بررسی تورش‌های رفتاری سرمایه‌گذاران در بورس اوراق بهادار تهران بر مبنای مدل معادلات ساختاری

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه گیلان

2 کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده

هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطۀ تورش‌های رفتاری کوتاه‌نگری، بهینه‌بینی، خوداسنادی، توان‌پنداری، دیرپذیری، ابهام‌گریزی با تصمیمات سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذاران در بورس اوراق بهادار تهران است. تا در صورت مواجه شدن سرمایه‌گذاران با این نوع تورش­ها از انحراف در تصمیم‌گیری آنها جلوگیری کند. جامعۀ آماری، کلیۀ سرمایه‌گذاران (سهامداران) حقیقی بورس اوراق بهادار تهران است که از سال 1389 تا سال 1391 بررسی شده است. نمونۀ تحقیق با استفاده از فرمول کوکران 384 برآورد شده است. سپس با استفاده از رابطۀ همبستگی پیرسون و روش مدل‌سازی معادلات ساختاری، سعی شد تا صحت فرضیه‌ها آزموده شود. یافته‌های پژوهش نشان می­دهد، خطاهای ادراکی مطرح‌شده در پژوهش رابطۀ معناداری با تصمیمات سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذاران دارد. نتایج پژوهش گویای آن است که بین تورش­های کوتاه­نگری، بهینه‌بینی، خوداسنادی، توان‌پنداری و دیرپذیری با تصمیمات سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذاران در بورس تهران رابطۀ معناداری وجود دارد و تورش رفتاری ابهام‌گریزی به‌صورت مثبت و معناداری بر تصمیمات سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذاران تأثیر ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Studying the Relationship between Behavioral Biases of Investors and Their Investment Decisions in Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • Elham Hosseini Chegeni 1
  • Behnaz Haghgoo 1
  • Leila Rahmaninejad 2
1 gilan university
2 sistan va balochestan university
چکیده [English]

The main purpose of this study is investigating the relationship between some behavioral biases such as self control and optimism, self-attribution, illusion of control, conservatism and ambiguity aversion with investing decisions of Tehran Stock Exchange’s investors; thus, when faced with these kinds of biases, investors may not be misled. The statistical population included all investors (shareholders) of Tehran Stock Exchange as real entities for the period of 2010 to 2012. The research sample was estimated using Cochran formula to include 384 people. Then, a questionnaire was designed and given to them to fill it out. Subsequently, hypotheses were tested using structural equation modeling (SEM) and Pearson correlation. Findings show that the elusion has a significant relationship with investors' investing decisions. Also the result indicate there is a significant relationship between self control and optimism, self-attribution, illusion of control and conservatism biases and investors' decision making process at Tehran Stock Exchange; meanwhile ambiguity aversion has shown no significant and positive impact on investors' investing decisions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Behavioral Finance
  • Behavioral bias
  • Investors
  • Stock exchange
منابع و مآخذ

-      تلنگی، احمد. (1383). «تقابل نظریۀ نوین مالی و مالیۀ رفتاری». تحقیقات مالی، دانشکدۀ مدیریت دانشگاه تهران، شمارۀ 3، 7-25.

-      خشنود، مهدی. (1383). «شناسایی و رتبه‌بندی گروه‌های مؤثر بر تصمیم‌گیری سرمایه‌گذار سرمایه‌گذاران فردی و نهادی در بورس اوراق بهادار تهران». پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد مدیریت مالی، دانشگاه تهران.

-      راعی، رضا؛ فلاح‌پور، سعید. (1383). «مالیۀ رفتاری، رویکردی متفاوت در حوزۀ مالی». تحقیقات مالی، شمارۀ 18، 106-77.

-      رهنمای رودپشتی، فریدون؛ زارعی سودانی، علی؛ حاجیها، زهره. (1387). «کارکرد مالی رفتاری در تبیین پایگاه علمی تجزیه‌وتحلیل سهام». فصلنامۀ تولید علم، سال سوم، شمارۀ 7، 75-104.

-      شهرآبادی، ابوالفضل؛ یوسفی، راحله. (1386). «مالیۀ رفتاری رویکردی متفاوت در حوزۀ مالی». تحقیقات مالی، دانشکدۀ مدیریت دانشگاه تهران، شمارۀ 18، 75 -100.

-       شوماخر، رندال ای؛ لومکس، ریچارد. جی.(1388). مقدمه‌ای بر مدل‌سازی معادلۀ ساختاری، ترجمۀ وحید قاسمی، چاپ اول، تهران، نشر جامعه‌شناسان.

-       قاسمی، وحید. (1389). مدل‌سازی معادلۀ ساختاری در پژوهش‌های اجتماعی با کاربرد Amos Graphics، تهران، نشر جامعه‌شناسان.

-      لشکری، محمد؛ مرتاضی، هما. (1390). «نظریۀ مالی رفتاری و تأثیر آن بر حجم سرمایه‌گذاری افراد در بورس اوراق بهادار تهران». راهبرد یاس، شمارۀ 26، 48-63.

-       نیکومرام،هاشم؛ رهنمایرودپشتی، فریدون؛ هیبتی،فرشاد.(1386).فرهنگ اصطلاحات تخصصی مالی، تهران،انتشاراتدانشگاهآزاداسلامیواحدعلوموتحقیقات.

-       Ackert, F., Church, B.K.and Deaves, R. (2003). Emotion and Financial Markets, Economice, Review, Fedral Reserve Bank of Atlanta, 88(2), ,33-41.

-       Bolhuis, M. (2005).» Reading Between The Lines of Investor BiasesK «. Journal of Financial Planning, 18(1), 62-70.

-       Bhatta, M (2009), Behavioral Finance A Discussion on Individual Investors' Biases, Management Accountant, 44(2),138-149.

-       Bashir et. Al. (2013).» Impact of Behavioral Biases On Investor Decision Making: Male Vs Female«. IOSR Journal of Business and Management, 10 (3), 60-68.

-       Bossaerts, Peter., Ghirardato,p.,Guarnaschelli,S. and Zame,W. )2010(. Ambiguity in asset markets: Theory and experiment, Review of Financial Studies,23 (2), 1325-1359.

-       Farlin,J.D. (2006). Antecedents And Consequences Of Heuristic Biases: Evidence From Individual Investors And Small Business Owners; ProQuest Information,30(4), 1-240.

-       Frankfurter, M.G., McGounc, G.and EAllen, D.E. (2004).» The Prescriptive Turn In Behavioral Finance«, Journal of Socio-Economics, 33 (3), 449–468.

-       Grinblatt, M.,andHan, B. (2005).»Prospect Theory, Mental Mccounting, And Momentum«, Journal o f Financial Economics,78(3),311–339.

-       Heath,C.,and Tversky,A. (1991).»Preferences And Beliefs:Ambioguity And The Competence In Choice Under Uncertainty«.Journal of Risk And Uncertainty,4 (3),5-28.

-       Hirschey,M.,andNofsinger,J. ( 2008).Investments Analysis and Behavior, FirstEdition, McGraw-Hill/Irwin.

-       Illeditsch, P. K. )2011(.»Ambiguous information, portfolio inertia,and excess volatility«.Journal of Finance, 66(3), 2213-2247.

-       Kim, K. A., and Nofsinger, J. R, (2008). »Behavioral finance in Asia«. Pacific-Basin Finance Journal, l6(4), 1-7.

-       Langer,E. (1975). »The Illusion Of Control«. Journal Of Personality And Social Psychology,32 (2),311-328.

-       Lovallo,D.,and Kahneman,D. (2003). Delusions Of Success,How Optimism Undermines Executives Decisions, Harvard Business Review 81(7),56- 63.

-       Masonson, L.N. (2007). Behavioral Finance And Wealth Management: How to Build Optimal Portfolios That Account For Investor Biases, 26(1), 1- 57.

-       Mcgoun, E, G. (1992). On Knowledge Of Finance, International Review of Financial Analysis,1(3), 161-177.

-       Merilkas,A. and Prasad, D. (2003). »Factor influencing Greek investor behavior onthe Athens stock Exchange,« paper presented at the Annual meeting of Academy ofFinancial Services, Colorado.

-       Rizzi, J.V (2008). »Behavioral Basis of the Financial Crisis«.Journal of Applied Finance, 18( 2), 84-96.

-       Shafir, E.,and Thaler, R. (2006). »Invest Now, Drink later, Spend Never: On The Mental Accounting of Delayed Consumption«. Journal of Economic Psychology,27 ( 2), 694–712.

-       Thomas, J.K. (2003). Discussion of Post-Earnings Announcement Drift and Market Participants Information Processing Biases, Review of Accounting Studies,8 ( 2), 347-353.