بررسی رابطۀ مدیریت سود واقعی و تعهدی و هزینه سرمایه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق و بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو دکترا حسابداری دانشگاه مازندران

2 کارشناس ارشد موسسه آموزش عالی روزبهان ساری

3 کارشناس ارشد حسابداری دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

مطالعات گذشته حاکی از آن است که مدیریت سود می­تواند اثرات با اهمیتی بر عملکرد شرکت به خصوص در بلندمدت بگذارد. از این رو ممکن است این اثر بر هزینه سرمایه شرکت نیز موثر باشد. به طوری‌که با اداره کردن سود از طرف مدیریت، عملکرد بلندمدت شرکت کاهش یافته و به تبع آن هزینه سرمایه افزایش می­یابد. هدف از این پژوهش، بررسی رابطۀ مدیریت سود اقلام تعهدی و فعالیت­های واقعی و هزینه سرمایه در شرکت­ها می­باشد. نمونه­ای مشتمل بر 117 شرکت برای یک دوره زمانی 7 ساله (1385 تا 1391) از میان شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران گرفته شد. در این پژوهش، متغیر هزینه سرمایه به عنوان متغیر وابسته و مدیریت سود اقلام تعهدی و فعالیت­های واقعی نیز به عنوان متغیرهای مستقل استفاده شده است. در این پژوهش از تحلیل رگرسیونبرای آزمون فرضیه­ها و از نرم افزار E_views برای تجزیه و تحلیل داده­ها استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که میان مدیریت سود اقلام تعهدی و فعالیت­های واقعی با هزینه سرمایه رابطه مثبت و معنادار دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Investigation of the Relationship between Real and Accrual Earnings Management and Capital Cost in Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • Mohammadjavad Zare bahnemiri 1
  • Ali Fateri 2
  • Mostafa Malekian kallehbasti 3
1 mazandaran university
2 mazandaran university
3 ferdowsi university
چکیده [English]

Previous studies have shown that earnings management could have a significant effect on the company`s performance, particularly in the long run. Therefore, this effect may affect the company's cost of capital. As with the management earnings, the company's long-term performance reduces and consequently the cost of capital increases. The aim of this study was to investigate the relationship between accrual earnings management and real activities in 117 companies listed in Tehran Stock Exchange for a period of 7 years (2006 to 2012). In this study, the cost of capital was considered as the dependent variable and accruals earnings management and real activities were used as independent variables. The regression analysis was employed to test hypotheses and E_views software was used to analyze the data. The results indicate that there is a significant positive relationship between the accrual earnings management and real activities with the cost of capital.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Accrual earnings management
  • real activities earnings management
  • Cost of Capital
- دستگیر، محسن.، بزاززاده، حمیدرضا. (1385). "تاثیر افشا بر ریسک سیستماتیک". پژوهشنامه اقتصادی. 20، 235-250
- ستایش، محمدحسین.، کاظم نژاد، مصطفی.، ذوالفقاری، مهدی. (1390). "بررسی تأثیر کیفی افشا بر نقدشوندگی سهام و هزینه سرمایه شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران". مجله پژوهش­های حسابداری مالی. 9، 55-74
- کردستانی، غلامرضا.، مجدی، ضیاالدین. (1386). "بررسی رابطه بین ویژگی های کیفی سود و هزینه سرمایه سهام عادی". بررسی­های حسابداری و حسابرسی. 48، 85-104.
- ناظمی اردکانی، مهدی. (1388). "بررسی نقش تخصص صنعت حسابرس بر مدیریت سود در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران". پایان نامه منتشرنشده: به راهنمایی دکتر حسین اعتمادی، دانشگاه تخصصی علوم اقتصادی
- ولی­زاده لاریجانی، اعظم. (1387). "نتایج مدیریت واقعی سود". پایان نامه منتشرنشده: دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد دانشگاه الزهرا
- Brown, L., & Higgins, H. (2001). "Managing earnings surprises in the US versus 12 other countries",Journal of Accounting and Public Policy,Vol.20, no.4, PP.373–398.
- Cohen, D., Dey, A., & Lys, T. (2008). "Real and accrual-based earnings management in the pre- and post-Sarbanes-Oxley periods",The Accounting Review,Vol.83, no.3, PP.757–787.
- Cohen, D., & Zarowin, P. (2010). "Accrual-based and real earnings management activities around seasoned equity offerings",Journal of Accounting and Economics,Vol.50, no.1,PP.2–19.
- Fudenburg, D., & Tirole, J. (1995). "A theory of income and dividend smoothing based on incumbency rents",Journal of Political Economy.Vol.103, no.1, PP.75–93.
- Graham, J., Harvey, C., & Rajgopal, S. (2005). "The economic implications of corporate financial reporting",Journal of Accounting and Economics,Vol.40, no.1, PP.3–73.
- Gunny, K. (2010). "The relation between earnings management using real activities manipulation and future performance: evidence from meeting earnings benchmarks",Contemporary Accounting Research,Vol.27, no.3, PP.855–888.
- Kim, J.-B., &Sohn, B.C. (2013). "Real earnings management and cost of capital",Journal of Accounting and Public Policy, Vol.32, no.6, PP.518–543.
- Lambert, R., Leuz, C., & Verrecchia, R. (2007). "Accounting information, disclosure, and the cost of capital",Journal of Accounting Research.Vol.45, no.2, PP.385–420.
- Matsuura, S. (2008). "On the relation between real earnings management and accounting earnings management: income smoothing perspective",Journal of International Business Research,Vol.7, no.3, PP.63–77.
- Mizik, N., & Jacobson, R. (2007). "Myopic marketing management: evidence of the phenomenon and its long-term performance consequences in the SEO context",Marketing Science,Vol.26, no.3, PP.361–379.
- Pauwels, K., Silva-Risso, J., Srinivasan, S.,& Hanssens, D., (2004), "New products, sales promotions, and firm value: the case of automobile industry". Journal of Marketing,Vol.68, no.4, PP.142–156.
- Rodriguez-Perez, G., & van Hemmen, S. (2010). "Debt, diversification and earnings management",Journal of Accounting and Public Policy,Vol.29, no.2, PP.138–159.
- Roychowdhury, S. (2006). "Earnings management through real activities manipulation",Journal of Accounting and Economics,Vol.42, no.3, PP.335–370.
- Stein, J. (1989). "Efficient capital markets, inefficient firms: a model of myopic corporate behavior",Quarterly Journal of Economics,Vol.104, no.4, PP.655–669.
- Zang, A. (2012). "Evidence on the trade-off between real activities manipulation and accrual-based earnings management",The Accounting Review,Vol.87, no.2, PP.675–703.
- Zhao, Y., Ch. K. H., Zhang, Y., & Davis, M. (2012). "Takeover protection and managerial myopia: Evidence from real earnings management", Journal of Accounting and Public Policy, Journal of Accounting and Public Policy, Vol.31, no.1, PP.109–135.