بررسی تأثیر مدیریت استراتژیک منابع انسانی بر عملکرد مالی شرکت‌ها در بورس تهران

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه پیام نور تهران

2 استادیار دانشگاه پیام نور تهران

3 کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی دانشگاه پیام نور تهران

چکیده

در محیط پُرچالش هزارۀ جدید، در عرصۀ رقابت میان سازمان‌ها و شرکت‌ها، یکی از مؤلفه‌های افزایش‌دهندۀ موفقیت برای سازمان‌ها، متمرکزشدن بر وظیفۀ مدیریت استراتژیک منابع انسانی است. کنترل منابع (مانند منابع فیزیکی، سازمانی، اطلاعاتی و انسانی)، مزیت رقابتی را نصیب سازمان می‌کند. در این میان، منابع انسانی به دلیل محدودیت آن و منابع اطلاعاتی به دلیل اهمیت آن در تصمیم‌گیری درست، از اهمیت بیشتری برخوردار هستند.پیامدهای مدیریت استراتژیک منابع انسانی در بخش‌های مختلف جهان در پژوهش­های مختلف بررسی و ارزیابی شده است. عمق اجرای مدیریت استراتژیک منابع انسانی به بهره‌وری و عملکرد سازمان‌ها منجر می‌‌شود. هدف پژوهش فوق، بررسی رابطۀ مدیریت استراتژیک منابع انسانی و عملکرد مالی شرکت‌های حاضر در بازار بورس تهران است و به این مسئله می‌پردازد که آیا بین نوع روش به‌کاررفته در مدیریت منابع انسانی و عملکرد مالی شرکت رابطه‌ای هست؟ برای تحلیل داده‌ها از شیوه‌های آمار توصیفی (پیمایشی) و استنباطی از نرم‌افزار spss استفاده شده است. روش استفاده‌شده در این پژوهش توصیفی است و نتیجۀ پژوهش نشان می‌دهد، سازمان‌هایی که نوعی استراتژی‌های منابع انسانی، هم‌ردیف با استراتژی رقابتی خویش به کار گرفته‌اند (نوآوری در محصول/ تسهیل‌سازی، کاهش هزینه/ بهره‌گیری) عملکردی متمایز از شرکت‌هایی که این سیاست را پیش نگرفته‌اند، دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Studying the Impact of Strategic Human Resource Management on Financial Performance of Companies Listed on Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • Reza Rasouli 1
  • Majid Zemaheni 2
  • Saeid Shahraeini 3
1 PNU
2 PNU
3 PNU
چکیده [English]

Within the challenging environment of the new millennium and competition among organizations and companies, one of the factors enhancing success for organizations is to focus on strategic human resource management. Control of resources (such as physical resources, organizational, information and human), confers organizations with competitive advantage. Meanwhile, because of limited human resource and information resources due to its importance in decision making, they are more important. Strategic human resource management outcomes have been reviewed and evaluated in several studies all around the world. Depth of implementation of strategic human resource management leads to productivity and performance of organizations. The purpose of this paper is to investigate the relationship between strategic human resource management and the financial performance of companies in Tehran Stock Exchange. It deals with the issue that is there any relationship between the methods used in human resource management and organizational performance? For data analysis, descriptive statistics (survey), inferential methods along with SPSS software were employed. The methodology used in this research is descriptive one and the results show that those organizations which have used a strategy for human resource consistent with their competitive strategy (product innovation/facilitation, cost/benefit) show distinct performance than companies that have not adopted this policy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Strategic human resource management
  • Competitive advantage
  • financial performance
-     آرمسترانگ، مایکل. (1381). «مدیریت استراتژیک منابع انسانی». ترجمۀ سید محمد اعرابی و داوود ایزدی، انتشارات دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
-     آقاجانی، ج. (1391). «بررسی تأثیر هم‌راستایی استراتژی منابع انسانی و استراتژی رقابتی بر عملکرد سازمان (مطالعۀ موردی: بانک ملت)». پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد مدیریت، پیام نور تهران.
-     بهرامی، س؛ رجایی‌پور، س؛ یارمحمدیان، م.ح. (1391). مدیریت استراتژیک منابع انسانی (تئوری، تحقیق و عمل)، اصفهان‏: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان‏.
-     درویش، م. (1390). رتبه‌بندی 300 شرکت بزرگ کشور، ناشر: سازمان مدیریت صنعتی.
-     میرسپاسی، ناصر (1386)، مدیریت استراتژیک منابع انسانی و روابط کار «با نگرشی به روند جهانی‌سازی»، انتشارات: کتابسرا، میر.
-     معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان. (1391). مجموعه مقالات همایش منطقه‌ای مدیریت استراتژیک منابع انسانی با رویکرد همت مضاعف و کار مضاعف، تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، سازمان چاپ و انتشارات؛ دهاقان.
-      Boxall, P.,& Purcell, J.(2008).Strategy and Human Resources Management. Basingstoke: Palgrave Macmillan.
-      C Brewster(1994): The integration of human resource management and corporate strategy.in: Policy and Practice in European Human Resource:74-83
-      Chang, Wang Jing April & Huang, Tung Chun (2005)."Relationship between MJstrategic human resource management andfirm performance a contingency perspective". International Journalof Man powerVol. 26. jNO. 5, pp. 444- 459
-      Cooke,F.,L., Shen,J., & McBride, A. (2005). "Outsourcing Human Resource as a Competitive Strategy". Human Resource Management Journal. 44(4), 413-432.
-      Delery, J. and Doty, D. (1991), “Mode of theorizing in strategic human resource management:tests of universalistic, contingency, and configuration performance predictions”, Academy of Management Journal, Vol. 39, pp. 802-35.
-      Devanna, M./Fombrun, C./Tichy, N. (1981): Human resources management: A strategic perspective. In:Organizational Dynamics, Winter: 51-67.
-      Dyer, L. & Reeves, T. (2003). "Human resource strategies and firm performance". The International Journal of Human Resource Management. 6(3), 650-670
-      Jeffery A. Mello (2002). Strategic human resource management South western, Thomson learning, pp. 101- 108
-      Huselid, M. (2005)." The impact of human resource management practices on turnover, productivity and corporate financial performance". Academy of Management Journal 38(3), 635-672.
-      Katz, D./Kahn, R. L. (1978): The social psychology of organizations. New York: Wiley
-      Miler, D. (1991), “Configurations of strategy and structure: towards a synthesis”, Strategic Management Journal, Vol. 7, pp. 233-49.
-      Orlando C. Richard and Nancy Brown Johnson,(2001), "Strategic human resource management effectiveness and firm performance", The International Journal of Human Resource Management, 18:65-98
-      Orlando, C.R. and Johnson, N.B. (2004), “High performance work practices and human resource management effectiveness: substitutes or complements?”, Journal of Business Strategies, Vol. 21 No. 2, pp. 133-48.   
-      Orlando C. Richard and Nancy Brown Johnson,(2001), "Strategic human resource management effectiveness and firm performance", The International Journal of Human Resource Management, 18:65-98
-      Schuler, R., & Jackson S. (1989)." Linking competitive strategies with human resources management practices". Academy of Management Executive .9(3), 207-219.
-      Shawn L. Berman, Andrew C. Wicks, Suresh Kotha, and Thomas M. Jones(1984): "The Relationship Between Stakeholder Management Models and Firm Financial Performance". ACAD MANAGE J October 1, 1999 42:5 488-506
-      Truss, C. and Gratton, L. (1994), “Strategic human resource management: a conceptual approach”, International Journal of Human Resource Management, Vol. 5, pp. 663-86.
-      Wright & McMahan. (1992). "theoretical perspective for strategicHRM", Journal of management, Vol.18.pp.105-115.
-      Wright, P.M. and McMahan, G.C. (1992), “Theoretical perspectives for strategic human resource management”, Journal of Management, Vol. 18, pp. 295-321.
-       Werber,J.,& DeMarie,S.(2005)."Aligning Strategic HRM and Person-Environment Fit". Human Resource Review.15,247-267.
-       Wright, P., Gardner, T., Moynihan, L., & Allen, M.(2005). "The relationshipbetween HR practices and firm performance: examining causal order". Personnel Psychology Journal. 58(2), 409-446.
-      Wan, D., Kok, V. and Ong, C.H. (2002), “Strategic human resource management and organizational performance in Singapore”, Compensation and Benefits Review, Vol. 34 No. 4, pp. 33-42.