بررسی تاثیر اهرم مالی و جریان‌های نقد آزاد بر تنوع پذیری سهام و عملکرد مالی شرکت‌ها

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت مالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

2 دانشیار گروه مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس

چکیده

پژوهش حاضر به بررسی تاثیر اهرم مالی و جریان‌های نقد آزاد بر تنوع پذیری سهام و عملکرد مالی شرکت‌ها پرداخته است. این پژوهش از نظر هدف، جزو پژوهش‌های کاربردی است و روش پژوهش آن توصیفی از نوع همبستگی و پس رویدادی می‌باشد. در این پژوهش اطلاعات مالی 105 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1387 تا 1392 بررسی شده است. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها، نخست با استفاده از تحلیل داده‌های تابلویی(پانل دیتا)، آزمون چاو و هاسمن استفاده و سپس برازش مدل و نتایج حاصل از مفروضات رگرسیون کلاسیک برای مدل‏های پژوهش بیان شد. نتایج، از تاثیر مستقیم و معنادار اهرم مالی وجریان‌های نقد آزاد بر تنوع پذیری شرکت‌ها حکایت دارد. همچنین جریان‌های نقد آزاد تاثیر مستقیم و معنادار بر عملکرد مالی و اهرم مالی تاثیر معنادار و معکوسی بر عملکرد مالی شرکت‌ها دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Investigation of the Effect of Financial Leverage and Free Cash Flow on Diversification of Stocks and Financial Performance of Listed Companies

نویسندگان [English]

  • Morteza Naderi 1
  • Zahra Amirhosseini 2
1 islamic azad university
2 islamic azad university
چکیده [English]

The present study examines the impact of financial leverage and free cash flows is based on diversification of stocks and financial performance. The study is an applied research and the research method is descriptive and retrospective. In this study, the financial information of 105 companies listed in Tehran Stock Exchange during the period 2008 to 2013 has been reviewed (630 companies - the year). To analyze the data, using panel data analysis (panel data), Chow and Hausman test was usedand then the classical regression model assumptions and the results of the research model were developed. The results show a significant positive effect of the financial leverage and free cash flows on the diversification of stocks. The free cash flow also has a significant and positive effect on financial performance, while financial leverage showsa significant negative effect on the company's financial performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Financial Leverage
  • Diversification of Stocks
  • Free cashflows
  • financial performance
-      تهرانی، رضا و حصار زاده، رضا (1388). تاثیر جریان های نقدی آزاد و محدودیت در تامین مالی بر بیش سرمایه گذاری و کم سرمایه گذاری. تحقیقات حسابداری 3 : 50-67.

-      ستایش، محمدحسین، کاظم نژاد، مصطفی و شفیعی، محمد جواد (1388). کاربرد الگوریتم ژنتیک در تعیین ساختار بهینه ی سرمایه ی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. بررسی های حسابداری و حسابرسی، 16 (56): 39- 58.

-      شریفی، سیروان (1389)،"بررسی اثر میزان وجه نقد نگهداری شده بر عملکرد آینده شرکت"، پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس.

-      مهرانی، ساسان و بهروز باقری. (1391). "بررسی اثر جریان‌های نقد آزاد و سهامداران نهادی بر مدیریت سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"،فصلنامه تحقیقات حسابداری و حسابرسی، سال اول، شماره دوم : 71-50.

-      نمازی، محمد و شیرزاده، جلال. (1384). بررسی رابطه‌ی ساختار سرمایه با سودآوری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (با تاکید بر نوع صنعت). بررسی های حسابداری و حسابرسی، 42: 75- 95.

-      نمازی، م. و امیر کرمانی.(1387)،"تاثیر ساختار مالکیت بر عملکرد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"،مجله بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، شماره53: 83-100.

-       Alonso, E., 2003, “Does diversification strategy matter in explaining capital structure?... Spain”, Applied Financial Economics, Vol. 13, 427-430.

-       Campa, J.M. and S. Kedia, 2002, Explaining the diversification discount, Journal of Finance 57, 1731-1762.

-       De Jong, A. 2002,. The disciplining role of leverage in Dutch firms. European Finance Review, 6(1), 31-62.

-       Dechow, P. M., S. A Richardson, and R. G. Sloan. 2008,The persistence and pricing of the cash component of earnings. Journal of Accounting Research 46(1), 537–566.

-       Doukas J., Kan O., 2004, “Excessive Cash Flows and Diversification Discount”, Financial. Management, 33(2), 71-88.

-       Gill, A., Biger, N. and Bhutani, S. 2008, “Corporate Performance and the Chief Executive Officer's. Compensation in the Service Industry,” The Open Business Journal, Vol. 1, 53-57.

-       Kwangmin, P., Soocheong , J., 2013.  The effect capital structure and free cash flow on diversification and firm performance .  A holistic analysis 33, 51_63

-       La Rocca, M., La Rocca, T., Gerace, D., &Smark, C., 2009. Effect of diversification on capital structure. Accounting & Finance, 49(4), 799-826.

-       Tang, C., Jang, S., 2010. Does international diversification discount exist in the hotel industry? Journal of Hospitality and Tourism Research 34 (2), 225–246.

Zhao, Y., Chen, K., Yao, L., 2009. Effects of takeover protection on earnings overstatements: evidence from restating firms. Review of Quantitative Finance and Accounting 33(4), 347