کیفیت گزارشگری مالی، سررسید بدهی و کارایی سرمایه‌گذاری

نویسندگان

1 دانشیار حسابداری، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری حسابداری، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران

چکیده

مطابق نظریه‌های نئوکلاسیک، شرکت‌ها به‌منظور بیشینه‌سازی ارزش خود تا زمانی سرمایه‌گذاری می‌کنند که مزایای حاشیه‌ای با هزینه‌های حاشیه‌ای این سرمایه‌گذاری برابر باشد. در چهارچوب کینزی که پیش‌بینی می‌شود سرمایه‌گذاری به‌وسیلۀ اولویت برای رشد یا امنیت مالی تعیین می‌شود و در چهارچوب نمایندگی که مشکلات عدم تقارن اطلاعاتی را در نظر می‌گیرد، امکان دارد شرکت‌ها از سطح مطلوب سرمایه‌گذاری خود منحرف شوند و بنابراین، از سرمایه‌گذاری ناکافی یا سرمایه‌گذاری اضافی رنج ببرند. در این مطالعه به آزمون نقش کیفیت گزارشگری مالی و سررسید بدهی در کارایی سرمایه‌گذاری پرداخته می‌شود. نمونۀ مورد استفاده دربرگیرندۀ 110 شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1386 تا 1390 است و برای پردازش و آزمون فرضیه­ها از رگرسیون داده‌های تلفیقی و روش حداقل مربعات تعمیم‌یافتۀ برآوردی استفاده شده است. نتایج مطالعه نشان می‌دهد، کیفیت گزارشگری مالی (به‌ویژه با استفاده از مدل کاسزینک) و سررسید بدهی کوتاه‌تر، کارایی سرمایه‌گذاری را افزایش می‌دهند. همچنین، شرکت‌هایی که استفادۀ بیشتری (کمتر) از بدهی کوتاه‌مدت می‌کنند، شاهد تأثیر کمتر (بیشتر) کیفیت گزارشگری مالی (با استفاده از مدل کاسزینک) بر کارایی سرمایه‌گذاری خواهند بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Financial Reporting Quality, Debt Maturity and Investment Efficiency

نویسندگان [English]

  • Bita Mashayekhi 1
  • Farshad Mohammadpour 2
1 tehran university
چکیده [English]

Under neo-classical theory, firms invest until the marginal benefit equals the marginal cost of this investment in order to maximize their values. However, in the Keynesian framework, where expected investment will be determined by the preference for growth or for financial security, and in the agency framework, which considers information asymmetry problems, firms may deviate from their optimal investment levels and hence suffer from underinvestment or overinvestment. This study examines the role of financial reporting quality and debt maturity in investment efficiency. The sample of this study, includes 110 companies listed on the Tehran Stock Exchange during the period 2007-2011 and for processing and testing hypotheses, pooled regression and Estimated Generalized Least Squares (EGLS) methodology are used. The results show that financial reporting quality and lower debt maturity improve investment efficiency. Also, firms with higher (lower) use of short-term debt, exhibit lower (higher) financial reporting quality impact on their investment efficiency.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Financial Reporting Quality (FQR)
  • Debt Maturity
  • Investment Efficiency
  • Overinvestment
  • Underinvestment
-     توکل‌نیا، اسماعیل؛ تیرگری، مهدی. (1392). «اهرم مالی، سطح نگهداشت وجه نقد و ارزش شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران: بررسی روابط غیرخطی و سلسله‌مراتبی». فصلنامۀ علمی پژوهشی حسابداری مدیریت، 7 (22)، 35-51.
-     ثقفی، علی؛ عرب مازار یزدی، مصطفی. (1389). «رابطۀ کیفیت گزارشگری مالی و ناکارایی سرمایه‌گذاری». مجلۀ پژوهش‌های حسابداری مالی، 4 (6)، 1-20.
-     رحیمیان، نظام‌الدین؛ توکل‎نیا، اسماعیل. (1392). «اهرم مالی و ارتباط آن با درماندگی مالی و فرصت‌های رشد در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران (روابط خطی و انحنایی)». فصلنامۀ علمی پژوهشی حسابداری مالی، 5 (20)، 109-130.
-     محمودآبادی، حمید؛ مهتری، زینب. (1390). «رابطۀ بین محافظه‌کاری حسابداری و کارایی سرمایه‌گذاری شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران». مجلۀ پیشرفت‌های حسابداری دانشگاه شیراز، (3/61)، 113-140.
-     مدرس، احمد؛ حصارزاده، رضا. (1387). «کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه‌گذاری». فصلنامۀ بورس اوراق بهادار، 1 (2)، 85-116.
-      Abel, A. (1983). “Optimal investment under uncertainty”. American Economic Review, Vol. 73, pp. 228–233.
-      Altman, E. (1968). “Financial ratios, discriminant analysis and the prediction of corporate bankruptcy”. The Journal of Finance, Vol. 23, pp. 589–609.
-      Berger, A. & Udell, G. (1998). “The economics of small business finance: the roles of private equity and debt markets in the financial growth cycle”. Journal of Banking and Finance, Vol. 22, pp. 613–673.
-      Bertrand, M. & Mullainathan, S. (2003). “Enjoying the quiet life? Corporate governance and managerial preference”. Journal of Political Economy, Vol. 111, pp. 1043–1075.
-      Biddle, G. & Hilary, G. (2006). “Accounting quality and firm-level capital investment”. The Accounting Review, Vol. 81, pp. 963–982.
-      Biddle, G., Hilary, G. & Verdi, R.S. (2009). “How does financial reporting quality relate to investments efficiency?”. Journal of Accounting and Economics, Vol. 48, pp. 112–131.
-      Bushman, R.M. & Smith, A.J. (2001). “Financial accounting information and corporate governance”. Journal of Accounting and Economics, Vol. 32, pp. 237–333.
-      Chen, F., Hope, O., Li, Q. & Wang, X. (2011). “Financial reporting quality and investment efficiency of private firms in emerging markets”. The Accounting Review, Vol. 86, pp. 1255–1288.
-      Childs, P.D., Mauer, D.C. & Ott, S.H. (2005). “Interactions of corporate financing and investment decisions: the effects of agency conflicts”. Journal of Financial Economics, Vol. 76, pp. 667–690.
-      D’Mello, R. & Miranda, M. (2010). “Long-term debt and overinvestment agency problem”. Journal of Banking and Finance, Vol. 34, pp. 324–335.
-      Diamond, D.W. (1993). “Seniority and maturity of debt contracts”. Journal of Financial Economics, Vol. 33, pp. 341–368.
-      Flannery, M.J. (1986). “Asymmetric information and risky debt maturity choice”. The Journal of Finance, Vol. 41, pp. 19–37.
-      Gomariz, M.F. C. & Ballesta, J.P.S. (2013). “Financial reporting quality, debt maturity and investment efficiency”. Journal of Banking and Finance, Availlable at: http://dx.doi.org/10.1016/j.jbankfin.2013.07.013.
-      Kasznik, R. (1999). “On the association between voluntary disclosure and earnings management”. Journal of Accounting Research, Vol. 37, pp. 57–81.
-      McNichols, M. & Stubben, S. (2008). “Does earnings management affect firms’ investment decisions”. The Accounting Review, Vol. 86, pp. 1571–1603.
-      Myers, S.C. (1977). “Determinants of corporate borrowing”. Journal of Financial Economics, Vol. 5, pp. 147–175.