بررسی اثر بی‌قاعدگی آب‌وهوا و آلودگی هوا بر بازده شاخص بورس اوراق بهادار تهران

نویسندگان

دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، ایران

چکیده

  بی‌قاعدگی آب‌وهوا [1] یکی از بی‌قاعدگی‌هایی [2] است که در ادبیات دانش مالی رفتاری [3] مورد توجه محققان قرارگرفته است. در این پژوهش تلاش کردیم، به کمک مدل‌های اقتصادسنجی با فرایند گارچ [4] رابطۀ میان بازدهی بورس اوراق بهادار و متغیرهای آب‌وهوایی شامل دمای هوا، میزان پوشش ابر، سرعت وزش باد و میزان دید در تهران را بررسی کنیم. همچنین، با توجه به شرایط خاص و گاهی بحرانی شهر تهران ازنظر آلودگی هوا، سعی شد تا رابطه آلودگی هوا و بازده بازار بورس اوراق بهادار تهران نیز آزمون شود. از این بررسی سه نتیجه مهم به‌دست‌آمد: الف. به‌طورکلی عوامل آب‌وهوایی و آلودگی هوا تأثیر معنا‌داری بر بازدهی بازار بورس اوراق بهادار تهران ندارند. ب. استفاده از متغیرهای آب‌وهوا و آلودگی هوا به مدل‌سازی فرایند گارچ در معادله واریانس شرطی [5] کمک می‌کند. ج. اثری از نامتقارنی [6] (اثر اهرمی [7] ) در مدل واریانس شرطی دیده نشد. بنابراین، تخمین مدل جی جِی آر-گارچ [8] کمکی به تفسیر بهتر داده‌ها نکرد.   [1] . Weather anomaly   [2] Anomaly   [3] . Behavioral finance   [4] . GARCH (Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity)   [5] . Conditional variance   [6] . Asymmetry   [7] . Leverage effect   [8] . GJR-Garch

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Studying the Impact of Weather Anomaly and Air Pollution on Return of Tehran Stock Exchange Index

نویسندگان [English]

 • reza raei
 • Meysam Mahmoudi azar
 • Amir Mohsen Gorji
University of Tehran, Iran
چکیده [English]

 
One of the market anomalies which have been recently taken into consideration in financial literature is weather anomaly. In this study we attempted to determine the relationship between stock returns and weather variables such as temperature, cloud cover, wind speed and visibility in Tehran. Also regarding that Tehran often encounters critical air pollution, we hypothesized a relationship between stock returns and air pollution. We delineated three key implications. First, generally there is no evidence that weather variables or air pollution can affect the stock returns in Tehran. Second, using weather and air pollution variables can help GARCH modeling in conditional variance. Third, there is no evidence of asymmetry (leverage effect) in conditional variance model indicating that GJR-GARCH was incapable to explain the data more clearly

کلیدواژه‌ها [English]

 • Weather
 • Air pollution
 • Stock market return
 • Anomaly
 • Garch
 1.  اسلامی بیدگلی، غلامرضا. (1387). مباحثی در تئوری و مدیریت مالی. چاپ اول، انتشارات ترمه.
 2. قلی‌زاده، محمد حسین و همکاران. (1388). «ارتباط آلودگی هوا با مرگ‌ومیر جمعیت شهر تهران». مجلة پژوهشی حکیم، دورة دوازدهم، شماره دوم، 71-65.
 3. 1. Allen, A. M., Fisher, G. J. (1978). “Ambient temperature effects on paired associate learning”. Ergonomics, 21(2), pp: 95-101.
 4. 2. Bollerslev, T. (1986). “Generalized autoregressive conditional heteroskedasticity”. Journal of Econometrics, 31 pp: 307-327.
 5. 3. Brooks, C. (2008). Introductory Econometrics for Finance. (Second Edition), Cambridge University Press.
 6. 4. Cao, M. and Wei, J. (2005). “Stock market returns: A note on temperature anomaly”. Journal of Banking and Finance, 29, pp: 1559-1573.
 7. 5. Chang, K. C., Kim, Y. G. (2006). “Does weather and temperature affect stock returns? Focusing on the KOSDAQ”. Studies in Business Management, 13, pp: 239- 253.
 8. 6. Chang, T., Nieh, C. C., Yang, M. J., Yang, T, Y, (2006). “Are stock market returns related to the weather effects? Empirical evidence from Taiwan”. Physica A, 364, pp: 343-354.
 9. 7. Engle, R. F., Ng, V. M. (1993). “Measuring and testing the impact of news on volatility”. Journal of Finance, 48, pp:1749-1778.
 10. 8. Floros, C. (2008). “Stock market returns and the temperature effect: new evidence from Europe”. Applied Financial Economics Letters, 4, pp. 461-467.
 11. 9. Goetzmann, W. N. and Zhu, N. (2005). “Rain or shine: Where is the weather effect?” European Financial Management, 11(5), p.559-578
 12. 10. Gujarati, D. (2004). Basic Econometrics, (Fourth Edition), the McGraw-Hill.
 13. 11. Hirshleifer, D., Shumway, T. (2003). “Good day sunshine: Stock returns and the weather”. Journal of Finance, 58(3), pp.1009-1032.
 14. 12. Howarth, E. and Hoffman, M.S. (1984). “A Multidimensional Approach to the Relationship between Mood and Weather”. British Journal of Psychology, 75, pp.15-23.
 15. 13. Kang, S. H., Jiang, Z. Yoon, S. M. (2010). “Weather effects on the returns and volatility of Hong Kong and Shenzhen stock markets”. Pusan National University Manuscript.
 16. 14. Keef, S. P. and Roush, M. L. (2002). “The weather and stock returns in New Zealand”. Quarterly Journal of Business & Economics, 41, pp: 61-79.
 17. 15. Keef, S. P. and Roush, M. L. (2005) “Influence of weather on New Zealand financial securities”. Accounting & Finance, 45, pp: 415-437.
 18. 16. Keef, S. P. and Roush, M.L. (2007). “Daily weather effects on the returns of Australian stock indices”. Applied Financial Economics, 17, pp: 173-184.
 19. 17. Kramer, W., and Runde, R. (1997). “Stocks and the Weather: An Exercise in Data Mining or Yet another Capital Market Anomaly?”. Empirical Economics, 22, no. 4, pp: 637-641.
 20. 18. Loughran, T. and Schultz, P. (2004). “Weather, stock returns and the impact of localized trading behavior”. Journal of Financial and Quantitative Analysis, 39, pp: 343–364.
 21. 19. Pardo, A., and Valor, E. (2003) “Spanish Stock Returns: Where is the Weather Effect?”. European Financial Management, 9, no. 1, pp: 117-126.
 22. 20. Saunders, E. M. J. (1993). “Stock prices and wall street weather”. American Economic Review, 83, pp: 1337-1345.
 23. 21. Serle, J. (2011). “Can changes in atmospheric pressure affect our mood?” Retrieved from http://sciencefocus.com/qa/can-changes-atmospheric-pressure-affect-our-mood.
 24. 22. Shin, J. Y., Park, S. H. (2003). “Does weather affect stock returns?”. Behavioral finance approach, Financial Studies, 17, pp: 105-128.
 25. 23. Symeonidis, L., Daskalakis, G., Markellos, R. (2010). “Does the weather affect stock market volatility?”. Finance Research Letters, 7(4), pp: 214-223.
 26. 24. Trombley, M. A. (1997). “Stock Prices and Wall Street Weather: Additional Evidence”. Quarterly Journal of Business and Economics, 36, no. 3, pp: 11-21.
 27. 25. Tufan, E., Hamarat, B. (2004). “Do cloudy days affect stock exchange returns: evidence from the Istanbul Stock Exchange”. Journal of Naval Science and Engineering, (2), pp: 117-126.
 28. 26. Watson, D. (2000). Situational and environmental in fluence on mood. In: Mood and Temperament. Guilford Press, New York (Chapter 3).
 29. 27. Wyndham, H. C., (1969). “Adaptation to heat and cold”. Environmental Research, 2, pp: 442-469.
 30. 28. Yoon, S. M and Kang, S. H. (2009). “Weather effects on returns: Evidence from the Korean stock market”, Physica A, 388, pp: 682-690.
 31. 29. Yuksel, A., Yuksel, A. (2009). “Stock return seasonality and the temperature effect”. International Research Journal of Finance and Economics, 34, pp: 107-116.