بررسی ارتباط بین عملکرد و نامتقارنی اطلاعات با ساختار سرمایه در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

نویسندگان

دانشگاه الزهرا

چکیده

  در این پژوهش پیرو پژوهش‌های زایتون و تیان [1] بر شرکت‌های اردنی به بررسی ارتباط بین عملکرد و نامتقارنی اطلاعات با ساختار سرمایه در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 29/12/79 تا 29/12/91 پرداخته شد. با توجه به شرایط نمونه‌گیری و اعمال محدودیت‌ها شصت شرکت نمونه آماری این تحقیق را تشکیل می‌دهد. در این پژوهش از نسبت بدهی برای ساختار سرمایه به‌منزله متغیر مستقل و از معیار bid – Ask spread ، طبق مدل ونکاتش و چیانگ، برای نامتقارنی اطلاعات و از معیارهای کیو توبین، بازده سهام و P/E برای عملکرد شرکت به‌منزله متغیرهای وابسته استفاده ‌شد. برای تخمین آزمون مدل از رگرسیون تلفیقی و نرم‌افزارهای اِکسل و ای‌ویوز استفاده‌ شد. نتایج نشان‌دهنده رابطه معنادار تمامی متغیرهای مستقل پژوهش با متغیر وابسته است. جمع‌بندی سه فرضیه اول نشان می‌دهد، عملکرد با ساختار سرمایه رابطه معنادار دارد. همچنین، طبق فرض چهارم بین نامتقارنی اطلاعات و ساختار سرمایه رابطه مثبت و معنادار وجود دارد.   [1] . Zeitun & Tian

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Relationship between Performance and Information Asymmetry with Capital Structure in Companies listed on Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

 • hasan ghalibaf- asl
 • zahra Abdolmaleki
Alzahra University, Tehran, Iran
چکیده [English]

 
In this study, following Tian and Zeitun’s researches on Jordanian companies, the relationship between performance and asymmetric information is surveyed in the capital structure of listed companies on Tehran Stock Exchange during the period 2001/03/19 to 2012/03/19. Due to sampling conditions and limitations 60 companies were selected as samples. In this study, the ratio of debt for capital structure is used as the independent variable and the criterion bid-Ask spread is used according to Venkatesh and Chiang’s model for information asymmetry and the criterions Q Tobin, stock returns and P/E is used for the companies’ performance as the dependent variable. The pooled regression and Excel and Eviews software programs are used to estimate the test of model. The results indicate a significant relationship between all independent variables and the dependent variable. Summarizing the three first hypotheses suggests that performance has significant correlation with capital structure. Also according to the fourth hypothesis, there is a significant positive relationship between information asymmetry and capital structure.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Capital Structure
 • Firm Performance
 • Asymmetric information
 

 1. اسدی، غلامحسین؛ مهدی، شاپور؛ خرم، اسماعیل. (1390). «رابطه بین ساختار سرمایه و ساختار مالکیت». مجله دانش حسابداری، سال دوم، شماره 4، 29-48.
 2. احمد پورکاسگری، احمد؛ عجم، مریم. (1389). «بررسی رابطه بین کیفیت اقلام تعهدی و عدم تقارن اطلاعاتی در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران». فصلنامه بررسی اوراق بهادار، شماره 11، سال سوم، 107-124.
 3. توتاخانه، بهنام. (1387). «بررسی رابطه بین ترکیب هیئت‌مدیره با عملکرد شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد حسابداری، تهران: دانشگاه شهید بهشتی.
 4. حاجی پور، بهمن؛ کرد، مرتضی. (1390). «اثرات پیمان‌های راهبردی بر روابط بین یادگیری سازمانی، نوآوری و عملکرد مالی شرکت». مطالعات مدیریت بهبود و تحول، سال بیست‌ویکم، شماره 64، 141-166.
 5. حسن‌پور بهابادی، داود. (1384). «بررسی ارتباط بین تغییرات ارزش شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران». پایان‌نامهکارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، دانشکدة مدیریت.
 6. رحیمیان، نظام‌الدین؛ همتی، حسن؛ سلیمانی فرد، ملیحه. (1391). «بررسی ارتباط بین کیفیت سود و عدم تقارن اطلاعاتی در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران». مجله دانش حسابداری، سال سوم، شماره 10، 157-181.
 7. ستایش، محمدحسین؛ کاشانی‌پور، فرهاد. (1389).«بررسی عوامل مؤثر بر سرمایه شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران». تحقیقات مالی، دوره 12، شماره 30، 57-74.
 8. ستایش، محمدحسین؛ کریمی، لیلا؛ کریمی، زهره. (1389). «بررسی رابطه متغیرهای کلان اقتصادی و ساختار سرمایه شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران». دانشگاه شیراز.
 9. سیدنژاد فهیم، سیدرضا. (1381).«بررسی رابطه بین نسبت بدهی با سود و بازده دارایی‌ها». پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکدة علوم انسانی.
10. قائمی، محمدحسین؛ رحیم‌پور، محمد؛ نوذری، روح‌اله؛ روحی، بهزاد. (1389). «اعلان سودهای فصلی و عدم تقارن اطلاعاتی». مجله پیشرفت‌های حسابداری دانشگاه شیراز، دورة دوم، شمارة دوم، پیاپی 59/3، 31-50.

11. قائمی، محمدحسین و وطن‌پرست، محمدرضا. (1384). «بررسی نقش اطلاعات حسابداری در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی در بورس اوراق بهادار تهران». بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، سال دوازدهم، شماره 41، 85-103.

12. قدیری مقدم، ابوالفضل؛ اسدیان، فاطمه. (1389). «بررسی تأثیر ویژگی‌های شرکت بر ساختار سرمایه». مجله توسعه و سرمایه، سال سوم، شماره 5، 155-176.

قربانی، سعید؛ عدیلی، مجتبی. (1391). «نگهداشت وجه نقد، ارزش شرکت و عدم تقارن اطلاعاتی». مجله دانش حسابداری، سال سوم، شماره 8، 131-149.

13. کاشانی‌پور، محمد؛ مؤمنی یانسری، ابوالفضل. (1388). «بررسی نقش عدم تقارن اطلاعاتی در تصمیمات ساختار سرمایه شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران».

 1. 14.  کاظمی، حسین؛ محمدنژاد، عاطفه. (1390). «بررسی رابطه بین مالکیت نهادی با عدم تقارن اطلاعاتی و عملکرد مالی شرکت‌ها». فصلنامۀ پژوهش‌های تجربی حسابداری مالی (علمی ـ تخصصی)، سال اول، شماره 2، 110-128.
15. محمدی، راضیه. (1384). «بررسی عوامل مؤثر بر سرمایه شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس». پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه الزهرا (س)، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد.

16. نمازی، محمد؛ شیرزاده، جلال. (1384). «بررسی رابطۀ ساختار سرمایه با سودآوری شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران (با تأکید بر نوع صنعت)». بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، شماره 42، 75-95.

17. نمازی، محمد؛ کرمانی، احسان. (1387). «تأثیر ساختار مالکیت بر عملکرد شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران». بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، دوره 15، شماره 53، 83-100.

18. نیکبخت، محمدرضا؛ پیکانی، محسن. (1389). «بررسی رابطۀ بین ساختار سرمایه و معیارهای بازار ارزیابی عملکرد در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران». پژوهش‌های مدیریت، سال سوم، شماره 9، 57-76.

19. یحیی زاده‌فر، محمود؛ شمس، شهاب‌الدین؛ متان، مجید. (1389). «رابطه ویژگی‌های شرکت با ساختار سرمایه آن در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران». تحقیقات حسابداری، شماره 8، 123-138.

 

20. Ayman, E. Haddad,Wasimk. Alshatarat and Haitham Nobanee. (2009). “Voluntary Disclosure and Stock Market Liquidity: Evidence From The Jordanian Capital Market”. International Journal of Accounting and Performance Evaluation,5, 285-309.

21. Bhattacharya, Neil, H. Desai and K.Venkataraman. (2009). “Earnings Quality and Information Asymmetry”. Available at URL: http://WWW.Ssrn.Com.

22. Brown,S.and Hillegiest,S.A. (2007). “How Disclosure Quality Affects The Level of Information Asymmetry”. Review of Accounting Studies, 12, 443-477.

23. Fama, E., and French K. (1992). “The Cross-Section of Expected Stock Returns”. Journal of Finance, 2. 427-460.

24. Lakhal. F. (2008). “Stock Market Liquidity and Information Asymmetry around Voluntary Earnings Announcement: New Evidence From France”. International Journal of Managerical Finance, 4(1), 60-75.

25. Modigiliani, F., & Miller, M. (1958)."The cost of capital, Corporation Finance and The Theory of Investment".American Economic Review, 261-297.

26. Muller, E. and A. Spitz. (2006). “Managerial Ownership and Company Performance in German Small and Mdium-Sized Private Enterprises”. German Economic Review, 2, 2-18.

27. Rtaporn Deesomsak, Krishna Paudyal, & Gioia Pescetto. (2004). “The Determinants of Capital Structure:Evidence from The Asia Pacific Region”. Journal of Multinational Financial Management, 14, 387-405.

28. Shijun, Cheng. (2007). “Board Size and Variability of Corporate Performance”. Journal of Financial Economics, Forthcoming. Performance. Australasian Accunting Business and Finance Jurnal, 4, 40-61.