بررسی رابطه ویژگی های حاکمیت شرکتی و طرح ریزی مالیات شرکتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حسابداری دانشگاه تربیت مدرس

2 استاد گروه حسابداری دانشگاه تربیت مدرس

3 دانشجوی دکتری حسابداری دانشگاه تربیت مدرس، تهران

4 دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس، تهران

چکیده

هدف این پژوهش، بررسی نقش حاکمیت شرکتی در طرح‌ریزی مالیات شرکت‌هاست. خصوصیات حاکمیت شرکتی به کار رفته شامل تعداد اعضای هیات مدیره، تعداد اعضای غیرموظف هیات مدیره، ثبات جایگاه مدیرعامل و تخصص مالی اعضای هیات مدیره می‌باشد. همچنین، نرخ موثر مالیات تعهدی و نقدی نیز به‌عنوان معیارهای سنجش طرح‌ریزی مالیات استفاده شده است. برای آزمون فرضیه‌های پژوهش، اطلاعات 54 شرکت طی سال‌های 1387 تا1391 و روش آماری رگرسیون چندمتغیره به کار رفته است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که طرح‌ریزی مالیات، بیشتر در شرکت‌های با تعداد اعضای هیات مدیره کمتر وجود دارد. افزون براین، هرچه تعداد اعضای غیرموظف در هیات مدیره شرکت بیشتر و مدیرعامل، به‌دلیل عضویت در هیات مدیره از ثبات جایگاه برخوردار باشد، طرح‌ریزی مالیات افزون‌تر خواهد بود. درخصوص تاثیر تخصص مالی اعضای هیات مدیره شرکت‌ها بر طرح‌ریزی مالیات نیز یافته‌های پژوهش شفاف نیست. نتایج حاصل از بررسی تاثیر ویژگی‌های خاص شرکت‌ها بر طرح‌ریزی مالیات نشان می‌دهد که شرکت‌های با بازدهی بالاتر، طرح‌ریزی مالیات بیشتری داشته اما اهرم مالی تاثیری بر طرح‌ریزی مالیات ندارد. همچنین تاثیر اندازه شرکت بر طرح‌ریزی مالیات نیز شفاف نیست. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Investigation of the Relationship between Corporate Governance and Corporate Tax Planning

نویسندگان [English]

  • Mohammad Ali Aghaei 1
  • Ali Asghar Anvari Rostami 2
  • Mohammad Al Sari 3
  • Yunes Salmani 4
1 tarbiat modares university
2 tarbiat modares university
3 tarbiat modares university
4 tarbiat modares university
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the role of corporate governance in corporate tax planning.The features of the used corporate governance include the size of board of directors, the size of off duty board, the stability of the position of CEO and financial specialty of the board. Tax planning is measured by GAAP and cash ETR (Effective Tax Rate).In order to test the research hypotheses, financial information of 54 firms from 2009 to 2013 was used and multiple regression analysis was employed as the statistics method. The results show that corporate planning mostly exists in the firms with fewer board members. In addition, the more off duty board members in a firm and the more stable the position of the CEO, the more corporate tax planning. The findings of the research do not show a clear effect of the financial specialty of the board on tax planning. The findings, however, indicate that the firms with higher ROA have more tax planning but financiall everage has no effect on tax planning. The effect of firm size on tax planning is not clear either.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Corporate Governance
  • Tax planning
  • board of directors
  • Effective tax rate (ETR)
-    باباجانی، جعفر و عبدی، مجید.(1389). «رابطه اصول راهبری شرکت‌ها و سود مشمول مالیات شرکت‌ها». پژوهشهای حسابداری مالی، شماره5، صص65-85
-      پورحیدری، امید و سروستانی، امیر. (1392). «شناسایی و تبیین عوامل موثر بر مدیریت مالیات». دانش حسابداری، شماره 12، صص 89-110.
-      رحیمیان، نظام الدین، رضایی، فرزین و میرعبداللهی، فرانک سادات. (1392). «ارتباط میان ساختار مالکیت و عملکرد مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران». راهبرد مدیریت مالی، شماره 3، صص 65-88 .
-      ساعی، محمدجواد و ساری، محمدعلی. ( 1392). «بررسی محتوای اطلاعاتی و توان پیش بینی طبقه بندی تفکیکی یا تجمیعی مالیاتی بر درآمد پرداختی». دانش حسابداری، شماره 13، صص 129-150.
-      قائمی، محمد حسین و شهریاری و مهدی.(1388). «اصول راهبری شرکت‌ها و عملکرد مالی شرکت‌ها». پیشرفت‌های حسابداری، شماره 57، صص113-128.
-      نیکبخت، محمدرضا، سیدی، سیدعزیز و هاشم الحسینی، روزبه. (1389). «بررسی تاثیر ویژگی‌های هیات مدیره بر عملکرد شرکت». پیشرفت‌های حسابداری، شماره 58، صص 251-270 .
 
-      Desai, M., and Dharmapala,D.)2006). “Corporate tax avoidance and high-powered incentives”. Journal of Finance and Economics, Vol. 79, No. 1, PP 45–179.
-      Dyreng, S., Hanlon, M., and Maydew, E. (2008). “Long-run corporate tax avoidance”. The Accounting Review, Vol. 83, No. 1, PP 61–82.
-      Erickson, M., Hanlon, M., and Maydew, E. (2006). “Is there a link between executive equity holdings and accounting fraud”. Journal of Accounting Research, Vol. 44, No. 1, PP 113–143.
-      Graham, J., and Tucker, A. (2006). “Tax shelters and corporate debt policy”.Journal of Finance and Economics, Vol.81, No. 3, PP 563–594.
-      Hermalin, B., and Weisbach, M. (1991). “The effects of board composition and direct incentives on firm performance”. Financial Management, Vol.  20, No. 1, PP 101–112.
-      Jensen, M. (1993). “The modern industrial revolution, exit, and the failure of internal control systems”. Journal of Finance, Vol. 48, No. 3, PP 831–880.
-      Johnson, J., Daily, C., and Ellstrand, A. (1996). “Boards of directors: a review and research agenda”. Journal of Management, Vol. 22, No. 3, 409–438.
-      Lanis, R., and Richardson. G. (2011). “The effect of board of director composition on corporate tax aggressiveness”. Journal of Accounting and Public Policy, Vol. 30, No. 1, PP 50-70.
-      Minnick, K. and Noga T.(2010).” Do corporate governance characteristics influence tax management?”. Journal of Corporate Finance, Vol. 16, No. 1, PP 703–718.
-      Phillips, J. (2003). “Corporate tax planning effectiveness: the role of compensation-based incentives”. The Accounting Review, Vol. 78, No. 3, PP 847–874.
-      Rego, S. O., and Wilson, R. (2012). “Equity risk incentives and corporate tax aggressiveness”. Journal of Accounting Research, Vol. 50, No. 3, PP 775-810.
-      Robinson, J. R., Xue, Y., and Zhang, M. H. (2012). “Tax planning and financial expertise in the audit committee”. Working paper, University of Texas at Austin.
-      Sartori, Nicola. (2008). “Effects of strategic tax behaviors on corporate governance”.University of Michigan.
-      Scholes, M., Wolfson, M., Erickson, M., Maydew, E., and Shevlin, T. (2009). Taxes and Business Strategy: A Planning Approach, Upper Saddle River, NJ: Pearson.