اهرم مالی و ارتباط آن با توانایی مالی، رشد و سرمایه‌گذاری سنگین در دارایی‌های ثابت شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

نویسندگان

1 دانشگاه مازندران

2 دانشگاه علامه طباطبایی

3 دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور

چکیده

  تصمیم‌گیری دربارۀ ساختار سرمایه از مشکل‌ترین و چالش‌برانگیزترین مسائل پیش روی شرکت‌هاست. هدف اصلی این مطالعه، آزمون ارتباط انحنایی بالقوه بین سرمایه‌گذاری در دارایی‌های ثابت و اهرم مالی در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران است. افزون‌براین، ارتباط بین توانایی مالی، رشد و اهرم مالی نیز آزمون شده است. حجم نمونه این تحقیق مشتمل بر 110 شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1386 تا 1390 است و برای آزمون فرضیه‌ها از رگرسیون استفاده ‌شده است. نتایج پژوهش بی‌اثربودن رشد بر اهرم مالی و تأثیر مثبت توانایی مالی بر اهرم مالی را نشان می‌دهد. همچنین، نتایج نشان می‌دهد، بین سرمایه‌گذاری در دارایی‌های ثابت و اهرم مالی در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، ارتباط U شکل وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Financial Leverage and its Relationship with Financial Strength, Growth and Capital Intensity in Companies Listed on Tehran Stock Exchange (Linear & Curvilinear Relationships)

نویسندگان [English]

 • Esmail Tavakolnia 1
 • Mehran Fazlollah Poor Nagharchi 2
 • javid Hatam 3
1 Mazandaran University
2 Allameh Tabatabaei University
3 Islamic Azad University, Neishabour Branch
چکیده [English]

 
Decision making about capital structure is one of the most difficult and challenging issues facing companies. The capital structure of a business is the mix of types of debts and equities the company has on its balance sheet. The main purpose of this study is to examine the potential curvilinear relationship between capital intensity and financial leverage in the companies listed on Tehran Stock Exchange. Also, this study examines the relationship between financial strength, growth and financial leverage. The sample of this study, includes 110 companies listed on the Tehran Stock Exchange during the period 2007-2011 and for processing and testing hypotheses, regression method has been employed. The study finds no evidence of the impact of growth on the financial leverage and positive impact of financial strength on the financial leverage. Moreover, the findings support the U-shaped relationship between capital intensity and financial leverage in the companies listed on Tehran Stock Exchange

کلیدواژه‌ها [English]

 • Financial Leverage
 • Financial Strength
 • Growth
 • Capital
 1. پناهیان، حسین؛ مجتهدی، پیام. (1387). «بررسی رابطه بین نسبت بدهی و هزینه سرمایه در بورس اوراق بهادار تهران». فصلنامة بصیرت، 29، 55-80.
 2. خدامی‌پور، احمد؛ اسماعیلی، آزاده. (1390). «رابطه ارزشی تغییرات اهرم مالی در تبیین عملکرد عملیاتی». دانش حسابداری، 6، 65-91.
 3. خدامی‌پور، احمد؛ هوشمند زعفرانیه، رحمت‌اله؛ محمدرضاخانی، وحید. (1392). «اثر ساختار سرمایه بر بازده غیرعادی آتی سهام با درنظرگرفتن سطح تمرکز در صنعت». فصلنامة راهبرد مدیریت مالی، 1 (3)، 131-146.
 4. ستایش، محمدحسین؛ کاظم نژاد، مصطفی؛ شفیعی، محمدجواد. (1388). «کاربرد الگوریتم ژنتیک در تعیین ساختار بهینه سرمایه شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران». بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، 56، 39-58.
 5. دارابی، رؤیا. (1392). «رابطه انعطاف‌پذیری مالی و تصمیمات ساختار سرمایه». فصلنامة راهبرد مدیریت مالی، 1 (1)، 1-30.
 6. ستایش، محمدحسین؛ منفرد مهارلویی، محمد؛ ابراهیمی، فهیمه. (1390). «بررسی عوامل مؤثر بر ساختار سرمایه از دیدگاه تئوری نمایندگی». پیشرفت‌های حسابداری، 3 (1)، 55-89.
 7. سینایی، حسنعلی؛ نیسی، عبدالحسین. (1382). «بررسی عوامل مؤثر بر اندازه استفاده از اهرم مالی در شرکت‌های سهامی عام». مطالعات حسابداری، 4، 148-129.
 8. سینایی، حسنعلی؛ رضاییان، علی. (1384). «بررسی تأثیر ویژگی‌های شرکت‌ها بر ساختار سرمایه (اهرم مالی)». پژوهشنامة علوم انسانی و اجتماعی، 19، 87-109.
 9. کردستانی، غلامرضا؛ غیور، فرزاد؛ آشتاب، علی. (1390). «مقایسة کارایی نسبت‌های مالی مبتنی بر روش نقدی و روش تعهدی در پیش‌بینی درماندگی مالی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران». فصلنامة بورس اوراق بهادار، 15، 191-205.
 10. 10. کیمیاگری، علی‌محمد؛ عینعلی، سودابه. (1387). «ارائه الگوی جامع ساختار سرمایه (مطالعه موردی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران)». تحقیقات مالی، 25، 91 ـ 108.
 11. 11. نمازی، محمد؛ شیرزاد، جلال. (1384). «بررسی رابطۀ ساختار سرمایه با سودآوری شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران (با تأکید بر نوع صنعت)». بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، 42، 75-95.
 12. 12. نوروش، ایرج و یزدانی، سیما. (1389). «بررسی تأثیر اهرم مالی بر سرمایه‌گذاری در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران». پژوهش‌های حسابداری مالی، 4، 35-48.
 13. 13. نوو، پی. ریموند. (1386). مدیریت مالی. ترجمه علی جهانخانی و علی پارسائیان، جلد 1 و 2، تهران: انتشارات سمت
 14. 14. Aiken, L. S. and West, S.G. (1991). Multiple Regression: Testing and Interpreting Interactions. Sage Publications, Newbury Park, CA.
 15. 15. Altman, E. I. (1968). “Financial ratios, discriminate analysis and the prediction of corporate bankruptcy”. Journal of Finance, 23 (4), 589–609.
 16. 16. Anderson, G. (1990). “An empirical note on the independence of technology and financial structure”. The Canadian Journal of Economics, 23 (2), 693–699.
 17. 17. Barton, S. L. (1988). “Diversification strategy and systematic risk: another look”. Academy of Management Journal, 31 (1), 166–175.
 18. 18. Bei, Zh. and Wijewardana, W. P. (2012). “Financial leverage, firm growth and financial strength in the listed companies in Sri Lanka”. Social and Behavioral Sciences, 40, 709 – 715.
 19. 19. Belkaoui, R. A. (2000). Accounting Theory. 1st Edition, Thomson Learning.
 20. 20. Brealey, R. and Myers, S. (1984). Principles of Corporate Finance. McGraw-Hill, New York.
 21. 21. Brigham, E. and Gapenski, L. (1996). Financial Management. Dallas: The Dryden Press.
 22. 22. DeAngelo, H. and Masulis, R.W. (1980). “Optimal capital structure under corporate and personal taxation”. Journal of Financial Economics, 8, 3-29.
 23. 23. Deesomsak, R., Paudyal, K. and Pescetto G. (2004). “The determinants of capital structure: evidence from the Asia Pacific region”. Journal of Multinational Financial Management, 14, 387–405.
 24. 24. Fan, P. H. J. P., Huang, J., & Zhu, N. (2009). “Distress without bankruptcy: an emerging market perspective”. Available at www.ssrn.com.
 25. 25. Friedrich, R. J. (1982). “In defense of multiplicative terms in multiple regression equations”. American Journal of Political Science, 26 (4), 797-833.
 26. 26. Graham, J. R., Lemmon, M. L. and Schallheim, J. S. (1998). “Debt, lease, taxes, and the endogeneity of corporate tax status”. Journal of Finance, 53 (1), 131–162.
 27. 27. Gupta, M.C. (1968). “The effect of size, growth and industry on the financial structure of manufacturing companies”. Journal of Finance, 33, 529.
 28. 28. Hampton, J. J. (1993). Financial Decision Making. Fourth edition, Prentice- Hall, India.
 29. 29. Harris, M. and Raviv, A. (1991). “The theory of capital structure”. Journal of Finance, XLVL, 1, 297- 350.
 30. 30. Hsu, L. and Jang, S. (2008a). “The determinants of the hospitality industry’s unsystematic risk: a comparison between hotel and restaurant firms”. International Journal of Hospitality and Tourism Administration, 9 (2), 105–127.
 31. 31. Hurdle, G. (1974). “Leverage, risk, market structure, and profitability”. Review of Economics and Statistics, 56 (4), 478–485.
 32. 32. Koh, Y., Lee, S. and Boo, S.Y. (2009). “Does franchising help restaurant firm value?”. International Journal of Hospitality Management, 28 (2), 289–296.
 33. 33. Lee, S., Koh, Y. and Kang, K. (2011). “Moderating effect of capital intensity on the relationship between leverage and financial distress in the U.S. restaurant industry”. International Journal of Hospitality Management, 30 (1) 429–438.
 34. 34. Lee, S. and Xiao, Q. (2011). "An examination of the curvilinear relationship between capital intensity and firm performance for publicly traded US hotels and restaurants”. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 23 (6), 862- 880
 35. 35. Long, M.S. and Malitz, I.B. (1983). “Investment patterns and financial leverage”. National Bureau of Economic Research (NBER), Working Paper Series.
 36. 36. Lowe, J., Naughton, T. and Taylor, P. (1994). “The impact of corporate strategy on the capital structure of Australian Companies”. Managerial and Decision Economics, 15 (3), 245–257.
 37. 37. Lubatkin, M. and Chatterjee, S. (1994). “Extending modern portfolio theory into the Domain of corporate diversification: Does it apply?”. Academy of Management Journal, 37, 109-136.
 38. 38. MacKie-Mason, J.K. (1990). “Do taxes affect corporate financing decisions?”. Journal of Finance, 45 (5), 1471–1491.
 39. 39. Michaelas, N., Chittenden, F. and Poutziouris, P. (1999). “Financial Policy and Capital Structure Choice in U.K. SMEs: Empirical Evidence from Company Panel Data”. Small BusinessEconomics, 12(2), 113–130.
 40. Modigliani, F. and Miller, M.H. (1958). “The cost of capital, corporation finance and the theory of investment”. AmericanEconomic Review, 48, 97-261.
 41. 41. Modigliani, F. and Miller, M. H. (1963). “Corporate income taxes and the cost of capital”. American Economic Review, 53, 433-443.
 42. 42. Myers, S. C. (1977). “Determinants of Corporate Borrowing”. Journal of Financial Economics, 5 (2), 147-175.
 43. 43. Norden, L. and Kampen, S.V. (2013). “Corporate leverage and collateral channel”. Journal of Banking & Finance, 37, 5062-5072.
 44. 44. Ogden, J.P. and Wu, S. (2013). “Reassessing the effect of growth options on leverage”. Journal of Corporate Finance, 23, 182-195.
 45. 45. Pandey, I.M. (1994). Financial Management. Sixth Revised Edition, Vikas, India.
 46. 46. Park, S.Y. and Lee, S. (2009). “Financial rewards for social responsibility: a mixed picture for restaurant companies”. Cornell Hospitality Quarterly, 50 (2), 168–179.
 47. 47. Shapiro, A. C. and Titman, S. (1986). “An integrated approach to corporate risk management”. In: Stern. J.M., Chew, D.H. (Eds.). The Revolution in Corporate Finance. Blackwell, Oxford, pp. 215–229.
 48. 48. Sheel, A. (1994). “Determinants of capital structure choice and empirics on leverage behavior: a comparative analysis of hotel and manufacturing firms”. Journal of Hospitality and Tourism Research, 17 (1), 3–16.
 49. 49. Tabachnick, B.G. and Fidell, L.S. (1996). Using Multivariate Statistics. HarperCollins, New York, NY.
 50. 50. Tang, C. H. and Jang, S. (2007). “Revisit to the determinants of capital structure: a comparison between lodging firms and software firms”. International Journal of Hospitality Management, 26 (1), 175–187.
 51. 51. Titman, S. and Wessels, R. (1988). “The determinants of capital structure choice”. Journal of Finance, 4, 1-19.
 52. 52. Tsai, H. and Gu, Z. (2007). “Institutional ownership and firm performance: empirical evidence from U.S.-based publicly traded restaurant firms”. Journal of Hospitality & Tourism Research, 31 (1), 19–38.
 53. 53. Xie, C., Luo, C. and Yu, X. (2010). “Financial distress prediction based on SVM and MDA methods: the case of Chinese listed companies”. Quality and Quantity Journal, 45(3), 671-686.
 54. 54. Zaki, E., Bah, R. and Rao, A. (2011). “Assessing probabilities of financial distress of banks in UAE”. International Journal of Managerial Finance, 7(3), 304-320