی از تئوری ترتیب هرمی)

نویسندگان

1 گروه حسابداری، دانشگاه شیراز

2 دانشگاه مرودشت

چکیده

  مدیریت رشد شرکت و هدایت آن در راستای بهبود سودآوری همواره یکی از دغدغه‌های اساسی مدیران بوده است؛ در این عرصه انتخاب منبع تأمین مالی اهمیتی حیاتی دارد. از سوی دیگر، هم سودآوری و هم رشد شرکت متأثر از چرخه عمر آن است و ارتباط این دو در مراحل مختلف چرخه عمر شرکت‌ها ممکن است متفاوت باشد. این پژوهش با درنظرگرفتن مراحل مختلف چرخه عمر شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران درصدد پاسخگویی به سؤال‌هایی درباره استفاده از منابع تأمین مالی داخلی برای تأمین مالی رشد است. بدین منظور، از بین شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، تعداد 85 شرکت در دوره زمانی 1386 تا 1390 بررسی شدند. برای آزمون فرضیه‌ها از مدل رگرسیون چند متغیره و تجزیه‌وتحلیل داده‌های پانلی استفاده شد.   نتایج پژوهش نشان می‌دهد، بین سودآوری سال‌های گذشته شرکت و رشد فروش رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و تأثیر سودآوری گذشته بر رشد شرکت با تغییر در وقفه‌های زمانی متفاوت است. به بیان دیگر، منبع تأمین مالی داخلی یکی از منابع اصلی تأمین مالی رشد شرکت است که شرکت‌ها از آن استفاده می‌کنند. همچنین، یافته‌ها حاکی از این است که چرخه عمر شرکت‌ها بر رابطه بین سودآوری و رشد تأثیر دارد و تأثیر سودآوری گذشته بر رشد شرکت در دوران بلوغ بیش از سایر مراحل چرخه عمر شرکت است. به عبارت دیگر، شرکت‌هایی که در سال‌های گذشته از منابع تأمین مالی داخلی بیشتری استفاده کرده‌اند و در حال حاضر در مرحله بلوغ قرار دارند، رشد فروش بالاتری را تجربه می‌کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Internal Financing of Firm Growth Considering Life Cycle Some Evidences of Pecking Order Theory

نویسندگان [English]

 • Javad Moradi 1
 • fatemeh Bagheri Moslou 2
1 , Department of Accounting, Shiraz University, Iran
2 , Marvdasht University, Iran
چکیده [English]

 
Continuously, management of firm growth and directing through improving profitability are among fundamental apprehensions of the managers and selecting financial resource is of vital significance in this regard. On the other hand, both profitability and firm growth influence life cycle, and the relationship between them may be different in various phases of life cycle of companies. This research aims to answer to the questions of using domestic financial resources in order to provide financial growth by considering various phases of life cycle of companies listed on Tehran Stock Exchange. Therefore, among the listed companies, 85 companies were studied for the period 2007 to 2011. Multivariate regression model and analyzing panel data were used for hypotheses tests. The results show that there is a positive and significant relationship between profitability of past years and growth and the impact of profitability of past years on firm growth is different by changing intervals. On the other hand, internal financial resources as one the main resources of financing firm growth are used by companies. Moreover, findings show that the impact of life cycle of companies on firm growth in maturity period is more than the same for other phases of life cycle. In other words, companies which have used internal financial resources in recent years and they are in maturity phase, experience higher growth of sale.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Firm Growth
 • Profitability
 • life cycle
 • Internal financing
 • Pecking Order Theory
 1.  آذر، عادل؛ مؤمنی، منصور. (1382). آمار و کاربرد آن در مدیریت (جلد اول)، تهران: انتشارات سمت.
 2. احمدپور، احمد؛ سپهردوست، حمید؛ صالح‌پور، آزاده. (1392). «رابطه رشد اقتصادی و سود حسابداری در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران». فصلنامه بورس اوراق بهادار، شمارة (22)، 119-103.
 3. برومند، مریم. (1391). «بررسی عوامل تأثیرگذار بر اهرم مالی با درنظرگرفتن چرخة عمر در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت.
 4. پیری، پرویز؛ ایمانی، محمد؛ اللهوردیزاده، سیامک. (1390). «اثر دوره‌های مختلف چرخة عمر بر سودآوری و رشد بنگاه‌های تجاری». پژوهش‌های تجربی حسابداری، شمارة (2)، 66-49.
 5. سجادی، سیدحسین و دیگران. (1386). «عوامل مؤثر بر سودآوری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران». بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، شمارة (10)، 50-25.
 6.  Adizes, I. (1979). "Organizational Passages-Diagnosing and Treating Lifecycle Problems of Organizations." Organizational Dynamics, 8(1), 3-25.
 7. Alchian, A. (1950). "Uncertainty, evolution, and economic theory". The Journal of Political Economy, 58(3), 211–221.
 8. Aldrich, H and E.R. Auster. (1986). "Even dwarfs started small: Liabilities of age and size and their strategic implications". Research in Organizational Behavior, 8, 165-198.
 9. Capon, N and J. U. Farley, and S. Hoenig. (1990). “Determinants of financial performance: a meta-analysis”. Management Science, 36(10), 1143–1159.
 10. 10. Chandler, G and E. Jensen. (1992). "The founder’s self-assessed competence and venture performance". Journal of Business Venturing, 7 (6), 223–236.
 11. 11. Coad, A. (2007). "Testing the principle of ‘growth of the fitter’: The relationship between profits and firm growth". Structural Change and Economic Dynamics, 18 (3), 370-386.
 12. 12. Coad, A. (2009). The Growth of Firms: A Survey of Theories and Empirical Evidence. Working Paper, Edward Elgar Publishing.
 13. 13. Cowling, M. (2004). "The Growth - Profit Nexus." Small Business Economics, 22 (1), 1-9.
 14. 14. Davidsson, P; B. Kirchoff and A. Hatemi-J, Gustavsson, H. (2002). "Empirical Analysis of Business Growth Factors Using Swedish Data". Journal of Small Business Management, 40 (4), 332-349.
 15. 15. Fitzsimmons, J. R; P. Steffens and E. J Douglas. (2005). Growth and Profitability in small and Medium Sized Australian Firms, Working Paper.
 16. 16. Gartner, W. B. (1997). "When Growth is the Problem, not the solution." Journal of Management Inquiry, 6 (1), 62-68.
 17. 17. Goddard, J; Molyneux, P and J. Wilson. (2004). "Dynamics of growth and profitability in banking". Journal of Money, Credit & Banking, 36(6), 1069–1091.
 18. 18. Gupta, V. (1981). "Minimum efficient scale as a determinant of concentration: a reappraisal". The Manchester School, 49 (2), 153–164.
 19. 19. Janga, S. C, K. Park. (2011). "Inter-relationship between firm growth and profitability" International Journal of Hospitality Management, 30(5), 1027– 1035.
 20. 20. Kaldor, N. (1966). Causes of the Slow Rate of Growth of the United Kingdom. Cambridge: Cambridge University Press.
 21. 21. Markman, G. D. and W. B. Gartner. (2002). “Is extraordinary growth profitable? A study of Inc 500 high-growth companies”. Entrepreneurship Theory and Practice, 27 (1), 65–76.
 22. 22. Marris, R. (1964). The Economic Theory of Managerial Capitalism. MacMillan, London, UK.
 23. 23. Mendelson, H. (2000). "Organizational architecture and success in the information technology industry". Management Science, 46 (4), 513–529.
 24. 24. Mueller, D. (1972). "A life cycle theory of the firm". The Journal of Industrial Economics, 21(5), 199–219.
 25. 25. Reid, G. (1995). "Early Life-Cycle Behavior of Micro-Firms in Scotland". Small Business Economics, 7 (2), 89-95.
 26. 26. Verdoorn, P. J. (1993). "On the factors determining the growth of labor productivity". Italian Economic Papers 2, Oxford University Press, 2, 59-68.