بررسی تاثیر الگوهای تامین مالی بر عملکرد مالی شرکت در نوسانات اقتصادی (مطالعه موردی شرکتهای ساخت خودرو و قطعات)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مهندسی صنایع- مدیریت سیستم و بهره وری- دانشگاه تربیت مدرس

2 عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس-گروه مهندسی سیستم های اقتصادی- اجتماعی

چکیده

پرسش بسیاری از مدیران مالی شرکت‌ها به ویژه در دوران رکود اقتصادی این است که چه الگوی تامین مالی میتواند عملکرد مالی مناسب‌تری را برای شرکت رقم بزند. این موضوع در ادبیات تامین مالی نیز محل اختلاف نظر است. برخی بهره گیری از بدهی بیشتر بدلیل صرفه جویی مالیاتی حاصل از آن و برخی بهره‌گیری از سهام بیشتر بدلیل خروج نقدینگی کمتر حاصل از پرداخت بهره، را برای عملکرد مالی شرکت مناسب می‌دانند. این مقاله برآن است با نمونه ای از شرکت‌های ساخت خودرو و قطعات پذیرفته شده در بورس به بررسی این موضوع بپردازد. از این رو 27 شرکت بورسی در یک دوره زمانی پرنوسان (1391-1387) مورد مطالعه قرار گرفته است. به منظور بررسی تاثیر الگوی تامین مالی بر سنجه‌های مالی نظیر هزینه هر واحد بدهی، سود هر واحد سهام و سود هر واحد فروش،از روش ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است. سپس برای بررسی نتایج آزمون فرضیات در تک به تک شرکت‌ها و سال‌های رکود اقتصادی، شرکت‌ها بر مبنای دو معیار بدهی محور و سهام محور، دسته بندی شده‌اند. نتایج بدست آمده نشان می‌دهد که شرکت‌های سهام محور مورد بررسی، بدلیل هزینه‌های مالی پایین تر نسبت به میانگین صنعت، در دوره رکود اقتصادی از عملکرد مالی بهتری از نظر حفظ نقدینگی برخوردار بوده اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Impact of Financing Approach on Corporate’s Financial Performance in Economic Fluctuations (Case Study of Automotive Industry)

نویسندگان [English]

  • Raziyeh Rezagharehbagh 1
  • Parastoo Mohammadi 2
1 tarbiat modares university
2 tarbiat modares university
چکیده [English]

The question of many financial managers, especially during depression, is that which pattern of financing can bring better financial performance for the firm. This is also a controversial field in literature. For achieving better financial performance, some believe in using more debt in financing because of its tax saving and some believe in using more equity because of less liquidity withdraw. This article is an attempt to make an example of automotive industry to address this issue, so 27-stock companies in a volatile period (1387-1391) or (2008-2012) havebeen studied. To evaluate the effect of financing on financial measures such as cost per unit of debt, earnings per share and earnings per sale, Pearson's correlation coefficient is used. To evaluate the test results and the assumptions of each firmand in each recession period, companies on the basis of two criteria, debt-based and equity-based, havebeen classified. The results show that thestudied equity-basedfirms, due to lower financial costs than the industry average, during the depression have had better financial performance in terms of maintaining liquidity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Financing
  • Economic Fluctuations
  • Depression
  • Equity-based
  • Debt-based
  • Automotive Industry
-      استوارت، مایرز (1984)، "ساختار مطلوب سرمایه"، ترجمه دکتر پارسائیان، فصلنامه علمی پژوهشی تحقیقات مالی، سال اول، شماره دوم، بهار 73، صص 91-110.
-      راس، استفان و وسترفیلد، رندلف و جردن، بردفورد (1993)، مدیریت مالی نوین، ترجمه جهانخانی، علی و شوری، مجتبی، جلد اول، انتشارات سمت.
-      ستایش، محمدحسین و کریمی، لیلا و کریمی، زهره (1390)، "بررسی رابطه بین متغیرهای کلان اقتصادی و ساختار سرمایه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"، نشریه تحقیقات حسابداری و حسابرسی، سال سوم، شماره 11.
-      شیخ، محمد جواد و دهقانی، جلال و راعی عز آبادی، محمد ابراهیم (1392)، "تاثیر نرخ تورم بر تامین مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (از طریق بدهی‌های بانکی و انتشار سهام)"، فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت دارایی و تامین مالی، سال اول، شماره دوم، صص 51-68.
-      نمازی، محمد وشیرزاده، جلال (1384)، "بررسی رابطه ساختار سرمایه با سودآوری شرکت‌های پذیرفته در بورس اوراق بهاردار تهران"، فصلنامه علمی پژوهشی بررسی های حسابداری و حسابرسی، شماره 42، صص 75-95.
-      هامپتون جان(2003)، تصمیم‌گیری در مسائل مالی، ترجمه وکیلی‌فرد، حمیدرضا، انتشارات جنگل.
-        E. Bausch, Barbara, W. and M. Blome (2003), “Is Market Value-Based Residual Income a Superior Performance Measure Compared to Book Value-Based Residual Income?”, Working Paper, no. 1, p. 2.
-        Afrasiabi, Javad & Ahmadian, Hamed (2011). “How financing effect on capital structure, evidence from Tehran stock exchange (TSE)”. International journal of academic research, vol.3, no.1, p.253.
-        Burns, Arthur F. & Wesley C. Mitchel (1946), measuring business cycles, NBER book series.
-        Calomiris, Charles W. & Charles P. Himmelberg & Pual Watchtel (1995). “Commercial paper, corporate finance & the business cycle: a microeconomic prospective”,Carnegie-Rochester Conference Series on Public Policy, Noah-Holland,vol.42, p.203-250.
-        Covas, Francisco & Den Haan, Wouter J. (2007). “The Cyclical Behavior of Debt and Equity Finance”,American economic review, vol.101, no.2, p.877-899.
-        F. Fama and Kenneth R. French (2005). “Financing Decisions: Who Issues Stock”,Journal of Financial Economics,vol.76, no.3, p.549-582.
-        G. B. Stewart (1991), the Quest for Value: A Guide for Senior Managers, New York, Harper Business Publisher, p. 157-177.
-        Graham, John R & Harvey, Campbell R. (2001). “The theory and practice of corporate finance: evidence from the field”,Journal of Financial Economics,vol.60, no.2-3,p.187-243.
-        Hennessy, Christopher A. & Whited, Toni M. (2006). “Debt dynamics”, the journal of finance, vol.60, no.3, p.1129-1165.
-        Krainer, Robert E. (2001). “Banking, business cycles, and the Basle accord: some empirical evidence”. Available at: iclass.iuea.ac.ug/.../Banking.
-                Levy A, Hennessy C. (2007).” Why does capital structure choice vary with macroeconomic conditions?”, Journal of Monetary Economics, Vol.54, no.6, p.1545–1564.
-        Maksimovic, V and Zechner, j (1991),“Debt Agency Costs and Industry Equilibrium”, Journal of Finance, vol.46, no.5, p.1619-1643.
-        Meyers, S.C. (1984). “The capital structure puzzle”. Journal of Finance, vol.39, no.3, p.575-592.
-        Modigliani, F., & Miller, M. (1958)."The cost of capital, Corporation Finance and The Theory of Investment", American Economic Review, vol.48, no.3, pp.261-297.
-       Steven, Rogers (2009), Entrepreneurial Finance, McGraw- Hill Companies, Second Edition.