رابطه بین کیفیت سود و ریسک ورشکستگی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حسابداری دانشگاه فردوسی

2 کارشناس ارشد حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات نیشابور

چکیده

هدف این پژوهش، بررسی تاثیر کیفیت سود بر ورشکستگی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می­باشد.برای تحقق این هدف از دو مدل آلتمن و اهلسون برای ارزیابی ورشکستگی به عنوان متغیر وابسته و از دو مدل اقلام تعهدی اختیاری و اقلام تعهدی اختیاری تعدیل شده برای ارزیابی کیفیت سود شرکت‌ها به عنوان متغیر مستقل استفاده شد. همچنین از متغیرهای کنترلی اندازه شرکت، بازده دارایی‌ها و اهرم مالی برای در نظر گرفتن تاثیر سایر متغیرهای تاثیرگذار در این پژوهش استفاده شده است. دوره زمانی مورد مطالعه سال­های 1385 تا 1390 و نمونه انتخابی شامل 84 شرکت است. برای آزمون فرضیه­های پژوهش پس از بررسی مفروضات رگرسیون از رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که از مدل آلتمن برای محاسبه ورشکستگی استفاده می‌شود، رابطه میان اقلام تعهدی اختیاری واقلام تعهدی اختیاری تعدیل شده باورشکستگی معنی دار و مستقیم است. زمانی که از مدل اوهلسون برای محاسبه ورشکستگی استفاده می‌شود، رابطه میان اقلام تعهدی اختیاری واقلام تعهدی اختیاری تعدیل شده باورشکستگی معنی‌دار و معکوس است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Earnings Quality and Insolvency Risk

نویسندگان [English]

  • Mahdi Salehi 1
  • Hamid Bazrgar 2
1 ferdowsi university of Mashhad
2 islamic azad university of Neyshabur
چکیده [English]

The main purpose of the present study is to investigate the relationship between earnings quality and insolvency risk of the listed companies in Tehran Stock Exchange. To achieve this aim, Ohlson and Altman models were applied for evaluating insolvency as the dependent variable, also optional obligation items and adjusted optional obligation items were used to evaluate the firms' earnings quality as the independent variable. Control variables, including firm size, return of assets, and financial leverage, were used to consider other effective variables during 2007-2012. In order to test research hypotheses, the multiple linear regression model was employed. The findings indicate that there is a significant positive relationship between the variables of optional obligation items and adjusted optional obligation items and Altman insolvency risk variable but a significant negative relationship with Ohlson insolvency risk variable.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Optional Obligates Items
  • Adjusted Optional Obligation Items
  • Insolvency
-      ثقفی، علی و امیر محمدی (1391). «جریان‌های نقدی آینده، اقلام تعهدی غیرعادی و ریسک ورشکستگی» مجله پژوهش‌های حسابداری مالی، سال چهارم، شماره سوم، پیاپی 13، 12-1.

-      ثقفی، علی و غلامرضا کردستانی (1383). «بررسی و تبیین ارتباط بین کیفیت سود و واکنش بازار به تغییرات سود نقدی» فصلنامه بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، شماره 37.

-      جبارزاده کنگرلویی، سعید؛ خدایار یگانه، سعید و اکبر پور رضا سلطان احمدی (1388). «بررسی ارتباط بین هموارسازی سود و درماندگی مالی شرکت‌ها در بورس اوراق بهادار تهران» فصلنامه حسابداری مالی، ش2، 80-60.

-             دستگیر، محسن؛ حسین زاده، علی حسین؛ خدادادی، ولی و سیدعلی واعظ (1391). «کیفیت سود در شرکت‌های درمانده مالی» مجله پژوهش‌های حسابداری مالی، سال چهارم، شماره اول، پیاپی 11، 16-1.

-      رهنمای رودپشتی، فریدون و راضیه علی خانی (1388). «بررسی کاربرد مدل‏های پیش‏بینی ورشکستگی آلتمن و فالمر در شرکت‌های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران.» بررسی‌های حسابداری و حسابرسی. دوره16، شماره 55، 34-19.

-      سعیدی، علی و آرزو آقایی (1388الف). «مروری بر روش‌ها و مدل‌های پیش‌بینی ورشکستگی.» دانش و پژوهش حسابداری، شماره 16،  35-30.

-             شقاقی نژاد، فتح الله (1372). «مقررات ورشکستگی در حقوق ایران.» مجله حسابدار، شماره 99، 72-64.

-      قدیری مقدم، ابوالفضل؛ غلامپورفرد، محمد مسعود و فرزانه نصیرزاده (1388). «بررسی توانایی مدل­های پیشبینی ورشکستگی آلتمن و اهلسون در پیش­بینی ورشکستگی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار.» مجله دانش و توسعه، سال شانزدهم، شماره 28، 220 - 193.

-      نیکبخت، محمدرضا و مریم شریفی (1389). «پیش‌بینی ورشکستگی مالی شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی.» مدیریت صنعتی، شماره 4، 180-163.

-      جهانخانی، علی و احمد ظریف فرد (1374). "آیا مدیران و سهامداران از معیارهای مناسبی برای اندازه­گیری ارزش شرکت استفاده می­کنند؟" تحقیقات مالی، شماره 7 و 8، 66-41.

-      ولی پور، هاشم؛ طالب نیا، قدرت الله و علی جوانمرد (1392). «بررسی تأثیر مدیریت سود بر کیفیت سود شرکت‌های دارای بحران مالی.» دانش حسابداری، شماره 13، 103-75.

-       Al-AttarAli, HussainSimon & Ling Yan Zuo (2008), Earnings quality, bankruptcy risk and future cash flows, Accounting and Business Research, Vol. 38. No. 1. pp. 5-20. 2008

-       Altman, Edward (1968). Financial Ratio, Discriminate Analysis and the Prediction of Corporate Bankruptcy. Journal of Finance, vol. 23, pp.589-610.

-       Biddle, Gary C.; Ma, Mary L.; and F. Song (2010) “Accounting Conservatism and Bankruptcy Risk.” Working Paper, Faculty of Business and Economics the University of Hong Kong

-       Charitou,A.; Lambertides, N. and Trigeorgis, L. (2011). “Distress Risk, Growth and Earnings Quality.” Abacus, Vol. 47, Issue 2, pp. 158-181.

-       Dechow, P., Kothari, S.P. and Watts, R.L. (1998). “The relationsbetween earnings and cash flow”. Journal ofAccounting and Economics, 25: 133–168.

-       Francis, J., LaFond, R., Olsson, P., & Schipper, K. (2003). "Earnings Quality and the Pricing Effects of Earnings Patterns".Working paper, Duke University,University Of Wisconsin and the FASB.Retrieved March 14, 2006, from http://www.ebsco.com.

-       Garcia Lara, J.M., Garcia Osma, B.andNeophytou,E. (2009), “Earnings quality inex-post failed firms”.Accounting andBusiness Research, 39(2): 119-138.

-       Habib, Ahsan; Bhuiyan, Borhan Uddin and A. Islam. (2012). “Financial distress, earnings management and market pricing of accruals during the

-       Jeter, D.C. and Shivakumar, L. (1999). Cross-sectional estimation of abnormal accruals using quarterly and annual data: effectiveness in detecting event-specific earnings management. Accounting and Business Research, 29(4): 299–319.

-       Newton (1998) ، G.W.، Bankruptcy insolvency Accounting practice and procedure 1: wiley ،pp21.41

-               Ohlson, James A. Spring (1980). Financial ratios and the probabilistic prediction of bankruptcy. Journal of Accounting Research, Vol. 18, no. 1, pp. 109-131

-               Radu, Florin; Pacurari, Doina; Bordeianu, Gabriela-Daniela; Pavaloaia, Willi; and M. Paraschivescu (2009). “The Score-Method Evaluation Instrument for the Bankruptcy Risk” Economy Transdisciplinarity Cognition, pp. 233 -239.

-               Richardson S.A., Richard G. Sloan, Mark T. Soliman, İrem Tuna (2005). "Accrual reliability, earnings persistence and stock prices" Journal of Accounting and Economics, Volume 39, Issue 3, September 2005, Pages 437-485

-       Samad, Fazilah; Mohd Yusof, Mohd Azhar; and Roselee, Shah Shaharudin (2009). “Financial Distress Risk and Stock Returns: Evidence from the Malaysian Stock Market.” Journal of International Finance and Economics, Volume 9, Number 2, pp. 19-38.

-       Skinner, Douglas J. and E. Soltes (2011) “What do dividends tell us about earnings quality?”  Review ofAccounting Studies, Vol. 16, pp.1–28.

-       Zaretzky, Kaylene and J. Zumwalt (2007). “Relation between Distress Risk, Book-to-Market Ratio and Return Premium.” Managerial Finance, Vol. 33, No. 10, pp. 788-797.

-       Ball, R. and L. Shivakumar (2005). “Earnings Quality in Uk Private Firms: Comparative Loss Recognition Timeliness.” Journal of Accounting and Economics, Vol. 39, No. 1, Pp. 83-128.

-       Hermanns, S. (2006). “Financial Information and Earnings Quality: A Literature Review.” Working Paper, Http:/Papers.Ssrn.Com/Sol3 /Papers.Cfm? Abstract_Id=897722. [Online] [3 Septenber 2011].

-       Jenkins, D. Kane, G. and U. Velury (2006). “Earnings Quality Decline and the Effect of Industry Specialist Auditors: An Analysis of the Late 1990s.” Journal of Accounting and Public Policy, Vol. 25, No. 1, Pp. 71-90.

-       Jones, J. (1991). “Earnings Management during Import Relief Investigations.” Journal of Accounting Research, Vol. 29, No. 2, Pp. 193-228.