تأثیر ریسک آشفتگی مالی بر اثر اندازه و اثر ارزش

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه حسابداری دانشگاه اصفهان

2 کارشناس ارشد مدیریت مالی دانشگاه اصفهان

چکیده

در چند دهه اخیراثر اندازه و ارزش به عنوان دو عامل اثرگذار بر بازده سهام شرکت‌ها مورد توجه بوده­اند. بدین صورت که سهام شرکت‌های با اندازه کوچک، بازده بیشتری نسبت به سهام شرکت‌های بزرگ کسب کرده و همچنین سهام شرکت‌های با نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار بالا، بازده بیشتری نسبت به سهام شرکت­های دارای نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار پایین کسب کرده اند. در این پژوهش تأثیر ریسک آشفتگی مالی بر اختلاف بازده پرتفوی سهام شرکت‌های کوچک و بزرگ و همچنین اختلاف بازده پرتفوی سهام شرکت‌های با نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار بالا و پایین مورد بررسی قرار گرفته است. برای بررسی این موضوع، نمونه ای شامل 128 شرکت در دوره زمانی 1383 تا 1389 مورد مطالعه قرار گرفته است. برای بررسی فرضیه­های پژوهش، از مدل سه عاملی فاما و فرنچ (1993) استفاده شده است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می‌دهد که در دوره زمانی مورد بررسی، واکنش کمتر از اندازه به ریسک آشفتگی مالی، ریسک عامل اندازه شرکت و ریسک عامل ارزش شرکت در بازار سهام ایران وجود دارد. اما واکنش کمتر از اندازه به ریسک عامل اندازه و عامل ارزش، ارتباط معناداری با واکنش کمتر از اندازه به ریسک آشفتگی مالی ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Financial Distress Risk on Size and Value Effects

نویسندگان [English]

  • Seyed Abbas Hashemi 1
  • Foad Miraki 2
1 isfahan university
2 isfahan university
چکیده [English]

Size effect and value effect have been considered as two importantfactors affecting stock returns over the last few decades in a way that stocks of smaller firms have higher returns than those of larger firms and that the stocks of firms with high book to market ratio out perform in return compared to stocks of firms with low book to market ratio. This study investigates the effect of financial distress risk on size effect and value effect. To do so, the sample included 128 firms during the period of 2004 to 2011. In order to investigate the research hypotheses Fama and French`s (1993) three-factor model has been applied. The findings of the study show that in the surveyed period, there is the under reaction to financial distress risk and also to embedded risk associated with small and value stocks in Iran. There is, however, no relationship between under­reaction to financial distress risk and size and value effects and under relation to financial distress risk. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Financial Distress Risk
  • Size Effect
  • Value Effect
  • Fama and French`s (1993) Three-Factor Model
-      پورحیدری، امید؛ کوپایی حاجی، مهدی. (1389). "پیش بینی آشفتگی مالی شرکت‌ها با استفاده از مدل مبتنی بر تابع تفکیکی خطی ".پژوهش‌های حسابداری، سال دوم، شماره 1، ص 46-33.

-      درخشنده، غلامرضا. (1382). "بکارگیری روش برش مقطعی در رابطه با بررسی تاثیر اندازه شرکت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام عادی بر روی بازده سهام و سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران". پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شیراز.

-      قالیباف اصل، حسن؛ بابالویان، شهرام؛ جولا، جعفر. (1387). "مقایسه بازدهی سهام رشدی با سهام ارزشی در بورس اوراق بهادار تهران". فصلنامه بورس اوراق بهادار تهران، سال اول، شماره 3، ص 134-111.

-      قالیباف اصل، حسن؛ کریمی، مهدی. (1391). "بررسی قیمت‌گذاری صرف نقدشوندگی، اندازه، ارزش و ریسک بازار در بورس اوراق بهادار تهران". فصلنامه بورس اوراق بهادار، شماره 17 ، ص 85-105.

-      کیمیاگری، علی محمد؛ اسکندری، مهدی؛ اسلامی بیدگلی، غلام رضا.(1386). "بررسی رابطه بین ریسک و بازده در بورس تهران بر اساس مدل سه عاملی فاما و فرنچ "، نشریه تحقیقات مالی، دوره ۹، شماره 2، ص 82-61 .

-      مجتهد زاده، ویدا؛ طارمی، مریم. (1385). "آزمون مدل سه عاملی فاما و فرنچ در بورس اوراق بهادار تهران جهت پیش بینی بازده سهام"، پیام مدیریت، زمستان 84 و بهار 85، شماره 17 و 18، ص 132-109.

-      Agarwal, V.,&Taffler, R. (2008). "Does Financial Distress Risk Drive the Momentum Anomaly", Financial Management,37(3), 461-484.

-      Banz, R. W. (1981). "The relationship between return and market value of common stocks". Journal of financial economics, 9(1), 3-18.

-      Campbell, J., Hilscher, J., &Szilagyi, J. (2008). "In search of Distress Risk", Journal of Finance, 63(6), 2899-2939.

-      Campbell, J. Y., Hilscher, J. D., & Szilagyi, J. (2011). "Predicting financial distress and the performance of distressed stocks".Journal of Investment Management, 9(2), 14-34.

-      Chan, K.,&Chen, N. (1991). "Structural and Return Characteristics of Small and Large Firms", Journal of Finance, 46(4), 1467-1484.

-      Dichev, I.D. (1998). "Is the Risk or Bankruptcy a Systematic Risk?",Journal of Finance, 53(3), 1131-1147.

-      Fama, E.F., &French, K.R. (1992). "The Cross-Section of Expected Stock Returns", Journal of Finance, 47(2), 427-465.

-      Fama, E.F., &French, K.R. (1993). "Common Risk Factors in the Returns on Stocks and Bonds", Journal of Financial Economics, 33(1), 3-56.

-      Fama, E. F.,& Macbeth, J. D. (1973). "Risk, Return, and Equilibrium: Empirical Tests". Journal of Political Economy, 81(3), 607- 636.

-      Ferguson, M.F., &Shockley, R.L. (2003). "Equilibrium ‘Anomalies", Journal of finance, 58(6), 2549-2580.

-      Griffin, J., &Lemmon, L. (2002). "Book-to-Market Equity, Distress Risk, and Stock Returns", Journal of Finance, 57(5), 2317-2336.

-      Lamont, O., Polk, C., &Saa-Requejo, J. (2001). "Financial Constraints and Stock Returns", Review of Financial Studies, 14(2), 529-554.

-      Monti, N. E., & Garcia, R. M. (2010). "Statistical Analysis to Predict Financial Distress". Service Science &Management , 3(3), 309-335.

-      Pastor, L., &Stambaugh, R. F. (2003). “Liquidity Risk and Expected Stock Returns”, Journal of Political Economy, 111 (3), 642–685.

-      Reinganum, M. R. (1982)."A Direct Test of Roll's Conjecture on the Firm Size Effect". The Journal of Finance, 37(1), 27–35.

-      Van Dijk, M. A., (2011). "Is size dead? A review of the size effect in equity returns", Journal of Banking & Finance, 35(12), 3263-3274.

-      Vassalou, M.,&Xing,Y. (2004). "Default Risk in Equity Returns", Journal of Finance, 59(2), 831-868.

-      Wang, X., (2000)."Size effect, book-to-market effect, and survival". Journal of Multinational Financial Management. 10(3), 257–273.

-      Wu, Y. (2010). "Does Financial Distress Risk Drive the Momentum Anomaly? Evidence from the U.S. Market", Master's thesis, Aalto University.

-      Zakamulin, V. (2014). "Predictable Dynamics in the Small Stock Premium", Economics Research International,  Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=2080404.