همکاران دفتر نشریه

کارشناس نشریه

اعظم امیری خواه

کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه الزهرا

jfm@alzahra.ac.ir
+982188212578

ویراستار ادبی نشریه

رقیه پوران

دکتری اقتصاد توسعه دانشگاه الزهرا

pouran.roghaye@gmail.com

ویراستار انگلیسی

وحید امیدی

دکترای اقتصاد توسعه استادیار دانشگاه قم

vahidomidi.eco@gmail.com

صفحه آرا

مرضیه حسن زاده علی آبادی

کامپیوتر .

mha454@gmail.com