دوره و شماره: دوره 3، شماره 1 - شماره پیاپی 8، فروردین 1394 (شماره پیاپی 8) 

مقاله پژوهشی

سیاست تقسیم سود: آزمون تجربی نظریه کئترینگ در بورس اوراق بهادار تهران

صفحه 1-20

10.22051/jfm.2015.1957

فریدون رهنمای رودپشتی؛ شهرام بابالویان؛ مهردخت مظفری